Most Popular Articles

 • AKEEKKACHIISA - Saffisaan waliif dabarsaa - Jawar Mohammed

  Wayyaaneen yaalin ummata Oromoo afaanfajjeessuufi sossobuuf torban lamaan kana goote erga fashalaaye booda, tooftaa haraya baafattee hojitti seentee jirti. Kunis sablammiilee Oromiyaa keessa jiran Oromoon walafaan akaayuudha. Bu'aan isaan kanarraa argachuuf deeman waa lama.

  1) Oromofi saboota biroo jiddutti falmaa dalgaa ( horizontal conflict) uumuun humna diinaa nutti baay'iftee, humna keenyas laaffiftee ofii haara galfachuu. Akka waan mormiin deemaa jiru jibbaa

  2) Gaafii haqaa Oromoon dhimma Finfinnerratti kaase sabni biraas hubatee fudhachuu waan eegaleef, sababa jeequmsaatin sodaatani akka Wayyaanee cinaa hiriiraniif barbaadu. Gaafilee akka ijotti kaasanii ofuuf deeman keessaa: dubbii Minilik, kan Dirree Dhawaa, kan Mooyyaleetif walitti bu'iinsa gama Dhiha Oromiyaatti uumamaa ture fa'a.

  Walitti bu'iinsa akkanaa uumuuf tooftaa itti fayyadamuuf filatan keessaa 1) Oromoofi saba biraa keessaa lukkee ( agent saboteurs) filanii seensisuuf wantoota miira ummataa dimshaashan tuqan dubbisuu, qabeenyaafi nageenyarratti balaa buusuun ummata nagayaa duchisiisanii walitti naqauu

  2) Gaafileefi dhimmoota amma dura Oromoofi saboota garii walmormisisaa turan akka haarayaatti kaasun moromaafi walarraabsoo banuu. Akeekni diinaa kun akka hin milkoofne namuu, biyya ambaatifi Oromiyaa keessatti of eeggannoofi bilchina cimaadhaan sossohuu barbaachisa. Tarkaanfilee fudhatamuu malan keessaa

  1) Gaafilee dhimma yeroo kanaatiin wal hin qabanne kaasuu dhabuu. gaafilee tun gariin kan injifannoon keessa dabarre waan ta'aniif cufamuu qabu. Gariin ammoo waan yeroof ta'anii miti. Warra bakka waltajjiittifi ummata keessatti dubbii akkanaa oofu adda baafachuun gorsuun yoo didan ammoo ummanni akka dammaqu gochuun.

  3) Lukkeelee saboota jidduu fiiganii dubbii laaqan adda baafachuun suduudaan dura dhaabbachuu, ykn hawaasa akeekkachiisuu. Lukkeelee Oromoo ta'anii saba kaan tuttuqan akka isaan ejjannoofi ilaalcha Oromoo bakka hin buune manguddootaafi dargaggoota saba kaanitiif ibsu. Lukkee saba biraa tan Oromoo tuqxus sabni sun beekee akka nurraa hidhatu ykn ofirraa dhiibu carraaquu.

  4) Yeroo hiriiraatti qabeenya saba biraa kan ummata nagayaa warra barbadeessu ykn saamuf itti aggaamatu dammaqiinsaan hordofanii too'achuu. Yoo dadhabame ummanni kuun akka itti hin dabalamne godhuu.

  5) Badii lukkeeleen akkanaa balleessan bifa suura-sagaleetin galmeessuun saaxil basuu feesisa. Tooftaan Wayyaanee kun saba Oromootifi warra kaanifis miidhaa hamaa waan qabuuf saffisaan fashalaayuu qaba. Kanarratti barattoonni, hojjattoonni, daldaltoonnifi qonnaan bultoonni bifa bifaan dammaqanii hojjachuu qabdan.

  Dhugaan Oromoo shira diinaatin hin dhokatu! Itti hin dhiisinaa!

   

  Read more
 • BREAKING NEWS - ABBA DUULAA AND 4 OTHERS FIRED

  (Guraandhala 4 Bara 2016) Oduun Keessoo Qondaaltota OPDOtii bahaa jiru akka ibsutti Hoggantoota Dhaabichaa shan 1.Aafa yaa’ii Mana Maree Impaahera Itoophiyaa Abbaa Duulaa Gammadaa 2.Aafa Yaa’ii Caffee Oromiyaa Lammaa Magarsaa 3.Preezdaantii Naannoo Oromiyaa Muktaar Kadir 4.Itti Gaafatamaa Waajjira Dhaabaa OPDO Dhaabaa Dabalee 5.Minsteera Saayinsiif Tekinooloojii Abiyyii Ahimad mootummaa TPLF jara ergataa tureen Aangoo irraa aryyatamuuf haal dureen kan xumurameef ta’uun sochiin isaanii yeroo ammaa guutummaati humna tikaa jalaa galuu isaa odeessi nu gahe beeksisee jira.

