Latest Articles

 • Jawar's and Facebook Live

  Jeequmsi sababa Facebook Live haasawuu kun faashina yeroon fidde waan ta’eef ni dabra. Qabsoon tun amma duras faashina akkasiitin raafamtee bira dabarte. Yoo yaadattan gaafa qabsoon teenya dura interneet fayyadamuu eegalte marsaalee imeelii (e-mail distribution netwrok or listserve) fayyadamuun mariin gaggaariin godhamaa ture. Oromoonni addaan faca'anii turanis toora ittiin yaada wal jijjiiran argatan. Dhawaatan garuu namoonni atakaaroo keessa galuun, maqaa wal balleessuun faashina ta'aa dhufe. Qabsoo keessattis jeequmsa uumaa dhufee balaa guddaa geessise. Garuu dhawaataan namuu waan kana hubatee nuffee barreessuufi dubbisuu dhaabuun harka keessaa luqqifachuu eegale. Marsaaleen sun gariin ni cufaman kan hafanis namuma lamaa sadiitu keessaa waa babarreessaa jira.

  Akkasumas gaafa dura Oromoon ‘Paltalk’ dhaan wal baratees dhimmoota qabsoo jajjaboo irratti haasayuun, namoota rakkatan gargaaruun, akkasumas barnoota waliif kennuun danda'amee ture. Garuu adeemsa keessa kunis bakka walitti wacaniifi maqaa walballeessan ta'aa deeme. Jeequmsa mooraa qabsootiis daran hammeessuu keessatti shoora taphatee ture. ‘Paltalk’ hardhas namoonni hedduun kan fayyadaman ta'us namni waan achirratti haasayamu onneetti fudhatu xiqqaatee jira. "Dubbii Paltalk' jechuun namuu laaffisee ilaala. Kan Facebook LIVE kunis dhawaataan akkasuma gatii dhabaa waan deemuuf hedduu dhiphachuun hin barbaachisu. Hammasitti garuu balaa geessisuu danda'u hirdhisuuf hubannoo armaan gadii qabaachuun gaarii natti fakkaata.

  1) Faaydaa babal'achuu sab-himaalee keessaa tokko namoota dhuunfaa aangessuu ( empower) dha. Kana jechuun namoonni baasii xiqqaan bakkuma jiranii ilaalcha isaanii akka ummataan gahan aanjessee jira. Babal'achuun marsaalee hawaasaa midiyaa to'annaa dureeyyota, jaarmiyootaafi mootummoota harkaa baasee harka namoota dhuunfaa galchuun walabummaan yaada waljijjirachuu akka babal'atuufi lammiileen akka humnooman godhee jira. Haa ta'uu ammoo xiqqaa guddaan, maraataafi fayyaan to'annaa ( mediation/ regulation) tokko malee yaada mataa isaanii ummatatti akka facaasan godhuunis miidhaa ni qaba. Kanaafuu yeroo namni tokko Facebook gubbaatti ol bahee garee siyaasaa ykn hawaasa tokko arrabsu namni sun eenyu, sababni aarii ykn naamusa dhabuu nama sanii maali jennee qorachuu feesisa. Namuma dubbate hundaa dhugaatti fudhannee kan aarruu fi deebii kenninu yoo ta'e abidda belbelaa jirutti gaaza raphuu taati. Ibidda jallaan keenya qabsiise kan nagayaa aaree gaaza itti raphuun diinni ammoo qilleensaan daran hafarsuu akka dandeessuuf hiree banuudha. Haala kana ammas argaa jirra.

  2) Namootaafi jaarmayoota nuun morkan jedhan irratti duuluun siyaasaa Itoophiyaafi Oromoo keessatti akka tooftaa qabsootti fudhatamuun humnifi yeroon guddaan akka irratti bahu beekamaadha. Tooftaan kun murna irratti duulamu san miidhuu mala. Garuu murna duulu san illee hin guddisu, daranuu qancarsa male. Maalif? Humni, beekkumsiifi yeroon murna nuun dorgomu laaffisuuf goonu sun kan silaa hojii jaarmayaatiif ooluu malu irraa kan hirdhifamee waan ta'eef. Dabalataanis xiyyeeffannaan keenya murna nu cinaa jiru irratti waan ta'uuf diina laaffisuuf fuuldura deemuun ni irraanfatama. Kanaaf ragaan guddaan EPRPdha. Jaarmayaa gaafa gadaa isaa amma sana biyya sochoosuu danda'e, kan qancarsee boda ajjeese sababni guddaan tokko duula namootaafi murnoota isaan waldorgoman irratti godhaa tureedha. Murnoonni isaan dhabamsiisuuf yaalan irraan tarkaanfatanii bira dabranii jiran. Mooraa qabsoo Oromoo keessattis osoo morkiin murnaa faayidaa qabaatee qaata bilisoomne. Kanaafuu hogganoonniifi miseensonni jaarmayoota Oromoo murnoota isiniin dorgoman seetan laafisuuf yaalurra, dalagaa qabatamaa qabsoo Oromoo gara fuulduraa forguggeessu irratti yoo fuulleeffattan jaarmaya keessaniifi qabsoo sabaatiifis bu'aa qabatamaa buusuu dandeessan. Yoo murni/ gareen ykn namni tokko jaarmaya keessanitti duules deebii haalo- bahiinsaa kennaa ooluurra jalaa caldhisuun hojii qabatamaatti fuulleffachuutu wayya. Maalif jennaan ummanni abbaa odeessuufi kan dalagu laalee waan arguuf jalqabarra kan odeessuuf gurra laatus oolee bulee gargaarsa qabatamaan abbuma dalagu waliin hiriira.

  3) Murna siyaasaa tokko abaaruun hin ajjeesu, faarsuunis hin guddisu. Jaarmayni siyaasaa kan guddatuufi qancaru dalagaadhaani. Jaarmayni siyaasaa akkuma jaarmayaa daldalaati. Yoo hojii isaa tarsiimoofi tooftaadhaan maskame jabaatee hojjate ni guddata. Hojii dhiisee warra isaan dorgomu ( rivals/ competitors) abaaruu irratti yoo fuulleffate ni qancara. Kanaaf obboleeyyan keenya jaarmayaa siyaasaa abaaruus ta'ee faarsuu irratti bobbaatan yeroo keessan hin qisaasiinaa. Jaarmaya jaalattan afaanin osoo hin taane qabatamaan gargaaraa. Kana jechuun jaarmaya saniif miseensa horuu irratti, akkasumas maallaqaafi meeshaa maddisiisuu irratti fuulleffadhaa. Fakkeenyaaf sa'aa lama Paltalk ykn Facebook gubbaatti namootaan atakaaroo seenuurra sa'aatilee lamaan san dabalata (overtime) hojjadhaatii galii san jaarmaya deeggartan saniif galchaa. Hojiin qabatamaan akkasii jaaramaya san ni cimsa. Jaarmayni sun cime jechuun qeeqa irratti geggeeffamu hojiidhaan irra aanee jechuudha. Akkasumas warri jaarmayoota qeeqaa ooltan, hamma feetan isin jaarmaya abaartaniif hogganaafi imammata jaarmaya sanii sirreessuu akka hin dandeenye beekuu qabdan. Kanaafuu jaarmaya jibbitan sanitti dhiphachuu dhiiftanii yeroo keessan san jaarmaya isinitti fakkaatu filattanii qabatamaan tumsuudhaan yoo ammoo jaarmayni isiniif ta'u dhabame dhuunfaadhaan qabsoofi qabsaa'ota gargaaruu irratti osoo fuulleffattanii wayya. 
  4) Namoonni gariin waldiddaa dhuunfaatis tahee siyaasaa gariin saffisaan gara aantummaafi jibba gandaa/ naannootti harkisuun amaleeffatamee jira. Namoonni abukaatoo ganda tokkoo tahanii Oromoota naannawa biroo irratti olola jibbaa oofan kun hedduun isaanii osoo duubbee isaanii qorattanii fakkeessitoota araddaa itti dhalataniifu naatoo dhugaa hin qabneefi tarkaanfii qabatamaan homaa hin gargaarreedha. Mee qalbeefadhaa laalaa. Namoonni olola gandummaa oofan kun baroota sadeen Oromiyaa keessatti sabni keenya araddaa hunda keessatti kumatamaan ajjeefamaa, madaayaafi hidhamaa ture san Oromiyaa guutuuf dhiisaati aanaa irraa dhalataniif isaanii gargaarsa qabatamaa godhu agartanii beektuu? Kanaafuu haasawa fokkataa namoota ganda isaanitifu naatoo dhugaa hin qabne kanaa dhagahuufi aarun deebii nama hedduu muufachiisuu malu kennuun sirrii miti. Hubadhaa cunqursaan Wayyaanee godinaafi ganda, amantiifi amalaan Oromoo adda filee deemaa hin jiru. Dhugaa kana ta'ee osoo jiruu atakaaroo naannummaa keessa seenuun doofummaa qofa osoo hin tane diinummaadha.

  5) Akkuma tibbana agarru yeroo heddu waldhabbii namoota dhuunfaatu gara atakaaroo siyaasaa guddachuun achummaan olola murnootaa taha. Kunis sababa qaba. Ilmi namaa uumaadhaan kophaa loluu hin barbaadu. Guuza/ jigii baafachuu fedha. Kanaaf aarii/ hinaaffaa/ xiiqii/ jibba dhuunfaan nama tokkorraa qabu akka dhimma gareeti olkaasuun ( framing the dispute) gartuun isaatis dallanee akka cinaa hiriiru godha. Gara biraatiin ammoo waldhibdeen siyaasa irratti eegalte gara jibbaafi lola gartuufi dhuunfaa yeroo gadi buutu agarra. Kun waanuma siyaasaa hunda keessa jiruudha. Sababni isaas haasawa ( Communication) siyaasaa keessatti wantoonni afur walitti hidhamoodha. Isaanis dhaamsa ( message), abbicha dhaamsa dabarsu ( messenger), karaa/ bakka dhaamsi irraa dabru ( medium) fi hawaasa dhaamsi sun itti fuulleeffate ( audience) dha. Atakaaroo siyaasaa keessatti tooftaan barame tokko dhaamsa tokko dhaamsaan moo'achuun yoo dadhabame nama dhaamsa san dabarse ( messenger) ykn bakki dhaamsi sun irraa dabre ( medium) san haleeluudha (discredit). Tooftaan kun dhimma marii sanirraa qalbii facaasuun ( distract) mudaa abbicha yaada kaasee irratti akka fuulleeffamuu taasisa. Maarree waldhibdeen dhuunfaa gara falmaa murnootaa akkasumas garaagarummaan siyaasaa gara lola dhuunfaa deemuu tana mooraa qabsoo keessatti akkamiin irra haa aannu laata?

  a) Kan duraa,yoo danda'ame mariifi falmii siyaasaa keessa muftoo, jaalalaafi jibba dhuunfaa galchuu dhaabuudha. Kana gochuun laaftuu akka hin taane naaf gala. Garuu yaaluun hin badu. Fakkeenyaaf namni tokko dhimma dhuunfaa keetii kaasee yoo si tuqe, atis deebii walfakkaataa dhiheessuu mannaa, dhimmuma marii irratti fuulleefachuun tooftaa nama sanii irra aanuuf ni dandessisa.

  b) Gorsii hayyoonni siyaasaa namaaf laatan tokko "Qeeqa irra aanuuf gogaa naachaa baafadhu" kan jedhuudha. Kana jechuun gogaa jabaa laaftutti hin madoofneefi hin quncaane baafadhuudha. Siyaasaa keessatti yeroo balleessite dhiisii gaafuma tolchiteehuu qeeqamuun waan hin oolle. Qeeqa dhiyaatu hunda dhaggeeffachuun barbaachisaadha, deebii itti kennuun garuu dirqama miti; faaydaas hin qabu.
  c) Dubbataa salphisuun jalaa caldhisuudha. Atakaaroo siyaasaa keessatti yeroo hedduu namonni hamtuu dubbatanii hamtuu afaanii nama baasu. Kanaaf warra dubbii barbaadu deebii dhoowwachuun afaan qabsiisuun ni danda'ama.

  d) Atakaaroon siyaasaa yeroo tokko tokko hoo'itee gara walitti bu'iinsa dhuunfaa ni deemti. Balaa haalli kun uumuu malu karaa lamaan irra aanuu feesisa. Kan duraa yeroo dubbiin oowwite walitti deddeebisuurra bulfachuun aadaa Oromooti, tooftaa gaarille. Dubbiin bulte itittuu taati, mirri ni qabbanaaya, wanti se'aan walfalmisiisus ifa taha.

