Latest Articles

 • Lola Worra Baddaa fi Worra Lagaa - Aman Hedatoo

  Lola Worra Baddaa fi Worra Lagaa 
  ……………………………………………………………………
  Ee! bara dur kana keessa jedhan wol dhabbiin ture. Worra gaaraatii fi worra lagaa jidduu. Worri durii akkuma namuu yaadatu akka bara ammaa ummata ilkaaniin wolitti kolfaa albee wolitti qaratu kana hin turre. Egaa gaaf tokko worri lachuu guyyaa wolii bahu ifaan ifa wolitti himee qophii lolaatiif qophayuu jalqabe. Guyyaan hin gahe. Lolli jabaan garee lamaan jiddutti ta’ee worri gaaraa worra lagaa injifate. Worri injifate qabeenna saame guuratee akkuma laafatti (ufuma duubaan deemee deemee laga cehee) qe’ee isaa gaaratti dacha’e.

  Guyyoota itti aanan. Worri injifatame ka lagaa balaa irra gahe uf tooyachuu jalqabe. Diinni isaanii qabeenna saamuu qofa uduu hin taane daa’ima tokko (woyii) llee haadha harkaa fudhatee lixuu hubate. Daa’imni fudhatamuun qabeenna saamame caalaa worra injifatame aarse. Maayii irra daa’ima kana deeffachuu akka qaban uf amansiisanii worra gaaraatti duuluuf wolitti kakatanii qophii jalqaban. Uduu hin turin guyyaan lolaa gahee makkaayanii, makkeeffatanii gaaratti qajeelan. Haata’uu garuu dubbiin akka yaadan oola-gala ta’uu didde. Lolanii diina isaanii injifachuun haa hafuu karama gaara san bahaniinuu wollaalan. Diina isaanii faana dhahuun isaan dhibde. Isaan keessaa ka karaa gaara san bahaniin akeekkate hin dhabamne. Garuu bahuu dadhabe. Abdii hin kutanne. Ima wixxifatan. Hin bulan. Lama-bulluttilee bakka yaadan gahuun hin dhibde.Hin bubbulan. Dhagaan gaara sanii ka isaan dura ture ka kuun kaan caalu ta’ee isaaniin lole. Akkasumatti torbanneen gahan. Ji’a guutan. Irra taran. Garuu hammi isaan uf dura deeman haga waan hin deeminii ture. Yaalii yeroo hedduu booda abdii kutatanii tataa’uutti dacha’an.

  Gaaf dhumaa wolitti dacha’anii waan isaan simate wolitti himuu jalqaban. Gaaf san uduma gumii kana taa’an jidduun yoo achi mimildhatan dubartiin woyii gaara keessaa ka gara isaanii gad dhuftu argan. Akkuma isaan bira geetteen haadha daa’imni jalaa fudhatame ta’uu hubatan. Dubartiin sun garuu kophaa isii hin turre. Daa’ima isii duddaa qabdi. Yoona gumiin marti lafaa yaa’ee dadhabbii gaara san bahuu isaan dhoorge wolitti himuu dhiisee dubartii sanitti himuu jalqabe. Woreegama gaara san bahuuf kafalame eega itti odeessaniin booda “ka nu kana mara tattaafannee ijibbaanne ati akkamitti dandeettee bahuu qofa uduu hin taane diina harkaa daa’ima kee fudhatte?” jedhanii gaafannaan haati mucaa maal jette seetan, “daa’imni keessanii miti.” Dhugaa dha daa’imni ka isaaniitii miti. Ka haadha saniiti malee. Suna chitti sani.
  ..............................................

  Dhiiroo mammaaka haarawa tokko dhageettanii?
  “Dudda duubaan deemnee laga cehuu dandeenna’ jette Tigreen” jedhan. Oromootu bara kana mammaaka. Ee! mammaaka haarawa. Silaa bara kana “aak” jedhanii waa tufuu malee mammaakanii waa himuun qaraa dagatamte. Uf gatuun kun ammoo bara dhufe. Ee! akkasuma haa jennuu. Yeroonillee yerooma cufa afanuma tokko hin dubbattu. “Yeroon afaan dubbattuun qofa uduu hin taane loqodallee qabdi” jedha worri hiikkaa yeroo irratti falaasamu. An garuu falaasama namootaa kana keessaa hin jiru. Loqonni yeroo ka keessa jirru ka abbootii irraa dhaallee akka hin taane garuu marti keennaa hin hubanna. Loqonni abbootiin teenna dubbachuu turtee fi arha dubbatamu ka wol hin fakkaannee qofa uduu hn taane wolii faall’a.

  Ee! dur lafa irra ejjachuu fi wol irra ejjachuun akka akka. Bara keessa jirru kana garuu akkuma tokko.Dur, lafatti tufuu fi wolitti tufuun akka akka. Amma garuu akkuma tokko. Dur bakkaa fi akka itti dubbatanillee ni laallatan. Bara keenna kana garuu waanuma fedhan dubbachuun laalcha hin qabu. Namatti tufaniillee akkuma waan lafatti tufaniitti laaluun saala hin qabu. Dhugaan bara duriitii fi ta bara ammaallee dudda dudda. Dur dhugaa jechuun dhugaa jechuu dha. Bara keenna kana garuu dhugaan barruu qofa uduu hin taane qonxola fakkeessaan jalaa gubbaa maaxarte daalattii woyiiti. Bushootuu dhoqqee fakkeessaatiin dibamte. Ee! dhugaa fakkeessaan fokkiftee fi imimmaan sobaa huqqise. Ta martuu qoodatee kiisii kaayatee yaa’uun. “Gogaa duugduun yoo dadhabdu saree ari’utti kaati” akkuma jedhamu dhugama adda qircannee gooroo gooroon yaanullee qabannee deemuu dadhabnee “tiyya michu! tan tee fokku!” jennee dhagaa wolitti guurataa oolla. Biyyee baddu ta waatich dadhabe, biyya baddu ta hayyichi dadhabe taane. Maal jette jedhan sareen fossoo nyaatte dur dur keessa. "Haguudhaaf nama dhiba." Egaa bakkuma geennetti badii wolii suufaa ooluun kun eessatti akka dhabatu ka himu hin jiru. Yoo namni tola woyii hojjate qaawwa itti baasuuf albee qaranna. Yoo badiin woyii bakka woyiitti dhageenne harka lamaaniin gurra qabannee muka kora. Uduu wolitti iyyinu ta dhiitee bariiti yookiin ta bariite dhiiti. Bara dur, wol arrabsituun wol faarsuu baattullee wol hambifatti. Sun bara keenna kana hin jiru.

  Dhugaan bara keessa jirruu waan namuu kiisii kaayatee yeroo itti hajame fuudhee akka hancaqqeetti (hancootti) alanchee tufu fi ta akka maarrabiitti furriin haqatu taate. “Haga feetellee deemtee fagaattu maaraattuun qe’ee ufii hin wollaaltu“ jedha dur worri nu irraa baane. Akka marattuu ka yaa’ee buusee baasee laga keessa wol ari’aa oolu martuu wonni barbaadu ifa. Kun eennuufuu haarawaa miti. BILISUMMAA barbaanna. Bilisummaa eennuun jalaa bahuuf? Tigree duubaan deemtee akka laga cehuu dandeettu nutti himtu jalaa. Garuu akka amma itti jirru kanattii…Garuu dhugamaan bilisummaa barbaannaayyuu moo aakuma haadha daa'ima bilisummama abbaa itti hadoodu qabduun si barbaanna jenna

   

  Read more
 • Ethnicity is not about Descent - Mesay Kebede

  This short article refers to the ongoing heated debate about Fikre Tolossa’s book on the origin of Oromo and Amhara. My intention is not to intervene in the debate by supporting this or that side; nor is it to contribute a missing piece to the debate. I openly confess that I have not read the book; more yet, I do not intend to read it. By contrast, I have read some of the reviews, which clearly indicated to me that the dispute has to do more with ideological positions than with scientific accuracy. Those who reject the book denounce the lack of credible materials in support of the allegation of a common origin of Amhara and Oromo; those who defend the book do so because it counters the discourse of secessionist Oromo who speak of the Ethiopian colonization of the Oromo.

  I say the whole debate is ideological because veracity matters little for the issue at hand. The supporters of the idea of a common origin think that it will significantly decrease the ethnic tension between Oromo and Amhara. If Oromo and Amhara are related, then the arguments of secessionist Oromo go down in flames. On the other hand, those who maintain that the idea of a common origin is just a fantasy actually share the same assumption only to say that the idea is unfortunately untrue. They do believe that the attempt to base Ethiopian unity on a fantasy is a dangerous game if only because it misunderstands and underestimates the Oromo grievances. Still, instead of confronting the supporters of the idea of a common origin with political arguments, they try to refute the scientific value of the book. In so doing, not only do they miss the political dimension of ethnic conflicts, but they also engage in a genealogical argument as though things would have been different if indeed Oromo and Amhara had the same origin.

  The bare truth is that ethnic conflict is not about having or not having a common origin, religion, or language. Take the case of the Somali: you have literally people with almost identical features in what defines them as a distinct group. Yet the Somali state collapsed and was replaced by smaller hostile states. Another highly relevant example is the growing hostility between Amhara and Tigreans: though they formed a political union that goes back centuries and share crucial defining features, many Tigreans consider themselves as a separate nation. The conflict between Sunnites and Shiites is another example: the identity of race and language could not prevent the proliferation of hostile divisions in the Arab world over an issue that can be considered minor.

  One could multiply examples proving that ethnic conflict is less about genealogy and more about politics. Equally obvious is that the appropriate response to a political issue can only be political. To turn it into a genealogical dispute is to evade the issue altogether. And in saying that it is political, one essentially involves elites and their competition for the control of power. That politics is about elites, mere common sense establishes it for the simple reason that two ordinary people living side by side have no cause to quarrel. Why would the fact that the Oromo speak a different language and have different customs antagonize the Amhara or vice versa, unless there is an underlying competition for the control of power?  If you take away the desire to rule, control, and expand, you have no business with politics. The old Marx knew this: he specifically attributed the rise of the state to the emergence of classes.

  The whole method of ethnic politics is to construe cultural characteristics into an instrument of organization and mobilization, as confirmed by the expression “politicization of ethnicity.” Elites invent discourses whereby what is just a legitimate and apolitical cultural difference turns into a reason for hostility, mostly through dichotomic valorization contriving the superiority or inferiority of a given culture. The invention of suspicion and hostility enables elites to call for the unification and mobilization of ethnic groups under their leadership and for the control of power to assert or counter the claim to superiority. Once this stage of mobilization is reached, the attempt to dilute or disprove ethnic mobilization is little efficient. Not only is such a solution inadequate, but more importantly, it is also dangerous because it is inappropriate.

  The real and only solution is political means the reaching of a viable consensus among competing elites. The consensus must be about power-sharing prior to any election or the verdict of the people. Election cannot be used to marginalize or eliminate rival elites, especially if these elites come from minority ethnic groups. The role of election must be to legitimize the consensus that was reached and make it operational in terms of governmental organization and legislation. Accordingly, the process requires the establishment of democratic rights allowing elites to freely speak and compete while an equally free popular verdict delivers the final arbitration so that the competition between elites remain peaceful. In a word, it is about real decentralization of power by which alone competing elites can have a say in the running of the country.

  Read more
 • የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር ተከትሎ የአዲሳባ ሴቶች ስጋት ላይ መውደቃቸው ተገቢ አለመሆኑ ተገለጸ!

  ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ሃይለማሪያም ደሳለኝ... ''ቻይና፣ ደቡብ ኮሪያ እና ጃፓን እኛ ያለንበት የእድገት ደረጃ ላይ በነበሩ ግዜ የውጪ ምንዛሪ ለማግኘት የሴቶቻቸውን ጸጉር እየቆረጡ ኤክስፖርት ለማድረግ ተገደው ነበር...'' ሲሉ በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ መናገራቸውን ተከትሎ... አንዳንድ በአዲሳባ የሚኖሩ ሴቶች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ያሉት ነገ ከነገ ወዲያ የእኛንም ጸጉር አጭደው ገበያ ለማውጣት ፈልገው ነው በማለት እያናፈሱ ያለው ወሬ መሰረተ ቢስ መሆኑን የሴቶች ወጣቶች እና ህጻናት ሚኒስቴር ገለጸ! ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አያይዞ እንደገለጸው... ባመዛኙ የከተማዋ ሴቶች በግዢ ጸጉር እያጌጡ እንደሚወጡ የደህንነት እና መረጃ ጸረ ሽብር ግብረ ሃይል ቀድም ሲል መረጃው ያለው በመሆኑ መንግስታችን የከተማዋን ሴቶች ጸጉር አጨዳ በመሰማራት አላስፈላጊ ወጪ እንደማያወጣ ገልጸው... 'መንግስት ጸጉራችንን ቆርጦ ኤክስፖርት ሊያደርግ አስቧል' በሚል ውዥንብር ውስጥ የገቡ ሰላማዊ የከተማ ሴቶች ወሬው መሰረት የለሽ መሆኑን ተረድተው ሰላማዊ እና ህጋዊ መሽቀርቀራቸውን እንዲቀጥሉ አሳስቧል።

  የአስቸኳይ ግዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስቱም፤ መንግስት ጸጉሬን ይወስድው ይሆናል በሚል ያልተጨበጥ ስጋት ዝረክርክ ብለው በሚወጡ ሴቶች ላይ እንደ አስፈላጊነቱ ተመጣጣኝ እርምጃ እንደሚወስድ አሳስቧል!!!