  Read more
 • MUST READ - Junedin Sado Chiri

  Juneeydii Saaddoo Cirrii

  1. Waliigala
   Ani Juneeydi Saaddoo Cirrii Siyaasaa Ummata Oromoo keessattis ta’ee siyaasa biyyatti keessatti haala adda addaatiin bara 1976 irraa jalqabee hirmaachaan turee. Dhaloonni kiyyaa Godina Arsii, Dheerinna Gaara Cilaalo gara bahatti, labbaa Tulluu Denestari jedhamtu, ollaa Tullu Begoo, ganda Sheemachaa keessattidha. Akka waligalaatti Godina Arsii keessa waggoota gara 19 yo jiraadhu, Finfinne keessammo waggota 32 jiraadhee. Waggota 4 mana barnootaa keessa turee malee kan hafan hojii motumma keessatti biyyaafi ummata tajaajilaa turee.Bara 2000 irraa jalqabee sadarkaa hoggansa ol’aanaatti Oromiyaafi biyyattidhaaf hojjachaan turee. Syaasaa biyyatti keessatti, bara 1991 booda adeemsifamaa turee, kallattiidhaan akka miseensaatti kan hirmaachuu jalqabee bara 2001dha. Baatii Qaam’ee 2001 Magaaalaa Naqamtee keessatti Yaaii OPDOn adeemsifteerratti miseensaafi hogganas ta’e filatame. Ergasi ka’e hanga Onkololeessa 11, bara 2012tti siyaasaa biyya sani keessaa qooda qabaachuun kiyya ifaa. Rakko bara 2012 guutuu na mudataa tureerraa kan ka’e, gara baqaa deemudhaan kunoo amma Ameerikaa keessattin argamaa.Ibsii asi gaditti dhiyeessu, seena kiyya dabre keessaa wantoota gabaabdu qofa Ummata biyya keessa jirufi biyya alaa jiruf dhiyeesudhaan Saba Oromoo dhiifama gaafachuudhaafi.
  1. Bara ijollummaa
   Yeroon kuni bara dhaladhee kaasee hanga mana barnoota Yunivarsitii Finfinnee xumurutti kan ilaaludhaa. Ilma qonnaan bulaa, baddaa Arsitti jireenna hamaa Ummanni keenna keessa jiraatu keessatti dhalachu qofa oso hintayiin seenaa, odeeffanno, rakkoo fi makko ummatichaa kan na waliin dhalate keessatti waggota 5niif mana barnoota sadarkaa 1ffaa, magaalaa Loodee-Jimaataatti Kiloometrii 12 deddebi’udhan baradhee. Bara Sochiin barattota Yunivarsiti jalqabuu, ani sadrakaa 1ffaa keessan turee. Bara HSn kufuu kutaa saddet turee. Labsii lafa baadiyyaa gammachuudhaan fudhachuudhanis hirira qabsoo, isa jalqabaa, keessatti uf argee. Baruma sana gaazeexa Ihiaappaa (EPRP) kan dimookraasiyaa jedhamtus dubbisee. Bara ittiaanu, 1975, Assallaatti seeraan  sosochi barattoota keessa galudhaan hirmaannaa bal’ina qaba jedhamee waamamu dndayu taasiissa turee. Manni barnootas akka cufamu hiriiroota adda addaa keessatti qooda fudhachuudhaan barnoota dhaabee gara Magaalaa Hurutaa deebi’udhaan sochii lafa jalaa bal’aa adeemsiissa turee. Bara ittiaanuu dirqamaan gara mana barnoota nudeebisaniyyu sochiin kuni itti fufee. Dargiin ijoollee hiriyyoota kiyyaa heddu hidhuun, ajjeesufi tumuun (torcher) (goolii diimaa), qabsoon kuni akka laamshayu taasiisee. Waggoonni lamaan hafan, bara “siyaasaa fi Korreenti fagootti” jedhamee namni hundi mataa gadi qabate turee. Bara 1981 yeroo jalqabaatiif gara Finfinnee deemudhaan Kaampaasi Kiilo 4 seenudhaan barnoota itti fufee. Waggoonni 4n kunniin yeero “politically dormant” ittiin tureedha.
  1. Bara Hojii Ogummaa
   Bara 1984 irraa kaasee hanga 1991tti, seektara bishaani keessatti hojjachaan turee. Yeeroma kana, waggota lamaaf gara Ingiliiz (Fuulbaana 1987) deemudhaan barnoota digrii lammaffaa waa lamarratti wagoota lamaan kessatti barachuudhaan gara biyyaatti deebi’ee. Waggota 7n kana keessatti Dargii hamachuufi jibburra dabree wanti qabatamaan godhee hinturree. Marii guyyota Jimaataa hunda waajjiraalee motummaa keessatti adeemsifamanirraa hafuu, buusii adda addaa diduufi seera laaffisurra waan dabre hinhojannee.Bara 1991 yeroo Dargiin kufuu ani waajjira bishaan Magaalaa Finfinne keessatti Projektoota gugurdorrattiin hojjachaa turee. Yeroo bishaan Finfinnee keessa hojjadhuu, magaalaa Finfinnees akka baru carraa guddaan argadhee. Maastar Pilaani 1990-2006 hojjatamee kessattis qooda fudhadheen turee. Ilaalchi magaala sana maal akka ta’e, fedhiinifi hawwiin maal akka ta’e kan baree yeeroo sana turee. Jijjiramicha 1991 akka gaaritti fudhadheen garummo ufeggannodhaan ilaalaa turee. Naannoleen Afaaniifi Aadaa isaanitiin uf habulchan, seenaan Itophiyaa waggaa dhibba tokko qofa, hire ufi ufiin murteeffachu, hacuucaa sabummaa fonqolchuu, lafti akka hingurguramne, kkf dhimmoonni anaaf ijoo tayan kun sirnicha haraya dhufe kanaaf gurra akka keennu nataasiisee.Bara 1995 Jia Adooleessa, Mootummaan Naanno Oromiyaa, kan OPDOn gaggeeffamu nawaamudhaan seektara Bishaaniifi Albuudaa akkan hogganu nagaafatee. Gaaffi kana fudhachuudhaan Hojii naanno keennaa jalqabee. Yeero kanatti namni waan miseensummas taye waan biraa natti kaase hinturree. Hojii bishaani garaa guutuudhaan itti uf gadiidhiisee hojjadhee. Biiroo deebiseen akka gaaritti ijaaru, caasaa godinaalee cimsuu, sirna sivil sarvisi diriirsuu, ogeessa baliinaan qaxaruu, ogeessa baliinaan biyya keessaafi biyya alaatti ergani horachuu, sirna hirrigaa fi qabeenna motummaa hannaaafi saamicharraa tiksuu kan dandyu sirna ijaaruu, koontraatoota gurguddo biyya alaatiifi biyya keessa raawwachuudhaan dhiyeessiin bishaan dhugaatii baadiyyaa fi magaaloota Oromiyaa keessatti akka diriirfamu tasiisuu fi kkf hujeen jiraa. Sadarkaa biyyaa qofa oso hintaanee sadarkaa Afriikaatti ilaalamu kandandayan hojileen gurguddoon hojjatamani jiruu. Lafa Oromoo, ganda Oromoo, kan dur essa jiraan hinbeekkamne, Moyaalee kaasee hanga Cinaaksan, Hidhabu Aboteeti kaasee hanga Mandiitti, badda fi gammojji barachuu, nama barachuu, rakkoo qabatamaa hiikudhaan Ummata kiyya bira dhaabbadheen jiraa. Lafa ABOn keessa jiru hindeemiin oso naan jedhan lafa akka Gawgaw, Breeda Leenca, Milqaay, Raayituu KKf keessa deemeen hojjadhee jiraa. Uf keenne hojjadhee. Ennuyyu gammachiisuuf miti. Caasaa Oromoo kan lubbu qabu tokko ijaaru kiyyattis gammachuun qabaa. Haala Kanaan uwwisa bishaani dhibbentaa gara 15 qofa turee waggota shanan keessatti dhibbentaa 41 olitti kaasuun dandayameera! Hojjattootafi ogeessota bishaan Oromiyaa yoomiyyu hinirranfadhuu!Bara paartii biyya bulchaa jiru keessatti rakkoon baqaquu ka’e, ani dame dinagdee Naanichaan hogganaa turee. Gara dhumatirrattis haala heeddu rakkisaa tayee keessatti hojiwwan dame kiyyaa qofa oso hintayiin kan dameelee heddu (kan waajjira Preezidaantichaas dabalatee) halkani guyyaa hojjachuudhaan Waajjirri Motummaa Naanoo Oromiyaa akka hincufamne taasiseen turee.Akka seensa kiyyarratti dubbadheetti, bara 2001 Jia Onkololeessaa keessa, Preezidaantii naanichaa tayeen Caffeedhaan Filatamee. Hojiwwan walxaxaafi rakkisaa tayanis hojjachuu kan jalqabee yoonarraa kaaseetii. Yeeroon kuni yeeroo motummaan jiddugaleessatiifi kan naannolelle heddu dadhaban turee. Motummaan maqaa malee caasaan isaa hinhojjatu turee. Mormiin Ummataa gara hundaan akka ibiddaatti bobayaa turee. Haala kana keessatti hojiin hojjadhee, hanqinoota turan, dogongoroota turaniifi badilee turan akka itti aanutti Ummataaf dhiyeessaa:
  • Haalli hojii naannicha hogganuuf itti fudhadhee akka salphaatti hinturre. Waggaa tokkoo lama dura barnoota dooktarummaatiif biyya Ingliiz deemen erga egaleen booda rakko mahallaqa mana barnootaarratti na qunnameerra kan ka’e biyyatti deebi’ee mahallaqa gara Dolaara kuma 54 dhaabbolee adda addaarra ergan walitti qabeen booda motummaan deemsa naa’eyyamuu waan dideef hafee. Haa tayu malee deebi’ee deemuuf fedhii guddaa waan qabaachaa tureef yeroo hojiin Preezidaantumma natti kennamu mormii torban tokkoo olif, marii ta’amaa turerratti, dhiyeessen jira. Haa tayu malee sochii naannicha keessatti adeemsifamaa tureerraan kan ka’e namni hundinuu (gaggeesitoonni OPDO) naannorratti ramadamani hojjachuudhaaf diddaa waan agarsiisaniif ani hojii kana akka hojjadhu murtaayee.Erga hojitti seeneen booda garaa guuraa hinhojjannee. Caasaafi motumma Ummata Oromoo kan lubbu qabu ijaarudhaaf carraaquttin seenee. Akkaa amantaattis biyya Itophiya keessatti sirni bulchiinsa Fedeeraalizimi kunii haqaan hojirra yo oole, Ummanni keenna mirgi isaa kabajamu dandayaa, kanaaf immo nuti Oromoonni ufii keenna “prove” uf godhu qabna, biyyarraa baqachuudhaan, ummatarraa addaan ciccituudhaan bu’aan dhufu hinjiru, rakkoon siyaasaa OPDO keessattis tayee, OPDO fi dhaabbolee biraa jiddutti jiraachu nidandaya, ha tayuti garuu, qabsoo dimookraatawaa, qabsoo olaantummaan seeraa keessatti kabajamu, qabsoo mirga hiree keennaa ufi keennaan mirkaneeffachu itti dandeennu karaa nagayaatiin adeemsiisudhaan carraa Saba Oromo jijjiiru nidandeenna, jijjirus qabna jedheen itti amanee hojjadhee.
  • Oromoon uf bulchuu hindandayu kan jedhamu furshii taasiisudhaan caasaa ufitti amanuufi ummataa isaa bulchu, rakko isaa hiikuu dandayu ijaarudhaaf guddaa dhama’een ture.