  Kan lammataa hamma feetan yoo aartan nama tokko dhuunfaan ummata duratti arrabsuu/ xiqqeessuu irraa of qusadhaa. Nama tokko dhuunfaan ( in private) fi ummata duratti/ miidiyaa irratti ( public) yoo itti dubbattan hiikkaa guddaa qabaaf. Kan dhuunfaa sun hammaatu arrabsoodha, kan ummata duratti garuu salphisuudha ( Private insult vs public humuliation). Namni arraba ni irraanfata, ni araaramas. Ummata duratti salphachuu ( humiliation) garuu lafe waan seentuuf deebi'anii walitti fayyuuf rakkisaadha. Ilmaan Oromoo hamma feene yoo waliif galuu dhabne addaan cinnee hafuu hin dandeenyu. Oromummaafi qabsoon walumatti nu fiddi. Kanaafu atakaaroo siyaasaa keessatti ummata duratti walsalphisuun boru walitti deebinee hojjachuuf danqaa waan ta'uuf irraa of qusachuun barbaachisaadha.

  6) Atakaaroo marsaalee hawaasa kana keessatti maqaan kiyya deddeebi’ee akka ka’u nan hubadha. Kanaafu qabxiilee lamaan tokko ifa godhuun fedha.

  a) Ani nama barruunis ta’ee dubbachuun qeeqa narratti ka’uuf yeroo barbaachisaa ta’etti deebii kennuu danda’uudha. Kanaafuu namni dubbataa kiyya godhee ani ramade hin jiru. Namoonni waan na deeggaran fakkeessanii garee siyaasaas ykn hawasaasummas ta’ee nama dhuunfaa irratti duulan ana bakka hin bu’an. Deeggaraan kiyya nama hojii ani hojjadhu qabatamaan na gargaareedha.Garaagarummaan fedhe anaafi jaarmaya siyaasaas ta’ee nama dhuunfaa waliin yoo jiraate karaa keessaa kan ittin furrutu jira, jiraachuu baannaanis ni uumna.

  b) Namoonni hedduun bifa adda addaatin akka na qeeqanis nin beeka. Kun mirga isaaniiti. Ani nama ummata fuuldura jiru ( public figure.) Oromoon akki jettu, namni ummata dura dhaabbatu, akka nama qullaa gabayaa dhaqeeti. Na hin laalina, as malee achi hin laalina, kan agartan hunda dinqisiifadhaa jechuu hin danda’u. Kanaafuu nama public figure ta’e qeequun mirga heeraafi uumaanis kennameedha. Namoonni gariin deeggaraa jaarmaya siyaasaa fakkachuun kan na balaaleffatanis jiraachuu malu. Hamman ani beekutti warri jaarmayaalee siyaasaafi hawasummaa Oromoo hoggannu komii walirraa qabnu karaan itti waliif dhiheessinu kan diriiretu jira. Warri interneetii irraa waan dhaaba wayii bakka bu’an fakkeessanii dubbatan ejjannoo dhaabbilee siyaasaa dabarsaa akka hin jirre beekamuu qaba. Namni hogganaa/ miseensa beekkama jaaramaya tokkoo tahe interneetii irraa olola kan banu yoo taate garuu jaarmayni sun eemaruu qaba.

  c) Jaarmayni ani hogganu, OMN, heeraafi seera qaba. Namni akka gaazexeessaas ta’ee damee bulchiinsaatti OMN keessa jiru jaarmayas ta’ee nama dhuunfaa kamiiyyuu arrabsuus ta’ee abaaruun dhoorgaadha. Namni hojjattoota/ bulchiinsa OMN irraa komii qabu yoo jiraate hoggansatti komii dhiheeffachuu danda’a. Komiin sun ragaa qabatamaan dhihaatee, tarkaanfiin sirreessaa fudhatamuu baannaan anaafi hoggansi hafe itti gaafatamna. Garuu ammoo warra OMN waliin hariiroo caasaafi sirnaa hin qabne, garuu ammoo interneetii gubbaatti atakaaroo keessa oolan karaa ittiin to’annu hin qabnu. OMN kan dhaadhessu hojii isaati; kanaaf tifoozoo isa hin barbaachisu. OMN abukaatolee jajjaboo dipaartimentii seeraa jalatti gurmaayan qaba. Kanaafuu abukaatoo interneetii irraa isa hin barbaachisu. Namni hojii OMN jaalatu karaa qabatamaa sadihiin deeggara; maallaqa, ogummaafi odeeffannoodhaani. Jaalatotta OMN fakkaatanii atakaaroo uumaa oolun ummata afaanfaajjeessa malee OMN hin fayyadu. Kanaafuu warri akkasii yoo nu dhageessan dhaabaa jenna. Yoo dhaabuu baatan ammoo ummanni keenya jarri fira OMN osoo hin taane ajandaa mataa isaanii akka geggeessaa jiran akka nuuf beeku feena.

  Haaluma wal fakkaatuun warri deeggaraa jaarmaya siyaasaa of fakkeessuun OMN irratti duulanis jiru. OMN murnoota siyaasaas ta’ee hawaasummaa Oromoo loogii tokko malee tajaajiluu akka qabu imaammata editooriyaalii keessatti ifatti kaayameera. Murnoota siyaasas ta’ee hawaasaa sagantaalee OMN irraa komii yeroo qabaatan kallattiidhaan bulchiinsaaf dhiheessu. Amma duras dhiheessaa turan. Marii waliin teenyee goonuun furaa as geenye. Gara fuulduraas haaluma kanaan itti fufna. Gareeleen tajaajilli OMN kennu nu hin quubsine jedhan miidiyaa ofii uummachuun mirga isaaniiti.

  d) Miidiyaan heddummachuun Oromoofi qabsoo isaa ni fayyada malee hin miidhu. OMN miidiyaa Oromoo kamiiyyuu akka farraatti hin laalu; akka tumsaatti malee. Waan OMN hojjachuu hin dandeenye miidiyaaleen hafan waan hojjataniif ba’aatu irraa hirdhata. Kan biraa dhiisaati TVOn ololaan Wayyaaneetiin garaa ummataa bokoksu dhimmoota aadaa irratti bakka OMN gahuu hin dandeenye gahee waan dalaguuf hojii miidiyaa Oromootif faaydaa guddaa qaba. Gabaasani qorannoo ( investigative journalism) dhiheenya kana onnatanii eegalan ammoo daranuu bu’aa miidiyaa sanii ol guddisaa jira. Dimshaashumatti miidiyaaleen Oromoo baay’achuun waan gaariidha; sagantaaleen isaanii isiniif taanaan gargaaraa, isiniif ta’uu baannaan yaada ijaarsaa laadhaaf. Waldogommiin miidiyaalee jidduu jirus kan ololaa osoo hin taane kan hojii haa ta’u; jechuunis baay’inaafi qulqullina ( quality & quantitiy) sagantaalee irratti haa hundaayu. Waldogommiin miidiyaalee bifa akkasii qabu dirree miidiyaa Oromoo ni gabbasa, sabaafi qabsoo teenyas ni cimsa.

  Wannin jala muruu barbaadu OMN, garee siyaasaas ta'ee hawaasaa kamiyyuu jala hin seenu; kamiiyyuu ofirraa hin dhiibu. Warri dantaa murnaatif jecha OMN ofitti harkisuus ta'ee ofirraa dhiibuu barbaadan hin milkaayan. OMN akka miidiyaa ummataatti (public media) walabummaa ofii eegsisee gareelee hunda obsa, naamusaafi ogummaadhaan tajaajiluu itti fufa. Kan faarsanis ta'ee kan abaaran, kan gargaaranifi hin gargaarre cufa waluma qixa tajaajila. Public Media jechuun akkasi.

  Walumaagalatti babal’achuun miidiyaalee hawaasaa ummata akka keenya cunqurfameef hiree guddaadha. Sabboonummaa ni cimsa. Saffisaafi gatii xiqqaan walqunnamuun wal gurmeessuuf, tarsiimoo baasuufi diinarrtti duuluuf gargaara. Gara biraatin ammoo namoonniifi gareeleen tolchuu mannaa badii fedhanis salphatti qalbii ummataa facaasuun hamileefi abdii kuuffisuuf itti fayyadamuu danda’u. Kana hubachuun tooftaalee faaydaan nuti marsaalee hawaasaa irraa argannu, kan badiitin akka hin caalamne nu dandeessisan baafachaa socho’uu qabna. Tanas irruma aanna; waaqni nu haa gargaaru, nutilleen daran haa carraaqnu!! Ani kanan jedhe; kan hirdhate isin itti guutaa.

   

  Read more
 • It was Badho who shot Baro | An Afan Oromo response to Beekan Guluma

  • Baro was the founder of ICAT.
  • Baro was always careful not to offend Durgue.  
  • ICAT and MEISON decimated two Oromo organizations: “Bilisummaa” and “Oromiyaa” 
  • When Gen. Tadese Biru and Megersa Bari died in armed struggle, Baro Tumsa et al were working for Dergue.
  • Jara called on Lenco Lata, Baro Tumsa and Badho Dachasa (aka Damaksa) to join armed struggle. 
  • Only Badho Dachasa believed in armed struggle and joined right away. 
  • Baro Tumsa escaped to Hararghe later after Durgue turned against him. 
  • OLF was already formed by Elemo Qilxu, Mulis AbaGada, and Jara AbaGada. 
  • Baro Tumsa was an intellectual. 
  • Baro Tumsa was immediately awarded a leadership position in OLF. He was obsessed with power. 
  • Leenco Lata and Abacala Lata joined following Baro Tumsa. 
  • There was a leadership meeting after-which Baro, Badho, Lenco, and Abacala remained together.
  • Badho and Baro always argued and never got along. 
  • Badho reportedly shot at Baro. Baro died on the way to hospital.  
  • Badho is said to have shot himself after being shot on the foot by an individual.  
  • When asked of this incident, the late Jara said this: “All I know is that I have had Lenco Lata sign a letter confirming I didn’t kill Baro Tumsa.” 
  • ODF was Baro Tumsa's vision. 

  MUL’ATA GATATE

  Darggaggoo Beekan Guluma mata duree “Mul’ata Karaati Hafe” jedhu jalatti seenaa Obbo Baaroo Tumsaa barreessu yaalteetta. Barreessun kee hameenya hinqabu.Waan jibbamus miti. Jibbamus jaalatamus barreessuun mirga keeti. Abbaan jaalate nifudhataa, kan jibbe ammoo nidhiisa. Wanti na kaasee seenan kuni maa barreeffame jedhee dhaadachuuf miti. Haala tibbanaa Oromoo keessatti deemaa jiru irra dhaabbadhee yoon ilaalu waan Oromoon akka ummataatti beekuu qabu tokko oto hinibsin darbuun itti gaafatama seenaa akka qabu waan natti dhagahameefi. Ummanni Oromoo kana beekuu dhabuurraa QBO waggoota 40 darbaniif haala hintaaneen lubbuu ilmaan Oromoo nyaachaa as gahe kuni summi hooggana qabsoo keessa tureen akka ta’e kan har’a ifa bahe kuni hundeen isaa seenaa ati barreessu yaalte sanarraa akka margee dagaagee as gahe waanan beeku ummata Oromoof ibsuu barbaadeni. Fudhacuuf fudhachuu dhiisun siifis namoota dubbisaniif mirga.

  Akka kanaan:

  1-Otuma Obbo Baaroon akkuma atuu jette seenan isaa qulqulluu kan homaa mudoo hinqabaanne ta’ee jiraatee – nama Bilisummaa Oromoof lubbuu saa kenne jennee fudhannee – seenan ati barreessite haala ibsuu qabuun seenaa nama kanaa hin ibsu. Akka nama baratee qaroome tokkotti qormaatarratti hundooftee hin barreessine. Namni akka keetii barmoota olaanaa baratee kitaabota hedduu barreessuu kee nutti himaa jiru jette jetteerratti oso hinhundaa’in gadifageenyan qormaata mataa isaa adeemsisee barreessutu irraa eegama jedheen amana.

  2- Ani waanan barreessu kana yoon barreessu Obbo Baaroon hangafa koo ta’us baroota murteessaa inni waan hedduu hojjate sana keessa anis waayee ummata Oromo hanga tokko qaawwa dhiphoo ifa agarsiistu takka argee naman qabsoo Oromoo keessatti hanga dandeettin koo naa heyyametti qooda fudhachaa ture waanan tureef waan baras dalagamaa ture ragaa 1ffa ta’u nan danda’a jedheen amana. Bara tokko jiraanne yoonan jedhu Obbo Baaroo qaaman argee wajjin hin haasofne. Waan hojjachaa ture garuu guuttumaa guututtis ta’u baatu hanga tokko nan beeka. Gochaan waan jechoota caalaa dubbatuuf.