  Read more
 • "ኢሳትን ገንዘባችንን ባለመስጠት ከአየር እናውርድ" ''ግንቦት7 ባለመደገፍ ከፖለቲካው መንደር እናስወግድ''' የሚለው ዘመቻ እንደቀጠለ ነው።

  በአማራው አክቲቪስቶችና በሌሎች ተገፋን በሚሉ ተቃዋሚ ቡድኖች፣በግንቦት7 ላይ ከመነሻው ጀምሮ አካሄዱ ካላማራቸው ግሩቦችና በተለያየ ጊዜ ከድርጅቱ በወጡ ግለሰቦች የተቀነባበረውና የተጀመረው ዘመቻ ሳምንቱን በሙሉ በሶሻል ሚዲያዎች በፓልቶኮች በተለያዩ ከተሞች በሚሰራጩ የሎካል ራዲዮኖች ፣ዌብሳይቶች ሲካሄዱ ሰንብተዋል።ግንቦት7 እንዲህ የከረረ ተቃውሞ ሲገጥመው የመጀመሪያው ባይሆንም የአሁኑ ለየት የሚያረገው ሁኔታው የተቀነባበረና ከግንቦት7 ይመጣል ተብሎ የሚፈራውን ቡጢ የመከተና በድፍረት በግልጽ ተቃውሞ የተሰማበት ከዚህ በፊት በከፍተኛ ደረጃ ይደግፉና ይተባበሩ የነበሩ ግለሰቦች ሳይቀሩ በዘመቻው መሳተፋቸው ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የግንቦት7 ደጋፊዎች በዘመቻው የተሰማቸውን በገለጹ በት አባባል መረጃውን ለማቆም

  ዛሬ "ኢሳትን ከአየር እናውርድ" በማለት ዘመቻ የጀመረ ቡድን፣ የሃሳብ ነፃነት ያልገባው ያልሰለጠነ "የተቃውሞ "ፖለቲከኛ ነገ እድሉ ገጥሞት ስልጣን ቢይዝ የአገሩን ሁሉ ዲሽ አውርዶ መዘፍዘፊያ ሳፋ እንደማያደርገው አለማመን አይቻልም።ሲሉ የግንቦት7 ደጋፊዎች ተችተው አልፈዋል።

  Read more
 • Liban Wako Filate speaks up

  The inevitable for disintegration of Ethiopia, the cause and Abyssinian unbending arrogance.

  By Liban Wako Filate

  I was making a research to amass facts about the future collapse of Ethiopian empire I came across a statement of last military ruler of Democratic republic of Somalia. I hope quoting a Somali man would more outrage Abyssinians than what I said in London. Abyssinian believe that the people in Ethiopian empire are all breathing on their lung. But they forgot the oppressed are always longing for freedom and their oppression is not eternal. Major General Siyad Barre said the following before he went to war with Ethiopia that brought about the crisis we see in Somalia today. 


  “Some of the colonizers do understand and quickly retreat, while some, because they are stupid, continue colonizing others, increasing suffering, deaths, injuries, defeat and humiliation. The people colonized by Abyssinia will be free. Eritrea will be free, and they cannot refuse to let them be free. Western Somalia will be free, and they cannot refuse to grant it freedom. The numerous Oromo will be free because this is history, and no one can prevent the sun shine from reaching us.”

  General Mohammed Siyad Barre
  President of Democratic Republic of Somalia.


  I found it necessary to explain what I said at London IOLA conference: ‘it is only the disintegration of Ethiopia that can give the Oromo people to have PEACE.’ However, many Ethiopians were outraged by this statement without taking into account the realty on the ground in Ethiopia today or its appalling evil colonial practice of oppression against many nations and nationalities in the Empire for many years in the past and not in termination as yet. I feel it is very important on the side of Amhara activists to study the nature of the government of Ethiopian Empire under Amhara-Tigre dominance, in the past and present, its failures before jumping on bandwagon of Neo Fascist EPRDF propaganda that was meant to lure Amhara into anti-Oromo corner to soften its own burden.


  I did not say the statement out of lack of civility or unpolished political experience or as some try to diminish its importance claiming it is tendency of extremism. All that was nonsense including leaders of IOLA conference who displayed their opportunistic, cowardice position during ESAT interview. Sad enough to remind the listeners of ESAT the group that was interviewed simply over looked the existence of closed authoritarian regime in Ethiopia throughout its history and its oppressive systems are likely to generate considerable resentments over time or existing resentments, especially if the interest of the vast majority of population believed to be 96% are not served. The individuals who were interviewed from IOLA staff would have had the courage to up hold my listeners position to ovation in favor of my statements. It is sad to find out that there are Oromos who are in the mix in our endeavor for justice while they are not committed to such a noble cause. It a cowardice character to point finger to the masses no matter what.


  Secondly I was outraged by unprofessional standard of ESAT to interview street boys instead of directly confronting me. What would have been taken into consideration was my addressees, at London, I was not talking to Abyssinians either since I had no business to talk to them or common agenda that stops me from telling Oromo nation truth as it is. I was talking to Oromo people who are under siege and humiliation. When I talk to Oromo people I do not have to be politically correct or leave them in a state of confusion. They need to know the truth. It is well calculated statement to show my Oromo people the remedy of our sufferings. What led me to say the statement in unambiguous language for all to understand is the realty on the ground. The statement I made is what I believe in for freedom to prevail for all including Amhara. The main reason why my speech also benefit Amhara is I believe injustice against one group is injustice against everyone. Aren’t Amhara being ruled with iron fist of EPRDF now? The idea of breaking Ethiopia into many nation states, is foundation for liberty, peace, economic progress, rule of law, and corner stone for regional stability, and for nations to live together side by side separately or in unison based on the free will of each nation is a necessity without cajoling.


  I strongly believe in dismantled Ethiopian Empire which is the only avenue to freedom for all nations, including Amhara which is a new colonial territory of Tigrai nation at present. Ethiopia in which the life, liberty and pursuit of happiness does not exist for Oromo, Sidama, Ogaden,Gambela, Gedeo, even for Amhara since 1991 and other smaller nationalities must not be allowed to exist. There can be no nation that promotes interest of single Ethnic group and can maintain unity while the interest and wellbeing of many is trampled. Those who shed crocodile’s tear for Ethiopian unity must be able to allow each nation to see themselves in what makes all equal citizens of Ethiopia culturally, politically and access to material wellbeing of all has to be made at same level and the opportunity itself must exist. A nation that is always serving the interest of the minority while trampling on the wellbeing and interest of the majority of its “citizens” is eventually preparing its own natural death. Those who manifest domination of Amhara-Tigre culture and political will must abandon their primordial chauvinistic practice and transform their attitude to political modernity allowing culture, political desire of others to have space.


  The past Abyssinian policy of marginalization and impositions of religion, culture, Amhara Tigre culture and egotistical ravenous economic practices does not make Ethiopia the country of all people. It simply asserts that some section of the population are colonized.Many suffered Abyssinian slave trade and Gabar systems and while others are colonizers. For many years and until now Ethiopia did not belong to all but few and currently it has degenerated to lowest possible level becoming private property or estate of Tigrai elites and Tigrai people. Thus, those nations that are kept in prison must make every effort to break old Amhara prison walls and the fence of Tigrai neo fascist concentration camp needs to be removed without leaving its vestiges and for nations to assert their freedoms. Just let us think. Why everything of Ethiopia is Amhara-Tigre? Way of dressing, language, religion, history and even the Doro wat is Ethiopian more than a Walayita, Oromo, Somali, or Gedeo man. Is this not true? Why Kochee, boyna, Bordee and Ittiitu are not Ethiopian but Ambasha is? Do you know why? Ambasha is food consumed by the colonizers and Kochee, Bordee, Boyna and Ittiitu are of the colonized. No other reason. Which non Semitic culture is Ethiopian? None. Even Chambalala as entertaining as it is has never been referred to as Ethiopian but remained purely Sidama as marginalized as the people.


  The voice of Solomon Wada still call from his grave that colonized people of Walayita must be free. UN Declaration on the granting of Independence to colonial countries clearly indicates that “Aware of the increasing conflicts resulting from the denial of or impediments in the way of the freedom of such peoples which constitute a serious threat to world peace.” Today due to such impediments Ethiopia is going into unforeseen turmoil built through many years of misrule and cruel oppression. It is a natural right of nations to determine their future as they want. It is evident that thousands are daily murdered by Ethiopian state in Amhara, Oromo, Gambela, Ogaden, Sidama and Gedeo regions. As we all know life is a priceless thing if once lost it cannot be retrieved. Thus, such huge sacrifice by the youth, peasants and intellectuals of the Empire is for freedom and just political system that can accommodate all or relieve all from captivities that is centuries old. However, Ethiopia is alien to just political system ever since its inception. And this barrier can only be removed by dismantling the oppressive empire not by re-invigorating the oppressive colonial machine.


  What is this prison of nations? I hope I found it very important to go back years and find writings of great scholars of Haile Selassie University now Addis Ababa University. For all of us to know who the Ethiopians are and what are the rest it is good to know what Walelign Mekonnen wrote 47 years ago and a question raised by Mr. Ibsa Gutama in his poem yet awaiting for answer “Ethiopiawiw manew?” The writings of these two great men addressed the pulse of the people in the empire and in particular those kept at bay. Walelign asked “what are the composition of Ethiopian people? I stress on the word people because sociologically speaking at this stage Ethiopia is not really one nation. It is made up of a dozen nationalities with their own language, history, social organization and territorial entity .And what else is a nation? Is it not made of a people with a particular tongue, particular ways of dressing, particular history, particular social and economic organization? Then may I conclude that in Ethiopia there is the Oromo nation, the Tigrai nation, the Amhara nation, the gurage nation, the Wolamo (Walayta) nation, the Adere (Harari) nation, and however you do not like there is Somali nation. This is true picture of Ethiopia.” In fact it is a real picture of Ethiopia in which a few are known across the globe and many are kept in darkness of Abyssinian prison of nations.


  Walelign with his noble character, intelligent and even mind has predicted that Ethiopia is heading towards its own demise. He wrote “There is of course the fake Ethiopian nationalism advanced by the ruling class and unwillingly accepted [accepted by non Amhara- Tigre. Italics added] and even propagated by fellow innocent travelers.” I believe it is clear that Ethiopia has never been one nation state. It is a multinational state in which uniquely Amhara Tigre supremacy is maintain in a colonialist mode. The disintegration of Ethiopia is a pain for those who were sucking the blood of the oppressed and it is a joyful relieve to those who were languishing in the stockade of the oppressors. The only option left for the people of the colonies to forge a road towards their own objectives is by walking over the sea of blood and horizon blazed with fire.


  There relation between Abyssinians and the people of the colony to whom I referred at my London speech is a colonial relation thus to end colonialism in the world the disintegration of Ethiopia is a historic necessity not the wishful thinking of an individual. The decolonization of the oppressed is the United Nation’s policy clearly reflected in unequivocal term “All people have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.” Colonialism is the policy and practice of a strong power extending its control territorially over a weaker nation or people. Thus, for an Oromo the survival of Ethiopian Empire is meaningless and those embryonic minded Oromo elements who are trying to democratizing Ethiopia are simply doing work of infantile. As said in Oromo voice against tyranny in its last page “for Oromo there is no Empire to build but one to destroy.” Thus, if Abyssinians could not decipher the meaning of the acronym OLF, for the last forty three years and of KWO today or if they could not understood what it means “for Oromo there is no Empire to build but one to destroy” and walk up after so many years by my short statement “It is only the dismantled Ethiopia that can give peace to Oromo” would not surprise me if it creates an up roar. However, it is very important to depart my readers by providing words from a great Palestinian leader Yasser Arafat. Here it is: “Did you follow what [General Yehoshafat] Harkabi wrote? Formerly of the Israeli military intelligence service. Remember him? Did you follow what he wrote? He said that it was for the sake of the existence of Israel that we have to accept the right of the Palestinians to have their independent State.” I hope a word for a wise is a wisdom. Think over what Arafat said. Since the oppressed people lost their dignity by force it must be retaken by force. No other way to freedom. Every hill, every street, every school room, every work place must be turned into battle field and colonial Empire must unconditionally made to disintegrate into nation states. 


  Freedom for all who are denied right to life, liberty and pursuit of happiness!! 
  THE END.

  #OROMOPROTESTS - LIBAN WAKO AT OROMO LEADERSHIP SUMMIT

  EBC AGAINST LIBEN WAKO AND JAWAR MOHAMMED ኢትዮጵያን የመበታተን ተልዕኮ.

  Read more
 • GRAPHIC IMAGES - Where is the so called WBO Zoonii Bahaa?

  According to a reliable reporting by Jawar Mohammed, Liyu police has massacred civilians in East Oromia in very gruesome manner. Where is the so called WBO Zoonii Bahaa? 

   " Massacre perpetuated by Abdi Illey's Liyu Police in Mino town, Qumbi district,East Harargelast week. Of course the order was given by TPLFites hiding behind the mad guy.