  • Haala Kanaan qaamolee sadan motummaa (qaama raawwachiiftuu, qaama seera baasuufi qaama seera hiikuu/mannen murtii) akka addaan bahani ijaaraman, yeero jalqabaatiif taasifneerra. Qaamoleen kunii mirga guutuu qabaatuu baatanille, tarkaanfii karaa sirrirratti fudhatameedhaa. Caasaa Motummaa gutumatti akka haarayaatti deebifnee ijaaruu, Naannichi kaabineen akka hogganamu taasiissuu, caasaa godinaaleefi kan aanootas kaabineen akka hogganaman taasissu fi humna namaatiin hanga dandayameetti akka guutaman taasifneerra.
  • Beela biyyattirratti bu’e (bara 2001-2003 nama miliyoona 13-14ttu beelaaf saaxilame) ilaalchisee Ummata Oromoo Miliyoona 3.8 beelawee turee, oso balaan hamaan nuhinqunnamiin toyachu akka dandayamu aantummaafi kaka’umsa sabbonummaa guddaatiin caasaan naannicha hundi hirmaanna guddaa akka taasiisufi balicha akka dhaabbatu taasifneerra. Seena biyya sani keessatti waggota lama keessatti qofa namoota kuma 300 oli qubachiifneerra. Yeroo Dargii, waggota heeddu keessatti nama kuma 600 qofa (sanummo akka biyya guutuutti) kan qubachiisan yo tayeelle, dhumarratti qubannaan sun, %85 kan fashalaaye tayuun niyaadatamaa! Baroota 2002-2003 garuu, naannoon Amaaraafi Naanoon Tigraayi ummanni waan dideef, kan qubachiisu dandayaan namoota kumoota kurnaniin laakkayamanidha. Oromiyaan maaliif milkoyte? Yeero jalqabaatiif Ummanni Oromoo qubachu barabaadufi waan nuti (bulchiinsii naannicha) jennu nu amanurrayi. Kana malees tokkummaafi birmannaa Ummanni keenna walii godhuu qabatamaan waan argeefidha. Warra tokkummaa keenna shakkuufis deebii amansiisaa kan itti muliifnee yeero kanaa. Ummanni Wallagga Lixaa,  Wallagga Bahaa, Iluu Abba Boraa fi Jimmaa mana qubataa ijaarudhaan, biddeena oo’aa mana isaati fiduudhaan, eddo tokko tokkottimmo saawwa dhaltii dabarsee keennudhaan waan ajaa’iiba tayee tokko hojjatee jiraa. Hojiin kuni halkani fi guyyaa toyannaa cimaafi, bakkatti (eddotti) argamuudhaan kan hojjatameefi hirmaannaa Saba Bal’aatiin kan milkaaye, caasaan Oromiyaa halkaniifi guyyaa karaa ijaarudhaan, bishaan baasudhaan, Kiliinika horiitifi kan namaa ijaarudhaan, ogeessi ufi isaati itti amanee eddoolee kanatti argamee akka hojjatu taasiisudhan wanta seena qabeessa taye raawwaanne jirra. Ar’allee, Ummata Oromo kan qubateefi kan qubachiisee, hojjattootaafi hoggantoota Oromoo aarsaa kaffalani Ummata keenna baraaraan galata guddaa galchaafi. Ijoon dubbi kanaa; yeeroo kamiyyu, yo rakkoon si mudatuu, abbaa falaafi abbaa malaa kan tayee Saba bal’aa Amani, Sabatti uf kenni, ajajuu oso hintaane yaada isaa irraa fudhadhuuti hojitti geeddarii, Ummatatii uf kenni. Kuni hojii kamiifu, yeero kamiyyu, eddo kamittu nihojjata jedheen amanaa.
  • Rakkoon inni biraa cimaan naqunnamee turee haala siyaasaa Oromiyaa kan ilaaludhaa. Akkuma asi olitti tuqeetti yeero lola Ertraafi Itophiyaa jiddutti adeemsifamaa tureerra ka’ee, paartii biyya bulchaa turee jiddutti rakko siyaasaa umameen, keessa keessa dubbiin danfa’aa dhuftee motummas haalan dadhabsiisaa kan fidde yo ta’u, Oromiyaa keessatti mormiin barattootaa garmalee cimaa akka turee niyaadatamaa. Bara 1999 yookiin 2000(?) keessa bosona Baaleefi Gujiitti ibiddi qabatu waliin walqabatees sosochiin barattoota Oromoo heddu owwaa turee. Bara 2001-2003ttis sochiin kuni keessattu godinaale gara lixaa jiran (Shawaa Lixaa, Wallagga Bahaafi Lixaa) keessatti rakkoo turee. Rakkoon yeeroo sanii akka ammaa kana, gadi bayu dhorkamuu ijollee oso hintayiin jeequmsa adda addaa toyachuutu rakko turee. Barattoonni mannen barnootaa fi qabeenna adda addaarratti miidhha geessaa turan akkamitti toyanna kan jedhu motummaa reefu debi’e dhaabbata jiruuf qormaata guddaa turee. Fakkennaf Magaalaa Walisootti kan argamu, manni barnoota Garasuu Dhukii gubachuun ni yaadatamaa. Haala kana keessatti gara tokkoon sochi ijoolle kana toyachuun akkasumas toyannaa kana keessatti miidhaan namarra akka hingeenne godhuun akkamitti dandayama kan jedhu dubbi hamaa akka tayee namni hundi hubachu nidandayaa. Kanarraa kan ka’een tooftaan ani itti fayyadame (1) sochiin ijoolle harka keenna ala akka hinbaane tooyachuu, yeerodhaaf ijoolle eddo muraasa tayanitti qabani tursiisudhaan spoorti hojjachiisani gadi lakkisuu akka filannoo tokkotti fudhadhee. Hanga ani beekutti haala kana keessatti ijoollen hidhamte torbaan 4-5 yeero hincaallef qofa akka tureedha; (2) dhimma ijoollen kaasan qabanne gara Ummataatti deemudhaan ijoollefi Ummatichaa mariisisuudhan rakko furuu, (3) pooliisiin Oromiyaa nama akka hinajjefneefi akka hinmadeessiine ufeggannoon ol’aanaan akka godhamu taasiisuu, (4) poolisiin Oromiyaa muxannoo jeequmsa toyachuu waan hinqabneef, yeero jalqabaatiif biyyatti keessatti humna jeequmsa bittinneessu (Riot Police) nama 500 ijaarudhaan meeshaan waraanaa dirree hiriiraa kamiyyu akka hinseenne taasiisu, (5) hidhamtoonni mana hidhaa Oromiyaa jala jiru hunda keessa jiran akka hintumamne qajeelfama cimaa poolisi fi bulchiinsa mana adabaa/hidhaatiif dabarsuufi kkf raawwachuudhhan balaan caalu akka nuhinmudanne taasisuf hojjadheen jira. Fakkeennaaf Bulchiinsa Motummaa Ummattota Kibbaa keessatti mormii Ummanni Sidaamaa Magaala Hawaasaa irratti kaaseen guyyaa tokko keessatti namni 25 akka du’e niyaadatamaa. Garuu Oromiyaa walakkaa keessatti (Lixa Oromiyaa guutuu) jeequmsii yeeroo dheeraaf adeemsiifama turee, balaan guddaan oso hinqunnamiin kan dabreef iccitiin isaa maali, jedhee namni hundi yaadu nidandayaa. Ijoolleen Yunivarsiti Finfinnee Biiroo tiyyatti dhufudhaan akka fedhanitti yaada mormii isaani dhiyeeffachaa akka turaniifi mariilee babal’aa adeemsiisaa akka turrefi nagayaan addaan akka deemaa turre beekkamu qabaa. Kana keessatti hanqinaafi dogongorri hinturre jechu kiyyammo akka hintaanee namni hundi akka naaf beeku gaafachaa eddo isatti, barreeffama kana keessatti akka kaasu nan mirkaneessaa.
  • Yeroo ani bulchaa tureetti hidhamaan mana hidhaa keessa jiru rakko dhiphiina eddo, rakko nyaataafi saaniteeshinii qabaachaa turani. Kuni durumarraa kan dhaalameedhaa. Haala manneen hidhaa keessa turan foyyeessuf hanga dnadayametti tarkaanfiwwan kanatti aanan fudhadheen turee; (1) bara 2003 namni 5800 akka dhifatamaan gadilakkifamu, bara 2004mmo 3500 akka galakkifamau taasiisneerra; kuni immo seenaa biyya sanii keessatti (keessahu sirna kana keessatti) kan jalqabaa turee, (2) mannen hidhaa hedduurra deemuudhaan ilaaluu, hidhamtoota waliin marii gaggabaabaa adeemsiisu, (3) manni fincaanii, dhiyeessiin bishaan dhugaatitiifi kan dhiqannaa akka dhiyaatuu taasiisuu, (4) eddoon midhaan itti bilcheessan akka foyya’an taasiisuu, (5) nyaata hidhamtootarratti jijjirama guddaa taasiissu fi kkf raawwatamaniru.
  • Dhiimmi biraa rakkisaan hanga ammaa hinfuramne dhimma Magaala Finfinneeti. Isa kana qorachiisuuf yo yallelle, dubbichi dhimma seeraa oso hintayiin dhimma siyaasaa tayuun isaa adeemsaan hubannee. Finfinneen lafa Tuulamaa, lafa weerara diinaatiin qabamtee, lafa Ummanni Oromoo Tuulamaa kuma hedduun laakkayamu lola yeero heddu (Eekkatti, Gaara hexootti, Gullalletti, Ejereetti) adeemsiifameen irratti dhumeedhaa. Qe’een Oromootaa, guututti ibiddaan barbaadaye, qabbenni isaa guutumatti saamamedha. Finfinneen AWWAALA Oromoo irratti ijaaramtee. Finfinneen handhuura Oromiyaa qofa oso hintaanee, seenaa Sabni nagaya biyya ufii keessatti mirga lubbuun jiraachuu dhabee itti dhume qabdii. Dhiigni namaafi looni weerartootaan gadi naqame akka bishaani laga keessa akka ya’aa ture seenaan nimu’lisaa. Dhimmi akkanaa, dubbi ogummaa seeraatiin hikkamuu oso hintaane, deebii siyaasaa qofaan akka tayee beekudhaan, haala yeeroo san tureen (ammas ni hammaatee malee wanti foyya’ee hinjiruu), gutumattis tayu dhabuu, akkamitti furmaata xixinnaa keennuun dandayama ka jedhu ilaallee turree. Haaluma Kanaan, (1) bulchaan Magaala Finfinne nama Oromoo akka tayu (mayor of the city), (2) mana marii bulchiinsa magaala Finfinne keessa barcuumaan %25ni Oromoodhaaf qofa akka hambifamee Motummaan Naannoo Oromiyaa namoota dandeetti qaban Magaala Finfinnee keessayis tayee Oromiyaarraa waldorgoomsiisee akka ramadu, barcumaa hafanirrattis namni Oromoo namoota saba biro waliin waldorgomee yo filatamee eddo qabachuu akka dandayu, carraan banaa akka tayu, (3) galii Magaalli Finfinne galchiitu keessaa %10-20 tayu Oromiyaadhaf akka galu, (4) xurii, hasbaafi shama Finfinnee keessa gadiyaa’u warshaaleen hundi fayyisani (treated waste) malee akka gadi hinlakkifnee akkasumas manni qopheessaa, xurii fi kosii goggogaa seera egumsa naannoo eggateen akka maqsuufi Buulchiinsa Motummaa Naanno Oromiyaa waliin akka hojjatu kan jedhuuf kan biroolle akka mariatamaa tureefi wixineen yaadaafi seeraa akka dhiyaataa turee ninbeekaa. Kannen hunda keessa laakkofsa 1ffa jalatti kan tuqe qofti hojirra yoo oolu kan hafan akka hojirra hinoolles ninbeekaa. Rakkoon Siyaasaa Finfinnee Rakkoo Siyyaasa Ummata Oromootiin addaan baafame ilaaluun akka hindandaymnee adeemsa kana keessatti baradheen jiraa. Hanga sani bulchiinsi motummaa Oromiyaa Magaala Finfinne keessa akka turuu, dhimmoonni Oromummaa agarsiissan tokko tokkos akka ijaaraman, fakkennaaf manneen barnoota afaan Oromoo, jiddu gala aadaa Oromoo…. Kannen keessayis wanti jalqabame yo jiraatelle harkifannaafi foqooqaa akka tayee amanuun barbaachiisaadhaa.