  Kanarraa ka’uun Obbo Baaroon akka ati keesse oso hinta’in akkan ani beekuutti seenaa qabsoo Oromoo keessatti nama wal-falmisiisadha (controversial person) jechuudha. Maalif akkas ta’e? Namni kuni Oromoof hinqabsoofnee? Hinqabsoofne jedhee hinmormu. Akkuma atuu jette jaarmolii adda addaa ijaaree sochoo’u saa biyyatu beeka.

  Dhimma amma kaaneef ICAT tuquun niga’a. Obbo Baaroon Jaarmota shanan EMALEDH utuban keessaa tokko kan ture ICAT ijaaree dargii jalatti gurmaaun nibeekkama. Xalayaa ati tuqxe malees xalayoota akka “,Warraaqsaa”, “Bakkalchaa” fii kan biroollee kan hanga tokko waayee Oromoorratti xiyyeeffatan baasaa (baasisaa) akka tures mirkana. (hanga tokko wantin jedheef akka mootummaa Dargii hinmuufachiifnetti waan barreeffamaa turaniifi). Xalayoonni kuni xalayaa MEISON “ Ye Seffiw Hizb Dimtsi” jeduun ijjannoon saanii garaa garummaa hiqaban ture.

  Yaata’utii ICAT s MEISON s ijoolle Oromoo hanga tokko hawwatanii akka turan haaluun hindanda’amu. Jaarmoliin kuni lamaan daangaan saanii walii hinbeekamu ture. Oromoonni ICAT keessa turan MEISON ta’u wanti isaan dhoorku hinturre. Karaa biraatin Oromoonni jaarmoliin kuni Dargii jalatti hojjachuu saanii hinfudhatin garee mataa saanii ijaaranii xalayoota mataa saanii baasuu jalqabani akka turanis nibeekkama.

  Fakkeenyaf gareen Bilisummaa xalayaa “Bilisummaa” fii “Mukukkula” jedhaman kan baasaa turan yoo ta’u gareen Oromiyaa jedhamu ammoo xalayaa “Oromiyaa”jedhu baasaa turuu saani namoonni gareelee sana keessa turan har’a lubbuun waan jiraniif ragaa bahuu danda’u. Garuu waayeen gareewwan kanaa seenaa qabsoo Oromoo keessatti yoo ka’u hinmul’atu. Maaliif laata?

  Gareewwan kuni lamaan garee ICAT fi MEISON n itti duulamee hinjifatamani. Hooggantoonni saanii ni ajjeefamani. Kuuwwan waggoota dheeraa mana hidhaa dargii keessatti qaamaf sammuun laamsha’anii hafani. Injifatamaan seenaa qabaaree? Enyutu seenneessaafi? Dubbiin akkuma seenaa adamsaaf leencaa sana ta’u shaati.
  Jarreen kana kan qabsiisan, mana hidhaatti bira taa’un hanga qaamni saanii irraa ciccitutti dararsiisaa kan turan miseensota ICATfi MEISON akka turan waan ifatti beekkamuufi gaaf tokko seenan ifa baasa jedheen abdadha. Kana erga raawwatani booda garee Bilissummaatin OPDO EPRP ittin jechuun seenaa xureessutti bobba’ani. Garee Oromiyaatin waan jedhan hinbeeku.

  Dhugaan millan deemu garuu EPRPn bara san hafee har’ayyuu waayee Oromoof Oromiyaa xalayaan baasuun hafee jeraachuu saanitu hin amanu. Gara boodatti ragaa kana ilaalltun tuqa. OPDO ummaan alchaa kamiinu filannoo gaarii miti malee yero sana OPDO Dargii ta’urra kan EPRP ta’u hiwayyu laata? Jeneraal Taaddasaa Biruufi Koroneel Hayilu Raggaasaa kan qale Dargiidha. Maanguddoota gameeyyi bu’uressitoota Wlda’a Maccaaf Tuulamaa kan turan kan akka Qanyaazmaach Mulu Hasanu, Dajjazmaach Kabbadaa Bizunesha, Obbo Zawuga Boji’aa fii kkf kan lafarraa dhabamsiise Dargiidha. Sbboontota Oromoo 300 ol ta’an miseensota ABOti jedhee waggaa kurna tokko ol hidhee dararaa kan ture Dargiidha.Qtee bulaa Oromoo meeshaa hiikkachiisee Nafxanyoota hidhachiisaa kan ture Dargiidha. Erga waraana Somaalee injifatee booda WBOn lootee galtuu jechuun itti duulee kan facaase Dargiidha.Yakka akkasii tarreessuuf iddoon waan hingeenyf asirratti dhaabee jarri kuni dargii ummata Oromoorratti kana raawwachaa ture wajjin hojjechaa mooraalii kamiin garee kaan OPDO abaluut jidhani moggaasuun du’a itti murteessan? Murtee saa seenadhaafan dhiisa.

  Gareen hooggana ICAT gaheen ijaarsa ABO keessatti qabaachaa ture ifaa ta’u baatus Obbo Baaroofi namoonni gara boodatti maqaa saanii tuqu akka keessa turaniif miseensa hoogganaa akka turan dhksaa hinturre. Hoogganni jalqabaa Jeneraal Taaddasaa Birruu fii isa boodas Jaal Magarsaa Barii faa yero adda addaa miseensota hooggantootaa hedduu waliin yoo wareegaman Obbo Baaroonifii namoonni boodarra tuqu kuni Dargii wajjin hojjachaa turani. Dargiin akka namoonni kuni waan kana keessaa harka qaban dhuguma walaaleti moo namoonni kuni achi keessa taa’ani badii kana dalagaa Dargii tajaajilaa turan?gaafin jedhu oso hindeebin jira. Namni gara fuulduraa seenaa QBO barreessuuf ka’u kana gadi fageenyan qoratee barreessuu nidirqama jedheen amana.

  Kana booda kan hafan Obbo Baaroofi namoota hanga har’aatti hooggana ABO irratti waljijjiraa turaniidha. Kan bahan laga tokkoo’i. Jarri kuni sochii gareelee Oromoo hedduu erga qulqulleessanii dhabamsiisanii booda Dargiin isaanittu garagale. “Qanyi mangadanyaa”jechuun MEISON iini walitti qabee miseensota saanii haxaa’utti gaafa ka’u Obbo Baaroon baqatee Harargee dhaquun WBO tti makame. WBO n kan ijaarrame Elemoo Qilxuu, Mullis AbbaaGadaa fii Jaarraa Abbaa Gadaatin. Yeroo Obbo Baaroon itti makamu hooggantoonni lamaan wareegamanii WBO Jaarratu hoogganaa ture. Sana dura Jaarraa Abbaa Gadaa waayee sochii Shaggar keessatti taasifamaa turee dhagayee bosonaa qaaman dhaquun Obbo Baaroofi Leencoo akka itti makaman kadhatee akka turefii jarri lachanuu “haalli keessa jirru kan qabsoo hidhannoo barbaachisu miti” jechuun hamilee cabsanii akka deebisan seenaa du’a Jaarraa gubaatti irra deddeebi’amee himamaa turedha. Garee sana keessaa namni tokkichi Jaarraa waliin kutatee bahee Badhoo Dachaasaa (maqaa bosonaatin Dammaqsaa) akka tures haalan ibsamee jira.

  Obbo Baaroon kan yeroo kadhatamu dide gaafa Dargiin itti garagalu amanee yaa ta’u lubbuu of baraaruuf baqatee daanno WBO tti koluu galee. Haata’uuti kabajaadhan simatamee hooggannumaan laatameefi himaltuuf biyya alaatti akka bobba’u murtaa’ee sochoo’uf qophiirra oso jiranuu Leencoof obboleessi isaa Abaacaalaa Lataa dhaqanii itti makamani. Kana sababeeffachuun sa’aatii muraasa achi gahuu saanii booda walgayiin hoogganootaa taasifamee xumuramee akkuma ka’anii addaan bahaniin kan walbiratti hafan Obbo Baaroo, Badhoo, leencoo fii Abbaacaalaa akka turan himama. Jarri kunis haasa’a keessa wal aarsanii Badhoon dhukaasee Obbo Baaroo madeessee jedhu warri bira turan. Badhoonis eenyun akka rukatame arguu baatanis miilli isaa rukutamee jennaan akka of ajjeese namoonni achi turan ragaa bahu. Obbo Baaroonis lubbuun waan hinbayiniif mana yaalatiin yoo deeman karaatti akka boqote kabajaa boqqonnaa Jaarraa gubbaatti ragaaleen qulqulleessanii seenessanii jiru. Ati garuu har’a kaatee Obbo Baaroo akka waan diinni ajjeesetti nutti himuuf uggite. Akka Amaarri “leqabariwu aradut” jedhu sana ta’u saati.

  Kana malees Obbo Baaroof Badhoon ji’oota hedduuf yaadan akka wal falmaa turaniif wanti irratti wal falman san akka hinbeekne seenessoonni kuni dubbachaa turani. Egaa haala kanarraa wanti hubatamuu danda’u jari lamaan gaafa du’a Baaroof Badhoo dhaqanii itti makaman suni summii haarawa fidanii walfalmii Obbo Baaroof Badhoo jidduu ture sana irratti dabaluun akka ajjeechaa sana maddisiisan mul’isa.
  . Jarreen waan kana huumanis baqatanii Jabuutitti bahuun olola sobaa oofanii jaarmicha akka iddoo lamatti gargarbahu taasisani. Shororkaa huummameen qabsaa’otiin addaan qoodamuun meeshaa walitti garagalfatani. Akka kanaan ABIO(IFLO) fii WBO jechuun waraana lafarraa oldhabamsiisuu keessa galanii gar lachanirraa’u ilmaan Oromoo 10,000 caalan akka wareegaman namoonni milkaa’anii irraa hafan har’as ragaa bahu.

  Kuni kan madde dogoggora adeemsa jara kanaa keessa ture irraayi. Obbo Baaroon QBO tii bu’aa hanga tokko buusuun isaa akkuma jirutti ta’ee dheebuu aangoof qaburraa (power obsession) ka’ee nama isa caalu Oromoo keessatti arguuf nama obsa hinqabne akka ture agarsiisa. Kanaaf harki saa wareegama hooggantoota QBO Oromoo hunda keessa akka ture amanama. Gochaa saa kana lamaan wal bira qabanii madaaluu ummata Oromoofan dhiisa.

  Akka ati jettetti hooggantoonni yeroo sanii seenaa Obbo Baaroo ibsuu kan dadhaban dhibaahanii miti rakkoowwan olitti ibsuu yaalee kanneen irraa ka’aniiti. Haqatuu qoonqotti rakkatte. Akka kee kana ija dunuufkatanii akka hinfaarsine namoonni seenaa xuraa’a sana beekan waan lubbuun jiraniif akka dura hindhaabbannef gochaan saanis kana keessa akka hinsaaxilamne sodaatani. “Sareen hudduurra madaa qabdu akka garaa shii hinduttu” jedhuu miti. Daba ture liqmsanii dhugaa jiru akka hinbaafne isaanis harka keessaa qabuu rakkatani. Kanaaf hanga namni beeku dhumee warri waan kana hinbeekne dhufutti seenicha hukkaamsanii maqaan isaa wareegamtoota Oromoo waliin akka galmaa’u taasisanii yeroo eeggatu. Ati ammoo naajjummaan kaatee itti seente. “Fools rush where Angels fear”jedhu faranjoonni.

  Seenan Obbo Baaroo xiqqoos taatu nihimamti. Seena Badhoo garuu wajjumaan awwaalame. Dhugaan irratti balaan suni hummames waggoota kana huunda ummata Oromoof iccitii guddaa ta’ee hafe. Akkuma Badhoon ajjeeseyyu Jaarraan bara caartaraa sana jaarsoliitti afuura baafachuun ala namni dubbate hinjiru ture. Sunis Jaarratu ajjeesee jedhamee Leencoo fa’aan ololamee waan tureef Jaarran of qulqulleessuuf jaarsolii araarraf dhqanitti iccitii kana baase. Kan ifatti dubbatame garuu bara darbe boqochuu Jaarraa sababeeffachuun akka ta’e midiyaalee oggas darbanirraa baruun nidanda’ama. Jaarra yoo lubbuun jiru sabboontonni Oromoo waliin haasa’uf carraa argatani turan waan kana gaafatanii turani. Deebiin inni nuu keenne garuu waan nama diqisiisusi waan nama gaddisiisusi jedhan. “Ani akkan Baaroo hinajjeesin Leencoon xalayaa mallatteessee naa keennee jiraa, waan biraa hinbeekuu” jedhe jedhani.

