siitube

 • Abdi Fite has to apologize to Gamada Wariyo

   

   

  On Oct 3, 2016, a day after the heinous #Irreechamassacre, Abdi Fite made disparaging comments about Gamada Wariyo. Gamada Wariyo is the young man who uttered the now iconic phrase “Down Down TPLF! Down Down Woyanne!”. He was “Qeerroo Sobaa [waangoo]” , a TPLF agent. According to Abdi Fite, this person was meticulously placed on stage to lead hundreds to their death.

   As an OMN journalist, it was wrong and dangerous to falsely charge an Oromo nationalist as TPLF mole. SiiTube received Abdi Fite’s derisive comments. However, since there was no way for us to verify its credibility we failed to hold him accountable. We have obligations here because similar accusations had resulted in serious consequences. 

  Gamada has now escaped to Egypt. He is in a relative safety. We are not sure if Abdi still holds the same stance.  Should he have changed his mind, Abdi needs to apologize to Gamada and prevent further threat. 

   -SiiTube 

   

  Read more
 • The dream of replacing Bokoji with Adigrat continues.

  SiiTube | It is no secret that TPLF insisted on Tigrean superiority.  All Ethiopian institutions are controlled by Tigreans. Ethiopian military is under their absolute control. Tigre controls Ethiopia’s economy.  Today, almost 100% of Ethiopian Airlines employees are of Tigre descent.  Recently, Addis based German embassy revealed that it hired only Tigrean or Tigre speaking employees. Soccer players are replaced with Tigreans.  The list goes on and on. 

  Many of us know well that Tigreans dislike Kenenisa Bekele.  Kenenisa is implicated in obscuring legendary Miruts Yifter of Tigray.  Miruts Yifter won two gold medals at the 1980 Summer Olympics. His success was short-lived, however. Finally the NPR, a U.S. radio station, takes up this issue.  It talks about Kenenisa Bekele and speaks with other Oromo athletes. 

  Kenenisa has denied associating the selection process with his ethnicity.  He did, however, mention “bias”.  Others are pointing out that his replacements are Oromos. Rgardless of who replaced Kenenisa, the selection process is mired with nepotism. It is aimed at undercutting Oromo athletes.  Make no mistake, TPLF aims to make sure Oromo athleticism fades and Adigrat replaces Bokoji. 

   

  Read more
 • SiiTube | Two topics occupy Oromo Social Media

   

  One:

  Since April when VOA finally exposed Girma Turuneh, Oromos objected to Girma Turuneh en mass.  At first, Shane (aka OLF-SG) refused to budge.  They defended Qeerroo Bilisummaa and the work of Girma Turuneh.  Instead of correcting the obvious mistake, Shane chose to attack genuine Oromo figures.  Singer Saliha Sami, activist Yaya Beshir, and a number of diaspora Qeerroo organizers were victimized.  OMN, SiiTube, and even Shane echelons posses incriminating evidences on this subject.  We predict that people will continue to weigh in as there are more unreached territories. 

  Two:

  Despite efforts by Jawar Mohammed and OMN to cancel the Ethiopian national exam, Government of Ethiopia (GoE) attempted to proceed with ESLCE. Oromo students have been protesting for over six months. GoE admitted it made mistake in regard to the Addis Masterplan.  Requiring students to sit for a national exam at this time is another mistake and one more crime against Oromo.  It was why Oromian officials requested exam postponed. Tigraian overlords refused to budge.  Officials, then, leaked the exam.  GoE was forced to eat its own words and postponeMore mayhem awaits GoE as they tabled it on the wrong day.    

   - SiiTube

  Read more
 • Kanneen Oromoo Diiguu Akeeka Godhatan Irraa ijaarsa hin eegnu

   

  Akeekni ABO ummata Oromoo cunqursaa bifa hundaa jalaa baasuu fi Oromiyaa Bilisaaf walaba taate ijaaruu dha. kaayyoon kun kaayyoo xaliilaa fi wabii jireenya ummata Oromoo ti. Haa tahu malee Ummata Oromoo salphina gabrummaa waggaa dhibba jala ture keessaa baasuun kaayyoo xaliila qabaachuu ol gaafata. Hunda dura ummata tokko ta'e, biyya tokko qabuu fi hireen isaa walitti hidhamte kana deebisanii ijaaruu fi akka nama tokkootti akeeka tokko bakkaan gahuuf akka warraaqu gochuu feesisa. Tokkummaan sabaa waan hojjannu hunda dursa.waayee Biliisummaa Oromoo tokkummaa Oromoo malee dubbachuun nama dhiba. Tokkummaan Oromoo osoo hin argamin bilisummaan dhugaa fi fedhii saba Oromoo bakkaan gahu jiraatuu hin danda'u. Dhugaan kun lammii Oromoo bilisummaa hawwu hunda biratti ifaa dha.

  Dhugaa kana kanneen maqaa bilisummaa Oromootiin socha'an ni wallaalan jechuun nama dhiba. Garuu barootaaf mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shira tokkummaa Oromoo fi gurmuu qabsaawota Oromoo diiguuf xaxamaa ture yoo ilaalle kanneen maqaa Oromoo himatan keessattuu murni SH-G-ABO farra tokkoffaa tokkummaa Oromoo tahee mul'ata. Barreeffama Dhiheenya kana basaastota diinaa saaxiluu jedhuun basaasaa Wayyaanee Kan tahe girmaa xurunaa fi hidhata inni shanee waliin qabu saaxila baasan ilaalchisee ololli murni Shanee oofaa jiru farra warraaqsa Oromoo fi booressitoota tokkummaa saba Oromoo tahuu isaaniif ragaa guddaa dha. Seenaa bara dheeraa keessa deebinee yoo ilaalle ABO kaayyoo xaliila tokkummaa Oromoo mirkaneessuu fi bilisummaa saba argamsiisuuf gootota ilmaan Oromoon ijaarame farroota diina tokkummaa fi bilisummaa Oromoon guututti akka dhuunfatame hubachuun ni danda'ama. Kanaaf seenaa diiggaa fi farrummaa murna shanee sirriitti hubachuuf muuxannoo baroota hedduuf dhaaba kana keessaa qooda fudhachuun qabu dubbiftootni barruu kanaa xiinxala mataa isaanii irra akka gahan bifa armaa gadiitiin dhiheessa.

  Muuxannoo kiyya irraa ka'ee murni farra warraaqsa Oromoo fi tokkummaa akka tahe ragaa waliin dhiheessa.

  1. Waldhabbii murna shanee fi Qaama Cehumsaa gidduutti dhalate; Waldhabbii murna kanaa fi Shanee gidduutti tahe irraa deebinee yoo ilaalle eenyummaa murna shanee hubachuun nama hin dhibu. Jalqabuma irraa kaasanii rakkoo qabsaawota gidduutti dhalate furuu osoo hin taane facaasuu irratti bobba'an. Osoo murni Dhugaasaa Bakakkootiin hoogganamu dhaaba keessa jiru harka lafa jalaatiin, ijoolleen naannoo Naqqamtee dhaaba irratti finciluu barbaadu ololli jedhu harka lafa jalaatiin oofamuu eegale. Kanatti dabalees ijooleen naannoo sanaa [Naqqamtee] hundi qabsootti amantee osoo hin taane Galaasaa qofa of duratti ilaaluun qofa akka miseensota dhaaba kanaa tahan lallabuu jalqaban. Hunda caalaa kan nama dinqu garuu kanneen barootaaf qabsoo keessa turan goobanticha Morodaa Bakaree Oromoo ganee Minilikitti harka keenne waliin walitti hidhuuf tattaafachuu ture. kana irra dabramees hoogganni dhaabaa ol'aanaan osoo hin hafin Murni Galaasaa Dilboo akka TPLF waliin harka lafa jalaatiin hojjachaa ture walgahii miseensotaa irratti himan.

  Rakkoon kun akka furmaata dhugaa hin arganne, namoota madeessuun akka daran hadhaawu gochuu fi qabsaawotaa fi Oromoota naannoo adda addaa gidduu akka wal shakkiin dagaagu shira xaxuu itti fufan. Kanneen dhugaa kana hin beekne ifatti bahanii qabsaawota kaleessa waliin kufanii kuffisaa turan akka diinaatti ilaaluun maqaa xureessuun itti fufee diigamni 2001 dhalate. Sababa kanaan ilmaan Oromoo hedduun ABO irraa akka bahan jaallewwan isaanii dura akka dhaabbatan akkasumas akka abdii kutatanii manatti galan taasifame. Dhibdeen kun caasaa ABO bira dabree akka hariiroo hawaasummaa ilmaan Oromoo gidduu jiru boorahu godhe.

  2. Waldhabbii 2008 Waldhabbii kanaaf sababni guddaan dhibdee qabsoo bilisummaa saba Oromoo mudatte furuu irratti garaa garummaan yaadaa dhalatee ture. Murni tokko [kanneen maqaa Jijjiiramaan bekkaman] xiinxala godhame irratti laamsha'uu qabsoo Oromootiif sababni guddaan aadaa dhaabaa keessatti karoorri bahu hojii irra ooluu dhabuu fi kanaafis sababni aadaan namni hojiin itti madaalamu jiraachuu dhabuu, hoogganni jiru dhibdee qabsoo Oromoo mudatteef furmaata qormaata dhugaa irratti hundaa'e dhiheessuu dandeetti akka hin qabne hubatan. Kana malees hoogganni ture ilmaan Oromoo dhaabatti dabalaman leenjisee hojii isaaniin malutti ramaduu dadhabuu, ganna hedduuf baqattummaa keessa jiraatuun haala ummatni Oromoo keessa jiru kan quba hin qabnee fi qabsoo saba Oromoo hoogganuuf hamileen akka hir'atu yaada dhiheessuun kanneen shaneen mormaan ture. Gama murna shanee irraa kan dhihaate, qabsoon saba Oromoo waggaa dheeraaf hooggana dhabuun rakkoo akka hin tahin, rakkoon ture namni waliif ajajamuu dhabuu fi gandummaa dha yaada jedhu ykn xiinxala jedhu irra gahan. Xiinxala jaamaa kana irraa dhaabbatuun tattaaffii hooggana biyyatti deeisuu fi humna waraanaa ijaaruu dura dhaabbatan. Ajaja Waraanaa addatti ijaarame akka karoora lafa kaayametti diinagdee hojiif barbaadamu dhorkachuu fi biyyoota ollaa irraa qaadhimamtoota dirree leenjisaatti dhihaachuu qaban karaa itti cufan.

