"Waanin Taajjabuu fi yeroo hedduu of gaafadhu - Chala Hailu Abate

"Waanin Taajjabuu fi yeroo hedduu of gaafadhu

Hayyee namoonni Hedduun dhaaba ABO, akka isaan jedhanittimmoo 'SHANEE'' ni qeequ, ni balaaleffattu yookin jechoota waan isaan jedhan gitu sin itti guuttadhaa.
Garuu yommuu keessumaa hoogganaasaa qeeqan, waan tokko waan dagataniifi yookin san hubachus tahee ilaalcha keessa galchuu waan barbaadan hin fakkaatan. Fakkeenyaf waanuma Obbo Marthias Gudina kaleessa barreesserra yoon kahe.
1) bara 2000 ABO bakka lamatti bahe jedhe, kunis QC fi Shanee.
warri isa caalaa hojjachuuf ykn hoogganni ABO('SHANEE') dadhabina qaba jedhanii bahan sunneen maalif caalanii argamuun isaan dhibe? Waggaa 16 keessatti Shaneen san irraa wayyaahaniiruu?
2. bara 2008, qaamni ABO jijjiirramaa ammas irraa bahee jedhe. Hayyee qaamni Jiijjirramaa hoo waggoottan saddeettan kana keessa waan wayyaadhaa maal nutti agarsiise? meerre Oromiyaadhaa waraanni isaanii jilbiffatee(akkuma namoonni tokko tokko ibsuttin ibse) lolee lolchiise? Isaanirra wayyaadha, yookin dandeettii qabna jedhaniit bahan taanan, eessa lixan? Amma hoo jiru moo maalirra gahan?
3). bara 2012, ammas maqaa marii fi araaraatiin qaamni tokko citee maqaa ODF jedhuun gadi bahe(kunis ABO dhuma keessaa bahan haa jennu) isaan waggaa 4 keessatti maal jijjiiranii nu garsiisan? lolanii lolchiisaa jiruu? moo akka jedhan qabsoo biyyatti deebisanii qabsootti jiruu?
4.Kanneen biroos warri Dhaaba kanatu hanqina qaba jedhanii garee ijaarratanii bahan mee dhugaa waliti haa himnuutii dhaaba kanarraa wayyaahaniiru?
Hayyee wal arrabsuufi gatii walii kennuu dhabuun kuni garuu nu fayyadaa?

5.Obbo Mathias Gudina waayee Gandaan ijaarramuus qeeqet ofiiyyuu akka mataan lafa isa laalaa jiraatu ibse, Dirree waraanaa dhaqiitii dhugaa fi kijiba kana mirkanneessi ilmaan Oromoo kallattii hundaa hirmaachaa akka jiran argita, ani ofii kootii waanin argeef. Kana malees, inni kaan haala addaatiin yoo irraa baqate, warri keessatti cichee hafe galatoomfamuu qabu malee arrabfamuu fi maqaan akkasii kennamuufin haqa miti.
Walumaa galatti, dhaaba keessa jirruu jabeessuufi yoo dandeenye akka dhaabbileen OROMOO hundi waliin hojjatan dhiibbaa gochuu irraa kan hafe haala hin taaneen kaahuun sirrii miti.

6. waayee Kora sabaas kaasera obbo Mathias, korri sabaa akkamiin qophaayaa, eenyutu itti filatamaa? eenyutummoo filaa? kan jedhus silaa akka nama qabsoo kana keeessa tureetti beekuu mala jedheen yaada. 
dhumarratti Waaqni Oromoo nu haa jabeessu, warra wal arrabsuu mitii wal jabeeffatu nu haa godhu? warra saba keenyaaf dhaabbatu nu haa godhu!
yoon dogongore no ooffalchaa!"

Chala Hailu Abate

Post your comment

Comments

Be the first to comment

Related Articles