  Leencoon xalayaa qulqulleessaa kennuun maalirraa madda? Mana murtiiti moo abbaa alangaati kan xalayaa qulqulleessaa kennu? Waan kanarratti dhoksaan xalayaa qulqulleessaa Jaarraf kennuu oso hinta’in ummata Oromoo ilmaan saa balaa sana keessatti dhabaniif kan ifa baasuun irra ture namoota kallattiin walajjeechaa sana irra turaniif harkas keessaa qaban obboleeyyan lamaan hinturree? Maaliif wanti kuni akka hukkaammmammu barbaadani? Beekan kana qorattee ifa baasuun sirraa eeggamma. Kuni ifa bahu malee seenaa Obbo Baaroo hanguma feeteyyuu jechoota babbareedaan kuultee dhiyeessitus Oromoo hinhawwatu.

  Mata duree kee “Mullata Karaatti Hafe” jedhu ani hinfudhu. Dursee mullanni Baaroo maal akka ta’e ibsamuu qaba. Mullata kam raawwachurratti akka wareegamees ragaa qabatamaan mirkanaa’uu qaba. Badhoo wajjin maalirratti akka walfalmaa ture ifa bahuu qaba. Badhoo moo Baarootu kaayyoo gane kan jedhus namoota lubbuun jiranirraa qoratamee beekkamuu qaba. Beektonnii fii hayyoonni Addunyaarraa darbuu Jaarraa irratti ibsa kennan hundi kan dubbatan Baaroo Jaarraan hinajjeefne kan ajjeese Badhoodha jedhanii yoo ragaa bahan ajjeechaan suni maalirraa akka madde hindubbanne. Kanarraa wanti baruun danda’amu oto balleessan suni kan Badhoo turee eenyumtuu dubbachurraa of hinqusatu ture. Badhoon nama seenaa QBO keessaa haqame waan ta’eef. Obbo Baaroon hanga seenan suni jalqabumarraa kaasee qoratamee ifa hinbaaneetti seenaa QBO keessatti seenaan isaa walfalmisiisadha kanan jedheef kanaafi. Seenan suni Obbo Baaroo qofaa oso hinta’in namoota har’a Itoopiyaa keessatti Demokraasii ijaarra jedhanii ummata Oromoo afanfaajjessaa jiraniifis caba gudaadha. Kanaaf hukkaamsanii irra taa’u.

  Kan biraa:

  1-lakkoofsa baraa barruu kee keessatti ittin dhimma baate gariin kan faranjii yoo ta’an gariin ammoo kan Gi’iziti. Kunis waan dubbistoota kee afanfaajjessuuf sirreeffadhu.

  2- Haadhawarraa Obbo Baaroo Addee Warqineshi Bultoo ajjeesuu keetif dogoggora guddaa huumtee dhiifama gaafadu. Dubartiin kuni iddoo jiran beekuu baadhus du’anii saanii hanga har’aatti hindhageenye. Bara 1991-92 keessa Finfinneeti waajjira ABO tti akka mullachaa turan qubanqaba. Kan Ertiraatti loltoota Dargiin ajjeefaman obboleessa saanii Jeneraal Dammisee Bultooti malee Aadde Warqineshii miti.

  Egaa yoo seenaa Obbo Baaroo barreessuuf kaatu ragaan jalqaba irraa ka’uun sirra ture maatii saani keessattuu haadha warraa issaanirraa ture. Ati garuu waayee maatii saanii lubbuun jiraniif darbanii waan tokko oso hinbeekin du’an jettee seenaa nama wggaa 39 dura du’ee nuu seenessuuf kaate. Seenan kee kanaaf nama san ibsuu dadhabe.Akka qormaata homaa hinadeemsisins kan si saaxilu kana.

  Waayee “duula guddina waliinii”maqaa Baaroof fudhatama argate jette. Duula kana garuu barattoonni biyyaatti kutaa 10 ol jiran hundii kan irratti hirmaatani malee kan barattoota Oromoo qofaa hinturre. Wanti si dinqu duula sana kan jalqaba balaaleffatan keessaa barattoonni Oromoo University Finfinnee adda durummaan hiriiru. Barattoonni suni duula san kan balaaleffatan gaafiwwan jireenya Ummata Oromoo ilaalan 10 ol ta’an gaafatanii gaafiwwan suni deebii quubsaa argatan malee akka hinduulleefiI warra kanarra tarkaanfatani maqaa duulatiin Oromiyaa keessatti bobba’an akka ofirraa ittisan ibsa ijjannoo xalayaan baasanii magaalaa keessa facaasaniin ifa taasisan. Gaafiwwan kaasan keessaa “lafti kan qotee bulaa yaata’u, ummanni keenya afaan saatin yaa baratu, miidiyaan Afaan Oromoo yaasaaqqamuu” kan jedhanfii k.k.f.of keessaa akka qabu nan yaadadha. Xalayaan suni itti gaafatamaa tika Dargii kanture Takkaa Tullu harka galee Mangistuutti waan dhiyaateef raadiyoon afaan Oromoo hatattamaan akka banamu ajaja dabarsuu saatu odeeffamaa ture. Reediyoonis achumaan banamee hojii jalqabe.

  Ijoollee Oromoo biratti duulichi fudhatama kan argate ammoo ajaja Baarootin oso hinta’in erga labsiin lafaa bayee booda qotee bulaan Oromoo guutummaatti ciisanyaa nafxanyootaa ture waan lafa argateef qotee bulaa kana deggeruuf barsiisun abbooti lafaa(nafxanyoota) barbadeessuuf ummata saanitti birmatani.Kana keessaa Baaroon qooda maal akka qabu ani ifa naa hintaane.Waayee afaanii kaaftee Baaroon Hayilee Fidaa wajjin hedduu afaan Oromoorratti akka hojjate ibsuu yaalteetta. Hayilee Fidaa “Hirmaata Dubbii Afaan Oromoo” kan barreesse Awuroopaa taaeti. Baaroon ammoo yeroo sana biyya keessa ture. Egaa akkmitti akka waliin hojjatan situ beeka. Bara darbe kan biyya alaa kanatti yaadannoo barreeffama kitaaba sanii yeroo taasifamu maqaa Hiylee Fidaa malee maqaan Baaroo waan hinka’iniif jarri yaadannoo sana qopheessan suni amma kee kana seenaa sana hinbeekanii laata gaafii jedhu natti hore.

   

  Kanaan walqabatees waayee “Bariisaa” kaaftee bahuun gaazexaa sanaa akka waan injiffannoo guddaatti dhiyeesste. Isaanis akkasumatti ololaa turani. Garuu Oromoon oso irraa hinfudhatin hafe. Wanti Oromoodhaa buuse yoo jeraate arraba qofaadha. Ijoolleen uraagee yeroo sana gaazexaa gurgurtu “yegaallaa gaazexaa” ittin jettee gurguruu didde rakkatanii akka turan beekkamaadha. Kana irra aanuuf Leencoon akka namni hinbeekne gonfoo mataatti diratee iddoo walgayiitti gaazexitti gurguraa akka ture waan ijaan argineedha.

  Karaa biraa yeroo sana “Bariisan” qubee Saabatiin barreeffamuu balaaleffatanii gareen Bilisummaa xalayaa tokko maxxansanii akka facaasan nan yaadadadha. Kana faa EPRP tu hojjate yoo jedhan nama ofitti kofalchiisuun ala bu’aa siyaasaa hin argatu natti hinfakaatu. Qabxiiwwan gareen suni qubee Saabaa akka affaan oroomoof mijataa hintaane tuqe keessaa kanan yaadadhu-jechoota afaan Oromoo laafaniif jabaatan, kan dheerataniif gabaabbatan ibsuu hindanda’u, baayyina sarraa kan ka’e ijoolleef qayyabachuuf yeroo dheeraa fudhataa, teeknolojii ammayyaaf rakkisaadhaa fii k.k.f tuquun akka ture nibeekkama.

  Gara mul’ata Baarootti yoo deebinu mul’anni issaa akka ati jettutti du’a saatin karaatti hinhafne. Mul’anni suni hanga har’aa hordoftoota Baarootin irrumatti hojjatamaa jira. Gaafa du’a saatii kaasee hanga amma ifa of baasanitti wanti Leencoofaan hojjachaa turan mul’ata Baaroo waliin karooran fiixan baasuudha. Mul’anni Leencoon akka haara’atti bara darbe kanaa kaasee lallabaa jiru kuni mul’ata Baaroo barasii akka ta’e shakkii maleen sii ibsa. Duraan dursee Baaroof Leencoon bifa lamaan saantima tokkorra jiraniiti. Kan du’a Baaroo dhalches mul’ata saanii Oromiyaa bilisoomsuu oso hinta’in dhaaba keessa taa’anii aangoo Impaayaratti qabachuuf harka lafa jalaan hojjachuu saaniti. Kuni egaa ibsa Leencoon yoo ODF ijaaruu kenne keessatti sirriin ka’ame. Akkas jedha “nuti takkaa bilisummaa Oromoo gaafannee hinbeeknu, gaafa ABO bu’uressinus Oromiyaa bilisoomsina waan jedhu yaadnee hinbeeknu, Ji’ograafirraa dhimma hinqabnu” jedhee kan dubbate haaluun hindanda’amu.

  Ilmaan Oromoo kumoota kurna hedduu manaa baasanii erga ficcisiisanii booda qaanii malee ummata Oromoo fuuldura dhaabbatanii gaafuma manaa baanuu kaayyoon keenya Bilisummaa miti yoo jedhan nama isaan hinbeekneetti fakkaata malee mul’ata haar’a miti. Itti aanan Leencoo Diimaa naga’o bara ABOn ijaarramu hiriyoonni saa ilmaan nafxanyootaa “silaa wajjin jirraa maal taatani kana keessa seentan?” jedhanii gaafannaan “nuti kaayyoo kanatti amannee oso hinta’in keessa seenne akka gara tokkummaatti deebi’an irratti hojjachuufi malee dubbichi balaa biyya diigu waan fiduu danda’uf sana hambisuuf itti seene” jedhee waadaa nuu galee ture jedhani saaxilaa turani.

  Egaa mul’anni Baaroos kanuma ture. Impaayara dulloomtuu suphanii ummata Oromoorra dhaabbatani aangoo qabachuu. Kanaafuu Leencoon faa waggoota afurtama darbeef ABO keessatti sadarkaa hooggana adda addaa qabachuun akkuma Diiman jedhe jedhan jaarmicha keessaa nyaachaa laamshessaa kan turan kennata Baaroo sana eeguuf akka ture shakkiin hinjiru. Kana mirkana kan taasisu haguuggi ittin sabbontotaaf ummata Oromoo mooksaa turan ofirraa mulqanii ADO kan adeemsan gara ADE tti of jijjiiru ijaaranii kaayyoon keenya ganamas kanuma jechuun biyyatti galuuf wuyyaane walin koontiraata walii mallatteessuun saanii waan waggaa afurtama darbe sodaa sabbontotaatin keessatti ukkaamamee ture kan ifa baaseedh.

  Jarri kuni kanarra gahuuf dhaloot WBO sadii lafarraa akka dhabamu taasisani.

  1- Bara 1978 balaa du’a Baarootin walqabatee shororkaa umaniin akkuman olitti tuqettii dhaloonni jalqabaa WBO iddo lamatti qoodamee lafarraa wal duguuge.
  2- Bara 1992 WBO loltuu 20,000 ol ta’u hidhannoo hiikkachiisani harkaaf miila hidhanii wuyyaaneef laatanii isaan doolaara shaanxaa saanitti naqatanii biraa sokkani.Garii wuyyaaneen fixxee garii bineensi nyaate.
  3- Bara 2008 gaffa Kamaal Galchuu jaarmiyaa keessaa akka ganu taasisan shororkaa huumaniin waraana hafte diiganii garii wuyyaanetti akka galu yoo taasisan gariin bosonati dhume. Badii kanaaf eenyutu itti gaafatama? Murtee saa ummata Oromoofan dhiisa.

  Yoon goolabu akka nama waan hedduu keessa darbeetti akka nama lafarra sicaalaa jiraadhetti gorsa xiqqoon siifii hiriyoota kee dhaloota haar’a kanaa dhaama. Beekan atiif dhaloonni kee hojii guddatu isin eeggata. Of duubatti garagaltanii cubbuu, gidiraa, daba,dogoggora dhaloonni koo hojjate keesatti of hinlaaqinaa. Garuu gadi fageenyan qoradhaato irraa braa. Of sirreessuuf isin gargaaraa. Gochaan darbe suni kaansarii qabsoo bilisummaa Oromoo ta’e summi lagummaan qabsaa’ota faaluun qaama qabsichaa nyaachuun kan laamshessee sabicha qaanii jalatti hambisee nurree akka gabrummaa isin dhaalchifnee dabarru nutaasiseedha. Kanaafuu dhaloonni kee kuni ammoo sana keessa seenee oso summii kanaan of hin laaqin Oromummaa qofaarratti hundooftanii akka walqabattani ijoollee keessan biyyaa bilisoomte dhaalchiftan adaraan koo cimaadha.