  ========

  Liyyuu Poolisiin naannoo 5 bifa kanaan Harargee bahaa Aanaa Qumbii magaalaa Minootti ummata keenya fixxe "

  Read more
 • የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ እና የአገር አንድነትን “ያገቱት” ሦስት ተፃራሪ ኃይሎች (ዘዉዴ ጉደታ ሙለታ

  ከዘዉዴ ጉደታ ሙለታ
  ታህሳስ 26 ፤ 2009 ዓ ም

  ብዙዎቻችን በየቆምንበት ማዕዘን ላይ ሆነን ስለአገራችን ኢትዮጵያ ትክክለኛ የመሰለንን ሁሉ እንናገራለን፤ የዛሬ ችግሮቻችን ናቸዉ ለምንላቸዉ ጉዳዮችም ትክክለኛ መስለዉ የታዩንን የመፍትሔ ሃሳቦች ለማቅረብ እንሞክራለን:: ጥቂቶች ደግሞ የሚያምኑባቸዉን ጉዳዮች መሠረት በማድረግ አመቺ ሆነዉ ያገኟቸዉን መድረኮች ተጠቅመዉና ጊዜያቸዉንም ሰዉተዉ ማራኪ፣ አስተማሪና አሣማኝ የሆኑ ጽሑፎችን ለአንባቢያን በማቅረብ ጠቃሚ ዉይይቶችን ያስነሳሉ፤ በሚያቀርቧቸዉ ጽሑፎች አማካይነትም አንባቢዎቻቸዉን ያስተምራሉ፤ ከአንባቢዎቻቸዉም ይማራሉ፡፡ ከዚያ ከፍ ባለ ደረጃ የተሰለፉት አገሬን፣ ወገኔንና ነፃነቴን ያሉ ኢትዮጵያዉያን ደግሞ የሚያምኑበትን ዓላማ በሚያራምዱ (እናራምዳለን በሚሉ) የፖለቲካ ድርጅቶች ጥላ ሥር ተሰባስበዉ የየበኩላቸዉን አስተዋፅኦ ለማበርከት ይፍጨረጨራሉ፡፡ ቆራጥ የሆኑት ጥቂቶቹ ደግሞ የተመቻቸ ኑሯቸዉንና የሚወዱትን ቤተሰባቸዉን ትተዉ ትግሉ የሚጠይቀዉን መስዋዕትነት ሁሉ ለመክፈል በመወሰን በግንባር ቀደምትነት ተሰልፈዉ ታግለዉ በማታገል ላይ ይገኛሉ፡፡ እነዚህ ምርጥ ኢትዮጵያዉያን ያሉባቸዉን አላስፈላጊ ጫናዎችና ተፅዕኖዎች ሁሉ ተቋቁመዉ የነፃነት ትግሉን በሕዝባዊ ድል ለመደምደም በሚያስችል ደረጃ ለማራመድ ተጨባጭ እርምጃዎችን እየወሰዱም ይገኛሉ፡፡ ይህ ሁሉ ሆኖ ግን ወያኔን በመቃወም የሚደረገዉ ትግል ለሚፈለገዉ ዉጤት ሊበቃ አልቻለም፡፡

  በመሠረቱ ሃያ-አምስት ዓመታትን ያስቆጠረዉ ወያኔ-መራሹን መንግሥት በመቃወም በየአቅጣጫዉ የሚደረግ ትግል ለምን የተፈለገዉን ግብ መምታት ወይንም ለምን የኢትዮጵያ ሕዝቦች በጉጉት የሚጠብቁትን ዉጤት ማስገኘት እንዳልቻለ ለማወቅ ራሱን የቻለ ሣይንሳዊ ጥናት በቂ ዕዉቀት፣ ጊዜ፣ ልምድ፣ ችሎታና የተሟላ ፍላጎት ባላቸዉ የማህበራዊ ሣይንስ ባለሙያዎች መደረግ ይኖርበታል፡፡ ከሣይንሳዊ ጥናት በመለስ ግን በግልፅ የሚታዩና ብዙዎች በቀላሉ የሚረዷቸዉን ምክንያቶች ማየት ተገቢ ነዉ፡፡ የዚህ ፅሑፍ ዓላማ እነዚህን ነጥቦች በማንሣት “ለገንቢ ዉይይት” መነሻ ሊሆን የሚችል ሃሳብ በግልፅነት፣ በቅንነትና በድፍረት ለማቅረብ መሞከር ይሆናል፡፡

  እዚህ ላይ “ገንቢ ዉይይት” ለሚለዉ ሃሣብ (ነጥብ) አንባቢያን ተገቢዉን ትኩረት መስጠት ይኖርባቸዋል፡፡ ምክንያቱም መከባበር ሣይሆን መናናቅ፣ ፍቅር ሣይሆን ጥላቻ፣ እኛ/ለእኛ ሣይሆን እኔ/ለእኔ፣ መቀራረብ ሣይሆን መራራቅ፣ መተባበር ሣይሆን መበታተን፣ መግባባት ሣይሆን መቃቃር፣ መመሰጋገን ሣይሆን መወቃቀስ፣ ወዘተ ጎልተዉ በሚታዩበት የወያኔ ተቃዋሚ ወገኖች የፖለቲካ መስክ በሚገባ ያልታሰበባቸዉን አፍራሽ ሃሳቦች በስሜታዊነት መወርወርና እኛ የማናምንበትን ሃሳብ ይዞ የተነሣን ወገን ማሳነስ፣ ማዋረድና ማሸማቀቅ እየተለመደ የመጣ የዘወትር ተግባር ስለሆነ ነዉ፡፡ ይህ ድምዳሜ ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ በየድህረ-ገጹም ሆነ በማህበራዊ መገናኛ መድረኮች፣ በተለይም በፌስ-ቡክ የሚወጡ ጽሑፎችንና በጽሑፎች ላይ የሚሰጡ የአንባቢያን አስተያየቶችን ማየት ይበቃል፡፡ ስለሆነም የሕዝቦቻችን መከራና ስቃይ አሁን በደረሰበት ደረጃ ላይ ሆነን ስናስብ በተለያዩ አገሮች ከምንገኘዉ ኢትዮጵያዉያን መካከል አብዛኞቻችን የሚፈለግብንን፣ የጊዜ፣ የገንዘብ፣ የዕዉቀት፣ የሞራል፣ ወዘተ አስተዋፅኦዎችን ማበርከታችን ሣይቀር፤ አገር ቤት ያሉት ወገኖቻችን ደግሞ ማመን በሚያስቸግር ሁኔታ ከጨካኝ የወያኔ የአንድ ወገን ሠራዊት ፊት ባዶ እጃቸዉን በድፍረትና በጀግንነት ቆመዉ የአካል፣ የደም ብሎም የሕይወት መስዋዕትነት መክፈላቸዉ ሳይቀር “የፀረ-ወያኔ ተቃዉሞ ትግላችን

  ዉጤታማ ያልሆነዉ ለምንድነዉ?” ብለን በግልፅ አለመጠያየቁ ወያኔ-ሠራሽ መከራችንን አርዝሞታል፤ አሁንም ይህንን ጥያቄ ለመጠያየቅ ድፍረቱና ፍላጎቱ ከሌለን የእስከዛሬዉ ዉጤት-አልባ አካሄዳችን መከራችንን የበለጠ ያረዝመዋል፡፡

  የፀረ-ወያኔ ትግላችን የሚፈለገዉን ዉጤት አለማስገኘቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ሁሉም የወያኔ ታቃዋሚ ኃይሎች ስለ ሁለት ጉዳዮች ደግመዉ
  ደጋግመዉ ያነሣሉ፡-
  1. ስለኢትዮጵያ አንድነት – (አንድነትን በመደገፍም በመቃወምም የሚታገሉ ወገኖች መኖራቸዉ እንደተጠበቀ ሆኖ)
  2. ስለወገኖቻችን በወያኔ አገዛዝ ሥር የስቃይ ኑሮን ለመምራት መገደድና ከዚህ አስከፊ ኑሮ ነፃ ለመዉጣት መታገል አስፈላጊ ስለመሆኑ፡፡
  እነዚህ ሁለት ጉዳዮች ዕዉነትም የሚያነጋግሩና ትኩረት ሊሰጣቸዉ የሚገቡ ጉዳዮች መሆናቸዉ አጠያያቂ አይደለም፡፡ ይሁን እንጂ ለጥያቄዎቹ እስከአሁን አጥጋቢ መልስ ለማግኘት ያልተቻለበት ምክንያት ምን እንደሆነ ለማወቅ አለመሞከር ለወደፊቱም ወያኔ-ሠራሽ መከራችንን እንደሚያረዝመዉ አያጠያይቅም፡፡ ስለሆነም ነገ ሣይሆን ዛሬ፣ በመሸፋፈንና በማድበስበስ ሣይሆን በግልፅነት፣ በሚያራርቅና በሚያቃቅር መንገድ ሣይሆን በሚያቀራርብና በሚያግባባ መንገድ፣ ለጥርጣሬ በር በሚከፍት መንገድ ሣይሆን መተማመንን መፍጠር በሚያስችል መልኩ አንዳንድ መሠረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን በድፍረት አንስተን ልንወያይባቸዉ ይገባል፡፡ ይህን ካደረግን ወያኔን ተባብረን መጣልና ከወያኔ ዉድቀትም በኋላ አገራችንን ለሁላችንም ልትስማማና ሁላችንንም እንደልጆቿ በእኩልነት ልታቅፈን በምትችልበት መንገድ የመገንባቱ ሥራ ከባድ አይሆንም፡፡

  በዚህ ረገድ በቅርቡ የተመሠረተዉ የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ (Ethiopian National Movement) እስከአሁን በተቃዉሞዉ ጎራ ሲታዩ የነበሩትን ድክመቶች አስወግዶ፣ ችግሮችን በተቻለ መጠን ፈትቶና ካለፉት ስህተቶች ትምህርት ወስዶ ለሁሉም ልጆቿ የምትመች ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን በጠንካራ ሕዝባዊ መሠረት ላይ እንደአዲስ ለመመሥረት የሚያስችሉ የቅድመ ዝግጅት እርምጃዎችን ይወስዳል ተብሎ ይታመናል፡፡ ሕብረ-ብሔራዊ በሆነና ብሔር-ብሔረሰቦችን መሠረት አድርገዉ በተደራጁ አራት የፖለቲካ ኃይሎች የጋራ ስምምነት የተመሠረተዉና ሌሎች ዲሞክራሲያዊ ኃይሎችንም ለማካተት በሩ ክፍት መሆኑን በማያሻማ ቋንቋ አስቀምጦ ሥራዉን በይፋ የጀመረዉ የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ የኢትዮጵያን ሕዝቦች የነፃነት ትግል ከፍ ወዳለ ደረጃ ላይ ለማድረስና በተበታተነ መንገድ እየተካሄደ ያለዉን የነፃነት ትግል አቀናጅቶ በሕዝባዊ ድል ለመደምደም የሚያስችሉ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት በሚያስችለዉ ጎዳና ላይ ለመራመድ ወስኖ ለመነሣቱ የንቅናቄዉ መሪዎች በተለያዩ መድረኮች ላይ ከሰጧቸዉ ይፋዊ መግለጫዎች በተጨማሪ በግልፅ ቋንቋ የተቀመጠዉ የንቅናቄዉ መጠሪያ ስም ራሱ በቂ ምስክር ነዉ፡፡ ስሙ በግልፅ እንደሚያመለክተዉ ንቅናቄዉ “አገራዊ”ነዉ፤ ያቺ አገር ደግሞ ወደድንም ጠላንም የሁላችንም የጋራ ቤት የሆነችዉ “ኢትዮጵያ”ናት፡፡ ስለሆነም ራሣቸዉን “የአንድነት ኃይሎች” ብለዉ የሚጠሩ ወገኖች ጧት ማታ እንደዋነኛ የመታገያ አጀንዳቸዉ አድርገዉ የሚያቀርቡትና ለብሔር-ብሔረሰቦች መብት መከበር እንታገላለን የሚሉ የፖለቲካ ኃይሎችንና ልሂቃንን በአገር አፍራሽነት ወይንም በፀረ-አንድነት የሚከሱበት “የአገር አንድነት”ጉዳይ የሁሉም ሕዝቦች መሠረታዊ የዲሞክራሲ መብቶች ሣይሸራረፉ እስከተከበሩ ድረስ በኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ መሥራቾች ዘንድ ለጥያቄ የሚቀርብ ጉደይ አይደለም፡፡ የሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝቦች ፍላጎት ከግምት ዉስጥ ገብቶ ያልተሸራረፈ የዲሞክራሲ መብትን ዕዉን ማድረግ እስከተቻለ ድረስ“የአገር አንድነት”ጉዳይ አሣሣቢ አይሆንም የሚል ጠንካራ እምነት ባይኖር ኖሮ ከመጀመሪያዉም አገራዊ ንቅናቄዉ ባልተመሠረተ ነበር፡፡

  የኢትየጵያ አገራዊ ንቅናቄ መሥራቾች ስለንቅናቄዉ ምሥረታዉ ይፋ ባደረጉበት ሰነድ (declaration) ላይ በግልፅ እንዳስቀመጡት የንቅናቄዉ “ራዕይ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚጠበቅበት፤ የአገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች መብት ሳይሸራረፍ የሚከበርበት፤ ባህላቸዉ፣ ታሪካቸዉና ማህበራዊ እሴቶቻቸዉ የሚንፀባረቁበት፤ ሁሉም የአገሪቱ ሕዝቦች በዜግነታቸዉ ተከብረዉ በህግ ፊት በእኩልነት የሚስተናገዱበት እና ዕድገትና ብልፅግና የሰፈነበት ዲሞክራሲያዊ የሆነ የፌዴራል ሥርዓት መመሥረት ነዉ፡፡ … የንቅናቄዉ ተልዕኮ ደግሞ ሁሉንም የኢትዮጵያ ሕዝቦች አስተባብሮ በአንድ አገራዊ ዓላማ ሥር በማሰባሰብ ከሕዝቦች ፍላጎት ዉጭ በጠመንጃ ኃይል የያዘዉን ሥልጣን በመጠቀም የአገሪቱን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ ተቋማት በበላይነትና በብቸኝነት የተቆጣጠረዉን አምባገነን ሥርዓት በተባበረ ሕዝባዊና ነፍጥ-አልባ ትግል አስወግዶ ዕዉነተኛ ዲሞክራሲያዊ የፌዴራል ሥርዓት መመሥረት የሚለዉን የአገራዊ ንቅናቄዉን ራዕይ ከግብ ማድረስ ይሆናል፡፡” እንግዲህ ከዚህ ራዕይና ተልዕኮ በግልፅ የምንረዳዉ የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ የተመሠረተዉ በወያኔ መዳፍ ሥር ያለችዉን የዛሬዋን ኢትዮጵያ በተባበረ ትግል ከወያኔ የጭቆናና የአፈና ቀንበር የማላቀቅ ፍላጎትና ዓላማ ብቻ ባላቸዉ ደርጅቶች ሣይሆን የነገዋ ድህረ-ወያኔ ኢትዮጵያ ህልዉናም በጣም በሚያሣሰባቸዉ ኃይሎች የመሆኑን እዉነታ ነዉ፡፡

