Prophet Suraphel Demissie to face justice in Norway

Gumiin Waaqeffanna Oromoo Surafel Damissee akkuma biyya Norway dhufeen mana seeraa dhiyeessuf qophaayera.
Namni Surafel Damissee jedhamu fi maqaa kiristaanan lallabu, bara darbe Ayyaanni Irreecha Oromoo hojii Seexanaa fi Bishaanitti amanuudha, waaqeffannaas xiqqeehaasa’a TV, FB, Youtube fi internet isaa irratti maxxansuun isaa niyaadatama. 


Dubbii kana yeroo sanatti Gumiin Waaqeffannaa Oromoo fi Abbootii Gadaa Oromoo balaaleffachuudhan, namni kun akka dhiifama gaafatu xalayaan gaafatanii ture. Haa ta’u malee namni kun tuffii aadaa fi ummata keenya irraa qabuun deebii dhorkate. 
Nama kanatu dhimma amantii kiristaanaa akka barsiisuuf afeeramee torbee dhufu (28.03.2018 -03.04.2018) gara Norway dhufaa jira. Namni biyya keenya deemaa, dachee Oromiyaa keessa dhaabbatee aadaa fi duudhaa Oromoo tuffatee arrabsee fi salphisetu, biyya walqixxummaan aadaa fi amantiin nama hundaa kabajame keessatti dhufee dhugumaan waa’ee amantii barsiisa jechuun nama dhiba. Kana malees namooti keenya kanneen amantii kirisitaanaa hordofan, namni kun nama dhugaan amantii barsiisudha jedhanii, nama aadaa fi duudhaa keenya salphisuuf yaale kana hordofuun of xiqqeessudha.


Kanuma hubachuun nama aadaa fi dhugeeffata Oromoo arrabase kana seeraan gaafachuudhaf Gumiin Waaqeffannaa Oromoo kn seeran biyya Norwayitti waggaa kudhan dura galmaayee tajaajila keennaa jiru qophaayera. Namni amantii namaa salphisuuf cabsu, akkasumas xiqqeessudhaaf mirga kan hinqabne ta’uus akka baruuf gochuun barbaachisaadha.
Haala kana keessatti Oromoon kamuu daangaa amantiitin osoo wal hinqoonne yeroo ergamtuun diinaa aadaafi duudhaa keenya cabsu kana qolannaa goonuf akka nu waliin dhaabbatan gaafana.


Gumii Waaqeffannaa Oromoo
Norway

 


https://www.siitube.com/the-irreecha-incident-with-prophet-…

Post your comment

Comments

Be the first to comment

Related Articles