Oromo Youth Association in Arizona (OYAA) Resolution on the Recent OMN Fallouts

 

Oromo Youth Association in Arizona (OYAA) Resolution on the Recent OMN Fallouts

It is to be recalled that the OYAA was founded in Phoenix Arizona by Oromo youth living there and ever since its founding the OYAA has been at the focal point of Oromo struggle against human rights violations leveled against Oromos living in Ethiopia by organizing protests and making statements on various Media here in Arizona. The 50 plus members of the OYAA are working together harmoniously for the cause of Oromo unity putting aside their political and religious views. The founding of the soccer team Calanqo by these members for the first time in Arizona is a testament to the unity of this group. One of the goals of the OYAA is to work to safeguard the peace, prosperity and other interests for Oromos around the world. The OYAA believes that unity amongst Oromos is indispensable to the realization of these goals.

The OYAA members strongly believe that problems faced by Oromos anywhere are also OYAA’s own problems. As such the group would like to register their concerns about the fallouts that recently took place at Oromo Media Networks (OMN) and the associated destructive developments. This is not at all intended to attack any one individual and we ask all Oromos to recognize that!

  1. Regarding the founders of OMN

We understand that OMN was founded by a group of dedicated individuals who offered their expertise, time and money to realize it. We believe that all of those individuals who may or may not now be with OMN should be accorded the proper credit for their good work.

  1. Regarding current leaders of OMN

We have great confidence in the current leadership of OMN that they have the right experience and expertise in managing similar problems should they happen again for the following reasons:

  1. The leaders are Oromos own children who have come from all over Oromiya.
  2. The leaders have earned respect and trust from Oromos by virtue of their educational backgrounds and experience.

We support the statements made by the OMN investigative committee regarding the recent problems and urge the leadership at OMN to continue to exercise this practice of internal problem resolution diligently. We urge those who cast aspersions at this committee and this new process of conflict-resolution to refrain from engaging in such destructive behaviors.

  1. Regarding current OMN workers

We believe that all OMN workers should be allowed to work in an environment free of any kind of pressure. We have only deep admiration and gratitude for those of you who have worked there and informed the Oromo public on many things. We urge the workers to make good use of the OMN policy for problem resolution should any problem arise while working for OMN in the future. If unable to get a resolution, we urge you to reach out to the Oromo public without leaving your post at OMN. OYAA will stand with you and work towards a solution.

  1. Regarding other Oromo Media

We thank the various Oromo Media around the world for reporting on the recent OMN problem and for interviewing those involved. We regret to say that some of the reporting have been biased and portrayed OMN as a rival rather than complimentary news outlet. We urge you to correct this mistake and do neutral reporting as any news media should.

  1. Regarding social media activists who are spreading negative propaganda

We thank some of you the founders who have now left OMN and have refrained from propaganda. We thank you both for this and for your contributions both at OMN and elsewhere.

We urge some of those who helped build OMN who are still engaging in needless propaganda wars against individuals at OMN or others to refrain from doing so. We urge them to stop conflating individual problems with OMN and thereby undermining the very institution they founded.

  1. OYAA’s message to all Oromos

We believe that OMN is not any one individuals property but that of all Oromos. We ask all Oromos to be cognizant of this fact and to reject all unfounded rumors about OMN; but, instead to stand by OMN and double-down on your contributions and support. We ask all Oromo institutions to draw a lesson from this and employ policy procedures for problem resolutions rather than self-destruct. We must learn to stand up to those refuse to follow policy.

We ask all Oromos to stand together and reject divisive practices such as regionalism, nepotism, and others that undermine Oromo unity. Failing that, we help perpetuate rather than end the oppression of the Oromo people that we all love.

We wish all Oromos happiness, joy, health and bilisummaa in this coming new year!

Oromo Youth Association of Arizona (OYAA)

Dhimma OMN Ilaalchise Ibsa Ejjennoo Waldaa Dargagoota Oromo Arizona (OYAA/WDOA)