  በመሠረቱ ስለኢትዮጵያ የዘመናት ችግሮች ስናስብ እና ሕዝባችን ብሶቱ ገንፍሎ እስከአፍንጫዉ ድረስ የታጠቀዉን የወያኔ ሠራዊት በባዶ እጁ መጋፈጡንና ጥሎም እየወደቀ መሆኑን ስናይ አሣሣቢዉ ነገር የወያኔ መዉደቅ አይደለም፡፡ የጊዜ ጉዳይ ነዉ እንጂ አምባገነኑ የወያኔ ሥርዓት በሕዝቦች የተቀናጀ ትግልና በተከተለዉ የጥፋት መንገድ ምክንያት አንድ ቀን መዉደቁ አይቀሬ ነዉ፡፡ ሊታሰብበት የሚገባዉና የሁሉንም ባለድርሻ ወገኖች ትኩረት (the serious attention of all stakeholders) የሚሻዉ ዋና ጥያቄ “ከወያኔ መዉደቅ በኋላ የምትኖረዉ ኢትዮጵያ ምን ዓይነት ኢትዮጵያ ትሆናለች?”የሚለዉ ነዉ፡፡ ያቺ የነገዪቷ ድህረ-ወያኔ ኢትዮጵያ እንደ ቅድመ-ወያኔዋና በወያኔ የግፍ፣ የጭካኔ፣ የመሃይምነትና የራስ ወዳድነት ጫማ ሥር ስትረገጥ እንደነበረችዋ ኢትዮጵያ ለጥቂቶች ተንከባካቢ እናት፤ ለአብዛኛዎቹ ልጆቿ ግን ከጨካኝ የእንጀራ እናትም የባሰች ጨካኝ ሆና ትቀጥላለች? በሌላ አባባል ድህረ-ወያኔ እንደ አዲስ የምትገነባዉ ኢትዮጵያ በየትም ብለዉ ሥልጣን ለመያዝ የቻሉ ጥቂት ወገኖች ከመጠን በላይ ተደስተዉና ተንደላቀዉ የሚኖሩባት፤ ወያኔዎች ሲያደርጉት እንደነበረዉና አሁንም እያደረጉ እንዳሉት ጥቂት ባለጊዜዎች ብቻ እንደልባቸዉ የሚዘርፏት ፣ አብዛኞቹ የአገሪቱ ዜጎች ግን የሚራቡባት፣ የሚታረዙባት፣ ለጥቂቶች ብልፅግና ሲባል ብዙሃን ቤትና ንብረት አልባ የሚደረጉባት፣ ከዚያም አልፎ ሰላማዊ ዜጎቿ በሰላም ወጥተዉ ስለመግባታቸዉ እርግጠኞች የማይሆኑባት የችግርና የስቃይ ተምሳሌት እንደሆነች ትቀጥላለች? እነዚህ ጥያቄዎች ፍትህን፣ ነፃነትን፣ እኩልነትንና ያልተሸራረፈ የዲሞክራሲ መብት መከበርን በሚፈልግ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መመለስ ያለባቸዉ ጥያቄዎች ናቸዉ፡፡ ለእነዚህ ጥያቄዎች የምንሰጣቸዉ መልሶች የእስከዛሬ አካሄዶቻችንን ዞር ብለን እንድናይ ሊያደርጉን ስለሚችሉና ስህተቶች ከነበሩም ከስህተቶቻችን እንድንማር ስለሚያደርጉን የተቃዉሞ ትግሉን ወደፊት ለማራመድ መንገድ ከፋች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

  ስለሆነም በወያኔ የግፍ አገዛዝ ሥር ያለችዉ የዛሬዋ ኢትዮጵያና የሚፈልጉትን ዓይነት መንግሥታዊ ሥርዓት ለማግኘት ያልታደሉት የኢትዮጵያ ሕዝቦች ሁኔታ የሚያስብ አዕምሮ ያለዉን ታዛቢ በጣም የሚያሣዝኑ ከመሆንም አልፈዉ የሕዝቦቻችንና የአገራችን የወደፊት ዕጣ ፈንታ እጅግ አሣሣቢ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነዉ ቢባል ማጋነን አይሆንም፡፡ እስከአሁን ያየናቸዉ የወያኔ ሥርዓት ቁንጮዎች የፈፀሟቸዉና ዛሬም የሚፈፅሟቸዉ የግፍ ድርጊቶች እንኳንስ በመንግሥትነት ስም እናስተዳድረዋለን በሚሉት የራስ ሕዝብ ላይ ቀርቶ በወራሪነት በተቆጣጠሩት ባዕድ ሕዝብ ላይ እንኳን ተፈፅመዋል ሲባል የሰማናቸዉ አይደሉም፡፡ በዚህ ረገድ አገራችንን በግፍ ወርሮ የነበረዉና በቀደምት አባቶቻችን የአንገዛም ባይነት ትግል የሃፍረት ማቅ ተከናንቦ የተባረረዉ የሞሶሎኒ ፋሺስት መንግሥት እንኳን የዛሬዎቹ የሕወሐት ገዢዎች ያደረጉትንና የሚያደርጉትን ዓይነት ለሰሚ ጆሮ የሚዘገንን ግፍ በኢትዮጵያ ሕዝቦች ላይ አልፈፀመም፡፡

  የህወሐት ገዢ ቡድን ወላጅ እናትን በጭካኔ በገደለዉ ልጇ ሬሣ ላይ አስቀምጦ ለሌሎች እናቶች መቀጣጫ እንድትሆን ያደረገ፣ በተለያዩ የፈጠራ ወንጀሎች አሳብቦ በቁጥጥሩ ሥር ያዋላቸዉን ሰዎች በጥይት ፈጅቶ ለማስመሰል የታጎሩበትን እስር ቤት በዉስጡ ካሉት እስረኞች ጋር በእሳት ያቃጠለ፣ ባዶ እጁን የዕምነት በዓሉን ለማክበር የተሰበሰበንና ፍፁም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ተቃዉሞዉን ለመግለፅ የሞከረን ሕዝብ በምድር እስከአፍንጫዉ በታጠቀ የወታደር ኃይል ከሰማይ ደግሞ የመርዝ ጭስ በሚረጩ የጦር ሄሊኮፕተሮች አስገድዶ/አፍኖ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ንፁሃን ዜጎች ገደል ዉስጥ ገብተዉ እንዲያልቁ ያደረገ ለግፈኛነቱ ተወዳዳሪ የማይገኝለት የወሮበሎች ቡድን ነዉ፡፡ የሥርዓቱ ተቃዋሚ የሆንን ወገኖች ደግሞ የሕወሐት ገዢ ቡድን ይህን ሁሉ ግፍ በሕዝባችን ላይ ማድረሱንና አሁንም እያደረሰ መሆኑን እያየንና እየሰማን ተባብረን ከሕዝባችን ጫንቃ ላይ እንዲወርድ ለማድረግ የሚያስችለንን ትግል እንደማጠናከር ለጥቃቅን ልዩነቶች ቅድሚያ በመስጠት ዕዉነተኛዉን ጠላት ረስተን እርስ በርሳችን በጠላትነት መተያየትን የዘወትር ተግባራችን አድርገነዋል፡፡

  ተባብሮ ፋይዳ ያለዉ ሥራ መሥራት የማይችለዉን የተቃዋሚ ጎራ ከምንጊዜዉም በላይ የናቀዉ የሕወሐት ቡድን በሕዝቡ ላይ የሚወስደዉን የግፍና የንቀት እርምጃ ከጊዜ ወደጊዜ እየቀያየረ “እስቲ ምን ታመጣላችሁ?” እያለን ነዉ፡፡ ለዚህ ደግሞ ከሰሞኑ የንቀት ድርጊቱ የበለጠ ማረጋገጫ የለም፡፡ ሰሞኑን ከራሱ የዜና አዉታሮች እንደሰማነዉ “የኢትዮጵያ መንግሥት” ተብዬዉ ሕወሐት-መራሽ የጥቂቶች ቡድን በጭካኔ በትር አንቀጥቅጦ ከሚገዛቸዉ የአገሪቱ ዜጎች መካከል በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩትን በእስረኝነት ስም አፍኖ በየማጎሪያ ማዕከላቱ ሲያሰቃይ (torture ሲያደርግ) ከከረመና አንዳንዶቹንም አካለ ጎደሎ ካደረገ በኋላ ሲለቃቸዉ ነፃ የእስኮላርሺፕ ዕድል በመስጠት ዩኒቨርሲቲ አስገብቶ በማስተማር ያስመረቃቸዉ ይመስል “ሥልጠና ሰጥቼ አስመርቄያለሁ” ብሎ በማወጅ በግፍ አንቀጥቅጦ በሚገዛቸዉ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ላይ መቀለዱን ታዝበናል፡፡ ይሉኝታ ቢሱ የወያኔ መንግሥት ተብዬ ቡድን በእንደዚህ ዓይነቱ የማላገጥ ተግባር በዓለም ላይ ተወዳዳሪ የማይገኝለት “ልዩ ልማታዊ መንግሥት” መሆኑንም አስመስክሯል፡፡ እዉነታዉ ግን እነዚህ መብታቸዉን በሰላማዊ መንገድ ለመጠየቅ ከመሞከር ዉጭ ምንም ወንጀል ያልሠሩ ንፁሃን ዜጎች ታስረዉ በቆዩበት ወቅት ከበቂ በላይ ግፍ የተፈፀመባቸዉና ለሌሎች ተረኛ ታፋኞች ቦታ እንዲለቁ ለማድረግ ታስቦ ከጠባቡ እስር ቤት ወጥተዉ ሰፊ ወደሆነዉ የወያኔ እስር ቤት መዛወራቸዉ ነዉ፡፡ ምክንያቱም በወያኔ አገዛዝ ሥር ያለችዉ አገራችን ኢትዮጵያ የመቃወም፣ የመደራጀት፣ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ፣ ወዘተ መብቶች የሌሉባት ሰፊ እስር ቤት ናትና፡፡ ስለሆነም ይህ እስረኞች የነበሩ ዜጎችን “የተሃድሶ ሥልጠና ሰጥቼ አስመርቄያለሁ” የሚለዉ የወያኔ ዜና ቡድኑ ለኢትዮጵያ ሕዝቦች ያለዉን ወደር የለሽ ንቀት በድጋሚ ያረጋገጠበት ነዉ ከማለት ዉጭ ሌላ ትርጉም የሚሰጠዉ አይደለም፡፡

  እነዚህን “የተሰጣቸዉን ሥልጠና ጨርሰዉ የተመረቁ” የግፍ ታሣሪዎችን በተመለከተ “የኢትዮጵያ ብሮድካስቲነግ ኮርፖሬሽን (EBC)”
  በሚባለዉ የሥርዓቱ የዉሸት ዜናዎች ማምረቻ ተቋም አማካይነት በተሠራጨዉ ዜና ዉስጥ የሚከተለዉ ይገኝበታል፡-

  “በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት አፈፃፀም መመሪያ መሰረት በወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉ ዜጎች የተሃድሶ ስልጠና መውሰዳቸው በቀጣይ ህዝብን ለመካስ ዕድል እንደሚሰጣቸው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ገለፀ፡፡በተሳሳተ መረጃ እንዲሁም በስሜት ተገፋፍተው በሁከት የተሳተፉ ወጣቶች ወደቀድሞ ሰላማዊ ህይወት እንዲመለሱ የተሰጠው ስልጠና ጠቃሚ ነበር፡፡ በተሃድሶው የተሳተፉት ስልጣኞች በእጅጉ መፀፀታቸው አይደገምም የሚል መፈክር በማንገብ ድርጊቱን አጥብቀው ማውገዛቸውን ገልጿል፡፡ በኮማንድ ፖስት የአፈጻጸም መመሪያ መሰረት በወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ሥር የሚውሉ ዜጎች እንደ ወንጀላቸው ተለይተው ቀለል ያለ ወንጀል የፈጸሙት ስልጠና ወስደው ሲለቀቁ ከባድ ወንጀል ፈጽመው የተገኙት ደግሞ በህግ አግባብ እንደሚጠየቁም ገልጿል።

  ጽህፈት ቤቱ በሃገሪቱ በተወሰኑ አካባቢዎች በተፈጠሩ ሁከቶችና ብጥብጦች የተነሳ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ከዋሉት ዜጎች መካከል 9ሺህ 800 ያህሉ የተሃድሶ ስልጠና አጠናቀው እና ተመርቀው ሰሞኑን ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ መደረጋቸውን አስታውሷል። አብዛኛዎቹ የሁከቱ ተሳታፊዎች ወጣቶች መሆናቸው የጠቀሰው መግለጫው በተቀነባበረ ቅስቀሳ እና በተሳሳተ መረጃ እንዲሁም በስሜት ተገፋፍተው ወደ ሁከት መግባታቸውን እንስተዋል። ወጣቶቹ ወደቀድሞው ሰላማዊ ህይወታቸው በመመለስ የልማቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ ስልጠና ወስደው መመረቃቸው አስፈላጊና ጠቃሚ እርምጃ መሆኑን መንግሥት ያምናል ብሏል መግለጫው።”

