Harvard Student Beekan Guluma utilizes Dr. Solomon Ungashe to belittle Jawar Mohammed.

Maaliin gargar Ta'u?

= = = = = = = = 
1. Dr. Solomon nama bilchaataadha; umuriinsaas ta'e muuxannoonsaa Jawariin olidha; Jawwar ijoolleedha; ariitiis qaba.

2. Dr. Solomon Qabsoo Uummata Oromoo bara Dargii ka'ee jalqabe (fakkeenyaaf, abbaa qubee Oromoo Dr. Hayilee Fidaa waliin mana hidhaatti dararamaa tureera) Jawwar garuu reefuma miidiyaa hawaasaa kanaan qabsoo yaabbatee oofe,

3. Dr. Solomon carraa miidiyaa (kanneen akka TV, OMN fi ONN) tiin carraa argatee beekumsaafi muuxannoo qabu dabarsuu hindandeenye; OMN tti silaa namnuu hinbutu. Jawar Mohamed garuu yaada xiqqoo argannaan miidiyaan harkasaa waan jirtuuf ganamaaf galgala irra taa'ee odeessaa oola; akka malees of beeksiseera.

4. Dr. Solomon Saayntistii barnoota uumamaati. Maqaasaatiin argannoowwan haaraan 50 ol galmee beekumsa addunyaarratti galmaa'anii jiru (akka Afriikaatti nama argannoo qorannootiin 1ffaarra jirudha) Jawar Mohammed saaynsii siyaasaa BA barate, MA nsaa garuu saaynsii siyaasaas miti; ammoo nama kalaqaa yookaan theory' tokkollee uume/develop godhe miti. Bilchina beekumsaa hedduutu isa hafa.

5. Dr. Solomon waan fb isaarratti katabu ragaan tumsee kataba; haqa fiixeeshee argannaan nama tokkooshee qerbeerra hinkaa'u. Waan yaadasaa keessa jiru dubbachuuf duuba hinjedhu. Jawar Mohammed waan baayyee siyaasaaf gargaarama. Fakkeenyaaf, sa'a 2 gidduutti Baqqalaa Garbaa hin hiiktan taanaan tarkaanfii sinirratti fudhatama jedhee Wayyaane dorsisaa ture; lafa naanna'ee haasaa godhuttis wayyaaneen kufteetti, duuteetti, cabdeetti...kkf jechuun uummata harka walitti reebsisaa oola; sun amaluma siyaasaati jennee malee waan sobaa hedduu hedduutu jiru. KD

6. Dr. Solomon rakkinoota jaarmiyaalee siyaasaafi aktvistoonni uuman hunda sodaa malee ba'ee kataba; gartuu siyaasaa kamiifillee hinqabatu. Jawar Mohamed ammoo waan ABO/WBO akka inni miidyaa OMN tiin dubbatamu fedha hinqabu; yoo gaazexeessitoonni akka tasaa dhiyeessanillee tarkaanfii cululuqaafi daalachaa KD irratti fudhata.

7. Dr. Solomon namoota isa qeeqaniifi isa arrabsaa oolaniif yeroo tokko tokko deebii kennaf, kaanneen kaan ammoo Block' godhee mana hidhaaa Nomolos' buusaa oola. Amansiisuufis ragaa soquun itti dadhabaa oola. Jawar garuu deebii kennuuf hinrakkatu; haata'u malee namoota kumootaan hedduu ta'an kan qubeellee beekanii hinkatabne hedduu kaafatee waan jiruuf isaantu falmaafi oola (nama siyaasaa jechuun akkana..kd).

8. Dr. Solomon buddeenasaa mootummaa Amarikaaf hojjetee nyaata; yeroo irraa hafte ammoo Oromoof dubbachuufi hojjechuura oolchata (galata nurraa qaba), jawar Mohamed Maallaqa Oromootiin jiraata; Oromootu miidiyaa dhabbatee, buusiis buusee isa qacaree hojjechiisaa jira; kanaafis akka seera manichaatti buluu qaba malee abbaa irrummaa calaqqisiisuu hinqabu.

Namoonni Hubannoo Hinqabnu maal gochaa jiru?
== = = = = = = ===
1. Dr. Solomon wallaggatti Jawar n ammoo Arsiitti qoqqooduun hololu. Kun hojii isaanii utuu hintaane hojii hololtootaati.

2. Dr. Solomon kiristaana Jawarn ammoo Isilaamatti qoqqooduun holola itti hojjetu; isaan garuu kun dantaasaanii miti.

3. Jawar Sabboonaafi qabsaa'aa Dr. Solomon ammoo diigaafi nama OMN balaaleffatutti lakkaa'uun hololu. Haata'u malee lamaanuu Oromoo nijaallatu; Dr. Solomon OMN jibba utuu hintaane, daba achi keessatti ol hanqaaqee gadi hanqaaqe sana balaaleffataa jira.