Waldaan Dargaggoota Oromoo kan Arizona (OYAA) waggaa lamaan dura dargaggoota Oromoo naannoo Phoenix jiraataniin kan ijaarame yeroo ta’uu, guyyaa ijaaramee irraa kaasee hoojiilee dantaa Oromoo tiksani fi dhiittaa mirga namumaa mootummaa woyyaanee ilmaan Oromoo irra gahaa jiiruu balaaleeffachuudhaan qophiilee haawaasa Oromoo nannoo kana jiraatan mara hirmaachisee qopheessuun medialee Ormoo adda addaa irratti ibsamaa turuun ni yaadatama. Waldaan kuun dargaggoo shantamaa ol ta’aan kan ofkeessatti haammate yeroo ta’u, miseensotni isaa garaa gartummaa siyaasaa fi amantaa isaan jidduu jiru waliif kabajudhaan hoojiilee tokkummaa oromoo mirkaneessan dalagaa turuun ni yaadatama. Fakkeenyaaf waldaan kuun garee kubbaa miilaa (soccer team) Calanqoo jeedhamu ofjalatti ijaarudhaan yeroo jalqabaatif gareen kuun Arizona bakka bu’ee OSFNA irratti akka qooda fudhatu taasiseera. Kaayyoo waldaa kanaa keessaa iini tookko nagaa fi sabatiinsa haawasa Oromoo keessatti dagaagsu fi akkasuumas dantaa Oromoo bakka marattu tiksudha. Kanas galmaan gahuuf tokkuummaan saba keenyaa daran muurteessaa akka ta’ee nuti miseensoonni waldaa kanaa garaa gutuudhaan amanna.

Nuti miseensoonni waldaa kanaa rakkooleen institution Oromoo huunda keessatti umaman akka Oromootti kan nu yaaddeessani fi kan dantaa keessaa qabnu ta’u jala muurree ibsuu barbaanna. Kana waan ta’eef rakkoolee OMN keessatti dhalatan duukaa walqabatee oloola diiggaa afarsamaa jiru ilaalchise waldaan keenyi ibsa ejjannoo armaan gadii kana baasuuf dirqameera. Kaayyoon ibsa ejjannoo kanaa namootaaf baabsuu akka hin taane sabni keenya akka nuuf hubatu gaafanna.

1) Buu’uureessitoota OMN Ilaalchise
OMN projectii namoota muraasaan egalame fi arsaan guuddaa kan itti kaffalame ta’uu ni huubanna. Namootni projecti kana galmaan gahuuf, guumaacha yeroo, maallaqaa, fi huumna guumaachan hundi galata guuddaa qabu. Namoonni bu’uureessu isaa irratti qooda qabaachaa turani fi rakkoo adda addaan kan amma keessa hin jiirrees waan dalagan hundaaf beekkanno(credit) barbaachisaa ta’ee argachu qaban.

2) Hoogganoota OMN ilaalchise
Nuti dargaggoonni Oromoo nannoo Phoenix namootni yeroo ammaa kana OMN iin gaggeessaa jiiran rakkoo dhaaba kana keessatti dhalattu maraaf furmaata argamsisuf dandeettiif muuxanno gahaa akka qaban gutumaa gututti amanna. Kanas kan jeenneef

a) Namootni kuun dhalootaan godinaalee Oromiyyaa adda addaa keessaa kan walitti dhufan waan ta’eef ormoo huunda bakka bu’u jeenne amanna.

b) Namootni kuun barnotaan gaheessa kan ta’ani fi muuxannoo haawaasa tajajiilu qaban irraa kan ka’ee ummata oromoo biratti kabajaa guuddaa kan qabani.

Nuti dargaggoonni Phoenix Kooree madda rakkoo OMN akka qorattuuf ijaaramee fi gabaasa kooreen kuun baase gutummaa gutuutti kan deeggaru yeroo ta’u rakkoon walfakkaataan lammaffaa akka hin dhalanneef koreen kuun ciminnaan akka hojjatu dhaammanna. Namootni koore kana fudhatama dhabsiisuuf carraaqan goochaa diiggaati jiran irraa atattamaan akka dhaabbatan gaafanna.

3) Hoojjeettoota OMN ilaalchise:
Nuti dargaggoonni Phoenix OMN dhiIbbaa namoota tokko tokko irraa gutummaa gutuutti akka qulquullaahu qabu amanna. Hojjattoonni OMN waan amma yoonaa dalagdani fi ka borullee dalaguuf jirtan hundaaf nu biraa galata guuddaa qabdan. Haa ta’u malee hojjaa keessan irratti rakkoo isin muudatu hundaa karaa caasaa dhaaba kanaa hiikkachuuf akka carraaqxan dhaammanna. Yoo casaan dhaaba kanaa rakkoo keessan hikuuf fedha dhabe, osoo OMN keessaa hin bahin rakkoo keessan akka ummata biraan gahattan amaanaa sinitti dhaammanna. OYAAn rakkoo isinirra gahuu isin dukaa dhaabbatee akka isiniif falmuu fi furmaata argamsiisu irratti akka dalagu waadaa isiniif seenna.