  Seenaa barreessunis yakka hinqabu, garuu seenan barreessinu suni abalu namalaga kootiti abalu ammoo dhalataa laga gamaati madaalli jedhuun ta’u hinqabu. Seenan barraa’u suni ilaalcha Oromummaarratti hundoofnee waan dalagame maraa yaraas gaaris, miidhagaas fokkuus ,kan laga keenyaas kan laga gamaas ifa baafnee barreesuutu nurraa eegama. Abbaa seenessuufis abbaa seenatiifis kan kabajaa argamsiisuu danda’u seenaa akkasiiti.

  Jeha mata duree kootii ibsee xumuruuf mul’anni Baaroo kan du’a saatin karaatti hafe oso hinta’in hanga har’aatti kan hordoftoota saatin (his disciples)n irratti hojjatamaa jiru ta’uyyuu waan yeroo hedduu yaalamee fashaleedha. Empaayera dulloomtuu suphanii tiksuun fedhii ummata Oromoo waan hintaaneef mul’ata yoomiyyuu galii gahuu miti. Kanaaf ani “mul’ata gatate” jedheen ilaala.

  Galatoomii !!!

  Oromiyaan nibilisoomtii !!!
  Diinni QBO danquuf sochootu nibaddi !!!

  ----- 

  Mul’ata Karaatti Hafe! (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa)

  Beekan Guluma Erena irraa*

   

  Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja’aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Sababnisaas dubbii hadhaayaa afaanii waan nama baasaniif. Warreen abashaa impaayera nuti jiraannu keessatti jaarraa tokkoo oliif seenaa Kuushiin akka hinjirre godhanii balleessuudhaan madaa hinfayyine nurratti uumaniiru.

  Seenaa isaanii malee kan warra seenaan isaanii Seemeetik hinta’iinii hedduu burjaajessaniiru. Keessumaayyuu Oromoo jiraataa biyya Itiyoophiyaa ta’uusaa utma beekanii, alaa galee, amantiifi biyya hinqabu jedhanii eenyummaa isaatti akkanni qaanawu taasisaa turaniiru. Har’as taanaan ilmaansaanii jijjiirama sammuu fiduu dadhabuudhaan dhimmi Itiyoophiyaa isaan malee Oromoo akka hinilaallanne godhanii qaanii tokko malee odeessu. Seenaan Itiyoophiyaa seenaa Kuushiifi seenaa Oromoo akka ta’etti tasa hin amanan.

  Seenaan Nafxanyootaa bara Minilikii, bara Hayilesillaaseefi Dargii guyyaa guyyaaatti rakkina uumaa jiru; nutu caalaa Nafxanyootaati malee maalummaafi seenaa Oromoo wajjin waan wal qabate miti. Har’as taanaan hololli nutu caalaa yookiin Nafxanyoonni kun egaa har’a kan isaan barbaadan Itiyoophiyaa barbaadan dhaabbachuudha. Jarreen kun egaa Oromoos ta’e uummata kibbaa qabeenya isaanii malee isaaniin hinbarbaadan. Shirri Nafxanyootaa kana qooqa ittiin ibsinutu nurakkisa. Yeroo Oromoon cunqursamee lafti isaa irraa fudhatamee aadaansaa wanjoo jala gale, akkasumas seenaa sobaa irratti fe’ame jalaa bilisa ba’uuf ofiikootiinan ofbulcha jedhee yeroonni ka’u, ‘Gaallaan maalta’eetu’ jedhanii arrabsoon mogolee isa buusu.

  Biyya bulchuun nuuf kenname isinimmoo nujalatti bitamuudha; carraan keessani jechuun Waaqa wajjin walloluudha jechuun akka waan Oromoon Waaqa malee uumameetti soba guyyaa saafaa amantii isaaniin da’ate sanaan sammuu nu hadoochaa turaniiru. Itiyoopiyaan qomoo kanaan haabitamtuun seera Waaqarraa dhufe utuu ta’ee nutis warri lafattiirra jiraannu beekuu qabna turre. Kanaafuu jarreen warra nutu caalaa kanaaf goonkumaa hinmijatu. Ummanni bittaa kana jala jiru cunqursamuusaa akkanni hin hubanne gochuudhaan biyya, aadaafi afaan boonsaa utuu qabuu mataa buusee jiraachuusaa ilaalee dhalooti hincallisne hindhibamu. Ammas ta’e durattis qabsoo eenyummaa Oromootiif goototni qabsaa’an lakkoofsi bira hinga’u.

  Haaluma wal fakkaatuun uummata Oromoofi sab lammoota Itiyoophiyaa keessa jiraatan irra cunqursaa qaqqabu ilaaluu jibbuudhaan bittootaafi miiltoosaanii wajjin wal falmuudhaan saba isaaniif jedhanii kan wareegaman hedduudha. Barreefamni kun seenaa nama uummatasaa cunqursaafi bittaa jalaa baasuuf dhimmaa ture garuu waa’een isaa hedduu hindhagayamin irratti xiyyeefata. Namni kunis Baaaroo Tumsaa jedhamuun beekama. Innis seenaasaafi seenaa uummata balla’aa Oromoo dhiiga isaatiin katabee darbe. Baaroo Tumsaa bara 1942 lixa Oromiyaa godina Wallaga lixaa naannoo Gimbii ganda Karkarroo jedhamtu keessatti abbaasaa Obbo Tumsaa silgaafi harmeesaa Aadde Naasisee Ciratoo jedhaman irraa dhalate.

  Abbaan isaafi harmeen isaa walitti aansuun du’aan irraa adda baanaan Baaroon obboloota isaa lamaan Raaheelfi Nagaasaa Tumsaa wajjin mana duwwaa keessatti hafe. Yeroo sanatti obboleessi isaa Obbo Guddinaa Tumsaa hojiidhaan magaalaa Naqamtee keessa jiraachaa waan turaniif, qophummaa obboleessa isaanii jibbuudhaan dhaqanii bakka jiraatan magaalaa Naqamteetti gatiittiitti baatanii isa fidan. Baaroon barumsa isaa sadarkaa tokkoffaafi 2ffaa achuma magaalaa Naqamteetti erga xumuree booda, barumsasaa sadarkaa olaanaammoo Kolleejjii Waldaa Makaane Yesuus Bishooftuutti argamurraa xumure.

  Itti aansuudhaan Yuunivarsiitii Haayile Sillaasee 1ffaa jedhamuun beekamurraa barnoota Faarmaasiistiin digirii jalqabaa bara 1966tti fudhate. Itti fuufuudhaan utuu hinturiin Yunivarsiitichumarraa seeraan digiriisaa jaaalqabaa fudhate. Baaroon egaa turtiisaa Yunivarsiitii keessatti barattoota jijjiirama barbaadanii wajjin waliigaluudhaan sochii cimaa taasisaa ture. Barattoota kutannoodhaan saba isaaniif qabsaa’aa turanis sadarkaa garaagaraatti ijaaraa ture.  Ijoolleen Oromoo muummee barnoota addaa addaarrtti ramadamtee akka biyyaasheef hojjechuu qabduttillee gurmeessaa ture. Bara 1964-1965 Waldaa Yunivarsiitii Kolleejjii Finfinnee irratti pireezedaantii ta’uudhaan hojjete. Bara 1966 immoo Waldaa Waliigaltee Yunivarsiitii Finfinneerratti barreessaa ta’uudhan hojetaa ture.

  Baroota kana keessatti baay’inni barattoota Oromoo Yuunivarsiitii keessatti haaxiqatu iyyuu malee, arruma jiran kanaa wajjin wal arguudhaan mirga uummata Oromoo kabachiisuurratti maree taasisaa tureera. Wal’aansoon barattoota Yunivarsiitiin jalqabame kun utuu hinturiin ifatti ba’uudhaan namoota hedduu sochooseera. Sochiin kunis kana qofaaf utuu hintaane, uummanni Oromoo akka inni mirgasaaf falmatuuf karaa baaseera. Baaroon itti fufuudhaan namoota paarlaamaa keessa hojjetanii wajjin wal argee mariyachuun warra akka Maammoo Mazammirfaa wajjin ta’uun Waldaa Walgargaarsa Maccaafi Tuulamaa keessatti mormii fiyuudalizimii baadiyyaa keessattis baballisuun sochii mormii bara 1966 keessa turerratti haala mijeessuun shoora olaanaa taphatera.

  Finfinneefi magaalota kanbiroo keessatti yaada ‘Lafti Qoteebulaaf’ jedhu irratti dargaggoota hedduu gurmeessuudhaan bittaan warra Nafxanyootaa akka gabaabbatu taasisuuratti gumaacha guddaa taasiseera. Wallaansoon bara 1966 ka’e kun duula guddina waliin jedhu uumee keessumaayyuu naannoo Oromiyaa keessatti fudhatama argateera. Fudhatama argachuusaatiif sababnisaa Baaroo Tumsaa ture. Goota humna dargaggootaa ijaaruun sirna Nafxanyootaa barbadeessuuf kutatee ka’e.

  Jijjiiramni inni fides Oromoo qofaaf utuu hinta’iin, bittaa warra abbaa lafaa jala turan hundaaf akka ta’e seenaan ni dhugoomsa. Baaroon bara 1966 barnootasaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaatti miindefamee hojjechuu jalqabe. Waajjira kana keessa amma turetti loogii bara dheeraaf  ana hojii sana keessaa ture qorachuudhaan qajeelfama ture sana jijjiiree namoota hedduudhaaf bu’aa ta’eera. Sobdootaafi warreen malaamaltummaadhaan jiraatanis qaanessaa tureera.

  Haalli Baaroofi garee hojjetootaa kanaa namootni itti hintolin Baaroo hojiirraa ariyaniiru. Miindaasaarra ariyatamuun cinatti akka shororkeessituu addaatti fudhatamee tureera.  Haata’u malee dabni irratti raawwate kun Baaroon wallaansoosaatti akkanni cimu isa taasise malee dugda duubatti isa hindeebifne. Yeroo mara mootummaan bara sanaa Oromoorrti miidhaa dhoksaa waan taasisuuf, akka sabni Oromoo walitti dhufanii mariyatan waan hinbarbadneef Waldaan Maccaafi Tuulamaa akka cufamu taasisaniiru. Kun kan isa gaddisiise Baaroon ummanni Oromoo bakka maree akka hindhabneef ‘Waldaa Dhaaba Dhidheessaa’ jedhu uume. Mul’anni Baaroo keessaa finiinaa ture sun boqonnaa waan isaaf hinlaanneefiif yoo isaan karaa tokko cufan inni ammoo karaa biraan mala dhaha malee sodaachisiifamuu abashaa kanaaf goota hinjilbeenfanne ture.  Faayidaalee yeroo qabsoo bilisummaa Oromoof jedhee dhabes homaa tokkottuu hinlakkoofne.

  Baaroo Tumsaa sochii hedduu taasise cinatti bara 1964 Aadde Warqinash Bultoo wajjin bultii  ijaarrate. Aadde Warqinash Bultoo obboleettii Jeneraal Demisee Bultoo yommuu ta’an, abbaan isaanii Obbo Bultoo Ejersaammoo Waldaa Maccaafi Tuulamaa keessatti miseensa turani. Cidhi Baaroo Tumsaa Oromoota sadarkaa hojii adda addaarra bakka adda addaarra jiran hundaa biratti haala ho’aadhaan waan kabajameef diina biratti akka sochii siyaasaatti fudhatamee isaan sodaachisaa ture. Dargaggeessi lammiisaatiif akka guddaatti inaaffaa garbummaa hunkuteessuuf qabatee ka’e kun tarkaanfii diinaa kan itti caalchisaa deemeefi akka malee sodaachisee gara isa dhabamsiisuuf ka’ame sochii bara 1966 ka’e akkanni karaattti hafuuf gumaacha taasisera. Amma ammaatti saba Oromoo hedduu biratti akka gaariitti kan dubbifamuufi jaallatamu (The Oromo Voice Against Tyranny Document 1971) kan jedhu garee hojjetootasaa wajjin namoota hedduu bira akka ga’u taasiseera.

  Barreeffamni kun gara afaan Amaaraattillee hiikamee dubbifamaa ture. Kan inni barruu kana raabsaa tureefimmoo waan Waldaan Maccaafi Tuulamaa cufameef Oromoota jajjabeessuuf qofaa utuu hintaane, baroota dheeraadhaaf cunqursaafi dabaa saba Oromoorra ga’aa ture barruun kun ofkeessatti waan qabattee jirtuufidha. Dararfamaafi cunqursaa tureef jiru saba  Oromoo ittiin bariisuuf jedheetu. Baaroon bara 1972 tti Afaan Oromoo akka qubee laatiiniin barreeffamuuf Hayilee Fidaa wajjin qo’atee yeroodhaaf gaazeexaan ‘Bariisaa’ jedhamu qubee saabaatiin akka maxxanfamu taasisaniiru. Garuu utuu hinturiin mootummaan dargii itti inaafuudhaan fuudhee ministeera beeksisaa jala galche.