  Waldhabbiin jabaataa dhuftee kanneen dhaaba keessa jiraanii fi fagoo arganis rakkoon kun karaa nagayaatiin akka furamu osoo tattaafatan miseensotaa fi hoogganoota dhibdee ABO sakaaleef furmaata barbaadan olola irratti oofuu jalqaban. Osoo dhaaba keessa jiran SBO-tti gargaaramuun warra "mana barnootaa OPDO" irraa bahe jedhaniin. Bakka hundatti caasaa dhaabaa yaada keenya hin fudhatu jedhaniin diiguu eegalan. ilmaan Oromoo barootaaf wal-amantiin waliin qabsaawaa turan guyyama tokkotti diina walitti taasisan. Bar murni kun OPDO waliin hojjataa, ganda akkasii ijaara jechuu jalqaban. Ifatti jaallan isaanii akka hoogganaatti waliin dalagan kora sabaatiin filaman barruu maqaa xureessii irratti facaasuu eegalan. Akkuma 2001 ammas ABO bakka lamatti facaasuu itti milkaayan. Akkuma 2001 murna QC OPDO fi farra qabsoo godhanii dhiheessan, olola dharaatiin miseensota shira isaanii hin hubanne walitti duulchisan.oromoota dhalootaan naannoo Arsii fi Baaletti dhalate hunda OPDO fi leelliftoota Juneeydii Saaddoo godhan. Loqoda nama naannoo Arsii fi Baalee hunda loqoda OPDO godhan. Gootoa naannoo kanatti dhalatan kanneen lubbuun hin jirre hunda abaaruu itti fufan. Ololli diiggaan kun hanga ar'aatti itti fufee jira.

  3. Hawaasa Oromoo diiguu; Biyya hunda keessatti murni shanee ijaarsa hawaasa Oromoo hunda dhuunfachuuf tattaaffiin godhaa ture bakka hundatti ijaarsi Hawaasa Oromoo akka boora'u taasise. Jaarmaya hawaasaa dhuunfachuuf qofa kanneen hooggana ABO fi adeemsa qabsoo irratti quufa hin qabne, gaaffiilee haqaa qaban hunda akka diinaatti adda baasanii itti duuluu eegalan. Dhaadannoo ABO jechuun ummata Oromoo ti, Oromoo jechuun ABO jedhu irratti hundaa'uudhaan kanneen walaba tahan hunda diina Oromoo fi qabsoo bilsummaa godhanii dhiheessuun akka ummataan jibbaman duula wal irraa hin cinne irratti gaggeessan.

  Maqaa namootni hin qabne itti maxxansuun namootni hedduun bakka Oromoon itti walgeette akka lagatanii fi Oromummaa irraa abdii kutatan taasisan. Jaarmaya keessatti ilaalchi gandummaa akka babal'atu gochuudhaan Oromoon akka wal-shakkuu fi Oromummaan osoo hin taane eenyuu keenyatu achi keessa jira yaada jedhuun akka walitti dhufu dirqan. Kutaa USA magaalaa Minesota keessatti hawaasa bara dheeraaf ititaa ture, namni murni shanee ittiin hawaasa toohatuu barbaadu filmaata keessaa hafuu qofaan ilmaan Oromoo baroota dheeraaf hafuura obbolummaan waliin jiraataa turan diina walitti godhan. Kanneen baroota dheeraa qabsoof of wareegaa turan guyyama akkaataa dhaabni qabsoo Oromoo itti gaggeessu irratti gaaffii dhiheessan,moggaasni kun diina Oromoo miti Amaara, OPDOf hojjata fi olola kkf fakkaatuun maqaa xureessun ilmaan Oromoo hedduu waltajii hawaasaa irraa ari'uutti milkaayan.

  4. Murni Shanee Yeroo adda addaatti kanneen bifa jaarmaya siyaasatiin of ijaaran irratti olola tokkummaa Oromoo booressu oofaa tureef haalli FIDO, AWO,fi ibsoo akkasuma ABO jijjiiramaa keessa dabran ragaa guddaa dha.duulli sun Ammas hin dhaabanne KWO,ADO fi OFC irratti deemaa jira.Barootaaf imaammatni murni shanee ilmaan Oromoo gar-gar faacaasuuf hordofaa turre har'a sadarkaa nama gosa keenyaa malee kan biroo dhagahuu nu hanqisuu fi kan keenya jennuun malee kan hafe hundi akka diina walii tahetti Oromoon fudhattu irraan saba Oromoo gahan.Yeroo har'a adda faca'uu hawaasa Oromoo irraa kan ka'e kan Oromoon akka hoogganaatti ilaaltu hin jiru. Kan jiru hooggana gandaa malee hooggana Oromoo miti. Haala 1992 keessa turre yoo ilaalle hangam akka hawaasni Oromoo diigamee hubachuun nama hin dhibu.

  1992 Oromoo kutaa Oromootti dhalate hunda xinnaatu harki 90% hooggana ABO akka hooggana biyyaatti /National Leader/ ilaala ture. Amma haalli keessa jirru fokkisaa fi fuula dura deemuu ykn kaayyoo ummata tokko, biyya tokkoo fi hiree takka jettu san irraa akka fagaataa jirru mul'isa. Kuni maaliif tahe jennee of gaafachuun barbaachisaa dha. Xiinxala kiyya irraa haalli armaan olii saba Oromoo mudachuun amala farrummaa murni Shanee agarsiisaa ture irraa kan maddee fi qabsoo Oromoo hoogganuu dadhabuu irraa sababa dhiheessan barbaaduu irraa kan dhufe. Yeroo murni QC dhaaba irraa bahetti fi sana boodas sochiin dhaabaa laafachuuf sababni dhihaataa ture, Hayyuu Duree dhaabaa kan ture Galaasaa Dilboo fi murni isaa qabsoo hoogganuu dadhabuu dha jedhame.

  Biyya ambaa keessatti jaarmaya ummataa cimaa ijaaruu fi miseensota hedduu ABOn akka hin horanne kan godhe dadhabina Shanee osoo hin taane akka murni kun jedhutti kanneen "OPDO, Amaara, ykn farra" qabsoo bilisummaa tahanii dha. Akka isaan jedhanitti hooggana Daud Ibsaa jalatti ABOn humna Waraanaa akka hin ijaarree fi hin bobbaafne Kan godhe murna amma "Jijjiirama" jedhaniin kana jedhu. Hooggana shanee akka biyya keessatti deebi'ee ummata isaa waliin qabsoo hin goone kan dhoorke murannoo dhabuu isaanii osoo hin taane, kanneen isaan dadhabbii isaanii dhoksuuf akka diinaatti uuman tahuu qabu. Ganna dheeraa dura yeroo dhaaba kanatti dabalamu haala keessa dabre irra deebi'ee akka yaadadhu na godhe.leenjii siyaasaa ABO fudhe. Akka nama haaraa qabsootti dabalameetti seenaa dhaabaa fi haala inni keessa dabre, maaliif ummata Oromoo dhaqqabuun ijaaruu akka hanqate, jaarmayoota ummatoota naannoo TPLF fi EPLF duubatti akka ABOn hafe gaafachaa ture. Guyya irraa guyyatti kan natti himamaa turee fi anis bara dheeraaf ilmaan Oromoo na duubaan dhaaba kanatti dabalamanitti himaa ture akkamitti qabsoo tana bakkaan gahuu akka dandeenyu osoo hin taane, akkamitti ayyaan laallattotni, gantootni, seera dhablootni, kanneen Amaara tahanii nu keessa seenaanii fi kkf akka qabsoo sakaalan ture.

  Eegaa dhaabni Oromoon waan guddaa irraa eegaa ture, dhibdee gabrummaa akka hiibbootti hiikkachuu dadhabeef deebiin hoogganni shanee kennuuf leenjii guddaa itti qabu akkamitti diina akka of irraa faccisan osoo hin tahin ilmaan Oromoo" gantoota, Amaara, goobana, OPDO" fi kkf maqaan jedhamu kennameef irratti akka duulu, akkasumas hunda akka ija shakkiitiin ilaalu qofa jechuun ni dandayama. Dhiheenya kana hoogganooni dhaabbileee oromoo afur walitti dhufuun ni yaadatama. haala dabre irraa baratanii Oromoo gidduutti akka nagaan bu'u Oromoo irratti duuluun akka dhaabbatu Kan jedhuufi waliif tumsaa aaddaadummaa yaadaas waliif kabajaa diina qofa irratti Akka xiyyeeffatamu kan jedhu ture.kanatti sabboontoni oromoo hundi gamamchuu qabu. gaafii sabaa Waan taheef,garuu murna shanee biraa Kan muldhatu faallaa kanaati. duulli Oromoo adda facaasuun gaggeeffamaa ture ammas haarayoomfamee itti fufe. Haala gurri oromoo dhagayuu hin dandeenneen ilmaan Oromoo sabaaf jedhanii lubbuu isaanii wareegaa jiraniin oromoo miti,kaaniin diinaaf hojjata Jechuun maqa balleessii isaanii eegalan.yeoo oromoon keessaa tokko tahe diina raasaa jiru akkasuma wareegama guddaa walirraa cinne kennaa jiru kanatti yeroo Kan biyya alaa jirus hafuura obbolummaa gaarii argamsiisaa jiru kanatti duula maqa balleessii akkanaa eegaluun murni shanee farra qabsoo Oromoo akka tahan kan ragaa bahuu dha. Olola diiggaa waggaa dheeraaf oromoo keessatti oofaa turan qabaneessuuf qooda taphachuu irra hayyuu dureen shanee duula marraa lammafaaf hordoftoota isaa bobbaasuun tokkummaan Oromoo daran akka boora'u gochuun diina tokkummaa Oromoo irraa sodaa qabu tahuu shanee saaxila. Duula diiggaa ilmaan Oromoo gidduutti qabsiifame kana hoogganni Shanee ol'aanaan akka keessa jiru raagaan guddaan barruu Gaashuu lammeessaafi Odaa xasee laaluun gayaadha. Share Naa godhi pls yaada kana