  እንደዚህ የሚያላግጥብንን የአረመኔዎች ሥርዓት እንቃወማለን የምንል ወገኖች ይህ ሁሉ ተሰምቶም ታይቶም የማይታወቅ ግፍ በሕዝቦቻችን ላይ ተፈፅሞ እያየንና እየሰማን ተባብረን በየአቅጣጫዉ በተለያዩ መንገዶች እየተካሄዱ ያሉትን የአልገዛም ባይነት እንቅስቃሴዎች በሚገባ አጠናክረን አገራችንንና ሕዝቦቻችንን ከዚህ የኢትዮጵያዉያን ደመኛ ጠላት ከሆነ ቡድን እጅ እንዴት ነፃ ልናወጣ እንደምንችል በቅንነት፣ በንፁህ ልቦና እና በግልፅነት እንደመመካከር ጎራ ለይተን መናከስን የዘወትር ተግባራችን አድርገናል፡፡ አሁን አሁንማ የለየለት ጠላታችን የሆነዉ የሕወሐት የገዢ ቡድን ተረስቶ አንዳንዶቻችን በየጽሑፎቻችንም ሆነ በየንግግሮቻችን ዘወትር የምናወግዘዉ የአንዳንድ ፖለቲካ ድርጅቶችን መሪዎችና በወያኔ ተቃዋሚነት የሚታወቁ ግለሰቦችን ሆኗል፡፡

  እንደዚህ የሚያላግጥብንን የአረመኔዎች ሥርዓት እንቃወማለን የምንል ወገኖች ይህ ሁሉ ተሰምቶም ታይቶም የማይታወቅ ግፍ በሕዝቦቻችን ላይ ተፈፅሞ እያየንና እየሰማን ተባብረን በየአቅጣጫዉ በተለያዩ መንገዶች እየተካሄዱ ያሉትን የአልገዛም ባይነት እንቅስቃሴዎች በሚገባ አጠናክረን አገራችንንና ሕዝቦቻችንን ከዚህ የኢትዮጵያዉያን ደመኛ ጠላት ከሆነ ቡድን እጅ እንዴት ነፃ ልናወጣ እንደምንችል በቅንነት፣ በንፁህ ልቦና እና በግልፅነት እንደመመካከር ጎራ ለይተን መናከስን የዘወትር ተግባራችን አድርገናል፡፡ አሁን አሁንማ የለየለት ጠላታችን የሆነዉ የሕወሐት የገዢ ቡድን ተረስቶ አንዳንዶቻችን በየጽሑፎቻችንም ሆነ በየንግግሮቻችን ዘወትር የምናወግዘዉ የአንዳንድ ፖለቲካ ድርጅቶችን መሪዎችና በወያኔ ተቃዋሚነት የሚታወቁ ግለሰቦችን ሆኗል፡፡

  በተለይም የእስከዛሬዉ የተናጠል የተቃዉሞ ትግል የምንፈልገዉን ዉጤት አላመጣምና ተባብረን የጋራ አገራችንንና ሕዝቦቻችንን ከሕወሐት አገዛዝ ነፃ እናዉጣ ብለዉ በድፍረት የተነሱትንና የጋራ የሆነ አገራዊ ንቅናቄ መመሥረታቸዉን ይፋ ያደረጉ ድርጅቶችን ታዋቂ፣ ደፋርና ቆራጥ መሪዎች መወንጀል፣ ማንቋሸሽ፣ ባልተጣራ ጥፋት መወንጀል፣ በአጠቃላይ በቀና ጥረቶቻቸዉ ላይ ለጊዜዉም ቢሆን ዕንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ የቃላት ጋሬጣዎችን ማስቀመጥን የዘወትር ተግባራችን አድርገናል፡፡ ሌሎቻችን ደግሞ ያንኑ የተለመደዉንና ከዓመት ወደዓመት የማይቀየረዉን በአንድ በኩል “አንድነት አንድነት” በሌላዉ ወገን ደግሞ “መገንጠል መገንጠል” የሚሉና ቅንጣት ያህል እንኳን ወደፊት ለመራመድ የማያስችሉ ባዶ መፈክሮቻችንን አንግበን በየራሣችን ሙዚቃዎች ብቻችንን ወይንም ጥቂት መሰሎቻችንን አስከትለን የመደነሱን ዉጤት-አልባ ተግባራት ተያይዘናል፡፡

  እዚህ ላይ በመካከላችን ያለዉ የብሔረሰብ ልዩነት ሣያግደን ከቅርብ ጓደኛዬ ጋር (ጓደኛዬ የአማራ ብሔር ተወላጅ ነዉ) ወቅታዊዉን የኢትዮጵያ ፖለቲካ አንስተን በግልፅነትና በመግባባት መንፈስ ስንነጋገር ጓደኛዬ ያነሣዉን ነጥብ እና እኔም ከልብ የማምንበትን እዉነታ ለዚህ ጽሑፍ አንባቢያን ለማካፈል እወዳለሁ፡፡ በዚህ ጓደኛዬ አባባል የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሁኔታ በጥልቀት የገመገመ ሰዉ በቀላሉ የሚረዳዉ ዕዉነታ የኢትዮጵያ አንድነት ጉዳይ በሦስት ተፃራሪ ኃይሎች ዕገታ ሥር ያለ መሆኑን ነዉ፡፡ እነሱም፡-
  1. ራሣቸዉን “የኢትዮጵያ አንድነት ኃይሎች” ብለዉ የሚጠሩ
  2. የመገንጠል አጀንዳን የሚያራምዱ
  3. የሕወሐት ገዢ ቡድን ናቸዉ፡፡

   

  እስቲ እነዚህ ሦስት ተፃራሪ ኃይሎች የኢትዮዽያን አንድነት እንዴት እንዳገቱ አንድ በአንድ እንይ፦

  1. “የኢትዮጵያ አንድነት ኃይሎች”

  እስከዛሬ እንደ አንድ አገር ዜጎች በእኩል ሚዛን የምንታይና የሕዝብ ለሕዝብ አንድነት የነበረን ይመስል ለዘመናት የዘለቁና ጠንካራ መሠረት ያበጁ ፍትሃዊ የሆኑ የነፃነት፣ የእኩልነትና የማንነት ጥያቄዎችን ሁሉ ዋጋ በማሣጣት ዘወትር “አንድነት! አንድነት! አንድነት!” ሲሉ የሚደመጡ ወገኖች በዚህ ምድብ ሥር የሚታዩ ናቸዉ፡፡ የአገራችንን የትናንት ታሪክም ሆነ የዛሬ እዉነታ ያለገናዘቡትና ለማገናዘብም የማይፈልጉት እነዚህ ወገኖች አርቆ አሳቢ በመሆን ልዩነቶቻችን እንደተጠበቁ ሆነዉ አብሮነትን “unity within diversity” ማምጣት የሚቻልበትን መንገድ እንደመፈለግ ላለፉት ሃያ-አምስት ዓመታት ሲያደርጉት እንደነበረዉ ሁሉ ዛሬም “አንድ ሕዝብ፣ አንድ ቋንቋ፣ ወዘተ” የሚለዉን ባዶ መፈክር ጮክ ብለዉ የማሰማቱን ነገር ቀጥለዉበታል፡፡

  በዚህ ጽሑፍ አማካይነት እንግዲህ ብዙዎች ለፖለቲካ ትክክለኝነት ሲሉ (for the sake of political correctness) የማያነሷቸዉን ነገር ግን መነሣታቸዉ ይጠቅም እንደሆነ እንጂ በምንም ዓይነት መንገድ ትግሉን የማይጎዳዉን “አንድነትን” የሚመለከቱ መሠረታዊ ጥያቄዎች ለማንሣት እሞክራለሁ፡፡ እንደእኔ እምነት በግልፅነት መነሣትና ራሣቸዉን “የአንድነት ኃይሎች” ብለዉ ከሚጠሩ ወገኖች አጥጋቢ መልስ ማግኘት ከሚገባቸዉ ጥያቄዎች መካከል፡ –
  • የኢትዮጵያ አንድነት ስንል ምን ማለታችን ነዉ?
  • በአገር አንድነትና በሕዝቦች እዉነተኛ አንድነት መካከል ያለዉን ልዩነትና አንድነት እንዴት እናየዋለን?
  • ጭንቀታችን መሆን ያለበት ስለመልከዓ ምድር አንድነት ነዉ? ወይስ ሕዝቦቻችን በመተሣሰብ፣ በመፈቃቀር፣ በመቀራረብ እና በዕዉነተኛ የወንድማማችነት ስሜት ተከባብሮና ተፈቃቅሮ አብሮ መኖር ስለመቻላቸዉ ነዉ?
  • እዉነተኛ የሆነ የሕዝቦች አንድነት በኢትዮጵያ ምድር ትላንትና ነበረ? ዛሬስ አለ?
  • በየመድረኩ ላይ “አንድነት አንድነት” ስንል የእያንዳንዱ የአገራችን ሕዝብ ማንነት፣ ባህል፣ ታሪክ፣ ቋንቋ፣ ወዘተ የሚገባዉን ዓይነት ዕዉቅና ባላገኘበትና በሚገባ ባልተከበረበት ሁኔታ በጭፍን እና በመሣሪያ ኃይል የሚመጣ እና በመሣሪያ ኃይል ተጠብቆ የሚኖር አንድነት እስከዛሬ ያስከተለዉንና ለወደፊቱም ሊያስከትል የሚችለዉን ጉዳት አመዛዝነናል?
  • ዕዉን ኢትዮጵያዊነት ከብሔር/ብሔረሰብ ማንነታችን ጋር የሚጋጭ የዜግነት መገለጫ ነዉ?
  • እዉነተኛ የሕዝቦች አንድነት፣ መተባበር፣ መከባበር፣ መተሣሰብ እና እኩልነት የሰፈነበት የሕዝብ ለሕዝብ አንድነት ለማምጣት ምን ማድረግ አለብን?

  እነዚህንና ሌሎችንም መሰል መሠረታዊ ጥያቄዎች ከግምት ባላስገባና በአጥጋቢ መንገድ ባልመለሰ ሁኔታ በየመድረኩ ላይና ባገኘነዉ አጋጣሚ ሁሉ የምናነሣዉ “አንድነት! አንድነት!” የሚል ባዶ መፈክር የምንፈልገዉን “አንድነት” ዕዉን እንድናደርግ የሚያስችለን አይደለም፡፡ በዚህ መፈክር ሥር “አንድነት” ማምጣት የሚቻል ቢሆን ኖሮ ላለፉት ሃያ-አምስት ዓመታት እጅግ በጣም ጥቂት የሆኑ ጭፍንና አረመኔ ግለሰቦች አገራችንን እንደ የግል ንብረታቸዉ፣ ሕዝቦቻችንንም በዘር ለያይተዉ በባርነት አፍነዉ ባልተጫወቱባቸዉ ነበር፡፡ ይህን ሁሉ እያዩ ግን “የአንድነት ኃይሎች” ዛሬም ያለምንም ቅድመ-ሁኔታ “አንድነት” የሚለዉን አካሄዳቸዉን አላሻሻሉም፡፡ ማለትም ለሃያ-አምሥት ዓመታት የብሔር-ብሔረሰብ ነፃነት፣ “የፌዴራል ሥርዓት” (fake ቢሆንም) እና ራስን በራስ የማስተዳደር የዉሸት ፕሮፓጋንዳ በወያኔ ሲራገብ በነበረበት ሁኔታ ዉስጥ ሆነን መፈክራችንን እንኳን
  “ተጨቁነን ኖረናል አሁንም እየተጨቆንን ነዉ፤” የሚሉ ወገኖችን ሊያካትት በሚችል መልኩ ለማሻሻል አልሞከርንም፡፡

  አሁን አሁን ደግሞ ጥቂቶቹ የዚህ ጎራ ተሰላፊዎች “አንድ ጥየቄ” የሚል አዲስ መፈክርም ጨምረዉ ማሰማት ጀምረዋል፡፡ በአንድ ወቅት “አንድ አገር፣ አንድ ሕዝብ፣ አንድ ቋንቋ፣ አንድ ጥየቄ” ያሉኝ አንድ ትልቅ ሰዉ “ጥያቄያችን አንድ ብቻ ነዉ ወይ? ለመሆኑ ያ አንድ ጥያቄ ደግሞ የትኛዉ ነዉ?” ለሚለዉ ጥያቄዬ የመለሱት መልስ እስከዛሬም ይገርመኛል፡፡ እንደ እሳቸዉ አባባል “አንዱና ብቸኛዉ ጥያቄያችን የወያኔን መንግስት ማስወገድ ነዉ፡፡” ነገር ግን ኢትዮጵያ የሁሉም ሕዝቦቿ የጋራ እናት ሆና እንደ አዲስ እንድትመሠረት ለማድረግ ይቻል ዘንድ መነሣትና አጥጋቢ መልስ ማግኘት ያለባቸዉ ጥያቄዎች በርካታ ናቸዉ፡፡ ዘላቂ ሊሆን የሚችል ትክክለኛ የዲሞክራሲ ሥርዓት ዕዉን ለማድረግ ደግሞ ሁሉም ጥያቄዎች የማያዳግሙና የዚያች አገር ጉዳይ በሚያገባቸዉ ወገኖች ሁሉ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸዉ መልሶች ሊሰጧቸዉ ይገባል፡፡ ሁሉንም የሕዝብ ጥያቄዎች በአጥጋቢ ሁኔታ መመለስ የሚያስችል መንገድ መከተል ካልቻልን የምንሣሣላትና ጧትና ማታ ስለአንድነቷ ብቻ የምንዘምርላት አገር ህልዉና አደጋ ላይ ይወድቃል፡፡

