Jechi Shanee jedhu - Meaning of Shane - Mahdi Idris

Bara tokko warri shanee jedhee of yaamu kun jaarmayoota oromootiin alaabaa keenna lafa kaayaa jechaa turan.

 Anis har'a maqaa keenna lafa kaayaa yoo jedhe hoo?

 Jechi Shanee jedhu, jechoota afaan Oromoo keessatti jechoota duroo fi hooda,safuu fi safaffee qabuu dha. Namumti fedhe ,yeroo barbaade ittiin taphatuu miti. Shanee, shanan, shanacha fi kanneen kanaan hidhata qaban hedduu lafa kaahuu dandeenya. Shaneen safuu eegaa, shaneen safaffee eegaa, shaneen hooda qaba, dhugaarraa hin maqu, dhugaattis maqoo hin qabatu, dhugaarraa hin jallatu, karaa malee, hin bahu, bakka hunda hin dhaqu, waan hundas hin dubbatu, waan hundas hin nyaatu, karaa hundarra hin deemu, nama hundattis hin dubbatu,Shaneen, araaraa, shaneen gadaa dha, shaneen tumaa dha, shaneen , tika, shaneen shanacha, heera qaba, seera qaba, abbaa qaba, haalas qaba. 

 Shaneen, dhugaarraa hin siqu, araaratu shanachaani, lafa Oromoo fi qubannaa isaattu shanee dha, horii isaatu shanee dha, Gadaatu miseensa shan qaba, Odaa seeraatu shanee dha, ulfootu shaneen bahe ,shaneen gala, Birmadootu shaneen gaafatamee, shaneen argatama, mana Oromoo shaneen hordamee ijaarama, kutaa shan qaba jechaa dha. Shaneen waa cufa keessatti safuu fi hooda jabaatu kennamaaf. 

 Shaneen, afaan isaa damma, hin hadhaahu, hin ajaawu, hin jibbamu, ni jaalatama, ni mi’aawa, waan dhugaan oolanii galaniif, waan dhugaan jiraataniif. Duuba shaneen sirnoota Oromoon gaggeefatu keessatti taatee taasifamuuf dabaalu malee, sirnaa miti, yookin jaarmiyaa miti. Shaneen waan Gadaan ergee fi qaalluun ajaje raawwatu dhugaa fi heera gadaa tiiksan malee, aangoo addaa hin qaban. Araarsa deemanii heeraan shanacha taahanii shanachaan dhugaa dubbatanii dhugaan wal jaalachiisu malee waan biraa hin godhan.

Gumaa muruun heera gadaati, isaan tana bakkaan gahan malee isaan Gumaa miti…. waan hedduu tarrisuu dandeenya. Hayyee kun haqa Oromooti yoo tahe, duuba dhaabni shanee jedhamu eessaa bahe?

Maqaa keenna lafa kaayaa!

 

- Mahdi Idris

Post your comment

Comments

  • Abse
    Added

    shaneen ama hatudhafi wara umata jeqaa jiru

Related Articles