Dubbicha yoon gadi qabee ilaaluu hinaaffaa fakkaatti - Hiwi Elona to Beekan Guluma - SiiTube.com - BREAKING #Oromo and #Ethiopia News and Music Video

Dubbicha yoon gadi qabee ilaaluu hinaaffaa fakkaatti - Hiwi Elona to Beekan Guluma

Obbolaakoo Beekan Guluma Erena
Maal Nu Jalaa Taate?

Hiwi Elona ~ Caam/2017
------------------------
#Beekan koo

Akka dhuunfaa kootti namoota ani garmalees hin faarsine, kan garmalees hin qeeqne keessaa ati nama tokko. Akkuma tasaa barreeffama kee waa'ee Dr. Salamoon Ungaasheefi Dar. Jawaar Muhaammad jidduutti waldorgommii mataa keetii katabdeen arge. Xiyyeeffannaafi adeemsa barreeffama kee hubachuudhaaf garuu yeroo natti hin fudhanne.

Ilaagaa obbolaakoo, ani akka kootti kanuman siin jedha;

1. Barreeffamni kee namoota lameenuu kan qixa sirriitiin ilaale sitti fakkaate malee guutumaan guututti kan loogidhaan guutameedha ( it's completely biased). Irra deddeebitee akka Uummanni Jawaar irratti shakkii horatuuf kan barreesiteedha malee dhimma biraa tokkos waan qabu hin fakkaatu. Fuulleffannaan kan kees eddoo Jawaar irra jiru irraa maqsuu irratti kan xiyyeeffateedha. Akka kootti kuni waan ta'uu qabu jedhee hin amanu. Namni nama lama wal dorgomsiisudhaag murteesse tokko ilaalcha isaa akka irraa muldhatu kanatti loogidhaan guutun irraa hin eegamu ~ this is Proffessionally Unethical!

2. Jawaar dargaggeessa, ariifataadha, ijoolledha, Dr. Salamoon immoo nama Obboo Haylee Fidaa faa waliin hidhamee waan heddu arge jette. Kun haa ta'u, garuu ati kan jara lameen ija kanaan madaaltu Umriin kee meeqa?! Ati akkamiin umrii kanaan bilchina nama guddaa horattee Jawaarin ijoollee gootee kaan beekaaf hayyuu gootee lafa keeche? Kunis ilaalcha gaarii miti. Ilaa obbolaakoo, namni mataa arrii hundi biyyaaf hin ta'u. Tarii muuxannoofi bilchinni siyaasaa fayyaduutu mala malee haala qabatama nuufii adduunyaan irra jirturratti namni barbaadamus, yaadni barbaadamus dargaggeessa ta'uutu mala jettee yaaduu dhabuun kee nama gaddisiisa. Dhalootni kiyyaaf kee warra zamana Dargii hidhaa turaniin hogganamuu qabna, jararratti irkachuu qabna, isaantu nu caala jettee ka'umsa ( premises) qabachuun kee dogongora guddaadha. We are a new generation who requires fresh mentalities and perspectives ~ kana naaf beeki!

3. Dr. Salamoon hayyuudha, nama saayinsii uumamaatiin riikardii Afrikaa cabse jettee barreessiteerta. Asuma biratti immoo Jawaar nama BA, MA qofa qabu kan waan tokko hin khalaqini jette? Argitee Beekan koo, as biratti akka tuffii si godhe, osoodhuma barataa PhDtu taatee akkamitti of ilaaludhaaf yaalaa akka jirtu sitti mul'ataa? Obbolaakoo, Dr. Salamoon khalaqa sana hunda argachuun isaa wanta guddaadha. Baguma nama akkanaa qabaanne. Garuu wana tokko na jalaa hin irraanfatin ~ There shall never ever be a creativity that's more than reinstalling a hidden societal political potential!!! Osoo waan feete gootee dhaloota humnaafi dandeettii guddaa qabu tokko kakaasanii mirga isaatiif akka falmatuuf aangessuu caalaa wanti guddaan ni jira jedhee hin amanu. Hoggansi waan tokko khalaquu qofa osoo hin taane namoota dandeettii khalaqaa qabaniif haala mijataa uumudha, namoonni akkasii akka baay'atan irratti hojjachuudha! Be Ware of Leadership Concept!

4. Jawaar miidiyaa OMN dhuunfateet beekkumtii horatee wan barbaadu hunda godhaa jira jette. Obbolaakoo, Oromoon bar gowwaa miti, eenyun amanuu akka qabu, maalif amanuu akka qabu uummata sirritti beekuu. Oromoon abalu haasa'eef hin amanu abalu gara haasaa'uun dhabeera jedhee hin jibbu. Yeroonis yeroo akkasiitii miti. Abbaan barbaade miidiyaa ofii banachaa jira ~ atoo Banatteerta moti? Maaf Jawaarin ta'uu dadhabde?! Maaf akka waan Uummanni wallaalummaadhaan isa jala ceceeyee gootee barreesita?! This is so shame!!!

5. Dr. Solomoon mootummaa Ameerikaattu qacaree hojjachiisa, Jawaar immoo maallaqa uummataa nyaata jette, maal jechuu ta'inna laata? Dhiiroo eessa akka jirtu beektee garuu? Bar Ameerikaan biyya eenyumtuu akka barbaadetti hojjatee jireenya qananii keessatti itti jiraatuu. Akkamiin nama sabaaf hojjatu tokko ija xinneessaatiin akka waan qabeenya uummataa nyaateetti qeeqxa? Moo yoo OMN hin hojjanne Jawaar hojjatee argatuu hin danda'u?! Thats Silly to think! Wanti kuni jechaafuu ni ulfaata beekan koo, dhuguman siin jedha! Waan jennu laallachuun boruufis nu fayyada natti fakkaata.