4) Midiyaalee Oromoo biroo ilaalchise
Rakkoon OMN keessatti dhalachuun erga ifa bahe irraan kaasee midiyaaleen Oromoo adda addaa gaaffi fi deebbii namoota dubbiin kuun kallattiin isaan ilaalu dukaa gaggeessudhaan odeeffanno ummata biraan gahuuf carraaqu keessaniif galata qabdan. Ammoo gaaffi fi deebbii taasisaman irraa akka hubachu dandeenyeetti waan darbaa turee xiqqoo biased ta’u arginee jiirra. Kanaaf jecha OMN dhaaba masaanu akka hin taane hubattanii waan gara fulduraaf dabarsitan irratti neutral akka taatan kabajaan isiin gaafanna.

5) Namoota olola barbaachisaa hin taane social media kan akka facebook irratti dabarsitan ilalchise:
Hundeeffamu OMN irraan kaasee namootni muraasni dhaaba kana lakkisanii bahuun ni yaadatama. Namoota kana keessaa gariin yeroo dhaaba kana keessaa bahan quurrama qaban xalayaatiin ummataaf dhiibsatani san booda garu dhaaba kana irratti oloola barbaachisaa hin taane afarsu irraa kan of quusatan. Namootni, kuun OMN in huundeessu qoofa keessatti osoo hin taane soochi oromoo kan biraa keessattillee gahe guuddaa kan xabachaa turani. Nutii miseensootni OYAA bilchinna namootni kuun argisisani kan dinqisiifannu fi huundeeffamu OMN keessatti gahee qabaachaa tuurtan maraaf galatoomaa jeechu barbaadna.

Gareen inni biroo ammoo rakkoo dhalate furu irra akka rakkoon kuun daran babal’atu fi OMN keessatti diiggaa barbaachisaa hin taane akka inni dhumu haalkani fi guuyyaa akka irratti hoojjeechaa jiiran huubanna. Kanaaf ammoo waan namootni kuun facebook gubbaatti guyyaa guyyaan maxxansan ilaaluun ragaa guddaa dha. Namoota kanaaf dhaamsi nuti dhaamu barbaadnu: Rakkoo namoota muraasa qiixxalamaanitti umamu irraan kan ka’e waan ijaaran diguun gaafatama seenaa jalaa isin hin baasu. kanaaf jeecha diggaa itti jiirtan irraa atattamaan akka dhaabattan nuti miseensoonni OYAA irra deeddeebine sin gaafanna.

6) Dhaamsa OYAA Saba Oromoo maraaf
Yeroo ammaan kana OMN kan nama tokkoo osoo hin taane qabeenya Oromoo maraati. Kana huubattani gargaarsa dhaaba kanaaf gootan dachaa dachaan akka dabaltan fi oloola diggaa dhaaba kanarratti ofamu kamuu akka balaaleeffattan siin gaafanna. Yeroon amma keessa jiirru yeroo itti waan kaleessa ijaarre haardha dignu osoo hin taane, waan ijaarree jabeessaa kan ijaaramu qabu biroo irratti huumna gutudhaan boobba’uu qabnudha. Yeroo kana jennu garu dhaabni dhibdee qabuu dhibdema isaa dukaa itti fufu qaba jeechu keenya miti. Dhaabooleen Oromoo martu rakkoo isaan keessatti umamu mara caasaa qabaniin akka furatan dhiibbaa barbaachisaa ta’e goochuun Oromoo mara irraa eegama. Namoota caasaan ala bahani olola diggaa fi barbaachisaa hin taane ofan mara sodaa tokkoo malee dura dhaabbachu qabdan.

Yaa saba Oromoo: Obbooleessummaa, hiriyyuummaa, firummaa fi gandummaa irratti hundoofne badii dantaa saba keenyaa midhan irratti waliif baabsu irraa dhaabbachuun barbaachisaadha jennee amanna. Kana ta’uu baannaan umurii gabrummaa saba keenya irratti feedhame jiru dheressuu keessatti akka qooda qabaachaa jiirru siritti beekuu qabna.

Barri bara nagaa, fayyaa, tokkummaa, fi bilisummaa kan uummata oromoo haa ta’u!

Waldaa Dargagoota Oromo kan Arizona (WDOA/OYAA)

 

Post your comment

Comments

Be the first to comment

Related Articles