  2. የመገንጠል አጀንዳን የሚያራምዱ ወገኖች

  የአንድነት ጉዳይን አጠናክረዉ ከሚያቀነቅኑ ወገኖች በተቃራኒዉ የቆሙትና የኢትዮጵያን አንድነት በዕገታ ከያዙት ሦስት ወገኖች መካከል አንዱ የሆኑት ደግሞ “የአገር አንድነት” የሚለዉን ነገር በፍፁም መስማት የማይፈልጉት ናቸዉ፡፡ በዚህ ጎራ የተሰለፉት ወገኖች ወደድንም ጠላንም ኢትዮጵያ የምትባል አንድ የጋራ አገር ያለን መሆናችንን መቀበል የማይፈልጉ፤ የዛሬዪቷ ኢትዮጵያ የተመሠረተችበት የጉልበትና (የጦርነትና) አንዱ ሌላዉን አሸንፎ የማስገበር መንገድም ቢሆን ሌሎች አገሮች ከተመሠረቱበት ሂደት (the forceful process of state formation) የተለየ አለመሆኑን የማይቀበሉ ናቸዉ፡፡ እነዚህ ወገኖች በጣም ጥቃቅን ልዩነቶችን እጅግ አግዝፈዉ የሚያዩ፣ ለልዩነቶች የተለየ ዋጋና ትኩረት የሚሰጡ፣ ሕዝብንና ገዢ መደቦችን ለያይተዉ ማየት የማይፈልጉና የትናንት ድርጊቶችን ሁሉ ለዛሬ መቃቃር እንደ ምክንያት አድርገዉ በማቅረብ ከአንድነት ይልቅ መለያየትን የችግሮቻችን ሁሉ መፍትሔ አድርገዉ የሚያቀርቡ ወገኖች ናቸዉ፡፡

  የብሔር-ብሔረሰቦችን መብት መሠረት አድርገዉ የሚታገሉትና መገንጠልን እንደ መፍትሔ አድርገዉ የሚያዩት እነዚህ ኃይሎች የትኞቹም የዓለማችን አገራት (ዛሬ በሥልጣኔም ሆነ በዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ በጣም ርቀዉ ሄደዋል የሚባሉትን እንደ አሜሪካ ያሉትን አገሮች ጨምሮ) ትናንት ያለፉባቸዉ የመንግሥት ምሥረታ ሂደቶች በጦርነት ላይ የተመሠረቱ እንደነበሩና አሸናፊዉ ተሸናፊዉን በማስገበር መሆኑን ማሰብ ይኖርባቸዋል፡፡ ስለሆነም በተከታታይ የገዢ መደቦች የመረገጥ፣ የመጨቆንና የበታች ተደርጎ የመታየት ችግር የሚፈታዉ በጋራ ትግል አማካይነት የጭቆና ሥርዓትንና ጨቋኞችን በተባበረ ክንድ አስወግዶ እዉነተኛ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓትን በመገንባት መሆኑን አምነዉ መቀበል ይኖርባቸዋል፡፡

  3. የሕወሐት ገዢ ቡድን

  ከሁለቱም ተፃራሪ ጎራዎች ዉጭ የሆነዉና ሁለቱንም ወገኖች እንደ ቀንደኛ ጠላቱ የሚያየዉ የሕወሐት ገዢ ቡድን የመንግሥትነት
  ሥልጣኑንና ወታደራዊ ጉልበቱን ተጠቅሞ ለሥልጣን ዕድሜዉ ማራዘሚያ ሁለቱንም ጎራዎች ስልታዊ በሆነ መንገድ ይጠቀምባቸዋል፡፡

  3.1 ራሱን የኢትዮጵያ አንድነት ጠበቃ አድርጎ የሚያየዉን ወገን ወያኔ ሥልጣን ላይ ከሌለ የአገሪቱ ዕጣ ፈንታ የመገንጠል አጀንዳን በሚያራምዱት ኃይሎች እጅ በቀላሉ እንደሚወድቅና አገር እንደምትበታተን አምነዉ ለሕወሐት እና ለሕወሐት ብቻ ፀጥ ለጥ ብለዉ እንዲገዙ ለማድረግ ሞክሯል፤ አሁንም እየሞከረ ነዉ፤ በተወሰነ ደረጃም ተሣክቶለታል፡፡

  3.2 የነፃነትና የእኩልነት ጥያቄ የሚያነሱትን ወገኖች ደግሞ የእኛ ሥርዓት ከሌለ የተጎናፀፋችሁት ራስን በራስ የማስተዳደር፣ በራስ ቋንቋ የመጠቀምና ሌሎችም ከደርግ መዉደቅ በኋላ የተገኙት “የዲሞክራሲ መብቶች” በነፍጠኛና ትምክህተኛ ኃይሎች ይቀለበሣሉ የሚል አስፈሪ አቀራረብ በመከተል የራሱን የዛሬ የአፈናና የጭቆና አገዛዝ ወደ ጎን በመተዉ የትናንት ጭቆናን ብቻ እንደማስፈራሪያ መሣሪያ ተጠቅሞ የአሁኑ የጭቆናና የዝርፊያ አገዛዙ የሕዝቡን ትኩረት እንዳይስብ ለማድረግ ይጠቀምበታል፤ ተጠቅሞበታልም፡፡ በአጠቃላይ የወያኔ ገዢ ቡድን አንዱን ጎራ የሌላዉ ማስፈራሪያ አድርጎ የሥልጣን ጊዜዉን ለማራዘሚያ የሚጠቀምባቸዉ መሆኑን ባለፉት ዓመታት በተከተለዉ የከፋፍሎ መግዛትና ነጣጥሎ መምታት ፖሊሲዉ በግልፅ አሣይቷል፡፡ እንደሚታወቀዉ የወያኔ ቡድን ዋነኛ ዓላማ ኃላፊነት እንደሚሰማዉ መንግሥት የአገር አንድነት፣ዕድገትና ብልፅግና ወይንም ደግሞ የሕዝቦች ነፃነት፣ እኩልነት፣ ወንድማማችነትና በሰላም አብሮ መኖር የሚረጋገጥበትን መንገድ ማመቻቸት ሣይሆን የትኛዉንም ዘዴ ተጠቅሞ ሥልጣን ላይ በመቆየት ላለፉት ሃያ-አምስት ዓመታት ያለማቋረጥ ያካሄደዉን የአገርና የሕዝብ ሃብት ዝርፊያ ያለምንም ተቀናቃኝ አጠናክሮ መቀጠል ነዉ፡፡ ለዚህ ዓላማዉ መሣካት ደግሞ በሁለት ተፃራሪ ጫፎች ላይ የቆሙትና እንደ ክፉ ባላንጣ የሚተያዩት ራሳቸዉን “የአንድነትኃይሎች” ብለዉ የሚጠሩትና “የመገንጠልን” ዓላማ የሚያራምዱት ወገኖች በጥሩ መሣሪያነት አገልግለዉታል፡፡
  ከላይ በአንደኛና በሁለተኛ ተራ ቁጥር ሥር የተጠቀሱትን የሁለቱንም ኃይሎችም ሆነ የወያኔን ሥርዓት በፍፁም የማይደግፉት በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩት ወገኖች (the silent majority) ደግሞ ለአገሪቱም ሆነ ለሕዝቦቿ ሰላም፣ ደህንነት፣ እኩልነትና አብሮነት የሚበጅ አማካይ መንገድ ተጠናክሮ መዉጣት ባለመቻሉ ከፖለተካዉ ሜዳ ገለልተኛ ሆነዉ መቀመጥን መርጠዋል፡፡

  እንግዲህ የተቃዉሞ ትግለችንን ከእነዚህ ሦስት ተፃራሪ ወገኖች ዕገታ ነፃ ማድረግ ካልቻልን ዕጣ ፈንታችን ለሌላ ሩብ ምዕተ ዓመት ወይንም ከዚያም በላይ ለረዘመ ጊዜ በእነዚህ አልጠግብ ባይ ዘረኞች ብሎም በልጆቻቸዉና በልጅ ልጆቻቸዉ ታፍነን መገዛት ይሆናል፡፡ ገዢዎቻችን ደካማ ጎኖቻችንን በሚገባ ስለሚረዱ ተቃዋሚዉ ጎራ የሚራራቅባቸዉንና የሚቃቃርባቸዉን መንገዶች እያመቻቹ ራሳቸዉን የዛሬዎቹ ገዢዎች አድርገዉ ከማስቀመጥም ባሻገር ወጣት ልጆቻቸዉን ከሕዝብ የተዘረፈን ሃብት በመጠቀም በዓለም ላይ ምርጥ ወደሚባሉ የትምህርት ተቋማት በብዛት ልከዉ ለነገ አገር ገዢነት እያዘጋጁ ነዉ፡፡ የአገራችን የአሁኑ ዕዉነታ ይህ ከሆነ እንግዲህ ያለን ዕድል ሁለት ነዉ፡-

  1. እስከዛሬም ስናደርግ እንደነበረዉና አሁንም እንደምናደርገዉ ለጥቃቅን ልዩነቶቻችን ከተገቢ በላይ ትኩረት ሰጥተን እየተጋጨን የወያኔን የሥልጣን ዕድሜ ማራዘምና በተገዢነት መቀጠል፤ ወይንም
  2. ልዩነቶቻችንን በማያዳግም ሁኔታ ለመፍታት (ለማስወገድ) በሚያስችለን መንገድ የሌላዉንም ወገን ቁስል፣ ህመምና ብሶት ተረድተን እንዲሁም የአንደኛዉን ወገን ስጋትም ከግምት አስገብተን ለሁሉም ወገኖች በሚበጅ አማካይ የሆነ አማራጭ የፖለቲካ መፍትሔ ላይ በመስማማት እጅ ለእጅ ተያይዘን የጋራ ትግላችንን ከምንጊዜዉም የበለጠ በማጠናከር ለዉጤት ማብቃት፡፡

  ሁለተኛዉ አማራጭ መንገድ በኢትዮጵያ ጉዳይ ራሳቸዉን ባዕድ አድርገዉ የሚያቀርቡ ወገኖችን የአገር ባለቤትነት እንዲሰማቸዉና በዘመናዊቷ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ዉስጥ ራሳቸዉን በግልፅ እንዲያዩ የሚያደርጉ ወሳኝ እርምጃዎችን በድፍረት መዉሰድን ይጠይቃል፡፡ እዚህ ላይ “እነዚህ እርምጃዎች ምንድናቸዉ?” የሚል ጥያቄ በቅንነት ማንሣት ተገቢ ነዉ፡፡ እንደሚታወቀዉ የአገር አንድነት ስጋት ተደርገዉ የሚታዩ ሁኔታዎችን በማንፀባረቅ ከሚታወቁት የአገራችን ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች አንዱና የመጀመሪያዉ የኦሮሞ ሕዝብ ጥያቄ ነዉ፡፡ ለዘመናት የዘለቀዉና ዛሬም ድረስ አጥጋቢ መልስ ባለማግኘቱ በሺዎች ለሚቆጠሩ ዜጎች እንደበግ በአደባባይ መታረድ፤ በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ የኦሮሞ ልጆች ከአገራቸዉ መሰደድና ቁጥራቸዉን መገመት ለሚያዳግት ንፁሃን ኦሮሞዎች ወያኔ በየሥፍራዉ በከፈታቸዉ የማሰቃያ ማዕከላት ዉስጥ ጭካኔ በተመላበት ሁኔታ መታጎር ምክንያት ሆኗል፡፡

  ይህ የተከታታይ የኢትዮጵያ ገዢ ቡድኖች የጭካኔ በትር ያልተለየዉ የኦሮሞ ሕዝብ ጥያቄ ፍፁም ልዩ የሆነና ተሰምቶ የማይታወቅ ሣይሆን ማንኛዉም መብቱ የተደፈረ ሕዝብ የሚያነሣዉ የነፃነት፣ የእኩልነት፣ የፍትህና የዲሞክራሲ መብቶችን መከበር ያካተተ ጥያቄ መሆኑ ከብዙዎች የተሠወረ አይደለም፡፡ ይሁን እንጂ የዚህን ትልቅ ሕዝብ ጥያቄ በቅንነት ተመልክቶ ተገቢ መፍትሔ እንደመስጠት የኦሮሞን ሕዝብ የመሬትና ምድሩ ያፈራዉን አጓጊ የተፈጥሮ ሃብት ያለምንም ከልካይ ለመቀራመት ሲባል ብቻ ተከታታይ ገዢ ቡድኖች የሕዝቡን ጥያቄ በመሣሪያ ኃይል ከማፈንም አልፈዉ ሌሎች የአገሪቱ ሕዝቦች ሣይቀሩ ኦሮሞን የመሰለ ሰላማዊ፣ ደግና የብዙ አኩሪ ባህሎች ባለቤት የሆነ ሕዝብ በአገር ጠላትነት (በአገር አንድነት አፍራሽነት) እንዲፈርጁና ለኦሮሞ ሕዝብ የመብት ጥያቄዎችም የተሣሣተ ትርጉም እንዲሰጡ ለማድረግ ችለዋል፡፡ ስለሆነም እስከዛሬ ድረስ የኦሮሞ ጉዳይ በየትኛዉም መንገድ ሲነሣ በቀጥታ የሚያያዘዉ “ከኢትዮጵያ አንድነት አደጋ ላይ መዉደቅ” ጋር ነዉ፡፡ ይህን አፍራሽ ሁኔታ ከመሠረቱ መቀየር ካልተቻለና የኦሮሞ ሕዝብ ጥያቄ እንደማንኛዉም ሕዝብ የነፃነት፣ የእኩልነት፣ የሰብዓዊ መብት፣ የፍትህና የዲሞክራሲ ጥያቄ መታየት የሚገባዉ እንጂ “የኢትዮጵያ አንድነት አደጋ” እንደሆነ ተደርጎ መወሰድ የማይገባዉ መሆኑን መረዳት ካልተቻለ ከምን ገዜዉም በላይ ዛሬ ብዙዎች የሚጓጉለት የኢትዮጵያ አንድነት አደጋ ላይ እንደሚወድቅ መታወቅ ይኖርበታል፡፡ እዚህ ላይ እንዴት? የሚል ጥያቄ ሊነሣ ይችላል፡፡