   

   

   

  Read more
 • NAAF MOO? NUUF HIN GALIIN? - Odaa Xasee

   

  Waan kooraa fuudhaniif fardi hin wollaalu. Wanti na dhibe nu hunda dhibee jira yoo ta’eef jedheen gaaffii tana mata duree godhachuuf dirqame.Haala FXG Oromiyaa guutuu keessatti dhohee belbelaa turee fi jiru dhaamsuuf, olola ilmaan Oromoo muraasaan yeroo ammaa irratti baname gurri na caqasuu dadhabee, garaan na hammaatee gaaffii kana kaase. Diinni Oromoo Wayyaaneedha. Oromoon Oromoof diinaa miti. Olola diinaan malu wal irratti oofuun mee maal jedhama?Namni mana tokko kabu citaa wal hin saamu. Dhuguma rakkoo tokko qaamni qabu furmaata tokko kan barbaadu ololaan wal irratti duuluun tahuu hin qabu. Kun amantaa Habashaan Oromoon sabaa fi sab-lamoota biyyattii bulchuu dhiisii mataa ofiituu bulchuu hin danda’u yaada jedhu sana of irratti
  mirkaneessuun fedhameetii moo maal yaaduu irraa ti?

  Sareen ofii wal nyaatu bineensa of irraa/wal irraa hin baaftu. Qabsaawaan qabsoo wal harkatti qabu diinaaf utubaa ta’ee umrii gabrummaa ummata isaa irratti waarsa malee hawwii ummata isaa guutuu hin danda’u. Namni hojjatu dogongoruu ni danda’a. Kan hin dogongorre isa hin sochoone qofa. Dhaaba kana/sanatu dadhabaadhaa/laafaadha jechuun yeroo Oromoon itti wal ajeeffatu /abaaru keessa hin jirru. Yeroo laafaa jabeeffatnee, jabaa faarsinee, wallaalaa barsiifannee, jallataa qajeelfannee gamtaan diina keenya irratti irree keenya humneessinee diina keenya mancaasuu qabnu keessa jirra.

  Dammaqiinsi keenya wal fakkaataa akka hin tahin nin beeka. Baay’ee kan dammaqe, xiqqoo kan dammaqee fi dammaqiisna woyiituu kan hin qabnetu waliin socho’aa jirra. Garaagarummaa dammaqiinsaa jiru kana wal simachiisanii socho’uun ammoo mala/tooftaa bilchaataa akka feesisu beekkamaadha. Oromoonni ogummaa kana qaban yeroon itti barbaadaman amma. Wal ceersuun, diina jalatti gadi wal qabuun hir’ina armaa olitti tuqaman irraa madda. Dadhabiinsa kana dafanii cufatuun ammoo dirqama Oromoota maraa ti. Furmaata fiduu irratti anaa fi si’i jennee wal eeguu osoo hin taane nu cufti jennee gamataan socho’uu gaafata yeroon keessa jirru.

  Sadarkaan sab-boonummaas akkasuma garaa garummaa ni qabaata.Sab-boonaan dhugaa of irra saba ofiitiif dursa kenna. Namni akkasii dhuguma nama siyaasaan bilchaate. Kan waan woloo malee waan garee/dhuunfaa hin dubbatu/hin fardeessu. Haasawa hawaasa giddutti rakkoo uumuu malu irraa bilisa tahe haasawa, rakkoolee dhalachuu malaniif dursee furmaata lafa kaaha, rakkoolee tasa dhalataniifis battalummatti furmaata akeekuu danda’a. Oromoon har’a namoota akkasii danuu horee jira.

  Hojiin gadi bahanii kan mul’atan garuu muraasa. Isaan keessahuu namoonni yaada bilchaataan kutatanii gadi bahan lakkoofsaan jiru. Hedduun isaanii garuu akkuma mataa gadi qabatanitti riphanii jiru. Isaan ammo ebalu fa’a jedhee himuu nin danda;a, garuu hin godhu. Sodhaadhee osoo hin taane akkuma isaan ofii of beekanii gadi bahanii beekkomsa qaban saba isaaniif olchan akeekuufi.

  Gama biraan beektotni Oromoo warren yaada ummata Oromoo kan woloo lafa kaawanii yaada dhuunfaa isaanii ol fuudhanii hafarsanis ni jiru. Hayyoomina/qaroomina yoo qabaatan tarii isaanuu beekanii of sirreessuu ni danda’u jedheen abdadha. Kunis waan natti dhagahame ibsachuu fedheeti
  malee namoota yakkuuf miti. Wal gorfachuun wal qajeelfachuun aadaa sabni keenya dhalootaan qabu. Tantoomiin gadoo hin baaftu akkuma jedhamu wal abaaruu fi wal arrabsuun nagaya hin uuman. Kana irraa haa guddannu.

  Ummata bal’aa Oromoo waggaa dhibbaa ol harqoota gabrummaa jala jiru gabrummaa jalatti hambisuu kanneen barbaadan ilaalcha gandummaa, amantii, naannummaa, gosummaan akka xaxamu yaada hammeenyaa keessa buusu. Ololli qindaawaa yeroo ammaa sochii Qeerroo Bilisummaa fi ABO irratti adeemsifamaa jiramu qaama sochii akkasii ti. Diina abaaruu/balaaleffachuu lakkisanii qaama ofii of irratti maaxaruun maaliif barbaachise?.

  Diina Oromoo irraa fonqolchuuf moo diina jalatti Oromoo mogolchuuf? Sararoota sab-qunnamtii gara garaa irratti ololli deemaa jiru keessattuu yeroo murteessaa kana keessatti maaliif barbaachise?Namoota tokkee akka dhuunfaatti qabsoo irratti yakka dalagan akka diina hinikaatti sadarkaa isaanii ol fuudhanii hafarsuun maaliif feesise? Qabsoon cidhaa miti. Bu’aa ba’ii hedduu qabdi. Diinni balleessuuf deeman daran nama balleesuuf hojjata. Akkuma nuti diina keenya dhabamsiisuuf tooftaa adda addaati dhimma baanu diinni keenyas nu dhabmsiisuuf tooftaa gara garaatti akka dhimma bahu maaf wollaalame?

  Gantummaan waan haaraya qabsoo Oromoo qofa keessatti dhalate miti. Qabsoo gosoota hundaa keessatti kan turee fi fuula duraas kan itti fufee jiraatu dha. Diina kallattiin ummata keenya fixaa turee fi jiru dhiisanii namoota dhuunfaa mata duree godhatanii irratti haasawaa bulanii ooluu maaliif akka barbaachise of duuba deebi’anii ilaaluun hin badu. Kanneen kanatti jiran Oromoo naasisuun diina keenya gammachiisuuf akka tahe waan hubatan natti hin fakkaatne. 
  Namni tokko waanuma namni tokko raawwatuu danda’u raawwata maleee sanaa ol raawwatuu hin danda’u. OPDOn humna Wayyaanee of cinaa qabduu fi ummata bal’aa kana bakka buuna jettuu ummata Oromoo qabsoo isaa irraa of duuba deebisuu hin dandeenye. Akkuma ummata isii salphina jalatti ittisaa turte ofii isiitiifuu waarroo salphinaa uffatee mugaa jirti.

  Diina hanga inni hin geenne ol fuudhanii gurra itti godhuuf yaaluun ammoo barbaachisaa miti. Olola dhihoo kana deemaa jiru keessatti namoota lama kan Girmaa Xurunee jedhamantu maqaan ka’a. Ummata mootummaa hanga funyaanii meeshaa baranee waraanaa hidhatee itti boba’ee hin sodaatin namoota lamaan kanneeniin sodaachisuuf yaaluun gowwummaadha. Namoonni kun diina haa ta’anii fira ummata isaan keessa bobba’anii jirantu beeka. Diina ta’an isaanuu gurra micciiranii dhabamsiisuuf jiraatu. Fira ta’anis isaanumatu akka gaaritti beeka. Ummata bal’aaf hiree kana kennuun osoo danda’amuu ummata wallaalaa homaatuu hin beekne fakkeessanii nutu isiniif beeknaan, dibbee namoota dhuunfaa ol kaasanii dillaaquun barbaachisumma waan qabu natti hin
  fakkaatu.

  Nama nama ajjeesse/ajjeesise, ni ajjeesu/ni ajeesisu. Dawaan du’aa du’uma. Kan ta’uu qabus kanuma malee kalloo ololaa itti hafarsuun diinummaa irraa isaan hin dhaabu/hin diinomsu. Dharti tuulaa citaa ti. Dhugaan ija mixii ti. Dhuma irratti kan muldhatuu fi mohatu dhugaa tahuu
  haa beeknu.

  ABOn ilma Oromoo ti. Oromoo irraa ijaarame. Oromoof ijaarame. Hoogganni isaa laafuu fi jabaatuun seenaa biraa ti. Hooggana isaa jibbuun furmaata hin fidu. Hoggana irraa dubbachuu kan danda’u nama dhaaba keessa jiru. Dhaaba jibbuun ammoo Oromoo jibbuudha. Ilma yoo jaalatan furrii wajjiin akkkuma jedhamu ABO jaallatanii hoggana isaa jibbuun hin fakkaatu. ABO kan jibbu gabroomfataa haarawaa fi gabroomfataa moofaa duriii qofa. Dhaaba dhiigaan, lafeen, lubbuun ijaarame irratti olola kan oofu Oromoo ta’uu hin qabu. Keessattuu namoota duraan miseensa dhaaba kanaa ta’aniin ololli irratti deemsifamuun ceera guddhaadha. Yakka dhiifama hin qabne.