  • Rakkoon Siyaasaa Ummata Oromoo, gara tokkoon yoo ilaalamu, rakkoo magaalaa fi baadiyaa tayee argamaa. Ummanni Oromoo gaafa ani Oromiyaa turee (2001-2005), %89 baadiyyaa keessatti bittinnaayee jiraataa. Magaaloonni naanno Oromiyaa, keessattu Finfinnerra gara bahaatti kan argaman kan ijaaraman Ummata Oromootiin akka hintaanee namani hundii nibeekaa. Magaalli lafa siyaasaan, daldalli, walqunnamtiifi odeeffannooon baliinaan keessatti argamuudhaa. Caasseffama (socio-economic hierarchy) hawaasoota biyya guddataa jirani keessatti magaaloonni mataa yoo tayan badiyyaan isaani gadidhaa. Ummanni Oromoo, Magaalota keessaa akka ari’atamu, magaaloonni lafa hidhaa, lafa afaaniif aadaan isaa itti qaaneeffamu, walumaagalatti biyya isaa oso hintayiin akka waan biyya ormaa dhaqeetti akka itti dhagayamuu godhamani ijaaramani. Bulchiinsii, ilaalchii, amantiin, propogaandaan midiyaale, qaani tokko malee waggota 136f ololaafi maqaa balleessaa Orommoorratti adeemsiisaa turani. Bara 1991 booda erga bulchiinsii naannolee ijaaramee kaasee, Magaaloota Dirre Dhawaafi Finfinnee malee kan hafan Oromiyaa jalatti akka bulan yo taasifamu, ummanni magaaloota kana keessa jiru garuu garri caalu Oromoo waan hintayiiniif rakko ifatti mul’atu akka ta’ee hubachuudhaan Ummanni Oromoo magaaloota Naanno isaa keessa jiranitti akka galu yaalii godheen dhiibbaan ifaafi ifa hintaanee narratti adeemsifameeraa. Projeektiin kunis akka fashaalaayu taasifamuun isaa dhimma gadda guddaadhaan yaadadhuudhaa. Sababni isaas, Oromoon lafa qotee, horii horsiisee qofa ummata biro kan magaalotaa fi kanafu, siyaas-dinagdee isaa toyatu qallabuun yakkaa jedheen waan amanuufi. Ummanni Oromoo ar’aa oso hintayiin bara 1990mman keessa magaalota isaa toyachuu qaba turee. Ummata Oromoo biyya keessa jiruufi daayaasporaa adda addaa akka biyyatti galee lafa fudhatu yeero jalqabaatiif anatuu yaali godhee. Yaanni kiyyas kan maddu, lafa Oromoo gurguruuf oso hintaanee siyaas-dinaggee magaaloota isaa akka inni toyaatuuf turee. Haluma amma jiru keessattis dhimmi sirrifi mirga ennuyyu oso hintuqnee mirga Oromoo kan tarkaanfachiisuu dandayu ajandaa ebbifamaa turee. Kuni danqaa siyaasaa fi dhiibba bal’aafi olola dubbi micciruutiin fashalaaye. Kuni aangoo Motummaa Naanno Oromiya fi mirga OPDOti turee; garuu hintaanee.
  • Dhimmi biro dhimma Jimaatii. Jimaan, keessayyu kan baha Oromiyaa amma sadarkaa lammaffarratti sharafa biyya alaa kan galchiitudhaa. Jimaa tana garuu, Oromoon keessatti miskinayee, gadadoofi hiyyuummaadhan jala deeme omishuu, gaheen inni keessa qabuu, heddu xiqqaadhaa. Saamtoonnii (motummaafi motummaa alas kanjiran) adda addaa daldaltoota Oromoo hintayiin waliin waltayuudhaan Oromoo dhiiga isaa xuuxaa jirani. Kana jijjirudhaaf qonnaan bulaa godinaalee Hararghee lamaan keessa jiran waldaya gamtaatiin waliitti ijaarudhaan gandi hundi waldaya tokko akka qabaatu godhuudhhan waldaalee godina lamaanimmo Yuniyeeni (union) Humbanaa-Carcar ijaarudhaan sosochi abdi nama keennu uumnee turree. Haa tayu malee, caasaan hannaan xaxamee daldaltoota saamtootaa Oromoo quncifachaa jiraniin waliigaludhaan Yuniyeeni keenna akka diiggamuufi waldaaleen b’uuraas akka diiggaman taasifamu isaa, gadda zamanni hinshaarren yaadadhdhaa! Rakkoon Jimaa Oromiyaa dhimma Ijoo siyaasaati malee dhimma daldaalaa, kan teekinika akka hintaanees hubadheen jiraa. Jimaan qabxii qabsoo Oromoo keessaa isa tokko akka tayees niinamanaa! Ragaa Oromoon qabeenna isaarratti abboomu dadhabuu Jimaafi Bunaa ol wanti dhiyaatu akka hinjirree, qabsaayeen, hojjadheen argeeraa.
  1. Dhimmoota dogongoraa fi dhiifama irratti Gaafadhuu:
   Bara 2001-2012tti motummaa amma biyya bulchaa jiru kessatti eddo gara gararratti sadarkaa gaggeesummaatti hojjadheen jiraa. Yeroo kana keessatti dhimmota imaammataa fi dhimmota seeraafi siyaasaas dabalatee murtilee gurguddo murteesseen jiraa, yookaan immo akka murtaayan sagalee kiyya keennudhaan qooda keessatti fudhadheen jiraa. Kuni, motummaa naannos tayee motummaa feedeeraalas nidabalataa. Murtilee kana hunda isaanituu Ummanni Oromoos tayee Umaanni biyyatti akka miidhaman, akka badan, akka cunqurfaman yaade murtii kamiyyu murteessu baadhuulle, murtileen ani murteessefi akka murtayaan ani gargaaree Ummattooto biyyattifi Ummata kiyyas (Ummata Oromoo) kan miidhan yo jiraatan hal duree tokko malee dhifaman gaafadhaa. Ani ilma qonnaan bulaa, haccuccaafi hiyyummaan baadiyya maal akka taate beeku, Ummata waggota 136f mirga isaa gonfachuuf qabsaayu keessaa bayee. Ilaalchi kiyya yoomiyyu hawwi Ummata Oromootiin addaan hinbayuu. Murtiwwan ani raawwadheen Sabni bal’aa fi namoonni dhuunfaas kan waliin hojjadhees taye hojjachiise kan miidhaman yo tayan dhiifaman gaafadhaa.Bara 2001-2003 ykn 2004 jeequmsa barattoonni kaasaa turan keessatti hanga ani beekutti barattoonni lama rasaasa poolisi Oromiyaatiin du’un isaani ni beekkamaa. Haala asi olitti baliinaan ibsee sana keessatti of eggannoon ol’aanaan fudhatamulle garuu, dogongoronni akkanaa dhabamu waan dandayan hinseyu. Mgaala Shaambuutiifi Magaala Amboo kessatti akkuma rakkoon kuni umamuu dhagayeen poolisooni dhukaasa kana banan to’annaa jala oolani akka seeratti dhiyaatan yo taasiisu, gara biraatiin Gumaan Lubbu waarra ijolleettif oso oolee hinbuliin akka kafalamu taasiiseen jiraa. Tayulle lubbuu namoota dabraniitiif haal duree tokko malee dhiifamaan gaafadhaa.Barattota Yunivarsiti Finfinnee 300 tayan kan arisiisee Juneeydidha jedhame kan haasayamee citu didee hanga ar’aa deemaa jiru kijiba adiidhaa. Ijollee kana kan ari’ee motummaa Fedeeraalaati. Dubbiin oo’itee jennaan warri feedeeraalaa gara keenna darbatee. Oromiyaa guutuu keessatti ilmaan Oromoo Yunivarsitii keessa jiran hundi akka waan ari’amanitti waan ololfameef deebii gara midiyaatiin ani akka keennu OPDOn murteessee. Haaluma Kanaan gabaasa warri fedeeraalaa gara keenna ergeerratti (ijolleen foodda layibraarii caccabsuu, sirni baruufi barsiisuu akka gufatu taasiisuu, preezidanticha Yunivarsiti waajjira isaatti marsuudhaan guyya walakkaaf (hotage) godhuufi kkf) hundaayudhaan ibsa kennee turee. Ibsi sunis (1) namni Oromo Yunivarsitiwwan saddettan yeero san turan keessatti baratu kuma 10ni ol akka taye, (2) ijoolleen kuni karaa nagayaatiin mormii isaani dhiyeffachuu oso dandayaan qabeenna caccabsuufi preezidaanti hostage godhani qabachuun sirri akka hinturrefi murtiin motummaan fedeeraalaa fudhate sirridha kan jedhu turee. Kanarratti dogongorri kiyya akkataa ibsa san itti kennedha malee murtii keenname sani anis tayee OPDOn jijjiruu hindandayu turee! Hinbeekus turee! Murtiin ariisaa ijoolle sanis murtii siyaasaa turee malee murti bulchiinsaa hinturre. Murtii qaamni biraa murteesserratti ibsa akkasi keennuun kiyya dogongora akka tayee bara 2005 Baatii Adooleessa barattoota Yunivarsitii, kumaatamatti laakkayaman baati tokko oliif, Hadamaarratti OPDOn leenjisurratti, guyyota 5nif anis qooda fudhadheen, achirratti barataaf haala kana ibseefi gocha oso hintayiin jecha kiyyaf dhiifama gaafadhee barataan guutuun gammachuufi oo’ina guddaadhaan harka dhayee narraa fudhateera. Ani nama barnoonni Oromiyaa gandoota 6500 keessatti akka diriirfamu taasiiseedha. Bara kiyyaa, hojiiwwan hojjataman keessa inni guddaan mannen barnootaa gandoota baadiyyaa Oromiyaa akka walgayan, Oromoon humna isaatiin, qabeenna isaatiin, mana barnoota akka ijaaruu, mana barsiisota baadiyya akka ijaaruu, manneen barnnotaa akka qabeenaa ufitti fudhatee akka qooda keessattis fudhatuu Ummata Keennatti warwaadheen amansiisee hojii guddaa hojjadhee jiraa. Oromoon waggaa dhibbaf akka farda lugaamame bishaan taliila yaa’u dhuguu dadhabee bira dhaabbatutti barnootarraa ittiifamee turee; amma garru seenaa kana hajijjirru jedheen Ummatati booyee, boochisee haala jijjiree. Ar’aa “dhaloota qubee” jedhamee kan waamamu kuni kan ardii Oromootirra oldammaqee Oromummaa finiinsaa jiruu kuni qabsoo hadhaawaadhaan dhufee. Bara san bara barsiisaan paantiitti deebi’ee Chalk ittin barsiisuu lafa kaayee dhoqqee dhiitee mana maarigee/laambubeedha. Barri sun, bara Oromoon guyyaa tokkotti mana barnoota sadarkaa tokkoffa itti ijaare fixu turee, barri sun Oromoon qabeenna ufi baasee, baati 3 fi 4 keessetti mana barnoota sadarkaa lammaffas tayee kan BLTO xumuratee biiro tiyyaafi biiroo barnoota Oromiyaas dhufee barsiisaa nukeenna jedhaa turee, barri sun bara mannen hirriba kollejjotaa gara kutaa barnootaatti jijjirre ijoollef immo qarshii nyaataafi kiraa manaa