  ላለፉት ሃያ-አምስት ዓመታት በየትኛዉም የጦር መሣሪያ ጋጋታም ሆነ በእንደ አጋዚ ዓይነቱ የጭካኔ ተምሳሌት በሆነ የወታደር ኃይል ወደኋላ መመለስ በማይቻልበት ሁኔታ በተገነባዉ ጠንካራ የኦሮሞ ማንነት (strong Oromo identity) ምክንያት መብቱ ምንም ሣይሸራረፍ ያልተከበረለትን ኦሮሞ የሆነ የኢትዮጵያ ዜጋ በአጠቃላይ፣ የኦሮሞን ወጣት ደግሞ በተለይ እስከዛሬ ሲደረግ እንደነበረዉ አፍኖ መግዛትና የአሮጌዋ ኢትዮጵያ አካል አድርጎ ለማስቀጠል መሞከር ሁላችንም የምንሣሣላትን አገር እንዳልነበረች ወደማድረግ አስከፊ ደረጃ የሚያደርስ መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል፡፡ ይህን ሁኔታ ማስቀረትና የኢትዮጵያን አንድነት በማይነቃነቅ ፅኑ መሠረት ላይ መገንባት የሚቻለዉ ወያኔ ለከፋፍሎ መግዛት ፖሊሲዉ እንዲመች እንዳደረገዉ ዓይነት ማስመሰል የሌለባቸዉን ትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ እርምጃዎች በመዉሰድ ነዉ፡፡ ከእነዚህ እርምጃዎች መካከል የኦሮሞን ሕዝብ ቋንቋ (Afaan Oromooን) ከአገሪቱ ኦፊሴላዊ የሥራ ቋንቋዎች መካከል አንዱ ማድረግን፣ “የጎሣ ፌዴሬሽን ለኢትዮጵያ አንድነት አስጊ ነዉ” የሚለዉን የትም የማያደርስና ከተጨባጭ ዕዉነታ የራቀ አጉል ፉከራን ትቶ የራስ በራስ አስተዳደር ያለማንም ጣልቃ-ገብነት የሚተገበርበትን እዉነተኛ ፌዴራላዊ ሥርዓት ዕዉን ማድረግንና ለሕዝቡ ታሪክ፣ ባህልና ማህበራዊ እሴቶች ተገቢ ዕዉቅና ብሎም ህገ-መንግሥታዊ ከለላ የሚሰጥ እዉነተኛ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባትን እንደ ምሣሌ መጥቀስ ይቻላል፡፡ ይህን በጣም አነስተኛ ሊባል የሚችል እርምጃ መዉሰድ ካልተቻለ በብዙ ወገኖች እንደዋነኛ መታገያ አጀንዳ ተደርጎ የሚነሣዉ “የኢትዮጵያ አንድነት” ከምን ጊዜዉም በላይ ለአደጋ የተጋለጠ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል፡፡ የዚህን አስተሣሰብ ትክክለኛነት ለመረዳት በእያንዳንዱ የኦሮሚያ ዞኖች ተገኝቶ የሕዝቡን ስሜትና አመለካከት በአጠቃላይ የወጣቱን ደግሞ በተለይ ማጥናት ያስፈልጋል፡፡

  እንደሚታወቀዉ አገር ቤት ያሉ ወገኖቻችን የጋራ ጠላትን በጋራ የመታገልን አኩሪ ሂደት በተግባር አሣይተዉናል፤ እያሣዩንም ነዉ፡፡ የእኛ ድርሻ መሆን ያለበት ከተራራቁ ጫፎች ወደመሃል መጥተን የወየኔን የገዢነት ዕድሜ ማሣጠርና ወገኖቻችን የጀመሩትን የነፃነት፣ የፍትህ፣ የእኩልነትና የዲሞክራሲ ጥያቄዎች አጥጋቢ መልስ እንዲያገኙ ለማድረግ የበኩላችንን ወሳኝ ሚና መጫወት ነዉ፡፡ ለዚህ ደግሞ የትኛዉንም ዲሞክራሲያዊ ደርጅት፣ ቡድንም ሆነ ስብስብ እንዳማያገል በግልፅ ቋንቋ ያስቀመጠዉና ገና ከመነሻዉ የኢትዮጵያ ጉዳይ ለሚመለከታቸዉ ኃይሎች (Stakeholders) ሁሉ ግልፅ ጥሪ በማድረግ ይፋዊ እንቅስቃሴዉን የጀመረዉ የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ ሁሉንም ነፃነት ፈላጊ ወገኖች የሚያሰባስብ አመቺ የጋራ መድረክ ሊሆን ይችላል፡፡ ንቅናቄዉ ዉጤት የሚያመጣ የጋራ መሰባሰቢያ ጥላ (all-inclusive umbrella organization) ሊሆን የሚችለዉ ግን ሁሉም ወገኖች የተናጠል ሩጫቸዉን ትተዉ የእስከዛሬዉ ችግር፣ በደልና ከምንም በላይ ደግሞ የወያኔ መሪዎች ንቀት ከበቂ በላይ ነዉና ሁላችንም ካለፉት ስህተቶቻችን ተምረን በጋራ ዓላማ ሥር እንሰባሰብና ለትክክለኛ እና ዘለቂ መፍትሔ አብረን እንታገል ሲባባሉ ነዉ፡፡

  ይህ ቅንነትና አርቆ ማስተዋል የታከለበት ዉሳኔ ብቻ ነዉ በሁለት የተራራቁ ጫፎች የቆሙትን የአገር“አንድነት” ጠበቃ ነን ባይ ወገኖችንም ሆነ ከአብሮነት ይልቅ ልዩነትን የሚያራግቡትን “የመገንጠል” ጥያቄ አራማጆች ማዕከላዊ በሆነ ሥፍራ (middle ground) ላይ እንዲገናኙ በማድረግ በሁለቱ ተፃራሪ ወገኖች መካከል ራሱን እንደአስታራቂ አድርጎ ያቆመዉንና የኢትዮጵያ ሕዝቦች ደመኛ ጠላት መሆኑን ጭካኔ በተመላባቸዉ ድርጊቶቹ ደግሞ ደጋግሞ ያረጋገጠዉን የወያኔ ቡድን ዕርቃናቸዉን ማስቀረት የሚቻለዉ፡፡ ይህን ወሳኝ እርምጃ መዉሰድ ባልተቻለበት ሁኔታ በባዶ ሜዳ “አንድነት! አንድነት!” የሚለዉን መፈክር ጮክ ብሎ ማሰማትም ሆነ “ኢትዮጵያን አፈራርሶ ትንንሽ ነፃ አገሮችን መገንባት” የሚለዉ “የመገንጠል ዓላማ” አራማጆች ሩጫ የሚፈለገዉን አንድነትም ሆነ ነፃ አገር የመመሥረት ህልም ዕዉን ለማድረግ አያስችልም፡፡

  ሁለቱም ተፃራሪ አካሄዶች እዉነተኛ የሕዝቦች አንድነት በጠንካራ መሠረት ላይ እንዳይገናባ እንቅፋት የሚሆኑ የአንድነት ፀሮች ከመሆናቸዉም በላይ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጫንቃ ላይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በሕዝቦች የተባበረ ክንድ እንዲወርድ የሚፈለገዉ የወያኔ ቡድን ራሱን የሁለቱ ተፃራሪ ጎራዎች አማራጭ አድርጎ በማቅረብ ሥልጣን ላይ ተደላድሎ እንዲቆይ ለማድረግ አመቺ ሁኔታን የሚፈጥሩ የጥፋት አካሄዶች ናቸዉ፡፡ ለዚህም ነዉ ጓደኛዬ አነዚህን ሦስት ኃይሎች “የኢትዮጵያን አንድነት በዕገታ የያዙ ሦስት ተፃራሪ ኃይሎች” ብሎ የገለፃቸዉ፡፡

  የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ ሲመሠረት ባካተታቸዉና ለወደፊቱም በሚያካትታቸዉ ትክክለኛ የዲሞክራሲ ሥርዓትን የተረዱ ወይም የሚረዱ ህብረ-ብሔርና ብሔር-ተኮር የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ቡድኖች፣ ስብስቦችና ግለሰቦች የተቀናጀ ትግል አማካይነት የኢትዮጵያ አንድነት በፅኑ መሠረት ላይ የተገነባ እንዲሆን ይሠራል ተብሎ ይታመናል፡፡ በተቃዉሞ ፖለቲካችን ዉስጥ የተለመደዉ በጥቃቅን ልዩነቶችና ተራ አለመግባባቶች ምክንያት ተኮራርፎ ዛሬ የተመሠረተንና ተስፋ የተጣለበትን ስብስብ ነገ የማፍረስ አሣፋሪ ችግር ይህን ከአነሣሱ ከቀደምት ስህተቶች ትምህርት አግኝቶና የሕዝብን ጥያቄና ፍላጎት መሠረት አድርጎ የተነሣ የሚመስል አገራዊ ንቅናቄ አያጋጥመዉም የሚል ተስፋ በብዙዎች ዘንድ አሣድሯል፡፡ ስለሆነም ለዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ በሁሉም ልጆቿ የተባበረ ትግል በፅኑ መሠረት ላይ እንደ አዲስ መገንባት የማያወላዉል አቋም ያላቸዉ ወገኖች ሁሉ በንቅናቄዉ ጥላ ሥር ተሰባስበዉ የኢትዮጵያን ሕዝቦች ከምንም በላይ የጠማቸዉን ነፃነት፣ እኩልነት፣ ፍትህ እና ያልተሸራረፈ የዲሞክራሲ መብት ለማጎናፀፍ ሌት ከቀን የሚሠሩበት ወቅት ነገ ሣይሆን ዛሬ ነዉ፡፡ ተከብሮ ለልጅ ልጆቻችን እንዲተላለፍ የምንፈልገዉን በሕዝቦች ፍላጎት ላይ የተመሠረተ እዉነተኛ የኢትዮጵያ አንድነት ከሦስቱ ተፃራሪ ኃይሎች ዕገታ የማላቀቂያዉ መንገድም ይኸዉ ተባብሮ በጋራ የመታገል መንገድ ብቻ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡

  አቶ ዘውዴ ጉደታን በሚከተለው የኢሜይል አድራሻ ማግኘት ይቻላል ፤ [email protected]

   

  Read more
 • የሃዩ ደብዳቤ - Amaan Hedatoo

   Bara 2012 kitaaba Asoosamaa "Lallaba Hin dhagayamne" jedhu barreessee ture. Asoosamman kitaabichi garaa qabu keessaa tokko "Xalayaa Hayyuu" ti. Egaa Xalayaan Hayyuu afaan Amaaraatti "የሃዩ ደብዳቤ" jedhamee hiikkame ture. Barruun asiin gadii gabaabaan kun "የሃዩ ዳብዳቤ“ keessaa fudhatame. 

  ..........................................................
  ሁለቱ ሰዎች ለማ ከተለያቸው በኋላ የግል ማስታወሻቸውን እያገላበጡ ማውራት ስላለባቸው ሲያወሩ ከቆዩ በኋላ ወደ ማጠቃለያቸው መጡ። 
   “ያም ሆነ ይህ ኢሰፓው በቂ መረጃ አልሰበሰበም” አለ አንደኛው። 
  የተገኘው መረጃ በቂ መሆን አለመሆኑ አይደለም ትልቁ ቁም ነገር። የምንፈልገው አሳውን ብቻ ሳይሆን አሳ መስሎ የታየውን ሁሉ ከውሃው ለይቶ ማውጣት ነው” አለ ሁለተኛውም። ተግባቡ። ከሆቴሉ ወጡ። ከሌሎች ባልደረቦቻቸው ጋር ተገናኝተው፡ ያሰባሰቡትን መረጃ ተንተርሰው፡ ከነገ ጧት ጀምረው አሳዎችን ብቻ ሳይሆን አሳ መስሎ የታያቸውን በሙሉ ከትልቁ ባህር እንዴት እንደሚያጠምዱ ለመማከር አቀኑ። ወደ አርባ አራተኛው ክፍለጦር ነው።
  “አርባ አራተኛው ክፍለጦር” ተብሎ ከሚታወቀው የደቡብ እዝ ጦር አንደኛው ካምፑ የሚገኘው መሃል ሻሸመኔ ነው። እዚህ ካምፕ ሁሌም ሽፍን የጦር ላንድ ክሩዘሮች ይወጣሉ። ይገባሉ። እነዚያ መኪኖች ምን ይዘው እንደሚወጡና እንደሚገቡ የሚያውቅ የለም። ሻሸመኔ ግን በውስጧ የሚካሄደውን አትናገርም። ኦሮሞች ግን ይናገሯታል። “አንቺ ከተማ! በውስጥሽ የሚፈጸመውን ክፋት ለምን ዝም ትያለሽ? ተናገሪ!” ብለው ያማርራሉ። “አደንቋሪ ዝምታሽ ሰለቸን” ይሏታል። እሷም ትናገራለች።