  Har’a gaazeexaan Bariisaa faayidaa siyaasaatiif jedhamee kan qophaawu malee faayidaa eenyummaa saba Oromootiif jedhee miti. Baay’inaan waa’ee eenyummaa Oromoo irrattis kan hojjetaa jiru miti.  Maqaa kana qabatee gaazexaan bahaa jiru garuu ammayyuu biyya Oromiyaa keessa jira. Qubee Afaan Oromoo har’a sabni Oromoo itti fayyadamu Baaroo Tumsaafi Hayilee Fidaafaatu bara lubbuun jiran qopheessani. Bara 1973 qabsoon Oromoo akka inni sadarkaa olaanaarra ga’uuf kaayyoo balla’aa baasuudhaan wiirtuu Qaama Qindoominaa yookaan  ‘Central Coordinating Body’ dhaaba jedhu hundeesseera. Kunis immoo turee dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo jedhutti jijjiirameera.

  Bara 1974 daba mootummaan Hayile Sillaaseefi jaleensaa uummaatarratti geessisaa turan qaamni qoratu hundaa’e.  Kana keessattis Baaroon miseensa ta’ee akka hojjetu erga taasifameen booda namoota Oromoo hinta’iniin rakkoo keessa galafamuuf tureera. Garuu rakkoo isaan Baaroorratti qopheessan kana namoota miseensa Dargii turaniin karaatti hafeera. Baaroon dhaabbata siyaasaa bara sana keessatti hundeeffaman hunda dhiisee saba bara mootummaa Haayile Sillaasee cunqrsaan irra ga’aa ture hundaa kan ofitti haammatu dhaaba Wala’ansoo saba balla’a unqursamoota Itiyoophiyaa ‘Ye Itoophiyaa Ciqunooch Abiyootawwii Tigil’ jedhu hundeesse.

  Dhaabni kunis saba Oromoofi sabaafi sablammoota cunqurfamoota byyattii kan ofkeessatti haammate ture. Isaan booda Dargiin yeroo jabaachaa deemu oftuulummaasaa dabalaa deemuun dargiin dhaaba ‘EMALEDHI” jdhaman diiguutti kaanaan Oromoonni baay’een gara qabsootti seenuu jalqaban. Bara 1974 tti hundaa’ee baha Oromiyaa keessatti soch’aa kan ture Dhaabbati Bilisummaa Oromoo qabsaa’ota hedduu horachuu danda’ee ture. Baaroonis qabsoo kanatti seeenuudhaan gara bahaatti deemee geggeessummaan hojjetaa utuu jiruu bara 1977 tti lubbuunsaa darbe. Duutii Baaroo umurii gabaabaafi akka tasaa dhaaba Adda Bilissummaa Oromoofi uummata Oromoo akka malee naasiseera; miidheeras. Dargaggeessi umurii waggaa 35 tti diinaan ajjeeffame kun bara hundumaa godaannisa hindagatamne saba Oromoo irratti maxxansee jira.  Diinni oldeemtota Oromoo karaatti hambisuun isa duras ta’ee isaa asitti kan itti fufaa turedha.

  Akkaataa du’asaa ilaalchisee saba Oromootiif odeeffannoon hinkennamne. Haata’u malee, du’a Baaroo Tumsaan booda namootni yeroo sana turan geggeessummaarratti dandeettii dhabuu qofaa utuu hintaane, ejjennoo dhabuusaaniirraan kanka’e dhaabasaaniitiifis ta’e uummatasaaniitiif ta’uu dadhabuudhaan ummata qaanessaniiru. Kaayyoo inniifi kan isa fakkaatan itti wareegamaniif xiyyeeffannoo guddaan hinkennamne. Har’a sammuufi dandeettiin uummata Oromoo yeroo kamirrayyuu caalaa akka malee guddachaa jira. Dargaggoonni Baaroo Tumsaa bakka bu’an Oromiyaa keessaa biqilanii jiru. Dhiigi Baaroo Tumsaa, Guddinaa Tumsaa, Magarsaa Barii, Jaagamaa Badhaaneefi dhiigi goototni Oromoo hedduun bilisummaafi dagaaginaan guutuummaa Oromiyaa keessa walgayee jira. Seenaan gootota Oromoo sirna diddaa garbummaatiif qabsaa’aa turanii bara baraan gabatee seenaarra hindhabamu. Dhiigni dargaggoota Oromoo harka diinaatiin dhangalaafame bilisummaa  goolee bantii lafaa hundarratti finiinu argamsiisuu akka danda’u firaafi diinni Oromoos wallaala natti hinfakkaatu.

  Nama cimaa kan turaniif Waldaa Maccaafi Tuulamaa keessatti geggeessummaan hojjetaa utuu jiranii Mootummaa Hayile Sillaaseetiin hidhamanii rukkuttaan gidirfamanii lubbuun isaanii waxabajjii bara 1962 umurii waggaa 58tti kan darbe seenaafi ergaa Obbo Hayile Maariyaam Gammadaatiinan barreeffamakoo kana xumura. Utuu lubbuun isaanii hindarbiin dura hiriyoota isaanii mana hidhaa keessa jiran wajjin turaniin, an kanaan booda fayyee isinii wajjin jiraachuu akkan hindandeenye beeka; garuu kun ergaakoo isa xumuraati jechuun dubbiisaani akka arman gadiitti dubbtan. Jechi Maccaafi Tuulamaa jedhu akka ‘Bofa garaa namaa keessa galeeti; nuuf bofti sun ba’us ba’uu dhiisus summiisaa waan facaaseef, summiin sun nama keessaa ba’uu hindanda’u; nutis akkuma kana inni nukeessa seene kun nukeessaa ba’uu hindanda’u; qabsoon nuti amma jalqabne kunimmoo dhala dhala keenyaan bakka ga’a malee karaati hinhafu jedhanii torban kana dubbatanitti lubbuun isaanii darbite. Har’a kunoo guutummaa Oromiyaa keessatti dhalataan Oromoo barate seenaasaa akka qoratuufi ifa godhu  akkasumas utuu akka jabaa diinaan oofamuu lafasaa qabatee akka jiraatu kan taasise dhiiga ilmaan Oromoo kaleessa dhangala’e sanadha.  Bittaa abbaa lafaa jalaa baanee bittaa siyaasaa jala  hin seennu. Qabsoon walharkaa fuudhii waan ta’eef, har’arra bori akka wayyu dagachuun nurra hinjiraatu.  Warreen har’a carraa argannee lubbuun lafa kanarra jirru qabsoo barnootaa, siyaasaa, dinagdee barreessuu keessatti qooda nurraa eegamu fudhachuu yoo baanne dhiigniifi lafeen isaanii dhangalaes ta’e caccabe sun boqonnaa nu dhowwata.  Seenaanis duuba deebi’ee nutaajjaba.  Qabsoon itti fufa, garboomfataan nikufa akkuma jedhamutti garbummaan wallaalummaafi of wallaaluu akkasumas garbummaan hiyyuma gama hundaa nurraa haa hunkutaa’u jechuudhaanan barreeffamaakoo kana ammaaf xumura!

  Galatoomaa!

  Beekan Guluma Erena: PhD Student at the Addis Ababa University – Documentary Linguistics and Culture Department; Email: [email protected]

   

  Read more
 • Dubbicha yoon gadi qabee ilaaluu hinaaffaa fakkaatti - Hiwi Elona to Beekan Guluma

  Obbolaakoo Beekan Guluma Erena
  Maal Nu Jalaa Taate?

  Hiwi Elona ~ Caam/2017
  ------------------------
  #Beekan koo

  Akka dhuunfaa kootti namoota ani garmalees hin faarsine, kan garmalees hin qeeqne keessaa ati nama tokko. Akkuma tasaa barreeffama kee waa'ee Dr. Salamoon Ungaasheefi Dar. Jawaar Muhaammad jidduutti waldorgommii mataa keetii katabdeen arge. Xiyyeeffannaafi adeemsa barreeffama kee hubachuudhaaf garuu yeroo natti hin fudhanne.

  Ilaagaa obbolaakoo, ani akka kootti kanuman siin jedha;

  1. Barreeffamni kee namoota lameenuu kan qixa sirriitiin ilaale sitti fakkaate malee guutumaan guututti kan loogidhaan guutameedha ( it's completely biased). Irra deddeebitee akka Uummanni Jawaar irratti shakkii horatuuf kan barreesiteedha malee dhimma biraa tokkos waan qabu hin fakkaatu. Fuulleffannaan kan kees eddoo Jawaar irra jiru irraa maqsuu irratti kan xiyyeeffateedha. Akka kootti kuni waan ta'uu qabu jedhee hin amanu. Namni nama lama wal dorgomsiisudhaag murteesse tokko ilaalcha isaa akka irraa muldhatu kanatti loogidhaan guutun irraa hin eegamu ~ this is Proffessionally Unethical!

  2. Jawaar dargaggeessa, ariifataadha, ijoolledha, Dr. Salamoon immoo nama Obboo Haylee Fidaa faa waliin hidhamee waan heddu arge jette. Kun haa ta'u, garuu ati kan jara lameen ija kanaan madaaltu Umriin kee meeqa?! Ati akkamiin umrii kanaan bilchina nama guddaa horattee Jawaarin ijoollee gootee kaan beekaaf hayyuu gootee lafa keeche? Kunis ilaalcha gaarii miti. Ilaa obbolaakoo, namni mataa arrii hundi biyyaaf hin ta'u. Tarii muuxannoofi bilchinni siyaasaa fayyaduutu mala malee haala qabatama nuufii adduunyaan irra jirturratti namni barbaadamus, yaadni barbaadamus dargaggeessa ta'uutu mala jettee yaaduu dhabuun kee nama gaddisiisa. Dhalootni kiyyaaf kee warra zamana Dargii hidhaa turaniin hogganamuu qabna, jararratti irkachuu qabna, isaantu nu caala jettee ka'umsa ( premises) qabachuun kee dogongora guddaadha. We are a new generation who requires fresh mentalities and perspectives ~ kana naaf beeki!

  3. Dr. Salamoon hayyuudha, nama saayinsii uumamaatiin riikardii Afrikaa cabse jettee barreessiteerta. Asuma biratti immoo Jawaar nama BA, MA qofa qabu kan waan tokko hin khalaqini jette? Argitee Beekan koo, as biratti akka tuffii si godhe, osoodhuma barataa PhDtu taatee akkamitti of ilaaludhaaf yaalaa akka jirtu sitti mul'ataa? Obbolaakoo, Dr. Salamoon khalaqa sana hunda argachuun isaa wanta guddaadha. Baguma nama akkanaa qabaanne. Garuu wana tokko na jalaa hin irraanfatin ~ There shall never ever be a creativity that's more than reinstalling a hidden societal political potential!!! Osoo waan feete gootee dhaloota humnaafi dandeettii guddaa qabu tokko kakaasanii mirga isaatiif akka falmatuuf aangessuu caalaa wanti guddaan ni jira jedhee hin amanu. Hoggansi waan tokko khalaquu qofa osoo hin taane namoota dandeettii khalaqaa qabaniif haala mijataa uumudha, namoonni akkasii akka baay'atan irratti hojjachuudha! Be Ware of Leadership Concept!

  4. Jawaar miidiyaa OMN dhuunfateet beekkumtii horatee wan barbaadu hunda godhaa jira jette. Obbolaakoo, Oromoon bar gowwaa miti, eenyun amanuu akka qabu, maalif amanuu akka qabu uummata sirritti beekuu. Oromoon abalu haasa'eef hin amanu abalu gara haasaa'uun dhabeera jedhee hin jibbu. Yeroonis yeroo akkasiitii miti. Abbaan barbaade miidiyaa ofii banachaa jira ~ atoo Banatteerta moti? Maaf Jawaarin ta'uu dadhabde?! Maaf akka waan Uummanni wallaalummaadhaan isa jala ceceeyee gootee barreesita?! This is so shame!!!

  5. Dr. Solomoon mootummaa Ameerikaattu qacaree hojjachiisa, Jawaar immoo maallaqa uummataa nyaata jette, maal jechuu ta'inna laata? Dhiiroo eessa akka jirtu beektee garuu? Bar Ameerikaan biyya eenyumtuu akka barbaadetti hojjatee jireenya qananii keessatti itti jiraatuu. Akkamiin nama sabaaf hojjatu tokko ija xinneessaatiin akka waan qabeenya uummataa nyaateetti qeeqxa? Moo yoo OMN hin hojjanne Jawaar hojjatee argatuu hin danda'u?! Thats Silly to think! Wanti kuni jechaafuu ni ulfaata beekan koo, dhuguman siin jedha! Waan jennu laallachuun boruufis nu fayyada natti fakkaata.