  Miseensota gadi irraa hamma hogganoota qaama ol aanaa dhaaba kanaa warra turaniin ololli akkasii irratti banamuun ummata Oromoo gabrummaa jalatti gadi qabuu irraa adda miti. Irbuu sabaa “qabsoo kana irraa hanga wareegama lubbuutti irraa adda hin baanu, yoo baanee argamne irbuun saba keenyaa nu haa qabu, lafeen jaallan kaayyoo kana irratti wareegamanii nu haa waraantu” jedhanii seenan diiganii jireenya mataa ofii ooffachuuf biyyoota alaatti baqatanii achirraa olola kana irratti bobba’an irbuun dagatan isaan irratti dalagaa jiraachuu muldhisa. Silaa afaan ittiin dubbatanuu hin qaban ture. Mana dhim’isu abbaa keessa galu/jirutu beeka. Dhim’uu sana haala itti of irraa dhaabuu kan beekus isuma. Mana ofii keessa hin jirre irratti haasawuun doofummaa dha.

  Namni liqaan irra jiru akka lafti bari’u hin fedhu, abbaan liqaa irraa qabu waan dhufee rakkisuuf. Namni manni itti dhim’isu duumessa samii irratti jibba, waan rooba sodaatuuf. Namni niitiin itti qanyiftu aduu dhiitu hin jaalatu, manatti galuu waan hin feeneef. Namoota rakkoolee gosa kanaa qabantu ABO fi Qerroo irratti olola rakashaa fi bushaawaa kana oofa.

  Waa’ee qabsoo irratti yaada kennachuuf waan irraa eeggamu gochuun barbaachisaadha. Akka nama murteessaatti of ilaaluuf ammoo, hadhaa qabsoon hidhannoo qabdu dhandhamuu feesisa. Nama tokko qabsoo sabaaf murteessaa ta’uu kan mirkaneessu hojii inni lafa irratti mul’isu malee afaan mi’aawuun qofti qabsaawaa haqaa hin taasisu. Qabsaawaan haqaa dandeetii, beekkomsa, qabeenyaa fi yaada isaa walii galaan qabsoo sabaa bira dhaabbata. Namoonni ulaagaa kana hin guuttatiin irkoo qabsichaa ti malee murteessoo qabsoo kanaa ta’uu hin danda’an. Gowwaa dirra dhawan, qaroo bira dhawan.

  Oromoon dhalootaan tokko. Garaa garummaan guyyaa keessa karaa amantii gidduu isaatti uumame adda isa hin baafne. Tokkummaan dhalootaa akkuma dhalatetti jiraaf. Kun jabina Oromoon qabu keessaa isa tokko. Biyyoota Arabootaa, kan dhiigaan, amantiin, biyyaan tokkoo har’a bakka meeqatti wal hiranii ibiddaan lafa irraa wal duguugaa jiru. Kanaaf Oromoon ummata hawaasa addunyaafuu fakkeenya addaa ta’uu danda’a. Tokkummaa midhaagaa dhalootaa kana xureessuuf dhalli
  Oromoo ofitti gamuun gocha hamaa fi diinummaa ti.

  Hooganoota dhaabaa abaaruun fala hin fidu. Qabsotti dabalamanii qabsoo sana jijjiruu irratti bobba’utu furmaata waaraa fida. Ijaan hojjataan hojii hin dadhabdu. Waan namni biraa dalagu taa’anii ilaalanii laafina irraa himuun ammoo balleessuu malee tolchuu hin tahu. Hinaaffaan masaanuufuu homaa hin tarre. Namni qabsoo tanaaf yaadu haadha qabsoo tanaa ti. Haati ilma jaamaa isiitiinuu Bakkalcha koo jettee waamti akka inni ija hin qabne osoo beektuu.

  Sa’a abbaan gaafa cabse ormi ija balleessa akkuma jedhamu, ABO balleessuu irratti bobba’uun diina Ormoof daboo bahuudha malee Oromoof dhimmuu/dhaabbatuu miti. Hawwii fi fedhii saba bal’aa irraan tarkaanfatanii fedhii fi hawwii dhuunfaa dursuun badii dhiifama hin qabne raawwatuudha. Akka nam-tokkeetti, akka gareettis tahe akka dhaabaatti kunneen olola hamaa kana irraa qooda qabdan osoo irraa of qusattanii irra isiniif gooma.

  Warri osoo beeku diina tajaajilu, farrummaan isaanii waan beekkamuuf of irraa tiksuun hin dhibu. Rirmi qabsoo guddaan namoota fira fakkaatanii qabsoo irratti duula hamaa banuudhaan geergoo/tukaana qabsoo ta’aniidha. Kan falfalu osoo falfalu kan horu hinuma hora akkuma jedhamu ABOn bu’uureffama isaa irraa kaasee osoo dura dhaabbatamu shira hunda irra aanee har’a gahe. Fuula duras dhaaba eenyullee dhabamsiisuu danda’uu miti. Kan dursee dhabamu isa ABO dhabamsiisuuf shirudha. Qabsaawaan ni kufa, qabsoon itti fufa! Bilisummaan ni dhufa! jedhamee kan dhaadatamuuf kanumaafi.

  Kanaaf kaayyoo fi akeekni ABO hanga bilisummaa fi walabummaan mirkanaawitti bakkuma ofii jiraata. Namootni abjuu diinaa dhugoomsuuf carraaqxan gocha hammeenyaa boru seenaan itti isin
  gaafatuuf jiraatu geggeessaa jirtan, irraa deebi’aa. Rakkoo tarrisuu dhiisaa ti fala rakkoo tarrisuu irratti fuulleffadhaa. Walitti duuluun ofitti duuluu akka tahe hubadha. Wal ittisuun of ittisuu akka
  tahe beekaa. Kana bira dabartanii olola keessan kan itti fuftan yoo tahe akka manguddichi Oromoo tokko bara Xaaliyaaniin biyya qabatte sana teessuma irratti itti haasawamaa oolamee gara dhumaatti xaaliyaantichi, wanti ani isinitti himaa oole cufti isinii galee jedhee gaafatnaan; manguddichi lafaa ka’ee ”Hanguma isin as jirtanuu nuuf galuuf hin jiraatu” jedhe jedhamu sanaa, akkasitti quba of qabaadhaa. Gaaffii tiyya tan naaf, moo, nuuf hin galin jettu tana irra deebi’aa of gaafadhaa/wal gaafadhaa deebii quubsaa itti kennaa.

  Ammas taanaan akka nama tokkootti ani akkuman gaaffii kaase yaada furmaataa sammuu kiyya keessa jiru maddisiisuuf yaalee jira. Hanga beekan mana eegan akkuma jedhamu hir’inni jiraatus beekaa hedduu waan qabnuuf kan beekutu sirreessa amantaa jedhu qaba. Kanaaf, wal dhabuu irratti walii galuu irra, walii galuu irratti walii haa gallu. Ummata keenya tokkummaa dhorguu irra diina keenya tokkummaa dhorguun mancaasuu irratti haa cichinu. Anaa fi sihi ykn nuhii fi isin jechuu dhiifnee nuhi jechuu qofa haa aadeffannu. Huubaa huura wal irratti guuruu haa lakkifnu. Namoota face book/paltalk irratti yaada hammeenyaa kan diiggaa maddisiisu facasuu irratti bobba’an deeggaruu dhiifnee seenaa duubbee isaanii adda haa baafaannu. Waa hundaa caalaa dhiimmi Qeerroo irratti ololamu na ajaa’ibe.

  Kaleessa Qeerroo duuba humni tokko hin jiru jedhamaa hin turree? Namoota/dhaabota meeqatu sochii Qeerrootti abbaa ta’uuf hiixataa ture? Ijoolleen ofuma isaaniif akkanumaan ka’anii fincilan malee qaamni duuba jiru tokko hin jiru afaan jedhanii dubbachaa bahaniin har’a baditu ta’eef maqaa hammeenyaan ABO qaqabachuu maaltu fide? Gaafa jabaadhaa Qeerroo teenya isin waliin jirra jedhamaa turame maqaa gaarii sanaan ABOn maaf maqaan kaafamuun hanqatame? Akkuma Wayyaaneen yoo bishaan xaasaa tokko jige ABO tu jigse jettu, dhalli Oromoos akkas jechuun qaanyiidha. Nama of hatu/saamu hin danda’ani jedhama mitii ree?

  Xumuruuf namootni adda durummaan olola rakasha kana oofan keessattuu kanneen biyya alaa jiran namoota dhaaba kana himatanii bahanii fi maqaa dhaaba kanaatiin hiree dolaaratti bahuu badhaafamanii quufni irra dabredha. Kun hodhuu dadhabu dhooggachiisuu hin dadhabuu araagessaa sana fakkaata. Nuti qabsoo ala taane, isinis akka bakka hin geenye goona jechuun duula banamedha. Olola maqa xureessii kanaaf jecha qabsoon ABOn hoogganamtu fi FXG Qeerroo Bilisummaan belbelaa jirus hanga galma gahuu eenyullee dhaabuu akka hin dandeenye diinnnis, firris tolchee beeka. “BOOLLA NAMAA HIN QOTIINAA, QOTTANIS HAALAAN GADI HIN FAGEESSINAA, KAN DU’AA EEGAN KAN DU'U HIN BEEKANII” sanii mee of qusadhaa. Barcuma ulfinaa abbatu of jala baata waan ta'eef wal kabajuu aadaan qabnu sanaan mee haa arraramnu. Jibbi intala nama dhorgatee, jaalalli intala namaa hin kennu, hiretu namaaf kenna. Waan taheef, wal jibbiinsa kana haa toobbannu/haa lagannu. Kanaaf walii galan alaa galaniin ofitti araaramaa, walittis araaramaa. Sochii farrummaa irraa dhaabbadhaa. 
  Gaaffii kiyyaaf deebiin yoo jiraate nin eega.

  Tokkummaan Humna

   

  Read more
 • Who is in control of Ethiopia - Leenco Lata

  By Leenco Lata

  Who is presently in control in Ethiopia? This is a strange question coming from a person who never minces his words when criticizing the EPRDF for installing an authoritarian order in Ethiopia, in which the top official is unquestionably in control. It is also strange to pose the question about a country where who is in control has never really been an issue at all. Emperor Haile Selassie, Colonel Mengistu Hailemariam and Meles Zenawi were fully in control in their day and in their distinct ways. Who is in control was never in doubt during the time of these previous rulers.