kafalle Oromiyaa keessatti raajiin hojjatameedha. Asirratti hojii guddaa akkanaa kana kan hojjadhee kophaa kiyya miti. Bu’ura Obbo Ibsaa Guutamaa bara ce’umsaa lafa kaayeerratti hogganoota Biiroo Barnoota Oromiyaa kan yeerro adda addaa hundayyu (Mulugeetaa Ammannaa, Birhaanuu, Yohaanis Gendaa, Haaruun Hussen…) dhamaatii isaanitiif kan galatoonfadhu yo ta’eyyu, Obbo Darajjee Asfaaw kophaattiin yaadadhaa. Darajjee was the stabilizer of Oromiyaa Education. Kanaafi Ummanni Oromoo bal’aan kan biyyafi biyya ormaa keessa jiru haqa turee, hanqina tureefi haala turee yaada keessa galchee murti isaa akka keennu isaaf dhiisaa.Dhimmoonni biro kan midiyyarrattis tayee waltajjii adda addarratti dubbadhee mala qaroomina walqunnamtiitiin (communication science) kan hindeggaramne akka tayee ninbeekaa. Haala Kanaan jechoota nama hinharkifne, kan nama waraananiifi kan nama dhuunfaas tayee Saba tuqaan jiraachuu nimalu. Jechoota faallaa mirga Oromoo tayani mul’atan hundaa, Ummanni akka irra naaf taru gaafadhaa.Bara 2012 rakko babal’aa Ummata Musliimaatiifi motummaa fedeeraalaa jiddu tureerratti ana ilaalchiisee walhubannaa dhabiitiin akka umamee ninbeekaa. Ani Oromoodha. Oromummaan mallatto ennummaa kiyyaatti. Ani Muusliima. Kunis ennumma kiyya. Rakkoo deemaa turtee keessatti (hiikudhaaf) kan qooda fudhadhee gara baatii Gurrandhala, 2012ti. Ijjannoon kiyya, (1) ummanni musliimaa bakka lamatti walqoodee walfixuun irra hinjiraatu, kanaafis ummata kiristaanaa Ortodooksii, Kaatolikii, Protestaantii ilaalaa, yoo walihingalles garaa garummaa keessan walif kabajaati jiraadhaa kan jedhu, (2) waajjira majiliisa Islaamatiifi warra Towhiida jedhaman walitti fidudhaaf yaalli godheeraa, (3) haala yeero sana tureen kana godhuun kiyyas paarti biyya bulchaa jiruuf waan gaaridha malee hamaadha jedhee hinyaannee, (4) haalli biyyatti keessa turee rakkisaa waan tayeef (mummichii ministroota dhibee keessa waan tureef, yo inni fayye galee anatu isiin fuudhee biraa dhaqnee waan barbaaddan gaafattani. Hanga sani ummata tasgabeessa kan jedhu ture). Ani kana godhaa kan tureef namoota muusliima tayan kan kaabinee feederaalaa keessa jiran gara 7 ykn 8 tayan keessaa, isaan caalaa muusliima tayee oso hintayiin dhimmi ummataa, yeeroo kamiyyuu waan nadhibuuf cal jedhee ilaaluu hindandeenne. Garuummo, Yaaliin kiyya gara motummaatinis tayee gara ummataatiin ija gaariin hin’ilaalamnee. Asirratti amanti Ahbash jedhamtu kan Shek Abdalla Adareetiin biyya Lubnaan (Lebanon) irra hogganamtuf gartummaa agarsiiseen turee. Sababnis, ani (traditional Islam) kan jedhamu hordofaa waanan tureef, amantiin Jaarsi kuni oofus Kanaan walitti waan dhuftuuf turtee. Haa tayu malee, ani ummanni musliimaa kan Towhidaa amantii isaa hinadeemsifatiin jedhee gaafa tokkos dubbadhee hinbeekuu. Warri matooti amantii kanaas kan Oromoo tayan hundaayyu ninbeekaa. Gartummaa Ahbashi agarsiisuu kiyyaf garuu, dhiifaman gaafadhaa.
  1. Dhimmota sirrayu qaban:
   Ani hanqinoota heddu nama qabuudhaa. Muxanno hojiifi ogummaa adda addaa heddu yo qabaadheelle, ammas hanqina heddu akkan qabuu nama ufbeekudhaa. Kanaafu yeero hundaa waltajji jireennaafi qabsoo kamirrayyu dafee barachuudhaaf yaalii taasiisaa tureera. Kanaaf hanqinni akka narra jiru barudhaan hojiifi adeemsa kiyya foyyeessuf carraaqaan ture ammas ittiin jiraa. Haa tayu malee, ololoota akka faashisti ani tayeetti oofaman ninbalaaleefadhaa! Ani nama waan fascism taye bareechee beekudhaa. Ani, naanno yoon bulchaa tureefi fedeeraala keessa yeeroon hojjadhutti nama Oromoos tayee nama biraa tokkolle, eddo kamittu akka ajjeefamu karaa ifa tayeefi karaa dhoksaa tayeenis wanti tokko ani raawwadhee hinjiruu. Ittis hinamanuu. Kana malees yeroon ummata Oromoo bulchaa turee, Ummatatti ufkenneeti hojjadhe malee ummatarraa uf hinqabnee. Diriirfadhee taaiitaa ooisaa hinbaanee. Gandoota Oromoo dhaqabuudhaan, qe’ee isaa oso hinyaadatamne dhaquudhaan, mana isaa seenuudhan, urgaa isaa urgeeffachuudhaan waggota afran dabarsee. Yo biiroon rakko fiddus, gara baadiyyaa deemaan turee. Baadiyyaa yo deemu ninfayyaa! Fakkeennaaf yeero tokko Magaalaa Mandii- Wallagga Lixaa keessatti, hojii ilaaluf yeeroon deemu waraanni biyyaa, naannawa sana jiru hidhanno guutuu qabatee ummata bayee karaa gamaa gamana dhaabbatee nasimachuuf bayerratti, fuulaan itti garagalee qawwee gara ummataa qabee animmo jiddu sana akka dabru qophaayee turee. Battalumatti, waraanni kuni asi ka’u malee lafa daaw’annaa san hindeemu jedhee diduudhaan namicha basaasaa naanno sana jiruun hatattamaan akka kaasu itti himee. Innis nageenna keetiif jennaan, ani ummata Oromoorra uf hineeguu, waan ummata Oromoorra dabreemmo humni dafee dhaqabaa Oromiyaa (kan Yoonaatanniifi Dirribaa Aariqoo leenjisan) nama 10ni gadi kan hintaaneetu nawaliin jiraa. Eegumsa warana biyyaa, Oromiyaan hingaafanne jechudhaan waraanicha kaasiiseen ummata keessa miila kiyyaan deemee, harka fuudhee, waliin nyadhee dhugee, Oromummaa agarsiiseen Oromummas argeen galee. Mandiin lafa hoggansi OPDO hanga guyyaa sanitti dhaqee hinbeekneedha. Lafti sun, lafa hoggantoonni ABO tokko tokko itti dhalatan waan taateef akka lafa ABOtti fudhatamtii. Edoo kamittu, yeeroo kamiyyu Ummata Oromoorra hinqoollifanne. Oloola maqaa balleessaafi ennumma namaa biyya faranjii, biyya iftooma qabduu keessa ta’aani oso haqaafi dhara addaan hinbaafne namarratti duuluun Oromoo diiguudha jedheen abaaraa.Waayee amantirratti Sheekkota areeda dheeraa qaban isinirra haada jedheeni; jedhamee saalfii tokko malee warri oduu kana gadidhiisuu, ammas Ummata Oromootiifi ana waldhabssiisuf warra carraaqudha. Warroonni kunimmo biyya keessafi (caasaa motummaa keessafi isaa alas) biyya alas warra jiran akka tayee ninbeekaa. Ani warra amantii dhiisiti nama kamiyyu, garaa garummas yon qabaadhees nama kabajudhaa. Kanammo Sabni bal’aan nibeekaa. Caasaa OPDO keessatti namni biiroo isaa Ummata Oromootiif yeeroo jalqabaatiif bane anadhaa. Qonnaan bulaan, hojjataan, warrii amantii, hiyyeessi, dureessi, dhiiraafi dhalaan, diqqaafi guddaan biiroo tiyya hindhufne hinturree. Namni kaffalti geejibaa gara biyyatti galuun dhabees na bira dhufaa turee. Mahallaqa kiisii tiyyaa fixeen hojjattoota na gargaaranirra liqeenfachaa akka turee, gaafa tokko ragaan kun ifa tayaa.OPDO ilaalchisee yaadonni keennaman addaan baafamani ilaalamu qabani. Yaada kana kaniin kennuf OPDO “defend” godhuufi miti. OPDOn kan ijaaramtee TPLFn akka tayee OPDOn mataa isii waggoota 20 booda amantee jirti. OPDOn sabbonummaa Oromummaa qabuufi kan hinqabne akka jiran beekkamu qabaa. OPDO keessa akka namni alaa ilaalu oso hintaanee qabsoo hamaatu gaggeefamaa. Qabsoon kunis Oromummaafi waan Oromummaa hintaanee jiddutti adeemsifamaa. Miseensi OPDO sababa adda addaatiin kumaatamaan ari’atamu, hojii ala tayee waan nyaatu dhabee kararratti kufuu, kan mana hidhaa keessa jirus baay’eedha. Fakkennaf, hattertaa jedhamee kan gadi aanu, mana hidhaatti kan darbatamuuf waan Oromumma cimaa agarsiisuufi. Hanna Yoo ta’ee akkuma biyyattitittu, rakko hikkamu hindandeenne keessa erga lixame tureeraa. Kanaafi humnii biyya alaa jiru, OPDO yo xinnaate miseensa miliyoona 3 qabuu, kana keessa %80 qonnaan bulaa keenna waraqaa ennumma argachuuf miseensoome, akkasumas sabbontoota jajjaboo,  OPDO rakko qabu waliin moyyee takkatti naqani akka midhaan findigoo, findiguun dogongora waggota 25niif irraa baratamu dadhabameedha waan tayeef, sirrayu qabaa jedheen amanaa. Goota, goota haqqisuu; sabboonaa bobayaa buluu, haala rakkisaa tayee keessatti aarsaa garmalee kaffalaa kan jiru akka lafarra jiru beeknee yaadaan gargaaruun Oromummaa cimsa malee hindiiguu, hindadhabsiisu, hinballeessu.Ani biyya tana ergan gayee waggota lamaa. Yeroo kana keessatti haala daayaspooran keessa jiru hubachuuf yaalaan jiraa. Yeeroo kana keessatti namootaa adda addaa waliin bilbilaan haasayuudhan karaa Oromumman itti cimtuufi tokkummaan Ummata keenna itti jabaaturratti yaada kiyya laadheen jiraa. Yeeroo amma kanatti dhaaba siyyas tayee garee siyaasaa kamiyyu keessa kan hinjirreefi qo’aannaa fi barnootarra akkan jiru ibsuun barbaadaa. Kanuma waliinis, Oromoon daayaaspooraa keessa jiru eddo dhalootaafi qoomoodhaan walqooduun isaa, dhimma Oromummaa ifatti miidhu tayuun isaa beekkamuu qabaa. Qomoon Oromoo hundinuu, faaya keenna. Faayaa kana tuttuquun, walii dabarfachuu dhabuun, ufeggannoo malee jechoota nama miidhan akkuma fedhan qomoo tokkorratti ykn kan biraarratti darbachuun waan nu diigudhaa. Muxannoo kiyyarraa wantiin argee, Oromoo morma walqabatee walitti booyuu malee Oromoo walirratti duulu miti. Biyya keessatti haalli kuni hinjiru jechuun nidandayamaa. Qaawwa hintaanee ufi ufitti bannee waan ufdadhabsiisnee natti fakkaataa. Kanaafu hojii namni hundi foyyeessuu qabu jedheen amanaa.