  6. Jawaar Daayrektarummaa OMN gadi haa lakkisuu jette, dhaabbatichis nama siyaasaa osoo hin ta'in nama gaazexeessummaatiin haa hogganamuu jette, Good! Garuu namni ati akka dhaabbaticha akka hogganuuf eeraa jirtu ofuma mataa kee way ta'aa laata?! Dubbicha yoon gadi qabee ilaaluu hinaaffaa fakkaatti jedheeni! Yoon dogongores na ofkolchi. Garuu ati OMN dhaabbata qabsoo siyaasa Oromoo gaggeessu akka ta'e ni irraanfattemoo??!! Tana anumtuu sittan hima, Jawaar boodas namni OMN hogganu nama hubannaa siyaasa cimaa qabu ta'uu qaba! Yoo san hin ta'in STVOn biyya jira, eenyumtuu eddoo jiruu daawwachuu ni danda'a!

  7. Dhimma nama yaada hin taane siif kenneef Block godhuu irratti kaaste yoon dubbisu baay'en kofle. Maalif akka ta'e beektaa??!! Namootuma Dhimma uummataa irratti osoo haasa'an nama yaada isaan itti hin amanne Block godhantu na ajaa'iba, abbaa fedhe maaf hin taane!!! That's shame ~ Dhimma Oromoorratti osoo ganamaaf galgala haasoftu Oromoo Block gochuuf aangoo dhugaa ( moral right) hin qabdu! Ani tarkaanfii akkanaa kana boru gaafa biyya bulchi siin jedhan mana hidhaatti darbuudhaan adda qabee hin ilaalu. Kufaatiin namoota ati jajuudhaaf yaaltuu tokko tokkos isa kana, namni guddaan waan xiqqaadhan hin bareedu. Ati dhaloota qubeeti, waan xiqqaa dhaloota mooferraa dhaaltee namaan hin sodaachisin. After all, you are One, and we have a lot! Ati tokko, nuti garuu danuu qabna!

  Walumaagalatti hamma danda'ame hundaan barreeffama kee ijaafi roga sirrii ( Positive Wise) ilaaluuf yaalii godhus adeemsi kee hundi Loogidhaan kan guutame ta'een argadhe. Ilaa Beekan, akka kitaaba heddu barreesiten dhaga'e, obsa kee baay'en dinqisiifadha. Garuu kitaaba hedduu barreessiteerta jechuun akka ammaa kanatti oluma kaatee nama Uummanni akka qaroo ija ofiitti ilaalutti qeequudhaaf si dandeessisa natti hin fakkaatu. Tarii kiraaba shantama ati barreessiterra kitaaba tokkittii namni bira tokko barreesse caalutu mala, kan murteessu qabiyyeedha malee lakkoofsa miti. Akkuma ati jette yeroo tokko tokko namaan tarti, otoo barataa Lugaa taatee jirtu nama siyaasaa ta'uudhaaf wixxifachuun kallattii hin taanerra si buusa. Kan harka siif dhaye hundaaf harka hin dhayin, kan ofitti si maxxansee si faarsuu dide hunda diina hin see'in. Tarii atumti mee dhaabbadhuu of ilaali, yeroo tokko waa darbachuun dura al lamaa sadi hancufa liqimsuutu barbaachisa. Tarii sitti fakkaatee namoota lameen kana wal bira qabdee, kan walitti dhufuu hin qabne walitti fidde malee Uummanni Oromoo dhimma kana irraa jala ishee sirriitti beeka, eenyutu maalin deemaa jira, maal hojjachaa jira, maal bu'aa buusaa jira isa jedhu sirriitti beeka. Kanaafuu, dhimma nama hundaaf ifa ta'e kana dhiistee akkuma dur san ogummaa keetiin osoo waan dandeechu saba keef gumaachitee an fedhiif hawwii kooti. Ofduraafis cimina kee jabeeffattee, dogongora kan kee irraa barachaa osoo of qaraa adeemtee boruuf namoota uummata keenya fayyaduu danda'an keessaa tokko ni taata jedheen abdadha. Akka dhuunfaa koottis sin jaaladha, sin kabaja, dubbii arroofte ( arri'ooftee, tan arrii baafte) jala deemtee of hin arri'eessiniin amaanaa kooti!

  Kabaja Waliin
  #HiwiElona

  Read more
 • Harvard Student Beekan Guluma utilizes Dr. Solomon Ungashe to belittle Jawar Mohammed.

  Maaliin gargar Ta'u?

  = = = = = = = = 
  1. Dr. Solomon nama bilchaataadha; umuriinsaas ta'e muuxannoonsaa Jawariin olidha; Jawwar ijoolleedha; ariitiis qaba.

  2. Dr. Solomon Qabsoo Uummata Oromoo bara Dargii ka'ee jalqabe (fakkeenyaaf, abbaa qubee Oromoo Dr. Hayilee Fidaa waliin mana hidhaatti dararamaa tureera) Jawwar garuu reefuma miidiyaa hawaasaa kanaan qabsoo yaabbatee oofe,

  3. Dr. Solomon carraa miidiyaa (kanneen akka TV, OMN fi ONN) tiin carraa argatee beekumsaafi muuxannoo qabu dabarsuu hindandeenye; OMN tti silaa namnuu hinbutu. Jawar Mohamed garuu yaada xiqqoo argannaan miidiyaan harkasaa waan jirtuuf ganamaaf galgala irra taa'ee odeessaa oola; akka malees of beeksiseera.

  4. Dr. Solomon Saayntistii barnoota uumamaati. Maqaasaatiin argannoowwan haaraan 50 ol galmee beekumsa addunyaarratti galmaa'anii jiru (akka Afriikaatti nama argannoo qorannootiin 1ffaarra jirudha) Jawar Mohammed saaynsii siyaasaa BA barate, MA nsaa garuu saaynsii siyaasaas miti; ammoo nama kalaqaa yookaan theory' tokkollee uume/develop godhe miti. Bilchina beekumsaa hedduutu isa hafa.

  5. Dr. Solomon waan fb isaarratti katabu ragaan tumsee kataba; haqa fiixeeshee argannaan nama tokkooshee qerbeerra hinkaa'u. Waan yaadasaa keessa jiru dubbachuuf duuba hinjedhu. Jawar Mohammed waan baayyee siyaasaaf gargaarama. Fakkeenyaaf, sa'a 2 gidduutti Baqqalaa Garbaa hin hiiktan taanaan tarkaanfii sinirratti fudhatama jedhee Wayyaane dorsisaa ture; lafa naanna'ee haasaa godhuttis wayyaaneen kufteetti, duuteetti, cabdeetti...kkf jechuun uummata harka walitti reebsisaa oola; sun amaluma siyaasaati jennee malee waan sobaa hedduu hedduutu jiru. KD

  6. Dr. Solomon rakkinoota jaarmiyaalee siyaasaafi aktvistoonni uuman hunda sodaa malee ba'ee kataba; gartuu siyaasaa kamiifillee hinqabatu. Jawar Mohamed ammoo waan ABO/WBO akka inni miidyaa OMN tiin dubbatamu fedha hinqabu; yoo gaazexeessitoonni akka tasaa dhiyeessanillee tarkaanfii cululuqaafi daalachaa KD irratti fudhata.

  7. Dr. Solomon namoota isa qeeqaniifi isa arrabsaa oolaniif yeroo tokko tokko deebii kennaf, kaanneen kaan ammoo Block' godhee mana hidhaaa Nomolos' buusaa oola. Amansiisuufis ragaa soquun itti dadhabaa oola. Jawar garuu deebii kennuuf hinrakkatu; haata'u malee namoota kumootaan hedduu ta'an kan qubeellee beekanii hinkatabne hedduu kaafatee waan jiruuf isaantu falmaafi oola (nama siyaasaa jechuun akkana..kd).

  8. Dr. Solomon buddeenasaa mootummaa Amarikaaf hojjetee nyaata; yeroo irraa hafte ammoo Oromoof dubbachuufi hojjechuura oolchata (galata nurraa qaba), jawar Mohamed Maallaqa Oromootiin jiraata; Oromootu miidiyaa dhabbatee, buusiis buusee isa qacaree hojjechiisaa jira; kanaafis akka seera manichaatti buluu qaba malee abbaa irrummaa calaqqisiisuu hinqabu.

  Namoonni Hubannoo Hinqabnu maal gochaa jiru?
  == = = = = = = ===
  1. Dr. Solomon wallaggatti Jawar n ammoo Arsiitti qoqqooduun hololu. Kun hojii isaanii utuu hintaane hojii hololtootaati.

  2. Dr. Solomon kiristaana Jawarn ammoo Isilaamatti qoqqooduun holola itti hojjetu; isaan garuu kun dantaasaanii miti.

  3. Jawar Sabboonaafi qabsaa'aa Dr. Solomon ammoo diigaafi nama OMN balaaleffatutti lakkaa'uun hololu. Haata'u malee lamaanuu Oromoo nijaallatu; Dr. Solomon OMN jibba utuu hintaane, daba achi keessatti ol hanqaaqee gadi hanqaaqe sana balaaleffataa jira.

  Maal ta'uu qaba?
  = = == = = = = 
  1. Lamaan isaaniitu keenya waan ta'aniif qomatti haaqabannu; haagorfannu; itti haa fayyadamnu; haagargaarru.

  2. Irratti holollii keenyaa haadhaabnu; yoo isaan badii godhan garuu itti haahimnu; yoo didan uummataaf haasaaxillu (kana gaafa goonu hololaan utuu hintaane, ragaan)

  3. Hayyoota kanneen lamman akka diinaatti ilaaluurra; ofitti isaan qabannee, isa dhalataa keenyaa aguugaa jiru TPLF tti haagalagallu.

  4. Jawar Mohhamed Daayirkteerummaa OMN rraa kaafannee namoota ogummaa bulchiinsa gaazxeessummaa qaban achirra kaawwannee, boordii achi keessa jiranis kanneen amantaafi naannoolee Oromiyaa hunda bakka bu'anirraan ijaarrannee miidiyaa keenyaa haajabeeffannu. Jawar Mohamed ammoo mana barumsaasaatti deebi'ee saaynsii siyaasaa PhD saa itti haafufu. kana yeroo gonummoo hamma inni barumsasaa fixatutti haagargaarru; xiinxaloota siyaasaa tokko tokkoof ammoo itti haagargaaramnu. AKka seera OMN tti daayraketerri waggaa 2 f qofa dalaga. Isa booda nijijjiirama. inni garuu waggaa 3ffaaf humnumaan itti fufee jira. kun sirrii miti; humnaan aangora turuu kan wayyaanee as mana Oromoo keessatti fiduun sirna Gadaa cabsuudha. 
   5. Lamaanuu hirdhinaafi jabina mataa ofii waan qabaniif gama jabina isaaniin isaan jajnee bakka hirdhina isaanii haaduuchinuuf. 
  -
  Taajjabbii Kutaa 2ffaan itti fufa.

  Hubachiisa: Gidduu kana namoota yaada qajeelaa hinqbneefi qubeellee katabuu hindandeenye, soba hanqaaqaa oolan 500 ol block' godheera; namoonni akka walirraa barannu barbaaddan qofaan yaada keessaan bilisa ta'aati asii gaditti kenna. Taajjabbii argu katabuun dirqama barreessaa tokkooti KD

  1....2.....3...
  share...
  -
  Beekan Guluma Erena, Caamsaa2017

  Read more
 • Lubo Feyisa - Donated his organs, cremated and placed under Odaa Tree

  Lubo Teshome Ebba Faisa was born on April 26, 1993, in North York, Ontario Canada to his mother, Betenesh Kitila Obsia, and his father, Teshome Faisa. Lubo had one brother Jaalal Faisa born two years later.

  Lubo attended kindergarten at North York, Ontario, before moving to the USA, Ohio, and attending Worthington Elementary School. The family moving from state to state was common due to the father’s work. The family moved to Michigan (2003) where Lubo attended Plymouth Canton Community School. The family then moved to their last US state, Indiana (2006). Lubo and Jaalal attended Calvary Lutheran School and Lutheran High School of Indianapolis. After Lubo graduated, the family moved back to Canada (2011). Lubo attended UOttawa for a Bachelor’s Degree in Biopharmaceutical Sciences, expecting to graduate in 2016.