6. Jawaar Daayrektarummaa OMN gadi haa lakkisuu jette, dhaabbatichis nama siyaasaa osoo hin ta'in nama gaazexeessummaatiin haa hogganamuu jette, Good! Garuu namni ati akka dhaabbaticha akka hogganuuf eeraa jirtu ofuma mataa kee way ta'aa laata?! Dubbicha yoon gadi qabee ilaaluu hinaaffaa fakkaatti jedheeni! Yoon dogongores na ofkolchi. Garuu ati OMN dhaabbata qabsoo siyaasa Oromoo gaggeessu akka ta'e ni irraanfattemoo??!! Tana anumtuu sittan hima, Jawaar boodas namni OMN hogganu nama hubannaa siyaasa cimaa qabu ta'uu qaba! Yoo san hin ta'in STVOn biyya jira, eenyumtuu eddoo jiruu daawwachuu ni danda'a!

7. Dhimma nama yaada hin taane siif kenneef Block godhuu irratti kaaste yoon dubbisu baay'en kofle. Maalif akka ta'e beektaa??!! Namootuma Dhimma uummataa irratti osoo haasa'an nama yaada isaan itti hin amanne Block godhantu na ajaa'iba, abbaa fedhe maaf hin taane!!! That's shame ~ Dhimma Oromoorratti osoo ganamaaf galgala haasoftu Oromoo Block gochuuf aangoo dhugaa ( moral right) hin qabdu! Ani tarkaanfii akkanaa kana boru gaafa biyya bulchi siin jedhan mana hidhaatti darbuudhaan adda qabee hin ilaalu. Kufaatiin namoota ati jajuudhaaf yaaltuu tokko tokkos isa kana, namni guddaan waan xiqqaadhan hin bareedu. Ati dhaloota qubeeti, waan xiqqaa dhaloota mooferraa dhaaltee namaan hin sodaachisin. After all, you are One, and we have a lot! Ati tokko, nuti garuu danuu qabna!

Walumaagalatti hamma danda'ame hundaan barreeffama kee ijaafi roga sirrii ( Positive Wise) ilaaluuf yaalii godhus adeemsi kee hundi Loogidhaan kan guutame ta'een argadhe. Ilaa Beekan, akka kitaaba heddu barreesiten dhaga'e, obsa kee baay'en dinqisiifadha. Garuu kitaaba hedduu barreessiteerta jechuun akka ammaa kanatti oluma kaatee nama Uummanni akka qaroo ija ofiitti ilaalutti qeequudhaaf si dandeessisa natti hin fakkaatu. Tarii kiraaba shantama ati barreessiterra kitaaba tokkittii namni bira tokko barreesse caalutu mala, kan murteessu qabiyyeedha malee lakkoofsa miti. Akkuma ati jette yeroo tokko tokko namaan tarti, otoo barataa Lugaa taatee jirtu nama siyaasaa ta'uudhaaf wixxifachuun kallattii hin taanerra si buusa. Kan harka siif dhaye hundaaf harka hin dhayin, kan ofitti si maxxansee si faarsuu dide hunda diina hin see'in. Tarii atumti mee dhaabbadhuu of ilaali, yeroo tokko waa darbachuun dura al lamaa sadi hancufa liqimsuutu barbaachisa. Tarii sitti fakkaatee namoota lameen kana wal bira qabdee, kan walitti dhufuu hin qabne walitti fidde malee Uummanni Oromoo dhimma kana irraa jala ishee sirriitti beeka, eenyutu maalin deemaa jira, maal hojjachaa jira, maal bu'aa buusaa jira isa jedhu sirriitti beeka. Kanaafuu, dhimma nama hundaaf ifa ta'e kana dhiistee akkuma dur san ogummaa keetiin osoo waan dandeechu saba keef gumaachitee an fedhiif hawwii kooti. Ofduraafis cimina kee jabeeffattee, dogongora kan kee irraa barachaa osoo of qaraa adeemtee boruuf namoota uummata keenya fayyaduu danda'an keessaa tokko ni taata jedheen abdadha. Akka dhuunfaa koottis sin jaaladha, sin kabaja, dubbii arroofte ( arri'ooftee, tan arrii baafte) jala deemtee of hin arri'eessiniin amaanaa kooti!

Kabaja Waliin
#HiwiElona

Post your comment

Comments

 • Sorsa
  Added

  Regardless of what Beekan wrote Jawar led OMN from Oromia Media Network to Oromia Mafia Network.
  He must resign from OMN and go either back to school (to get an MBA), oromia jungle (if he has what it takes) or Wayyane. Not every speaker is a good administrator.

 • B
  Added

  Interesting handout Hiwi Elona.
  I didn't understand what Mr.Guluma wrote on his FB page.somebody appreciate his idea & said that "reality has bad face". No
  shame on you Mr.Guluma

 • Abdii
  Added

  Yaada vaayyee namatti tolu.sammuun yaadu bifa kanaan loogii malee nama madaala.Beekan garuu dogongora guddaa irraa hin eegamne hojjatte.Ummata oromoo isa jaallatus sobuuf yaale.Nama miidha jedhee ofuma isaa miidhe.

 • qabsaa oroomoo
  Added

  gaalatomi yaddaa bishaata kenittee misganaa yeroo dhihoo bekkan kan ofiin jedhee kana ani beka kana hassawu biraa gaa'uu isaa naa dhibbaa nama waldaa kirsitanaa kessatii ijollee durbaa dogongorsaa oluu kana ammaa biyyaa bahee qabsoo oromoo dogogorsuu barbaduu isaa nama ajaa'ibaa

Related Articles