  It is only after Prime Minister Hailemariam Dessalegn became Ethiopia’s highest executive official that such a question started surfacing. In fact, questioning if he is really in control or not was aired from the outset of his tenure and has dogged his administration ever since. And I am one of those who dismissed the notion that PM Hailemariam is not really in control because according to the Constitution he is Ethiopia’s highest executive official who would ultimately be held accountable for any official wrongdoing as long as he remains in that position.

   

  I am now increasingly inclined to question this earlier stand due to particularly a recent development. The Prime Minister appeared before Parliament on 10 March 2016 and apologized for the deaths and destructions that had occurred during the preceding months in Oromia Regional State. He deserves to be commended for having the courage and humility to offer a public apology on behalf of his government. Such an action is truly unprecedented in Ethiopia’s history and should be wholeheartedly welcomed.

  Those of us who welcomed this public expression of apology held our breaths and waited for what should automatically follow: the withdrawal of special security forces from the areas where protests were taking place; the release of those illegally detained peaceful protesters; and compensating the relatives of those killed for peacefully demanding their constitutional rights.

  When none of these followed the Prime Minister’s public expression of apology, we were left puzzled, disappointed and increasingly forced to question if he is really in control. The pronouncements of particularly the highest government official should carry some weight. Such public proclamations serve as the keynote influencing the behaviors and actions of all subordinate bodies and personnel. Subordinates are duty-bound to fall in line with the signal of their highest official.

  Unfortunately, subsequent to Prime Minister Hailemariam’s apology, the direct opposite of what was expected happened. Instead of releasing the peaceful protesters already in detention, even more were arrested. The special security forces remained spread out through towns and villages and continued to intimidate, humiliate and persecute members of society. The words of Ethiopia’s highest executive official and the deeds of his subordinates stood at loggerheads as the result.

  There are those who conclude from this that the Prime Minister was merely being glib when he offered his apology. But the apology was aired during a solemn parliamentary session thus militating against this stand. There are others who contend that he was simply hoodwinking society by his apology. This is also implausible because of the widely well-known religious nature of the Prime Minister, which renders it unlikely for him to behave in a duplicitous manner.

  No matter what positions observers take, one thing is indisputable. The mismatch between the words of the Prime Minister and the deeds of his subordinates has a potentially devastating implication for the society they are ruling. Members of society are likely to be utterly confused by the contradictory signals reaching them from various levels of the government. They can correctly conclude that they have been exonerated of any wrongdoing by the Prime Minister’s apology. On the other hand, the actions of the security forces are meant to force members of society to draw the direct opposite conclusion. The upshot is the society’s inability to distinguish what is expected of it and what is not.

  Furthermore, there are indications that PM Hailemariam Desalegn’s government itself is confused. The meeting he held with his erstwhile colleague academics, on 15 March, is one of them. It appears that encouraging academics to participate in politics was one of the objectives of this encounter. However, there are already University Professors and lecturers, such as Prof. Beyene Petros and Dr. Marara Gudina, leading opposition political party members. And most conscious Ethiopians are aware how the activities of those scholar-politicians are severely hamstrung by the government’s heavy-handedness. What else is needed to encourage more scholars to join the fray than stopping the policy of frustrating those already participating in politics?

  The Prime Minister’s next meeting was with elected Gada leaders from the southern tip of the Oromia regional state. Much can be said about the implication of this meeting. Focusing on the contrast between two electoral systems and the kinds of legitimacy resulting from them is very informative. The traditional Oromo leaders were elected through a highly competitive electoral process marked with intensive and protracted societal vetting such that only the best and the brightest get elected. That these traditional leaders lack political power, however, is obvious since they command no police force, nor do they have other trappings of state power at their disposal. Their influence, prestige and legitimacy rest strictly on their moral authority and the confidence of their electors. If granting them audience was meant to recognize and tap into their influence, legitimacy and societal confidence, the Prime Minister deserves our applause for doing so.

  Another set of Oromo leaders were elected on the basis of the official electoral system and are currently exercising uncontested political power in Oromia. I am of course referring to OPDO parliamentarians occupying every single seat both at the Regional legislature (the Caffee) and the Federal Parliament. Unlike those elected through the traditional electoral system, however, these ones lack moral authority, legitimacy and societal confidence. The peaceful protests that have been rocking Oromia for five continuous months now is evidence that the Oromo society has no confidence whatsoever in these supposedly elected OPDO officials.

  The contrast between the stature of these two sets of elected Oromo leaders leads to a very simple lesson. Only an electoral system that leads to the election of only the best and the brightest can do away with the deficiency of legitimacy presently dogging OPDO officials. And this does not appear promising unless the playing field is leveled thus enabling fair and free electoral competition. This has been the demand of the opposition parties ever since the EPRDF ascended to power.

  The Prime Minister made a striking remark during his discussion with the academics. He identified the absence of democracy within the country’s political organizations as the critical obstacle to democratic practices in Ethiopia. That he did not exempt even the EPRDF from this shortcoming is quite refreshing. He deserves to be commended for his frankness and honesty. I hope we, members of the opposition parties, would follow his precedent and critically assess if we are also practicing democracy within our respective organizations or not. I could not agree more with the Prime Minister’s observation. An internally undemocratic political organization cannot practice democracy in the external sphere.

  However, democracy within the EPRDF deserves a special focus because of its dominance and the leading role it has been playing for now close to a quarter of a century. There could be various causes for the lack of democracy within the EPRDF: for example the history of its formation during the insurgency; and its cultural and ideological underpinnings. These are obstacles that cannot be summarily and easily resolved. But there is one step that the EPRDF leaders can plausibly take with immediacy having far-reaching implications for internal democracy. And that concerns representation.

  It is well-known that the EPRDF is composed of Tigray Peoples Liberation Front (TPLF), the Amhara National Democratic Movement (ANDM), the Oromo People’s Democratic Organization (OPDO), and the Southern Ethiopian Peoples’ Democratic Movement (SEPDM). They have all been very busy recruiting members from their respective constituencies for close to 25 years now. As the result, it is plausible to expect the number of their members becoming steadily proportional to the respective populations of these constituencies.

  Nevertheless, these four organizations continue to send an equal number of delegates to the Executive Committee of the EPRDF. This has one significance and undeniable implication: According to a very rough calculation, the vote of one TPLF member carries the same weight as that of 3 members of SEPDM, that of 4 members of ANDM and that of 6 members of the OPDO. This form of representation has one indisputable implication. It violates the fundamental democratic principle of “one person, one vote.”

  Let me state one fact as clearly as possible: My intension is not to advocate the rights of OPDO members or of the other EPRDF member organizations. I have a couple of aims for bringing up this issue. First, members of any organization who do not recognize and struggle against their own unjust treatment cannot be expected to defend the rights of their constituency. If OPDO members, for reasons I fail to fathom, are satisfied that 6 of them carry the same weight as a single TPLF member that is their business. Second, it is evident that OPDO members have a dilemma. Their organization was originally formed in order to capture Oromo backing for the EPRDF. At the same time, it is also expected to serve as the instrument for limiting Oromo role in Ethiopia’s political and economic life. It is this contradictory mission of the OPDO that is wreaking havoc in Oromia and nothing else.

  Let me conclude by paying tribute to two individuals for their courageous and public warning to EPRDF leaders to uphold democracy. The historian, Dr Gebru Tareke, during an interview with an Australian radio station, forthrightly stated that unless the EPRDF leaders change their approach to democracy, they are likely to undo all their positive contributions. The former Commander of the Ethiopian Air force also offered a similar warning to EPRDF leaders in an article published by a local newspaper. I lift my hat to both of them because authoritarianism and federation make a highly combustible mixture.

  There are many societies that have successfully practiced democracy without federation. But all those who attempted to institute a federal system without democracy ended in disaster. Mentioning the experiences of the former USSR and Yugoslavia suffices. Unless a democratic reform is implemented, and soon, that the same fate awaits Ethiopia as well appears self-evident to me. If I am being overly alarmist, it is because I am convinced that it is better to sound the clarion call now before the country crosses the point of no return.

  Read more
 • Sirkanaan Ahmad: deebisaa Saalihaa Saamiitiif

  <<<HUBACHIISA OBSAAN DUBBISAA! >>> 

  Dhimma waa'ee kiyyaa ilaalchisee toora miidiyaa hawaasaa 'Facebook' irratti deemaa jiru irraa waan tokkoon dubbachuu barbaada. Inniis maali yoo jettan dhimma anaafi Artist Saalihaa Saamii jidduu jiru osoo hin beekne, osoo hin hubanne lafumaa ka'anii waanuma itti fakkaate yoo haasa'an ni agarra. Garuu maaliif osoo hin hubatin dubbatan? "Osoo hin hubatin qubaa hin gubatin" jedha Oromoon. Warri gara keessaatiin na gaafatanniifi kan osoo hin hubatin dubbattan maraaf eegaa aniis waan jiru akka addaan isiniif bahuufi sirritti hubattaniif hubachiisa gabaabaa kana isiniif dhiheessuun barbaada. Gabaabatti anaafi artist Saalihaa Saamii jidduu waa'een biraa takkalleen hin jirtu. Nuti dhimma dhunfaa irratti wal dhabne malee waan sabaafi qabsoo Oromoo irrattii miti. Rakkoon dhimma dhunfaa immoo fuula 'Facebook' irratti ni baati ja'ee tasa yaadee hin beeku. Haa tahuu malee eega bahee gaariidha. Maaliif gaari yoo jattan waan hedduun arkee, taajjabe waan taheef kun ammoo barnoota guddaa taha. Ani Saalihaa irraa rakkoo hin qabu, eenyu irraallee ani dhimma biraa hin qabu, ilma namaa kamirraa illee haajaa mataa kiyyaa hin qabu.