Maal ta'uu qaba?
= = == = = = = 
1. Lamaan isaaniitu keenya waan ta'aniif qomatti haaqabannu; haagorfannu; itti haa fayyadamnu; haagargaarru.

2. Irratti holollii keenyaa haadhaabnu; yoo isaan badii godhan garuu itti haahimnu; yoo didan uummataaf haasaaxillu (kana gaafa goonu hololaan utuu hintaane, ragaan)

3. Hayyoota kanneen lamman akka diinaatti ilaaluurra; ofitti isaan qabannee, isa dhalataa keenyaa aguugaa jiru TPLF tti haagalagallu.

4. Jawar Mohhamed Daayirkteerummaa OMN rraa kaafannee namoota ogummaa bulchiinsa gaazxeessummaa qaban achirra kaawwannee, boordii achi keessa jiranis kanneen amantaafi naannoolee Oromiyaa hunda bakka bu'anirraan ijaarrannee miidiyaa keenyaa haajabeeffannu. Jawar Mohamed ammoo mana barumsaasaatti deebi'ee saaynsii siyaasaa PhD saa itti haafufu. kana yeroo gonummoo hamma inni barumsasaa fixatutti haagargaarru; xiinxaloota siyaasaa tokko tokkoof ammoo itti haagargaaramnu. AKka seera OMN tti daayraketerri waggaa 2 f qofa dalaga. Isa booda nijijjiirama. inni garuu waggaa 3ffaaf humnumaan itti fufee jira. kun sirrii miti; humnaan aangora turuu kan wayyaanee as mana Oromoo keessatti fiduun sirna Gadaa cabsuudha. 
 5. Lamaanuu hirdhinaafi jabina mataa ofii waan qabaniif gama jabina isaaniin isaan jajnee bakka hirdhina isaanii haaduuchinuuf. 
-
Taajjabbii Kutaa 2ffaan itti fufa.

Hubachiisa: Gidduu kana namoota yaada qajeelaa hinqbneefi qubeellee katabuu hindandeenye, soba hanqaaqaa oolan 500 ol block' godheera; namoonni akka walirraa barannu barbaaddan qofaan yaada keessaan bilisa ta'aati asii gaditti kenna. Taajjabbii argu katabuun dirqama barreessaa tokkooti KD

1....2.....3...
share...
-
Beekan Guluma Erena, Caamsaa2017

Post your comment

Comments

 • MILKII MEGERSA
  Added

  Anis ka'eetan $1000 cheekiin barreesseefii akka DR Solomo of beeksisaka!!!! garuu ana beeksisuuf nama kan biroo gad hin buusin adaraakee silaa sammuun furrii si ta'eeraa

 • Jiren shis
  Added

  Ati dhukubsataadha.waa.ee keef iddoo kennuun hin barbaachisu.

 • Hin Ga'uu Laata
  Added

  Obboee, Ati isheen kuttee cirtu kun Niwukilaar Fiiziksii baraettee moo ?

 • Teejjo
  Added

  "Sareen bakkuma nyaatee dutti" jedha sabni keeny yoo mammaaku.

 • cala
  Added

  hinaaffan duur iyyuu Mata dhookfate tessi baga olbaafate.

 • Hamid
  Added

  Beekan Gulummaa Irrana.

  Ati waan sitti fakkaateef, sitti dhagahame barreessuu mirga qabda. Garuu ummanni Oromoo Waan ati barreesitee kana gadi qabee ilaalee yaada isaanii itti keennuudhaaf mirga qabu. Ani akka nam tokkootti sitti hin aarus sin qeequs. Yaa ummata keenna, yemmuu nama tokkoon wol morminu, namicha mataasaa osoo hin taane, yaadasaa akka qeequu qabnu hubadhaa. Kan godhuun, dadhabina keenna osoo hin taane, yaada keenna kabajjaan wolii keessummeessuu muldhisaa.

  Galatoomaa.

 • tokkicha
  Added

  Ati Misgaanu yoom University akka seentee fi ijoollee ati waliin eebbifaman waggaa meeqa akka tahe ni dagatte tortora ati reefu arraba kee Hayyuu Addunyaa Jawar kan tahe beekaa oromoota ,ija ummata oromoo baqsuuf dhagaa jaarti jaarsi irratti fuudhe darbuu eegalte .atii solomon Ungaahee sobduu,kijibduu,afuuftuu,Hinaaftu,wallaala kee baga bulgaafatte maalummaa kee isa dhugaa baruun koo baay'ee gaaridha.Jawar saree akka keetiif iddoo hin laatu.deemi Mana barumsaa jawar itti baratee ragaa isaa ilaali .really to tell you frankly you are very lazy and stupid b/c your trying to divert oromo stragle shut your mouth

 • Dinayas
  Added

  Wallaala tahu ke waan natti himtef galatomi!