  Galatoomaa

  Juneeydii Saaddoo Cirrii

  Bitooteessa 5, 2016

  Read more
 • CONVENING AN OROMO LEADERSHIP CONVENTION - Atlanta, Georgia, November 11-13, 2016.

   

   BACKGROUND

  The #OromoProtests of 2015-16 constitute a milestone in the recent history of the Oromo nation.  More importantly, they are a continuation of a century of resistance the Oromo have mounted against a succession of ruling elites in Ethiopia who have denied Oromo nationhood, dismissed Oromo nationalism as an elite conspiracy and denigrated the Oromo people’s capacity for self-government. The #OromoProtests have proved that the Oromo are a nation unified in a common national purpose and able to pursue political goals through sophisticated civil action against a heavily armed military.  

     Furthermore, the heroic #OromoProtests have shown that Oromia is the epicenter of the struggle against totalitarian rule in Ethiopia. They have earned respect within and without for the young generation of Oromo and reaffirmed the longstanding observation that Oromo is a great African nation.

  What has already been achieved bodes well for the challenges of the future. The Oromo people have embraced their national heritage and championed Oromummaa as a marker of dignity. The foundation of Oromo nationhood has been reestablished and the struggle for national liberation has advanced onto a higher plane.

   RATIONALE

  We are now witnessing epochal events unfolding. The ancient Oromo nation is being reborn in our time in the womb of the historic #OromoProtests. A new generation of Oromo has risen with unprecedented heroism affirming the unity of the nation and in defense of Oromo national pride, heritage and civilization. The Oromo people have clearly expressed their demands for self-determination, popular sovereignty, democratic order, peace and respect for human dignity.

  Oromo realize and embrace national unity as a sense of belonging and consciousness about their common values, knowledge, modes of thinking, aspirations, feelings, and behavior that bind people together.  The Oromo people inherited longstanding patterns from the gadaa civilization and are reclaiming them through an inexorable rise of national consciousness. The realization of sacred values has led to contemporary expressions of the Oromo national struggle that have united the Oromo people in Oromia to the stage that they have been able to mount a historic protest movement.

  The Oromo nation has rebelled against a century-old experience of political exclusion, economic exploitation and cultural domination carried out by successive regimes. They have risen against the rule of violence with which a cabal springing from a minority group captured state power and suffocated them for many decades.  The unity that was forged at the crucible of the Oromo struggle against tyranny must now be sustained by unity held together through common heritage, common purpose and common destiny. The paradigm of Oromo nationalism is now shifting from articulating grievances to presenting forward-looking principles and demands for forming independent institutions that will become the foundation of a democratic state.

   OUTCOME

  Therefore it has become imperative to call for an Oromo leadership convention. We expect the convention as a single gathering or a series of meetings of Oromos from all walks of life to gather and deliberate and issue foundational documents that will affirm the Oromo nation’s commitment to both Oromo gadaa principles of national unity and to the core precepts of gadaa governance, values and institutions in a free, democratic and self-reliant Oromia.  The following outcomes are expected. 

   1.  Declaration Affirming Principles of Oromo Unity and a National Consensus on Oromo Rights and Interests

  This document will articulate the principles that have held the Oromo nation together in the face of colonial tyranny and a century of concerted effort to divide the Oromo along lines of region, religion and lineage. It will affirm the ways that Oromo unity is rooted in the Oromo heritage of gadaa systems-complex. This will ensure that the emergent Oromo nation is reborn of gadaaprinciples of the rule of law, commitment to equality and right of free expression for all persons, communal solidarity, collective land ownership, peacemaking and respect for human rights.

  The document will articulate the Oromo nation’s commitment to the goals of democracy, sustainable and inclusive development, social peace and harmony, and fundamental human rights. Recalling that Ethiopian imperial conquests against the Oromo nation and the subsequent colonial subjugation were facilitated by Western support and technologies of coercion, the document will uphold and proclaim the Oromo nation’s self-sufficiency in terms of ideas and practices of governance and social cohesion. The Oromo national vision will exemplify our national heritage of gadaa principles of democratic governance, human development, peacemaking, and human rights.

   2.The Oromo National Charter of Freedom, Justice and Human Rights

  Affirming gadaa values as a guide for a common future, the second document will restate the core demands expressed in the Oromo protest movement. In effect, it will operationalize the consensus of the Declaration in light of the current demands of the#OromoProtests. These demands include restoration of the practice of popular sovereignty, equality of individual and group rights, freedom of participation in work, industry and development, equal and unencumbered access to resources, equality before the law, freedom from oppressive rule by arbitrary decree, entitlement to personal security, protection of cultural rights and symbols, and adequate access to land, housing, education and standard of living.

   3.Grand Strategyfor a CoordinatedHumanitarian and Diplomatic Effort

  The diaspora plays a critical supporting role for the watershed events that have now unfolded in Oromia. The Oromo in the diaspora have stood in solidarity with the Oromo protestors. Members of the diaspora have helped in making the voices of the protestors heard around the globe. The humanitarian support effort and the diplomatic work conducted so far are an encouraging measure of solidarity and shared purpose with the protests themselves. The work on all fronts needs to go forward with equal determination but in a much more coordinated network of groups and efforts. The Convention attendees will deliberate on how to build on best practices to cultivate Oromo national organizational capacity for liberation and democratic state building.

  PROCEEDINGS

  The Convention will be a gathering composed of leaders of Oromo community associations, civic, business and professional organizations, youth and women groups, artists, faith-based groups, liberation fronts and political parties, and notable individuals. The goal is to have as broad a representation as possible. Delegates will receive the documents ahead of the gathering. At the Convention, they will consider the documents, debate, provide recommendations, amend and take decisions. All delegates will have enough time to deliver remarks to contribute to shaping the yaa’ii’s final deliberations and resolutions.

  VENUE

  The leadership convention will take place in Atlanta, Georgia, November 11-13, 2016.

  CONVENERS

  Oromo Leadership Convention Organizers

  http://www.oromorevolution.com/

   

  MUST LISTEN - ጋዜጠኛ ተስፋየ ተሰማ TALKS JAWAR

  Read more
 • Abdi Fite decries Abba Dula's undercover work with Oromo activists

   Hanga aktiivistooti keenyaaf Abbaa Duulaa Gammadaa waraqaa gaa'ila isaanii dhoksaatti raawwatan hin cirretti qabsoo qeerroon itti wareegamaa jiru furmaata hin argatu. Comment barbaaddan laachuu dandeessu. Na abaaruu yoo feetan dirreen isaa kan keessan. Garuu dhugaa tokkon isinitti hima. Yoo qabeenya barbadeessuu fi tarkaanfii fudhachuun jalqabame diina dura mana keessaa jalqabuu qaba. Kan barbaadaa'uu qabu warra diinaaf hafata tahee hanga biyya alaatti harka diriirfatee jiru warra kan keenyaa angaa'ota OPDO ti. Sobdanii isaanirra harka qabuuf TPLF qofa irratti hin fuullefatinaa! Yoo fira ofii ajjeesan alagaan nama dheessaa!

  Read more
 • A letter to Ezkeil Gebissa and Jawar Mohammed regarding Oromo Leadership Summit

   

   

  UPDATE: Hallelujiah Lulie at https://twitter.com/halelule twitter account has questioned his/her inclusion on this this letter after the publication. The person opposes his/her inclusion. 

   

  Professor Ezekeil Gebissa Kettering University

  Mr. Jawar Mohammed Executive Director of OMN

   

  15 October 2016

  Statement of purpose

   

  We write to express our concern about your recent announcement regarding the “Oromo Leadership Summit” due to take place in Atlanta, Georgia on the occasion of the First Anniversary of the Oromo Protests. We appreciate and value your endeavors to convene this Summit. We share your view that this Summit will set out a vision for the future of the Oromo nation.

   

  This is an ambitious and far-reaching national project and we believe that we need to ‘get it right’. In that regard, we are particularly concerned about the procedural issues in planning to convene the Atlanta Convention. The signatories to this letter have come to learn that enough consultation has not taken place in initiating and planning to convene such a vital Summit.

  The ways in which a Summit of this significance is convened, the integrity of its process and its potential to be adequately representative are of critical importance to the Oromo struggle and the future of Oromo people. In what follows, we will set out our concerns in detail and suggest possible steps that can be taken to address them.

   

  Concerns about the process

   

  When dealing with a vital national agenda such as this, the integrity of the process matters as much as the outcome. A representative, consultative, and inclusive process that allows key stakeholders to participate in defining and developing the agenda can bolster the outcome whereas a process that is not adequately consultative, representative, and accountable would certainly undermine it.

   

  To our knowledge, many stakeholders and the wider Oromo Community around the world have not been consulted as stakeholders in the planning of this enormous national undertaking. This raises questions regarding the extent to which the process followed in preparing the ‘concept note’ is democratic and transparent. We believe a democratic and transparent approach is befitting of a major national project. 

   

  We are in highly unusual and uncharted terrains and we understand the temptations for expediency and to dispense with what would surely be a painfully frustrating and complex democratic exercise. However, there cannot be a short-cut when it comes to major political decisions that will influence, even determine, the form and content of norms, institutions and values that will govern our future.

   

  This is an enormous undertaking. It needs to be treated with the seriousness it deserves. We recognize the desire to keep up with fast-changing events on the ground. But we must ensure that at least key stakeholders have enough time to weigh in on the proposed documents and that there are sufficient consultations at the grassroots level.

   

  Expediency at the expense of procedural integrity will undercut the legitimacy of the project; when it seems foreseeably effective, it carries the germs of new, perhaps even more ominous threats to the collective interests of our people.

   

  We are concerned that a project that is so contested at this early stage in the process will likely do more harm than good. We are worried that it will cause tremendous damage to the unity and cohesion of our communities and will further erode public trust and confidence in its leaders.

  We also note with great concern that another group of Oromos are already planning to organize their own independent summit. Staging two competing summits to consider, discuss and settle the same problem sends the wrong signal to our friends and foes about the Oromo people's ability to lead the current struggle and the post-EPRDF Ethiopia. Indeed, this will represent a mortal threat to the process and the outcome. There are no reasonable grounds to believe that you — as the sponsors of the Summit— have done all you can to exhaust every available opportunity to reach an amicable settlement with the latter group. 

   

  Concerns about the substance of the document:

   

  We recognize that there are diverse views within the Oromo people as far as the substance of the document is concerned. We believe that this is an issue that needs to be decided by a representative convention. However, we feel that some of the language in the document should be reformulated to avoid alienating key allies and endangering the uncommon expressions of solidarity with the various nations and nationalities.  