   

  Haatahuu garuu moobayil isii irratti 'text' akkaan godhu kan na dirqeetu jira. Saniis dhimma obbooleettii tiyya Hawwii irratti uumamee dha. Dubbiin akkana. Saalihaafi obboleettii tiyyaatu wal dide. Yeroo kana Saalihaan akka tumaniif nama obboleettii tiyyatti ergite. Namni saniis joollee 'Calgary' keessatti jaaramtee jirtuudha. Joolleen tun isii Saalihaa waliin gosa takka. Warra gosaan jaaramee, jaarraa 21ffaa keessa, saniifuu yeroo qabsoon Oromoo tokkummaa ilmaan sabaa mirkaneessite kanatti gosaan namatti duultu yeroo duraatiif 'Calgary' keessattiin arke. Ani takkaa gosa tiyya, sanyii tiyya waan jedhu yaadee hin beeku. Garuu isaanumaatu "Sirkanaan Afran qallo, afran qalloo waa'ee oromoo tahee waan fedhe keessatti, keeysattuu 'Calgary' keessatti nu wajjiin hirmaachuu hin dandeessu" ja'anii gareen (group) gosaa kan wal jaartee san keessatti labsatan. Aniis yeroon dhagayu 'galatooma! waa'ee gosaa keessa duruu hin seenu' ja'eetumaan dhimma kana osoon hin kaasin garatti qabadhee cal'ise.

   

  Waan kana dubbachuuf hedduun yaaddawaa ture. Yoon dhimma kana dursee dubbadhe namni gariin fiinxa qabee akkuma ammaa kanatti fiigaan waan taheef ani ijaaruumsa ilmaan oromoof malee diigamiinsaaf maaliifiin sababa taha jedheen use. Eega ololli dhiheenya kana deemu garuu namoota wal dhageenyuun kan akka Jawar Mohammed fi sabboontoowwan ilmaan oromootu na dhorkaa ture. Amma garuu dubbiin guddattee dubbii goosaafi rakkoo dhunfaa irraa kaate dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo 'ABO's dabalattee akkasumaas waa'ee namticha baasaasa Girmaa Xurunees dubbuma tana keessatti makuun guyyaa meeqaaf ajandaa taatee 'Facebook' fi 'paltook' irrattiis deemaa jirti. Kanumaan wal qabatee namni hedduuniis gama keessaan waan na gaafataniif arrabaafi olola sobaatiin osoo hin taane waan jiruuf deebii dhugaa kennuun barbaada. Garuu uummannii keenya yoom akka rakkoo dhunfaa nama 2 jiddutti uumamte bifa jijjiiranii hawaasa keessatti gadi baasanii ummataan jeequu kana irraa of qusatuufi hawaasni keenyaas dhimma nama lama akka wal dhabdee hawaasaatti guddisee laaluu kana dhiisu naaf hin galu. Jireenya kana keessatti dur jirti namni walitti bu'uuniis walitti araaramuuniis. Kun nu qofa irraan hin baane. Haatahuu garuu wall lola dhimma dhunfaa hanga jaarmaya siyaasaa guddaatti fidanii hawaasaan shoorarkeessuun kun sirrii miti. San daran dhimma akkanaa dhaabbatanii addaan xinxalanii laaluu irra warruma akka barbaadetti fudhatee wadaaja keessa hogoggorsaa harkisuutu nama ajaa'iba. Haala amma namuu dubbii qarqara qabee fiiguun malee maaltu uumame jedhee hin laalle kana yoon hubadhu daranuu na gaddisiisa. Namniis kan walitti nama aarsuu malee kan walitti nama araarsu waan addunyaa irraa dhabame fakkaata. Fannisiifi jallis malee namni faalkaa kan dubbii gad qabee ilaalu maaliif dhabame laata? Tana deebisaa isinumaafiin dhiisa.

   

  Gama mata duree kiyyaatti yoon deebi'u, namni hedduun 'Ati akkas jettee 'text' maaliif gootaaf, maaliif arrabsita?' jettani na gaafattanii turtaniif deebiin kiyya gabaabaadha. Ani lafaa ka'ee akkas hin jenneen. Namni wal dide 'bareedduu, qashtii' je'ee kan wal faarsu hin jiru. Isiiniin na arrabsite. Aniis waan isiin jatte irra dhaabbadheen deebisaa deebiseef. Isiin hangas qofa irraa murtee miidiyaa hawaasaa irratti maxxansite. "Gowwaa takka nama arrabsaa sagal ifiif if arrabsa" jatte Oromoon. "Ati maaliif waan san akka isiitti olii hin baafnee?" yoo jettan immoo san hojii kiyyaa miti. Waa'ee na tumuuf natti fiyde jettees ani guyyaa san 'Calgary' hin jiru ture bakka biraan jira. Warrii walitti figee obbooleettii tiyyaafi Saalihaa dha. Saalihaan immoo Sirkannaaniitu natti fige jettee. Fakkeessuufi kijibuudhaan haqni namaaf hin laatamu. Garuu sobuun maaliif akka barbaachise abbummaan haa if gaafatu. Isaan hoo maaliif walitti fiigan yoo jettan immoo akkuma namuu walitti bu'u dhimma dhunfaa irratti wal lolan akkasitti hubadhaa.

   

  Gama biraatiin Saalihaan yeroo ammaa akka waan hoggantoonni ABO narratti duulan jettee haasooytu immoo namni ABO tahe tokko nu wajjiin hin jiru. Namoota isiin maqaa dhooytee narratti duulan jettee keessaa namni tokkoo kan isirratti duulee hin jiru. Saalihaan garuu artistii Oromoo tan waan hunda ni hubatti jedhanii yaadan, tan rakkoo silaa uumamtullee ni furti jedhanii abdatan dubbii furamuu dandeessu hangana mara sadarkaa wal qoodiinsaatti waan guddifteef isiitu beeka. Wal diddaa dhimma dhunfaa irratti uumame Saalihaan maaliif hanga ABO'ti akka ol guddiftee immoo isumaatu beeka. ABO'n dhaaba olola dhunfaaf tuqamu osoo hin taane dhaaba saba bal'aa kana bakka bu'uu dha. Dhaaba jechuun akeekaafi kaayyoodha. Dhaabni ABO akeekaafi kaayyoo lola dhunfaa keessa galuuf tokkollee hin qabu hin qabaatuusi. ABO'n lola dhunfaa osoo hin tahin lolli isaa diina Oromoofi Oromiyaa miidhaa jiruu waliini. Namni kamuu dhaaba tokko jaalachuus jibbuus mirga qaba. Saalihaas akka dhunfaatti ABO's tahee dhaaba biraa yoo barbaadde jaalachuu ykn jibbuu mirga qabdi. Maaliif jaalatteefi maaliif jibbite kan jedhu irraa dhimma hin qabu. Haatahuu garuu ABO'tu waliin narratti duule jechuun dhaaba guddaa kana maqaa xuriissuufi hangana xiqqeessuun ana qofa osoo hin taane eenyuufillee gaafii dha.

  Dhimma waa'ee 'qeerroo international support group' kan dubbattees yeroo duraa egaleen ture. Garuu osoon hojjachaa jiruun dhimma tokkoof 'America' deeme. Yeroon deebi'uu Saalihaan namootaan ani duraan wajjiin dalagaa ture waliin wal agartee waliin haasawa gootee 'Waa hunda anaatu isiiniif hojjataa Sirkannaan nutti hin fidinaa' jatteen. San isii qofa osoo hin tahin joollee goosa isii tan gareen jarte san hundaatu ja'e. Aniis 'tolee galatoomaa' ja'een irraa dhaabadhe. Haaluma kanaan ana qofa osoo hin tahin nama gosa isaanii tahe malee Oromoo gosa biraa taate keessattuu afran qallo hunda offirraa fageessan. Nutiis dhifneefi keessaa deemne. namni isaan afran qalloo keessaa irratti xiyyeefatan NOOLLEE ture sababni ani noollee waanin tahef jecha. yeroo isaan goosan deeman anis goosa yamuu nin danda'aa ture garuu kayyoo kiyyaa miti malee.

  arraboota isiin namati ykn ganda keessaa deemte haasawa jirtu keessaa hanga a takkaa 

  jartii arsii jattii. yoon jartii arsii tahe hoo rakkoo maal qaba? ?? deebisaan isiin birraa jira. jarttii tigreefi amhara tahu irra wayyaa moo? Jarsii kiyyalleen carraadha harargeedhaa. osoo carraa tahu battee arsii tahes gammachuudha because arsiinis oromoodha, sayiboota arsii qabachuunis akkan kunoo" yeroo aalatti gad battee immoo sirkanan haawasni arsii hin jaalatuu isaan akka arrabsannin godha jattii, dubbii fallaadhaa. haawasa kiyyaa kan arsii wajjiin rakkoo qabu ani.. isaan keeysahillee nama hanga takkaa dubbiseen jira, akka rakkoo nara qabnees naaf himani jiran. 

  ammaas ani professional, Ani Doctor sirkanan huma hin beeytu afaan hin beeytu jattii lol. sirkanan gaafa hanga kee kan umriin geessee biyyaa bulchiiti digrii miti. waa'ee hedduu jira tannaa asummarrattin dhabba.

   

  Waa'ee artist Jireenyaa Shifarraa immoo Oromoo Adduunyaa guutuu irra jirtuutu beeka. Gaafa inni hidhamee san miidiyaan keenya OMN's dabarsee ture. Garuu yeroo dubbii jala deemanii qoratanii laalan dhimmaa dhunfaa irratti Saalihaan hiisiisuu beekkamee jira. Rakkoon san maali yoo jettan immoo ani rakkoo dhimma dhunfaa waaniin miidiyaa hawaasaa irratti ol baasuuf tokkollee hin qabu, Namni rakkoo dhunfaa san baruu barbaaddan ykn dubbiin tun kijiba jettan immoo isaan gaafachuu dandeessan. jireenyanis waan hangaa arraa irra gahe yeroo gababdu keessatti gara middiyyaatin isiinif ibsa. Guyyaa obboleettii tiyya Hawwii wajjiin wal lolan saniis akkaan qulqulleeffadhetti Saalihaa dura itti utaale malee Hawwii miti, tanaas nama gaafachuu dandeessaan.