  “ኦሮሞ ከጥንት ጀምሮ እሰከ ዛሬ በመሬቱና በቤቱ የተፈጸመበትንና እየተፈጸመበት ያለውን ግፍ የተናገረው ማነው? የትኛው የኦሮሞ ምድር ነው የተነፈሰው? የታለ አኖሌ ሲናገር የሰማነው? ጨለንቆ ዝምታን አልመረጠም? የአዙሌን ድምጽ መች ሰምተን እናውቃለን? የወሎ ልጆችን የቦሩ ሜዳ እልቂት ከማን እንስማ? የአሸላሞ ገደል የዋጠውን የሰው ህይወት ለምን አይናገርም? መላው ኢቱ ለምን ዝም አለ። ለይታችሁ ጠይቁት ዋተርን!! ለባእድ ወግኖ በአንድ ጀምበር በዘመነ ትግሬ በጠራራ ጸሃይ ሶስት መቶ የሚጠጋ ኦሮሞ መቃብር እንኳን አሳጥቶ የአውሬ ሲሳይ ያደረገውን። ጠይቁት ሃመሬይሳን? የሰው ልጅ በህይወት እያለ እስር ቤት መቃብር የሆነበትን። እኮ ይናገር ሁሉም! ባሌን ምንድነው አፏን የለጎማት? ያልተወለደውን የቀበረችን። እኮ ጠይቁት መላውን ቱለማ። የጉለሌን ጎሳ የት እንደቀበረው። የነ ገላንና አቢቹን የግፍ ታሪክ ያውጣው? የታለ መጫ? ለምን ዝምታን እንደመረጠ ይንገረን! እኮ ጠይቁት!!! የታሉ ቦረና እና ጉጂ? ለምን አይናገሩም የተፈጸመውን? ሲግሙና ጋቲራ የታሉ? እኮ የታለ ድምጻቸው? አያውቁትም የተፈጸመውን? ተናገር በሉት የዙዋይን እስር ቤት። በርግጥ አምቦ የሚያዳምጠው አጣ እንጂ አፉ ተለጉሞ አያውቅም። ግን ተናገር በሉት ሞያሌን! ዴዴሳንም ሁርሶንም ጠይቋቸው! አደንቋሪ ዝምታ ትሉኛላችሁ? የፊንፊኔ አይብስም? የተሰራውን በሆዷ አጭቃ ለባእድ አላደላችም? የኦሮሞን ደም ከአፈር ቀይጣና ውጣ አፏን አልለጎመችም? የታለ የማእከላዊ እስር ቤት ውሎና አዳር? የታለ የቃሊቲ የዘመናት ግፍ! የታለ የኦሮምያ ምድር (Dachii Oromiyaa) ሲነገር የተሰማው? እና እኔ ለምን? ወቀሳው ለምን እኔን ብቻ? ” እያለች ትማረራለች ሻሸመኔ። የምትናገረውን የሚሰማት ግን የለም።

   

  Read more
 • Muuziyeemii qabsoo - Ahmediin Bishaanii

  Billisumaan #ABO amaatiin argadhu funyaaniin nahaa baatuu,#ABOn dur ummani keenya haqa shiri keessa hin jireen dhaabbatte seenaa mataa ofii dandahe hojjatee duutte garuu hojiin ABOn dur hojjatte bara baraan Muuziyeemii qabsoo oromoo keessatti yaaddatama. 
  Wareen gaaffa shiri hin jirre keessatti qabsoofttanii qaamaa irrattanii arra lubuun jirttaniis kan akka caraa taa'ee fayaan jirttan waaqayyo umrii keessan nuuf haa bulchu daandii dhugaa filadhaa.
  #ABOn amaa faanussa Chaaynaatti. biyya baqaa keesatti malee qabsoo biyya keessa hin beeyttu.
  Wareen Oromoof qabsoofna jettanii fii
  Hawaasa birratti fudhatama gudaa qabdan as bahaa dhaabba tokko hundeesaa, qabsoon ummataa tan dhaabni siyaassa tokko birra hin jirre akka kaniissa mootiin keessa hin jiree waan taateef.
  Maqaa #ABO jedhamu kanaan of haaroomsinee as baana yoo jettan ummani issin hin dhagayuu maqaa kanaas hin dhawatinaa innumaa madiihuu hin bahinaa.
  Sababni wagaan 18n of bare kana takaa gaarii isaa dhagayee hin beekku hamtuu malee dhaabba kanaraa.
  1,Oromumaa waaqni umamaan siif kene siraa mulquu.
  2,Gandaan nama wallirra dulchisuu. 
  3,Hawaasa baqataa kan waa'ee siyaasaa hin beeyne ajandaa darbuufiin wal nyaachissu.
  4,Communitiiwan hawaasni baqataa irraa taajajjillamu keessa harka naqachuun borcuu.
  5,Qabsoo hawaasa duubba nuuttu jirra jechuun hawaasa rooroon of jibbisiiftee fincile kan qaamni tokko boodda hin jirre diinaaf saaxiluu,nutti yoo biyya seenee lole biyyi teenya sooriyaa taatti jechaa.
  6,Media #OMN kan ummani oromoo akka ijja isaatti laaluu olola irratti ofuufii fii hojjatootta isaa maqaa dharaan yakuun biyya namaa keessatti diinaaf laatuu.
  7,Abootiin Amantii akka walli gaariinfataniifii ijja shakiitiin akka wal ilaallan gochuu.
  8,Mariiwwaan oromoon adunyaara jirran maal hojjanaafii yoo akkam goone billisumaa oromoo safisiisna jedhanii wal gahan balaaleeffachuu fii maqaa dharaan yakuu fkn=> Marii Atlaantaa fii kan London yoo fudhattan.
  9,Gabaassa sobaatiin oromoo burjaajeesuu.
  =>Hayoottaa fii Actiivistootta Oromootiin dhaabni haaraan Afaan qaweetiin ummani keenya biyya keessatti jallatti gurmaayee falmattu tokko dhaabbachuu qaba.
  Hin barbaanu qabsoo social media. 
  Hin barbaanu soba #SBO
  Hin barbaanu qabsoo biyya Olaa.

  Read more
 • OMN KAAYROO, Masrii IRRAA.

  OMN KAAYROO, Masrii IRRAA. 
  Afaan Baraa.
  barri isaa 2017 jalqaba galgala keessaa sa'aa 10 jechuun akka oromiyaatti sa'aa 4 akkuma yeroon hojii keenyaa gaheen waahiloota koo waliin gara waajjira keenya OMN qajeelle turtii daqiiqaa muraasaan booda eefa achi geenyen iijji keenya waan gaddisiisaa Arge sunis waajjira qabeenya ummataa kan tahe OMN cabuu isaati hulaan waajjiraa waraqaa adiidhaan gad qabamtee jirti battalumatti moobaayila keenyan suuraa Kaasuu eegallee naafi usmaan Abdulaxiif, Badrii yuusuf Yihuun Yihun Engida taanee wanni akkanaa kun Anaaf haaraya waan taheef hedduun gadde tahus miira Rifaatuun gara waajjiraatti akkuma ol senneen Televijiina fi Maxxansa OMN leellisaa turan fuula keenya duraa dhabne haa tahuu malee takka takkan sakatta'uutti seene kutaalee wajjirichaa gara istiidiyoo itti dubbifnutti seenne,akkuma hulaa alaa hulan tunis akkuma ishee alaa san caccabxee nu eeyde battaluma ol seennee doqmantiilee, kaameeraa fi lambaalee keenya kan ibsannu baayyinni isaanii 7 gahan dhabne

  yeruma san qaama dhimmi ilaalutti gabaafame kana jiddutti namoonni lama nutti ol seenan Akkuma ol seenaniin Nasiiboon mee???
  nuun je'an nutis dhufutti jira jenneen isaan keessaa tokko mana keessan kan cabse mootummaadha nuun jedhe inni kuun dabalee meeshaalee biiroo kaameeraa ,dokmantiilee fi waan dhaabbata keessan laallatu hundan isaantu fuudhe garuu Televijiiniin akka hattuun biraa hin fuuneef ana bira jira nuun jedhe hulaan isaa waan cabaa taateef kana akka godhe nuuf hime dabalatan immoo namoonni keessan jechuun Oromoo irraa jara lamaatu mootummaa waliin akka dhufan mirkaneeyse dabalataanis waardiyaan maaliif meeshaalee guurtan jedhee gaafannaan waardiyaas itti dabalanii akka fuudhan namni kun dubate

  kanaan booda osoo nuti gaddaan liqimfamnee jirruu dubbiin kun kun Adunyaa irra facaate, battalumatti hawaasni oromoo buqqa'ee dhufe ummanii mufiin guutame kun akka tasgabaa'uuffii OMN dhaabbata seeraan galmaa'ee hojii hojjataa jiru waan taheef qabeenya isaa saamame seeraan deeffata waan taheef isin tasgabbaa'aa gara manaa deebiyaa je'amee godhame amma dubbiin seera qabattee waan jirtuuf Dhugaan ni qalatti malee hin cittu Haqa isaa OMN dhabe kana obsaan eeguun gaariidha  qaama shiraa kana duuba jirus seerumaatu adda baasa waan taheef obsuma san akka cimsannu wal gorfanna

  OMN miidiyaa ummataa ummataaf dhaabbate waan taheef shiiri kamilleen isa gadi hin buusu .


  galatoomaa barreessee kan isiniif dhiheeyse Faa'izaa Iliyaas 


  Omn Cairo Masrii irraa

  Read more
 • HAPPY NEW YEAR - ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT

  ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT

  Dhaamasa Waggaa Haarawa 2017 Hayyu Duree ABO Galaasaa Dilboo irraa

  Jaallani fi Lammiiwwan,

  Waggaan haarawn as deemu kan gammachuu isiniif haa ta’u! Simannaa waggaa haarawa kan maatii fi jaallewan keessan waliin gammachuun akka dabrsitan nin abdadha. Akkuma barri haarawaan dhihaachaa dhufeen maaliin akka as bahu if dura laalanii itti yaaduun gaarii dha.

  Haata’u malee, haala bara 2016 keessa dabarre shaffisaan
  laaluunis hin hammaatu. Haalli keessa turre haalaan hamaa ture, biyya keenya Oromiyaas miidhaa hedduutu irra gahe. Akkuma barri 2016 seeneen dardaraa fi shamarran keenyaan kan durfamu diddaan uummataa guutuu Oromiyaa keessatti dhohe, lakkuma turaa deemneen diddaan mootummaa gabroofattuu Adda Bilisa baaftuu Ummata Tigraay (Wayyaanee) irratti uummata Oromoo hundaan daangaa tii hamma daangaatti itti fufe. Deebiin gabroomfataa mootummaa Wayaanee waan ilmoo namaarraa eegamu hin turre, itti fufuudhaan Onkololessa 2, 2016 Bushooftuu ayyaana Irreechaa irratti lubbuun ilmaan Oromoo hedduun galaafatame.

  Waggaa 2016 dabre kana keessa uummanni keenya hedduminaan biyya isaaniif wareegama isa dhumaa baasanii jiru, kumaatamaan dallaa Naaziin walqixaa keessatti dararamaa jiran, akkasumas kumaatamaan mana hidhaa impaayerichaa keessatti tumamaa jiru. Bara amma dhumaa jiru kana keessa shororkaa humna mootummaan dararamaa fi aangoo humna waraanaan bitamaa jira.

  Wanneen armaan olitti tarreefaman kun hundaa irratti raawwatamee iyyuu uummanni keenya injifannoo galmeessanii qabsoo bilisummaa Oromoo sadarkaa olaanaatti tarkaanfachiisanii jiru. Yeroo kamiyyuu caalaa qabsoon keenya gurra adunyaa seenee jira. Jagnoota keenya kanneen lubbuu isaanii wareeganii hammeenya humna Wayyaanee saaxilan ulfinnii fi galanni isaaniif haatahun jedha.

  Dhaaba keessattis caasaa fi bulchiinsa fooyyessuun, ABO bilisomee fi kan if danda’e akka tauuf karaa tolchinee jirra. Gaaffii uummata keenyaa isa dhaabbataa kan tahe tokkummaa humnoota bilisummaa Oromoo fiixaan baasuuf jalqabnee jirra. Waggaa as deemu kana keessatti humnaa fi dandeettii keenya tooraan qindeeffachuudhaan qabsoo keenya sadarkaa amansiisaatti tarkaanfachiisuuf waadaa seenna.

  www.oromoliberationfront.net [email protected]

  Gabaabaatti haalli amma keessa jirru hamaa dha. Akkamiyyuu haallii hamaa haatahu malee, hojii keenya toora galfachuun akka nurra jiru ni hubanna. Walabummaa Oromiyaa wiirtuu hojii keenyaa godhachuudhaan dandeetii fi qabeenya keenyaa tooraan dhimmarra oolchanna, dhaaba keenyas ni jabeeffanna. Waan ni hojjenna jennee waadaa seennu kana bikkaan gahuudhaaf uummanni keenya akka nu-waliin dhaabbatu homaa shakkii hin qabnu.

  Waggootni muraasni dabran kun hunduma keenyarratti dhiibbaa guddaa akka qabaatan beekamaa dha. Haata’u malee, yeroo hamaa kana keessa murannoo fi gargaarsa agarsiisaa turtaniif isin galatoofachuun barbaada. Hundumaa caalaa yeroo ani marraa lammaffaa qooda kiyya qabsoo kanaaf gumaachuuf if kennee dirqama ABO hogganuu fudhadhe kanatti, jaalala, amantaa fi abdii narraa qabdan na-garsiisuu keessaniif ulfaadhaan jedha.

  Barri as deemu kunis dirqama biraatiin dhufuu mala, haata’u malee, yoo wliin hojjenne, yoo Oromiyaa walaboomsuu hojii keenya isa duraa godhannee itti bobbaane gabrummaa waggoota 150 iffirraa buqqisuun ni danda’ama. Anaaf kun barana waan hundumaa caalaa kanin irratti xiyyeefadhu taha akkasumas isin, miseensonni ABO, deggertoonni fi guutummaan saba Oromoo akka waan kanarratti xiyyeeffattan mamii hin qabu.

  Oromiyaan ni bilisomti!

  Galaasaa Dilboo

  Galaasaa Dilboo H/D ABO

  Read more