   

  It goes without saying that many Ethiopians and Ethiopia’s foreign backers are looking closely at what Oromos do. It is important that we are always mindful of our audience and anticipate the potential for misunderstanding. We are concerned that four weeks are not enough to craft potentially consequential documents such as the charter envisaged in your release with the seriousness and thoughtfulness it so deserves. 

  For all the above reasons, we find the proposed project morally and politically indefensible. We find it very difficult to get behind this project in its current form. 

  Our suggestion for the way forward

  There are compelling reasons to rethink and reframe the Georgia convention. To begin with, the broad issues raised and outcomes listed in the ‘concept note’ are unlikely to be addressed in just one gathering. For this reason, we propose two separate conventions: The Georgia Convention and “the Grand Oromo Convention.”

   

  a) The Georgia convention: as planned but confined to the urgent needs of the hour and the Grand Oromo Convention:

  § Resource mobilization, humanitarian response and commemoration. There are pressing humanitarian and medical needs. Hence, it is extremely important to anchor the motivation for the convention on the necessity to tackle the challenges of NOW and on ways to build capacity to keep pace with the fast changing events in Oromia. It's befitting of an event held on the first year anniversary of a once in a generation protest movement to be devoted to honoring the memories and sacrifices of our martyrs. A focus on resource mobilization and humanitarian response will help identify available resources — material and otherwise — and allow the diaspora communities to reach out to our people at a time of their greatest need.

  § Forge a genuine alliance among Oromo political organizations. Harmony and unity among Oromo Political organizations is desperately needed. It will provide a tremendous morale boost to the movement in Oromia. We believe this matter should be treated with a sense of urgency. The Georgia convention provides a great opportunity to apply maximum pressure on all Oromo political organizations.

  § Set the goals, date, venue and the agenda for a follow-up Grand Oromo Convention. A great deal of background work and deliberation is needed. Ideas need to be formulated, circulated, and thoroughly discussed in a consultative, transparent, representative, and accountable process. Toward this end, the Georgia convention will elect steering committees responsible for overseeing the overall delivery of the Grand Oromo Convention and set priorities and sequence activities necessary to achieve the objective. It will consider the need for the proposed Gumii Council and all other competing proposals. It will identify individuals who will draft the necessary documents and set their terms of reference.

  We believe this will ensure public ownership of the process and a broad-based support both within the Oromo communities and our allies. We believe this will help democratize the process, avoid the risk of competing events, and confer legitimacy on the outcome.

  • In summary, the Georgia Convention, if managed well, will have a transformative impact on the struggle of the Oromo People. It will create opportunities for Oromo leaders, academics and activists to come together and set out guiding principles and an organizational infrastructure through which resources - material, expertise, financial, personnel, and etc. - are mobilized and channeled to specific targets in a coordinated manner.

   

  b) The Grand Oromo Convention: This will tackle the broader issues outlined in the concept note, specifically the two foundational documents envisaged in your “concept note” and other activities mandated by the Georgia Convention.

   

  This will allow us and other stakeholders an opportunity to weigh in on these foundational documents and forge an all-inclusive Oromo vision for post-EPRDF Ethiopia. We would appreciate the opportunity to help rethink and reframe the approach and possible outcomes of this convention.

   

  Once again we would like to express our appreciation for your conception of this timely “Oromo Leadership Convention” and your endeavor to organize the event. We sincerely hope that you take our concerns and suggestions seriously and make appropriate modifications to the contents of the Concept Note, as well as the structure of the convention and the process of its organization. We believe a democratic and transparent process based on consultations of stakeholders will withstand the test of time.

  Conclusion

  We do not sign this letter lightly but we feel we are in an extraordinary situation.

  Signatories:

   

  1.Awol Kassim Allo

  2.Dr. Ayala Gelan

  3.Leta Bayissa

  4.Geresu Tufa

  5.Mohammed Ademo

  6.Girma Kenea

  7.Siinqee Waasho

  8.Edao Dawano

  9.Hallelujah Lulie

  10.Fatuma Badhasso

  11.Dhaqaba Hawas

  12.Hashim Adem 

   

   

  UPDATE: Hallelujiah Lulie at https://twitter.com/halelule twitter account has questioned his/her inclusion on this this letter after the publication. The person opposes his/her inclusion. 

   

  Awol Allo further writes - "

  Here is a letter in which we set out our sincere concerns to the individuals behind the Atlanta Convention. We tried our best to ensure that the way we draw up the Oromo National Charter is democratic, transparent, inclusive, and consultative. Our goal was not to sabotage the project - we expressed our support for the project but called upon the organizers to address these concerns. Our intention has always been to ensure an outcome that works for all.

  We know that no amount of evidence and reasoned argument can convince those in the business of hurling insults and indulging in mudslinging, but we hope the broader Oromo public understands what is at stake here. We could have remained silent. It is an easy and convenient choice. But It would have been a colossal failure in our responsibility to inform our public when something of great significance is at stake - when a constitutive instrument is rammed through without proper public scrutiny." 

   

  Mohammed Ademo further writes - " 

  Oromooni biyya alaa jiran mana isaanii qulqulleessani qabsoo ummannii biyyaa godhaa jiru sagalee takkaan tin'isuun baay'ee barbaachisa. Kana tolchuuf korri Atlantaatti waamame jalqaba gaariidha. Namooni yaada kanaan gad bayan galateefamu qabu. Haa taa'uu ammoo, adeemsi fi haalli mariin kun ittiin qophayaa jiru kaa hanqinaan guutame.

  Dhimmii sabaa haganaa gayu malaa fi marii baldha'aa gaafataa. Qorannoo barbaadaa. Hayyootaa Oromoo ga'uumsa fi beekumsa qaban hunda hirmaachisuu qaba. Iftoominnaan masakamuu gaafata. Garaa-garummaa fi qaawa siyaasa hawaasa keenna biyya alaa jiddu jiru kaa bal'isuu osoo hin taane, ka dhiphissaa deemu taa'uu qaba.

  Gabaabatti, Oromoo bal'aa fi yaada saba keenna keessa jiru hunda ammachu qaba. Yoo Oromoo fakkaste milkaayuuf hiree guddoo qabaata. Akka ammaa deemama jirutti, dogongoraa duritti miti kanuma bara dheengadaa irraayyu waan waa barane hin fakkaatu.

  Kora namootni hagoon (muraasni), Oromoota isaanitti dhiyaatan ykn yaadaan walii galan qofa walitti qabanii, ofumaa ajandaa fi chaartara barreessanii itti nama waaman kana teenne laalun gagga'amma guddaa fidu malaa. Oromiyaa namni hagoon itti muree, murteessu waan barbaadnu natti hin fakkatu.

  Dubbiin Oromoo biyya alaa kun akka bofa hudduu lixee ka jedhan san ta'aa dhufeera. Garuu waan badu osoo argan cal'isanii ilaaluun gaafatama seenaa jalaa nama hin baasu. Bishaan jigee haga dhaqaban ol qaban jenne namoonni 11 xalayaa armaan gadi kana warra waan kana adda durummaan qopheessaa jiranitti ergine ture.

  Deebbiin nuu kenname qubsa hin turre. Yaaduma nuti ergineeyyu ija gatii qabuun waan laalan hin fakkaatu. Kanaaf kunoo amma dubbii tana sabni haa dhagayuu jennee baasaa jirra. Qalbiin dubbisaa. Mari'adhaa.'

   

  Read more
 • BREAKING - B/G KAMAL IS IN OROMIA

   

  [BREAKING NEWS] Jeneraal Kamal Galchuu Biyya Seeneraa!

   Jeneraal Kamaal Galchuu

  Gurraandhala 18, 2016 Jeneraala Kamaal Galchuu, hoggana waraana itophiyaa moora 18 kan ture yoo ta’u bara 2006, waraana Itophiyaa ganee, meeshalee garagaraa fi waraana 541 dhan biyya bahuunsaa niyaadatama. Jeneraal Kamal Galchuu, yeroo biyyii Laabeeria jedhamuu weeraramee ture bare 1999-2003 giddutti nama gamta Afrikaa wajjiin moora waraana Itophiyaa achittii bakka bu’e leenjii hogganaa nama leenjifama ture dha. Waraanni Itophiyaa kan Laabeeriattii ergamee walakkansaa ijoolle Oromoo ture . Kamal carra kana fayyadamuu dhan ijoolle Oromoo haala adda ta’ee dhoksaa dhan nama gurmeessa turee dha. Lola biyya sana haala gaari irra leenji’e ture. Dura ta’aa Waraana Gamta Africa (AU) warqee ykn medaaliya Jeneraalumma Kamaal Galchuutti kenne ture. Lollii biyaa Laabeeria xinno erga tasgabba’ee booda, Kamal Galchuu biyyatti deebi’ee. Erga deebi’ee immo moora waraana 18 daanga Itophiyaa fi Ereetra gidduutti nama hogganaa turee dha. Waraanuma kana keessatti shoora ol aana nama taphatee dha. Loltoota Ertaa kumaataman daanga Itophiiyaa irra kiloomiitira 25 ol ji’a 3 keessa of jalattii galchee ture. Yeroo kanatti Meles Zenawii haala hojii Jeneral Kamal Galchuu kana dinqisiifatee maqaa Brigadier jedhuu argatee. Bara 2005 yeroo inni Finfineetti dhufuu, waraana isaa waliin miinda isaani fudhachuuf gaafata ture. Garuu yeroo sanatti miindan ji’a dhufuu isiniif kennamaa jedhanii waraana hunda dachaasan. Waraanni iddo sana turan akka jedhanittii, Jeneraal Kamal Galchuu karaa moora mummicha ministeraa cufsiisu dhan dirqiin miinda waraana isaa akka kafalamuu gaafate. Yeroon kun yeroo filannoo waan tureef, haalli Itophiyaan keessa jirtuu jeequmsaatu ka’aa jedhamee eegamaa ture, Wayiituma sanatti waraanni mindaa isaani dacha lama ol kafalamanii achii galan.

  Ji’aa muraasa booda Jeneral Kamal Galchuu daanga Itophiiyaatti ammas ramadamee waraana wajjiin achittii ergamee ture. Carraa gabaaba kana keessatti Inni meesha fii waraana harka qabuun biyya bahee ABOtti maqamee ture.  Gaaffi deebi inni yeroo sana telvishiina Ertra fi Televishiina adda addatti dubbateetti hawwiinsaa yeroo gabaabatti Itophiyaa deebi’ee mootumma Wayyaane fonkolchuu akka ta’ee ibsee ture.