  Ani wanniin jechuu barbaadu immoo rakkoon jirtu Saalihaafi Jireenyaa jiddu malee rakkoo sabaatii miti. Haa tahuu malee maaliif akka rakkoo sabaa tahees naaf hin galu. Goosa isiin narratti duulchiisaa jirtu immoo aniis gama tokkoon irraahiin dhaladhe. Kanaaf gosa tiyya lamaan walitti buusuun, oromoo kutaafi firummaan, kijibaafi rakkoo dhunfaatiin walitti naquun, dhaaba qabsoo sabaa guddaa ololaan maqaa xureessuun immoo hojii kiyyaa miti. Ilmaan Oromoo warreen gara Saalihaa jirtaniis tahee warri gara kiyya jirtan akkasumaas warri osoo hin hubatin dubbii keessa buxaalaa jirtan marti hadaraa keessan waan kana hubadhaa. Dubbiin yeroo ammaa facaafamaa jirtu tun gara malee deemaa jirti. Nuti immoo ilmaan Oromoo rakkoo dhunfaaf jennee dagamuufi kana mara baaraguu hin qabnu. Wanti qabsoo Oromoo baroota dheeraa qancarsaa tureefi hanga ammaa ummata Oromoo gargar facaasuun bara baraan umrii gabrummaa nurratti dheereessaa jiru dhimma akkanaati. Yeroo nuti haala kanaan gamagama baanee dhagaa walitti harru kana diinniis qaawa kanaan seenee nutti fayyadamuu akka danda'uus eenyulleen hubachuu qaba.

  Keessattuu yeroo ammaa diinni keenya marti gurra dhaabee, ija baasee adeemsa qabsoo teenyaa tana ifirratti dhageeffachaa jira. Yeroo dhaabbiileen qabsoo oromoo kan baroota dheeraa gargar caphanii turan itti tokkoomanii, gamtaan qabsaa'uuf qophaa'an kanatti ilmaan oromoo gosa, kutaafi amantiin akkasuma maqaa dhaaba siyaasaatiin gargar diiguuf yaaduun, yeroo ummanni keenya biyya keessaa tokkummaan qabsoo finiinsee diina naasisaa jiru kanatti namni olola kijibaatiin dubbii tottolfatee, dhimma dhunfaa gara dhaaba siyaasaa hiixachiisun qabsoo oromoo laamsheessuufi ilmaan oromoo addaan fottooysuun akka hin danda'amne eenyulleen beeku qaba. Ani kaniin jechuu fedhu gabaabsee yoon ibsu dubbii teenya tan ana, obboleettii tiyyaafi Saalihaa Saamii jidduu jirtufi wanta irratti walitti buune keessa tasuma dhimmi dhaabaa, dhimmi qabsootiifi dhimmi Qeerroo hin jiru. Isin maaliif walitti buutan yoo jettan immoo ilmi namaa jireenya hawaasummaa keessatti walitti bu'uun dur jira. Dur ammoo oromoon aadaa gaarii yoo namni walitti bu'u ittiin walitti fayyisu qaba. Yoo namni wal lole jaarsummaan manguddoon qabannaa lamaan wal lole walitti fidanii jidduu ta'anii badii jiddutti laalanii walitti araarsa malee fiinxa qabanii dubbiin fiiguu, kaaniifi kaan walitti harkisanii, kootaafi maammudii walitti erbanii, waan hin fakkaanne diranii walitti fannisuun kun hin jiru ture. Arrabaafi ilkeenuu walumatti gufata. Namniis jiruuf jireenya keessatti walitti bu'uun numa jira. Haadhaaf ilmoonuu walitti gufatan.

  Nuti Oromoon obboleeyyani, eessallee jiraannu eega harmee Oromiyaa irraa dhalanne maatii takka. Maatiin mana tokko keessa jiraatu immoo tasa walitti gufachuun hin hafu. Lolli warra ofii immoo dhiiga ilkeeti. Garii liqimsanii garii tufan. Arra walitti mufanne ja'anii waan hunda diddiguun immoo salphina. Kanaaf rakkoon dhunfaa finnee qabsoon laaquun, dhaaba maqaa xureessuun, walitti bu'iisa dhunfaa miidiyaa hawaasaa irra fiduuniis nurraa hin eegamu. Gonkuma walitti bu'iinsa dhunfaa keessa qeerroofi dhaabni seenuu hin qabu. Wahalle nyaatan malee wahalle hin dubbatan jedhanii mitiiree? Bara dabruuf ja'anii jecha nama muruufi gocha hamaa seenaa kee xureessu dubbachuun immoo gaarii miti. Miila mucucaate deebisan malee arraata mucucaate hin deebisan.

  Xumura irratti wantiin jechuu barbaadu yoo jiraate namoonni tokko tokko kan osoo humaa hin hubatin iyyaa jirtan hundafu suuta deema. Yoo oromoo taatan akka aadaa teenyaatti maali rakkoon ja'aa walitti nu fidaa rakkoo teenya baruuf yaalaa. Dandeessan walitti nu araarsuu dadhabdan itti dhiisuu qofa. Amma yeroon tan dhagaa walitti harru osoo hin taane tan diina keenyarratti qabsooynuu dha. Kanaaf diinaa keessan irratti dhakaa darbadhaa. Yoo diina taatan ykn diinaaf guuza oolaa jiraattan immoo achumatti dhaabbadha. Yeroon diinni haala kanaan fayyadamu haftee jirti waan taheef isinitti orraate. Rakkoo nutiifi artist Saalihaa Saamii jidduu jirtu immoo rakkoo teenya rakkoo dhunfaa waan taateef lafarratti fixanna. Ammallee namoonni gara kiyya gortanii waan hin taane barreessaa jirtan dhiisa. Saalihaan yoo barbaadde waan feete haa gootuu. "Dubbataa salphisuun jalaa cal'isuu" ja'anii mitiiree? Eeyyee! Yeroon ammaa tan fuula keenya bakka takkaa diinarratti deebifannu malee tan walirratti deebifnuu miti. Kana waan taheef Saalihaa Saamiitiis waa'ee kiyyaan wal qabsiiftee olola qabsoo Oromoof maqa xureessii adda bilisummaa oromoo irratti oofaa jirtu aartistii takka irraa waan eegamuu miti waan taheef akka Saalihaa'tti osoo hin taane akka aartistii Oromoo takkatti sirraa hin eegamu dhaabbadhu jechuuniin barbaada. 'Dubbiin guddatteef harretti hin fe'anii' dirqamaatu na dubbachiise malee silaa waa isinitti hin dheereessu. Hundaafuu namni lafarratti wal lole lafarratti ofirraa wal dhorka, yoo fixatees lafumarratti fixata malee 'Facebook' irratti miti. Namni 'Facebook' irrati wal lolees 'Facebook' irratti offirraa wal dhorkaa, yoo fixattaniis 'facebook' irratti fixadhaa jechaan dhaamsa koo guduunfa. Waan na waliin turtaniif galatoomaa. Ilmaan oromoo kan tokkummaa sabaafi bilisummaa keenyaaf quuqamtan mara baayyeen isin jaaladha. Kan oromoo facaasuu yaadu cumaa isaa alatti haa facaasu. Oromoon yoomillee tokko.

  By Sirkanan Ahmed

  Galatooma

   

  Read more
 • Keeping Odaa Xasee, OLF spoksperson, honest

   On May 6 2016, ODAA XASEE wrote:

  Dursee garuu ammyyuu qorachaa waan jiru hedduun jiraatullee, fulduraaf qormaata godhe kana haala qabatamaa taheen barreessuuf akka deemu hubachiisa.”

  Kana ammoo qoraannee gaafa irra dhaqabnettiheeraa fi seera dhaabaan murtaawa. Kun ammo waan dhaaba keenya qofa irratti jalqabamee ti.” 

  (ENGLISH: We are investigating)

  Yesterday, ODAA XASEE wrote:

  Girmaa Xurunaa basaasa duraanu beekkamee fi oduu dulloomte dhiisi kan ammayyaa siif himuu dandaya.”  

  (ENGLISH: Girma Turuneh is ancient news. I can even tell you modern/current news.)

  QUESTION: 

  Why did Odaa Xasee promise to investigate an apparently ancient news? Why threaten those who spoke against Girma Turuneh? 

   ODAA XASEE'S reply to an earlier post:

  "Investigate jachuun maal akka tahe kan siif gale hin fakkaau. An duraa Grimaa Xurunaatu dhagayee hin beeku. Kanarraan kan ka'e akka duraanu beekkamaa tahe irra gahe. Kana malees, namni waan dhagaye hunda mirkaneefatu malee hin dubbatuu beeki. I need to make my own mind."

  (ENGLISH: I didn’t know him before. I later leaned that Girma Turuneh was well known. )

  -SIITUBE

  Read more
 • I parted with my OLF comrades because of deception says Yaya Beshir

  Warra gaaffiilee bu’uraa tokko tokko fayyaalummaadhaan kaaftaniif deebiin kiyya kan armaan gadii ti. Garuu dhimma xaliilchuuf itti jirru kana ammaaf ol kaayyannee diina innikkaa irratti akka fuulleffannuu fi qabsoo ummanni keenya guyyaa guyyaan geggeessaa jiruuf ulfina kenninee akka hojjennun dhaama. 


  1) Kaayoo ABO xureessite kan jedhuuf: Kaayoo ABO fi QBO kaleessas amaneen itti seene, har'as ittin amana. Kaayoo xureessuuf gonkumaa fedhii hin qabu. Garuu xurii sobniifi shirri itti fiduu malurraa eegguun dirqama kiyya jedheen amana.