 • mamma
  Added

  beekan waan tokkoon si gaafadha siifii jawar dhuunfaadhaan wal loltanii jirtaa?dhuunfaadhaan yoo wal loltan inni wa'ee keeti barreeysa Hin jiru ati maaliif wa'e isaa barreessaa oolta.hinnaafa dhiisi.an akka dhunfaatti message sii barreesse tire ati garuu gorsa namaa Hin dheegeessu beekan si ol Hin jiru oromoon beekaa heddu qabdi ati garuu akka waan beekan si qofa tahettii of ilaalta.faaruu teenyaatu Sierra kute over confidence taate saniifuu maraatte jirtta airra Hin laallu ati bilisummaa oromoo Hin barbaaddu aango gandaan addaan hirachuu barbaadan tana oromoon issiniratti barttee jirti sun waan Hin dandahamne kara hojii keeti yoo deebite irra siif wayya.

 • Caalii
  Added

  Ergama kee dhoksaan dalagaa turte amma ifa baasaa jirta. ergamtuu fi gantuu akka keetii uummanni beekee jira.

 • dureysa
  Added

  Dr. Salamoon hayyuudha, nama saayinsii
  uumamaatiin riikardii Afrikaa cabse jettee
  barreessiteerta. Asuma biratti immoo Jawaar nama BA,
  MA qofa qabu kan waan tokko hin khalaqini jette?
  Argitee Beekan koo, as biratti akka tuffii si godhe,
  osoodhuma barataa PhDtu taatee akkamitti of
  ilaaludhaaf yaalaa akka jirtu sitti mul'ataa?

 • qabsaa oroomoo
  Added

  udduu haadha kee naafi haa saalaaniga yeroo fixaan mirinda affeera

 • Oromiya
  Added

  Evidence based analysis. Well done!

 • girma
  Added

  ati immoo beekaa of fakkeesitee wanti barreesite wallaalaa ta'uukee muldhisa.

 • Beekaan Buloo
  Added

  Jalqabuma ati maal akka yaaddu ,maaliif eenyuu fi eenyutti akka barreessitu beektaa garuu ? Ati jecha hayyuu jedhu jecha sin madaalle baachuu keetu na gasdisiise aboo bal'isii yaadi

 • smart
  Added

  atiii namaa bekumsaa qabuu osoo hin taanee namaa gandumaa baarteedha, doofaa atii jireenyaa kee keessaatii kitabootaa namaa bakkaa adda addaatiii walitii qabdee barreessuu maalee maal bektaa, osoo bbekaa taatee waa'ee oromoo ijaaruu barreessitee gadii dhiftaa turtee, walallaa taa'uu kee ammaan sii barree. atii oromoo ndhaf hangaa jawar hojatee jirtaa kkkkkkk

 • gumaakhoo
  Added

  namicho wanni ati barreeysite gandumaa fii amantii tee tii fii tan solomon qees angaashirratti hundaawee waan bareeyfame. solomon qees ungashii farra qabsoo oromoo fii farra saba oromoo nama tahe hanga arra. odoo kan asolomon qees ungaashii fii yohanis lataa jiraachuu baatanii oromiyaan qaata bilisoomte.
  isin jawar waani naanaawa keeysanii fii amantii teeysan hin'qabneef hirratti duulaa jirtan., amallee waan jawar hojate laaftutti harkaa fudhatanii itti jiraachuu feetan. oromo bahaatu waa jaaree tolchee isini kannaa ture san baratan. yeroon san dhumte. duraan isin amanneeti akkuma keenyatti bilisummaa jaalatan seene habashaa harkaa isin baasuuf isinitti kannaa turre. garuu habasharraa isintu bilisummaa oromoo miila cabse. amma oromoon mara isinitti bartee kiisha saanii isin duraa cufate jawarii bante.; lakuma isin olola jawarirratti ooftani isin kufaa deemtan. ammallee jwarii fii omn jabachaa deema. dhumti gada keeysanii geeyse odoo calliftanii teeysanii gaari ture

 • Ishak
  Added

  Ana immoo wanti na ajaa'ibu keessaa, namni mataa qabu kan yaaduu danda'u akkamitti Solomoon Ungaashee kana beekaa jedhee waamaa? Beekumsi isaa erga ummata keenya hin fayyanne akkamiin beekaa jedhama? Dhiifama wajjin kun Dr mitii amma ijoollee waggaa 3 yaaduu hin danda'u.

 • wami
  Added

  Anaaf yaaddi katabame kun homa takka hiika naaf hin laanne! Akkuma mammaksi jedhu "namni mana tokko ijaaru citaa walhinsaamu. " Wanti katabame kun garuu faallasaa natti fakkaate ! Osoo hunduu hammuma beekun waa gumaachee silaaa... ! !

 • Isru
  Added

  Is this really your assessment or your account got hacked?

Related Articles