   

  Wayyaanen afaan qawwee malee afaan biraa hin beektu jedhe BBCttis himatee. Garuu hoggantoota ABO yeroo sanattii biyya galanii akka lolan hin qophoofne jedhanii of duubatti harkifachaa turan. ABO iddo lamattii akka qoodamuu kan taasisee keessa isa kana dha. Warra Itophiyaa galanii loluu barbaadu fi warra immo loluuf hin qophoofnee jedhantu ture. Yeroon ABO sababaa kanaan iddo lamatti qoodhamu yemmu ta’u waraanni Bilisummaa Oromoo humna isaa laafa dhufee. Hanga ammatti moora WBO keessatti warra biyya galee loluufi warra carraa eegatuutu Ertraa jira. Yeroo kanatti waraanni ABO kan Ertraa jiruu 877 dha. Yeroo Kamaal hogganaa WBO ture sanatti waraana 4,467tu ture. Yeroon Kamaal ABO keessa bahee immo waraanni hedduu Ertraa akka bahee beekamee ture. Waraanni bahan immo, waraanni tokko tokko biyyaa araba deeme, kuun immo awroopa deeme kun immo biyyatti maati isaani bira deebi’an haala kanaan waraanni ABO xinnaate hafee.

  Yeroo kanatti Jeneraala Kamal Galchuu dhaaba haara hundeesssun isaa beekameera. Dhaaba Kallacha Walabumma Oromiyaa (KWO) jedhuu fi Alaaba Abba Gadaa, odaa waliin kan qabuu bu’ureessun isaa beekameera. “Qabsoon biyyaa keesa malee Ertraa hin jirtuu, Wayyaane biyya keessa jiraata malee Asmara mitii” jechuu dhan OMNitti akka dubbatee ni yaadatama. Odeefanno tokko tokko akka jedhuutti, Yeroo kanattii Jeneraal Kamaal Galchuu biyya keessa waraana akka ijaaracha jiruu dha. Ji’aa muraasa dura biyya Ertraarra gama biyya Yugaanda akka seenaniis beekame jira. Yeroo kanatti Kibba Itophiyaa akka jiruu oduu dhoksaa mootumma Itophiyaa keessatti dubbatamaa jira. Haa ta’u iyyu oduu kaleessa mootumma Itophiyaa raadiyoo isaanitti akka jedhanitti Kamal Galchuu Yugandaa jira malee biyya hin seenne waakkata jiru.

  originally on: http://xalayaa.com/jeneraal-kamal-galchuu-biyya-seeneraa/

   

   

  Read more
 • BREAKING - Eritrea has launched a full scale war against Ethiopia

  Awramba Times (Addis Ababa) – The isolated regime in Eritrea has launched a full-scale attack in northern Ethiopia last night, following the recent report by UN Commission of Inquiry, in which it says the regime has committed crimes against humanity, reliable sources confirmed to Awramba times.

  Two days ago, the United Nations Commission of Inquiry on Eritrea had suggested that the international community should now take steps, including using the international criminal court, national courts and other available mechanisms, to ensure there is accountability for the atrocities being committed in Eritrea.

  Isais Afeworki, who is now isolated both politically and diplomatically from the international community, has now chosen full-scale war out of frustration.
  [We will comeback with further updates]

  Read more
 • BREAKING NEWS - OLF in a new Mayhem - Galasa Dilbo returns to leadership

  ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT

  For Immediate Release 6 December 2016

  Oromo Liberation Front proudly announces the election of Galasa Dilbo as its Chairman

  At this critical juncture the Oromo people are facing ethnic cleansing and genocide. By declaring state of emergency, the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) regime has authorized full-scale state terrorism, arbitrary mass arrest, detention, torture, and extrajudicial killing, in particular targeting the Oromo youth, to destroy the future of our nation.

  The Oromo people are showing a strong resistance against the brutality of the regime. This united strong resistance of our people against tyranny, as necessary as it is, requires a solid Pan-Oromo political organization, which is fully capable of mobilizing human and material resources of the nation to guarantee the success of the struggle of our people for freedom.

  The OLF Central Committee has thoroughly assessed the many challenges our liberation struggle has to overcome, including urgent need for strengthening the unity of purpose among Oromo political organizations, and mustering Oromo resources in order to halt and finally end the TPLF’s reign of terror and its colonial occupation.

  With this understanding and being fully aware of the challenges ahead, the OLF found it necessary to reorganize itself and elect a new leadership whose commitments and dedications are to the service of the cause of the Oromo people.

  Accordingly, the OLF is pleased to announce the election of Galasa Dilbo as Chairman and Mulugeta Mosisa as Deputy Chairman of OLF in a democratic process accordance to the constitution of the organization.

  Galasa Dilbo is recognized all across Oromia, for his selfless dedication to the freedom of his people. He has a proven track record of leadership skills and utilizing participatory leadership style. He has the vision to win the trust of the great Oromo nation and lead our organization to victory in the struggle for liberation of Oromia.

  The newly elected leadership team also includes, elected Deputy Chairman Mulugeta Mosisa, who is equally experienced, dedicated and capable leader, and other able leaders are also elected to other key positions.

  The OLF Central Committee is confident that the newly elected team of leadership will be a unifying factor at this critical juncture in the history of the Oromo nation.

  www.oromoliberationfront.net [email protected]

  The OLF extends patriotic invitation to members of the organization currently divided into different factions to reject division and unite under the new leadership to guarantee the success of the OLF. The OLF also calls upon inactive members disenchanted to re-join and revitalize the organization.

  The OLF urges the Oromo people to embrace the newly elected OLF leadership and lend its fullest support for the success of the vision of liberating our county and bring the 140 years long dehumanization by successive Abyssinian regimes to an end.

  The OLF is cognizant that the Oromo nation has risen in unison and shown a burning desire, not only to succeed in its struggle for survival but also to finally break the yoke of Abyssinian colonization, and build a secure future for itself. Herewith, the OLF reiterates, once more, its total commitment to use all that is at its disposal to contribute to the Oromo national struggle for emancipation.

  The OLF calls upon Oromo organizations to wipe the slate of blaming each other clean, from today, and get on with the work we have got to do as we struggle for national survival in the face of a threat from the merciless occupying TPLF forces who are killing our people without fear of retribution.

  The OLF Central Committee also calls upon the international community, the United Nations, international organizations and governments to support the Oromo people’s inalienable right to self-determination.

  Oromia shall be free!

  OLF Central Committee

   

  Read more
 • TPLF now attacking OPDO - Jawarmd

   

  Jawar Writes: 

  #‎OromoProtests‬ as things heat up, Getachew Reda, the minister of communication is threatening OPDO openly on Radio Fana. 
  ========
  Yeroo ammaa kanatti Geetachoo Raddaa Ministeerri Qunnamtii Wayyaanee Raadiyoo Faanaa irratti ODO doorsisaa jira.

  ‪#‎OromoProtests‬ several Oromos were arrested at Meskel Square in Addis Ababa today December 13, 2015. They are accused of plotting to stage demonstration. 
  ==============
  Guyyaa har'aa Oromoonni hedduun Finfinnee Dirree Masqalaatti qabamanii hidhamuun gabaafame. Hiriira mormii qindeessuuf deemtan jedhaniit shakkaman

   

  Recall Abay Tsehaye threatened OPDO in the past. 

   

   

  ESAT TV on Abbay Tsehaye and other stories

  Read more
 • Local militia kills 11 Agazi solders in West Arsi

   

  ‪#‎OromoProtests‬ some details about what sparked the latest protest in West Arsi. On Friday evening, there was a wedding party heading to the grooms home after taking the bride. The bus they were traveling on was playing Haacaalu Hundessaa's and Caalaa Bultume's songs. Agazi soldiers stopped the bus and told them not to play the music. The party told them this is a wedding and playing music in the confines of their rented bus is their right. The driver decided to drive away to defuse the tension. The soldiers responded by opening fire on the bus hitting 4 people identified as Jannu Tashitaa, Shumi Nagesso,Roobaa Jiloo & Habtamu Fayyissa.

  Villagers began protesting the same night and protest covered Shalla, Siraro and Shashemene towns. This morning, Agazi soldiers arrested two people identified as ( Filica Wariyo & Ushexo Nagesso) and executed them. In response local government militia ( tataki) overwhelmed Agazi unit, disarmed them. When reinforcement arrived, militia attacked them killing 11 Agazi on spot ( number dead Agazi's is reported to be 11 but have not been confirmed )

  The regime's dogs are trying to spin as if a Church was attacked. What they do not know is these civilian victims of Agazi themselves are mostly Christian Oromos. The people have no reason to target church or mosque to avange a killing committed by Agazi.

   

  ‪#‎OromoProtests‬ update West Arsi. This evening four ( 4) people including a women were shot in Sanbate town. Two (2) more people have haveen shot in Shashemene town an an area known as Abosto.
  =======
  Arsii Lixaatti, galgala kana namni afur magaalaa Sanbateetti namni 2 ammoo Shaashamannee naannawa Abosto jedhamutti Agaazin rukutamanii jiran.

   

   

   

  Read more
 • Arsi does it again - Baalee

  #

  OromoProtests‬ 2 protesters and 7 government soldiers have been killed in Rayitu, Bale and the situation remains intense. On Saturday, the soldiers executed two protesters heading home from the rally. The next day armed farmers ambushed a military unit heading to disperse the funeral ceremony of those killed. In the clash seven soldiers were dead on spot, one captured. Several farmers sustained injury. The fighting continues says the report. 
  ===========
  "Godina Baalee, Aanaa Raaytuu keessatti hawaasa hiriira bahee galaa jiru irratti waraannii dhukaasa banuun hawaasa oromoorraa nama 2 battalattii yemmuu ajjeessuu, gaafa itti aanu humni hawaasa keessaa hidhatee aariin waraana agaazii 7 kuffisee 1 booji'anii jiraniii. Ummata keessas hedduutu madaaye. Loollii itti Deemaa jira"

   

  #‎OromoProtests‬ A prison has been destroyed and all prisoners freed in Gindhir, Bale 
  =============
  Godina Baalee Gindhiiritti mana hidhaa diiguun hidhamtoota cufa gadi lakkisiisuun danda'amee jira.

   

  BALEWO KARAAN BALEWO WAYAANEE ADDAAN BANEHOO

  #OromoProtests - Prisoners freed in Dallo Manna - Baalee

  Read more