  2) Hoggana ABO Shanee jibbita itti hinaafta kan jedhuuf. jarri kun kaleessa jaallan kiyya, hogganoota kiyya turan. Akka dhuunfaatti jibba tokkollee akkan irraa hin qabne isaanuu ni beeku. Itti hinaafa kan jedhuuf aangoo isaanii itti siqee argee jibbee biraa deemuun kiyya akkan bolola akkasii hin qabneef ragaadha. Ani qeeqni hogganarratti har'a kaasu kaleessas keessatti fuula isaanii duratti kaasaan ture. Lakki kijibuu haa dhiifnu. namoota maqaa balleessuu haa dhiifnu, tarsiimoo hordofnu irra deebinee haa ilaallu, jechaan ture. Hoggana yaada dhagahu osoo hin taane daranuu badiitti deemu ta'uu waanin mirkaneeffadheefin dhiisee biraa deeme. Gaafan deemus waldhibdee dhuunfaa tokkoon osoo hin taane, ifatti itti himee nagayaan addaan baane. Eegan deemees waggaa lama guutuu of transform godhu taha jedheen obsaan dhaggeeffataa ture. Waa'ee basaasa saaxilame kanaa irratti ejjennoo warri qabatetu dubbii jiru ifa naa godhe.

  3) Kaleessa dhaaba keessa turte, waanuma ofii dubbattee har'a balaaleffatta kan jedhuuf: Eeeyyan kaleessa ABO shanee keessan ture. Ajaja natti kennamuunis osoo garaan kiyya na diduu dhaaba bakka bu'uun wantootan guutummaatti itti hin amanne dubbachaafi barreessaan ture. Sobaa fi gurra guddisii akkasii hafarsuu waanan ifadhee fi qaama dogongora kanaa ta'ee itti fufuun qabsoo miidhuu ta'uu hubachuudhaanin keessaa bahuu filadhe. Gaafan achi keessa ture wantoota soba ta'aniifi qabsoo miidhan osoma natti ulfaatuu ajajaan hojjachuu kiyyatti nan gadda. Boodarra garuu ejjannoodhaan keessaa bahuu kiyyaaf ofittin boona. Warri har'a akkuma anaa dur ajaja hogganoota fudhachuun sobaafi olola oofaa jiran dhihotti ni dammaqu jedheen abdadha.

  4) Murna siyaasaa biraatitti makamuuf ABO shanee qeeqxa kan jedhuuf: Ani miseensa murna kamiiti miti. Ta'ullee hin barbaadu. Waan danda'u hundaan akka dhuunfatti qabsoo Oromoo gargaaruun barbaada. Kana malees, anaaf ABO jechuun sabboontota Oromoo hammeenya diinota keenyaa hubatanii haqaan hanga human isaanii dhagaa nyaaphatti darbataa jiran mara. Kanneen dantaa Oromoo fi Oromiyaaf falmachuu isaaniif qofa diinni irratti xiyyeeffatee miidhaa jiru maratu ABO dha. Oromoon Oromummaa isaatiin boonu kamuu diina biratti ‘ONEG’ akkuma tahe hunda ana birattis ABO dha. Har’a Oromoo keessatti eenyutu ABO dha eenyutu ABO miti kan jedhu nu wal wallaallaan yookiin gatii wal dhowwannaan diinni garuu walitti nu qabee ‘ONEG’ jedhee nurratti bobba’aa jira. Kanaafuu ABO har’a murna murnatti bahe kana keessaa tokko qofti ‘anatu ABO dhugaati’ ofiin jedhee nama murna san keessaa bahe tokko akkasitti laaleffatee yoo irratti bobba'u badii badii caalu taha.

   

  Read more
 • AddisStandard survives

   

  SiiTube | Addis standard continues to publish what could be an affront to the Ethiopian government. In the past a government representative Abiy Berhane questioned the motive of AddisStandard. The Ethiopian government is well known for its tendency to annihilate any form of dissent. Albeit, Addis Standard continues to survive. It is unclear what type of immunity, if any, it secured from Ethiopian government.  

   In the new May edition, AddisStandard asks why the Ethiopian torture chamber endures. It remain to be seen if this turns out to be last straw for the Ethiopian government. 

   

  Read more
 • Ethiopia - Girma Turuneh is a TPLF vs. Oromo issue - Geresu Tufa

  After VOA exposed the joint criminal activities of TPLF'S security mole Girma Turuneh against innocent Oromo youth, some of Shane supporters and members have been crying and trying to deliberately mis-charcaterize the situation as if it is the war among Oromo groups.

  This is to mislead the public and create confusions among those people who do not have sufficient information to have clear picture what has been going on so far. 


  The fact of the mater is that , the war is not an intra-Oromo war, it is a war between the Oromo people and TPLF security infrastructures. That is very unfortunate and saddening.

  Be it those of you who have knowingly or unintentionally working with these group against the innocent and defenseless people back home, I would like to to be as clear as possible you will certainly lose this war and the confusions you have been trying to create will be cleared very soon; our people will be informed as much as possible. 


  The situation is very obvious. It is a war between TPLF killing agents that have been consuming innocent Oromo youth versus our public. Human life is too dear to simply sidelined with confusing propoganda. This is a matter of life and death. In this war ,however, you are free to choice the side you fight for/fight against.

  Confusing the situations can never absolve anyone of their responsibility. Detailed analysis will soon debunk the ongoing desperate and contradictory interviews here and there to defuse the situation and hide the extent of the crime.

  Do not forget that the more you work hard to hide the truth, the more you make mistakes that exposes your evil deeds and plans.

   

  Read more
 • BREAKING | Three killed by federal police in Bole

  ‪#‎OromoProtests‬ BREAKING: Three people have been killed by federal police in Warra Ganu area, Bole Bulbula subcity of Addis Ababa today. two police officers have also been injured. The conflict cause when the city administration brought bulldozers to demolish houses deemed illegally built. The residents however assert that they owned the land since their ancestral times and their houses were built decades ago. The city would like to demolish the existing houses and lease the land to rich investors. The ever growing greed of the ruling class for land and the desperate attempt of farmers to survive is leading to that country to an even worse political crisis. 
  ========
  Magaalaa Finfinnee kutaa Boolee Bulbulaa naannawaa Warra Ganuutti poolisin federaalaa namoota sadi ajeesuun beekamee jira. poolisoonni lamas madaayanii jiran. Walitti bu'iinsi kun kan uumame yeroo bulchiinsi Finfinnee mana ummataa diiguuf doozarii fidetti ummanni mormiif yeroo bahetti. Bulchiinsi magalaalatti manneen kun seeraan ala jaaraman yoo jedhu, ummanni garuu lafa klana abbootii isaanirraa kan dhaalaniifi mannenins erga jaramanii waggoota kurnan hedduu akka turan himatu. Bulchiinsi ummata kana kaasee lafa san dureeeyyiidhaa gurguruuf akka ta'e ni beekama. Barri ummata keenya akka laayyotti lafa isaarraa buqqaasanii daandirratti facaasanii ofii lafuma sanirratti durooman dabruu qaba. Ummanni keenya bakka maraa falmachaa jira.

  Read more
 • An Oromo slain in Kuwait

  SiiTube | OMN reports that a young lady from Arsi Asalla was murdered in Kuwait yesterday.  She died after her employers attempted to harvest her kidney.  Her employer was hospitalized for kidney disease.  According to the news, one of her kidney was first removed in order to be transplanted but failed to function.  Then, her employer, had her other kidney harvested.  She died after the procedure.  A friend is aware of the matter but is intimidated and given a hush money.  The friend is in the process of traveling back to Ethiopia.    

  For the complete news listen below. 

   

   

  https://www.oromiamedia.org/2016/05/16/omn-oduu-caamsaa-16-2016/

  "Maqaan isii saadiyaa jedhamti.ganna 4 oliif kuweet keessa jiraachaa turte.haati warraa mana isheen hojjachaa turtee dhukkubbii kalee dhibamanii turan.saadiyaan kalee isii akka kennituuf madaamiin isii gaafattus saadiyaan kalee isee akka kennuu hin barbaadne itti himte.booddee madaamiin ishee hospitaala na wajji deem jettee erga hospitaala waliin dhaqanii booda qoricha hadoochuun of wallaalchisanii kalee isee bitaa keessaa baafatanii madaamiif kennan.kaleensii bitaa tbaate ta'uuf didnaan ammas kalee mirgaa keessa yennaa baasanitti hafuurri isii adda citee duniyaa kanarraa du'aan godaante .hiriyyaa isii waliin hojjachaa turte akka dubbii kana hin himneef maallaqa kennaniif gara biyyaa galchaa jiraachuu hirooyyoni isii kuweet jiran OMN tti himan.dhimma kana impaasii itiyoophiyaattis himan otoo ragaaf suuraa saadiyaa fi bilbila madaamii isiis itti garsiisanuu dubbii sobaati jedheera jedhu.

   

  Hospitaala isheen itti duutes dhaqnee reefka nutti garsiisaa jennnee gaafannaan nu dhoksan jedhan"

  Read more
 • OLF did no harm.

   Over the past few weeks there has been a coordinated onslaught against OLF.  It all started with a VOA interview.  Girma Turuneh of Qeerroo Bilisummaa of Finfinnee is alleged to be working with TPLF.  As a result, a number of individuals have chosen to attack OLF even more than Qeerroo Bilisummaa.  Qeerroo Bilisumma unsuccessfully attempted to defend itself.  Their radio service has been on the lam since the onset of this scandal.  I have a problem with this coordinated attack for three reasons. 

  1 . Qeerroo is a separate organizations.  Qeerroo’s garbage is Qeerroo’s garbage. It says little about OLF.  OLF is an independent organization that should answer only to its own problems, not other organization’s. 

  2. Girma Turuneh is likely a hostage. He maybe under complete control of TPLF.  He can no more speak for himself.  You can guess this if you have listened to any of his interviews. His telephone has excessive static.  It maybe bugged by Woyyane. 

  3. OLF is a political organization. Most of us are intelligent enough not to expect an outright admission of infiltration from OLF. It is politically damaging.  Damaging the vanguard organization is not in the best interest of any Oromo.  We should actually be thankful to Odaa Xasee, foreign relation of OLF, for engaging individuals on social media.  No other Oromo political organization has the interest or the technological savviness to discuss these matters on social media. 

  Are we now cannibalizing our own organization when we are not busy with #OromoProtests?  Why don't we celebrate the news of Unity? 

  for SiiTube

   

   

  Read more