Yaazoon Kijiba 3 Finfinnee Raadiyoo wajiin dubbate - Yaya Beshir

 

Yaazoo, maaloo kijiba kana dhiisi. Raadiyoo Finfinnee wajjin yeroo dubbattu akkas jette. ''Gareen OMN nama 21 tahanii nama na gaafatu fakkaatanii mana kootti 'rush' godhan" jette. Ati maqaa fedhes kenniif, garuu warra gaafas si gaaffii dhufe keessaa tokko ana waanin taheef dhugaa jiru ummataaf himuun dirqama taha. 


Kijiba 1ffaa - Namoonni sun nama 21 osoo hin taane 10 illee hin guutan turan. 


Kijiba 2ffaa - Namoonni sun akka ati ibsuu yaaltetti 'garee OMN' jedhamanii kan ibsaman miti. Achi keessaa nuti namoonni 4 waahilootuma hojii keetii (StARS interpreters: Biiftuu, Gemechu, and me) fi kan UNHCRif hojjetu Azhar Kïa Abadir turre. Warra garee OMN jedhamu keessaa namni lama turuun hin haalamu. Namoonni sun osoo mana kee iyyaafannuu karaa irratti walitti daddabalamnee akkasitti dhufne. Akka Oromootti baay'annee si gaaffii dhufuun keenya ija si jabeessa seene, ati garuu halagaadhaan mana kee irraa nu ariisifte. 


Kijiba 3ffaa - Gurbaan Arabaa kan ati waardiyyaa dhaabbatte akka malee irree nutti dhidhiitessee nu doorsisuu yaale (a body builder) sun akka polisa seeraa hin tahinii fi akka horiin bitamee dhufe haala inni goggodhatu irraa hundi keenya warri gaafas bakka sana turre hubanneerra.


Hundumaafuu Oromoo isa fagoo irra jiru bifa kanaan gowwoomsuu dandeesa taha, nu garuu si beeyna!
Dhuma irratti akka obboleessaatti gorsa ija tokkon bifa gaaffiitiin sitti darbadha. Lakkuma baay'ee haasoftuun baay'ee madaala kee gad buusaa akka deemaa jirtu hubachuuf qaama miiraa 6ffaa si barbaachisinnaa laata

Post your comment

Comments

Be the first to comment

Related Articles