  Lubo was working part-time for Public Health Agency of Canada for Emergency Preparedness and Response. He was employed July 2015 – April 2016. Before that, he volunteered for Myungsung Christian Medical Centre Addis Ababa, Ethiopia, as a pharmacist assistant (2013).

  Lubo was a social butterfly. He actively participated in campus activities like Societies: iGEM (Synthetic Biology), Chinese Student Association, Korean Stu. Association, and Competitive Intramural Soccer as a captain. Lubo had many life-long friends and a loving partner— Quinn Philippe.

  Before he was able to graduate his final semester, Lubo was diagnosed with Synovial Sarcoma Cancer in February, 2016. He was treated at both the Ottawa General Hospital, Canada, and Mayo Clinic Minneapolis, MN where he received chemo therapy and radiation therapy. The cancerous tumors he had rapidly progressed from his thigh to his lung and heart.  After a year of fighting cancer and nevergiving up hope, Lubo passed away at Ottawa General Hospital on April 25, 2017 at 11:30 PM, which was 30 minutes before his 24th birthday. Lubo’s last wishes- wishes he gave to his family and partner on his deathbed- were to donate his organs for science & research. The remainder of his body is to be cremated and eventually placed under an Odaa Tree by his family and his partner.

  “And God Will wipe away every tear from their eyes; there shall be no more death, nor sorrow, nor crying.  There shall be no more pain, for the former things have passed away.” Revelation 21: 4

  Read more
 • Go fund me to start for Abdi Fiixee - Solomon Ungashe

  Beeksisa
  =======
  Ibsa Abdi Fite FB Live irraan dabarse reefaan dhaggeeffadha. Akeekkachiisa tokko malee deemi jedhamee akka geggeeffame ibse. OMN kaffaltii hojiigadhii dhorkuu (severance package) otuu hin kennin geggeesseen yoo ta'e seera Ameerikaa cabseera. Abdiin mana seeratti dhiyeessunii danda'a.

  Abdiin yeroo gabaabaa keessatti carraa hojii kan biraa argachuun isaa shakkii hin qabu. Hammasitti garuu gargaaruunii qabna. Kanaaf, yeroo gabaabaa keessatti karaa GoFundMe deggersa waliiti qabuuf akka jenneu isin beeksifna.

  Koree Jaallattoota Abdii

  Read more
 • Abdi Fite says good-bye

  Waggoottan sadan darban bifan itti amaneen uummata koo karaa Miidiyaa tajaajileera jedheen amana. Uummata acuucamee ukkaamameef sagalee ta'uu caalaa waan nama gammachiisu hin jiru. Adeemsa kana keessattis dinqisiifattoota hedduu horadheera. Karaan bilisummaa nu dura jiru dheeraa dha. Kana keessatti sichi bu'aa ba'ii hedduutu nu eeggata. Obsa qabaannaan kana hundarra ceenee bakka kakuu keenya ni geenya. Garuu tokkummaa fi jabina nu feesisa. Qulqulummaa fi Cichummaan hojjennaan waan hanqanuuf hin jiru. Hordoftoota koo karaa OMN na daawataa turtan hedduun isin jaalladha. Hedduunis isin kabaja. Tarii Miidiyaa ta'uu baatus bifa biraan walitti deebi'uu malla ta'a. Turtii koo OMN waliinii keessatti saba koof bu'aa buuseera jedhee waanan amanuuf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama.

  Nagaatti!!

   

  Read more
 • Feyisa at London Marathon 2017

  Men's Race

  The favorite: Kenenisa Bekele, Ethiopia
  Personal best: 2:03:03, 2016 Berlin Marathon

  All eyes will be on Bekele. He’s the world record holder at 5,000 and 10,000 meters on the track. He owns three Olympic gold medals. His transition from the track to the roads has gone incredibly well and it showed when he ran 2:03:03 and became the third-fastest marathoner of all time last fall. Bekele has his own sub-two hour marathon ambitions and has been working with sports scientist Yannis Pitsiladis an independent science-based group to break the barrier. The group is separate from the Nike attempt. Bekele was set to make a world record attempt in January’s Dubai Marathon but dropped out of the race after feeling the effects of a calf injury, sustained while being shoved and trampled at the starting line. He’s reportedly in good shape and setting the world record only requires a seven-second personal best, which seems much more reasonable than carving three full minutes off. If Bekele hopes to break the world record, he is fully capable of it.

  Contenders

  Feyisa Lilesa, Ethiopia
  Personal best: 2:04:52, 2012 Chicago Marathon

  Lilesa’s last eight months have been a whirlwind. He won a silver medal at the 2016 Olympics while protesting the Ethiopian government in the process. He feared for his life and since he was unable to come home, he came to the United States. He ran several solid half marathons and continued training in Flagstaff, Ariz., before finally being reunited with his family. While Lilesa’s political strife continues, his athleticism remains. He has experience having run the London Marathon before and his personal best puts him as the third-fastest in the field. There should be a little extra motivation that kicks in with a subtle rivalry between Lilesa and Bekele. Lilesa has been very outspoken in his hope to raise awareness for his native Oromo people’s persecution. Bekele is also of Oromo roots but, from my discussions with people within the Ethiopian community, has remained mum on discussing politics because of his stature and businesses in Ethiopia.

  https://www.si.com/

   

  Read more
 • ETHIOPIAN OFFICIALS HIT BACK AT OLYMPIC ATHLETE PLANNING LONDON MARATHON PROTEST

   ETHIOPIAN OFFICIALS HIT BACK AT OLYMPIC ATHLETE PLANNING LONDON MARATHON PROTEST

  The Ethiopian Embassy in London has hit back at exiled Ethiopian athlete Feyisa Lilesa, who vowed to protest against his country’s government at the London marathon on Sunday.

  Olympic silver medallist Lilesa made headlines last year after he crossed his arms over his head at the Rio de Janeiro marathon—a symbol of resistance Oromo people widely used during anti-government protests last year—as he passed the finish line in the marathon race at the Rio 2016 Olympics.

  The 27-year-old told BBC's Sport Today on Thursday that “blood is flowing” in Ethiopia.

  Speaking to Newsweek, an Embassy spokesperson dismissed Lilesa’s remarks as “fairy tales.”

  “The blood is not flowing,” the spokesperson said. “These are, as usual, unsubstantiated claims, a way to romanticize what happened.

  “He [Lilesa] is entitled to express his opinion, he can say anything. He can return to Ethiopia and no-one would touch him. But the problem is that there are radical people behind this and the diaspora is using him for their own political agenda.”

  Demonstrations broke out in the Oromia region of Ethiopia in November 2015 and later spread to the Amhara region, growing into what has been considered the biggest anti-government unrest in Ethiopia’s recent history. Protesters argued for a greater inclusion in the political process, claiming they had been marginalized, as the government is dominated by the Tigray minority, and called for the release of political prisoners.

  The protests resulted in the deaths of 669 people, including 63 policemen, according to a report released by Ethiopia’s Human Rights Commission earlier in April. Rights groups have accused security forces of killing hundreds, opening fire on unarmed protesters and arbitrarily arresting  protesters, journalists and human rights defenders during the unrest.

  While the country’s Human Rights Commission recommended prosecution of some police officers, it maintained that the overall response by security forces was adequate.   

  The commission said the protests were caused by a lack of good governance, but claimed organizations such as the Oromo Liberation Front (OLF), Oromo Federalist Congress (OFC) and Oromia Media Network called for illegal demonstrations and caused ethnic-based attacks.

  Rights groups have voiced concerns about the commission’s report, suggesting it fails to give an accurate picture of the security forces’ responsibility for the casualties.

  “The conclusion that security forces used appropriate levels of force in most situations is in stark contrast to what every other organization who has investigated has found,” Felix Horne, Ethiopia and Eritrea Senior Researcher at Human Rights Watch told Newsweek.

  “They should immediately release a full version of their report to see how they arrived at what seems like another politically-motivated conclusion.”   

  The United Nations and the European Union have expressed the will to conduct investigations into the violent unrest, but Ethiopia's Prime Minister Hailemariam Desalegn rejected such calls.

  “The Ethiopian government historically has avoided scrutiny of its human rights record at all levels—from courtrooms to the national commission to international mechanisms,” Horne said.

  “[The country’s government] has regularly stated that it can investigate itself through the Human Right Commission, but it has consistently failed to do so and Commission-led investigations have not met basic standards of impartiality.”

  Earlier this month, Desalegn told the BBC that Ethiopian sovereignty should be respected and that the Human Rights Commission’s investigation was the only way of dealing with the issue.

  Following his protest in Rio de Janeiro last year, Lilesa sought asylum in the U.S., claiming his life would be at risk if he returned to his homeland. The Ethiopian government has always denied such allegations.

  Read more
 • Egypt to Establish Military base in Eritrea

  By Tesfa-Alem Tekle

  April 17, 2017 (ADDIS ABABA) – The Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO), an Eritrean opposition group, claimed on Monday that the Red Sea nation had allegedly granted Egypt green light to build a military base within the country’s territory.

  Officials from the opposition group, quoting “reliable” sources in Eritrea, claimed Asmara has allowed Cairo to acquire a military base in Nora locality at the Dahlak Island for an indefinite period of time.

  The agreement, RSADO further said, comes in the wake of last week’s high-level visit of the Egyptian delegation to Eritrea.

  An estimated 20,000 to 30,000 Egyptian naval forces will be deployed at the planned base, officials from the group hinted.

  As it had long been anticipated and if true, Egypt will be Africa’s first and third Arab country to build a military facility in the reclusive East African nation, currently under United Nations sanctions for arming and financing Al-Shabab, a terrorist group allied with al-Qaeda.

  According to previous U.N reports, Eritrea has already leased its port town of Assab to Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE) to establish military bases to ease their coalition battle against Houthi rebels in Yemen.

  Concerned by Saudi and UAE military presence in Eritrea, Ethiopia warned the two Arab nations against supporting what it said was "Asmara’s long-standing destabilising agenda against Ethiopia".

  Recently, Egyptian leaders have reportedly been engaged in diplomatic efforts for regional countries including Somalia, Somaliland and Djibouti to grant them a military and commercial base in their selected soil. However, none of Cairo’s efforts were reportedly successful, prompting the opposition group to disclose this matter.

  Some Ethiopian politicians argue that Egypt’s growing interest to secure military incursion in the Horn of Africa intends to contain Ethiopia’s massive hydro-power project, which Cairo fears the multi-billion dollar dam project being built along Nile River would eventually diminish historic water shares of the North African nation.

  Redda Mulgeta, a member of Ethiopia’s ruling Peoples Republican Democratic Front (EPRDF), says Cairo’s motive to have a military presence in Eritrea was clear.

  "Egyptian leaders’ motive to have a military base in the soil of rival Eritrea is to sabotage the construction of Ethiopia’s mega dam project by supporting Eritrea sponsored anti-Ethiopian elements and al-Qaeda-allied Somali militant group,” Mulgeta told Sudan Tribune.

  "Egypt is conspiring with Eritrea to subject Ethiopia engage in proxy war with its enemy Eritrea, local armed opposition groups and further with al-Shabaab", he added.

  Meanwhile, despite the various U.N reports, Eritrea has previously dismissed revelations that it has leased lands for foreign countries.

  Relations between Ethiopia and Eritrea has remained odd after 1998-2000 border war, which killed an estimated over 70,000 people.

  (ST)

  Read more
 • Propaganda on Fellow Oromo vs Fighting Against TPLF

  Now is the time to come to our sense. Our people are suffering under an oppressive yoke of TPLF. It is time to be effective and get rid of this fascist regime. We need to empower Oromo people against this brutal oppressor. One way of empowering Oromo liberation camp is by stopping the propaganda each of our organizations do against each other.

  What is propaganda in essence and where and when should we use it? Wikipedia defines it as follows: propaganda is a communication aimed at influencing the attitude of a community toward some cause or position. As opposed to impartially providing information, propaganda in its most basic sense, presents information primarily to influence an audience. Propaganda often presents facts selectively (thus lying by omission) to encourage a particular synthesis, or uses loaded messages to produce an emotional rather than rational response to the information presented. The desired result is a change of the attitude toward the subject in the target audience to further a political agenda. Propaganda is the deliberate, systematic attempt to shape perceptions, manipulate cognitions, and direct behavior to achieve a response that furthers the desired intent of the propagandist. Propaganda is generally an appeal to emotion, not intellect. It shares techniques of witt advertising and public relations, each of which can be thought of as propaganda that promotes a commercial product or shapes the perception of an organization, person or brand. I think, this is the positive aspect of propaganda, just selling one’s own agenda and attacking one’s enemy. The negative one being what is done against one’s rival (not enemy) by exagerating its weak side!

  So what is the purpose of the propaganda our different organizations do against their rivals? Whose cause does it promote? It is encouraging to observe that many of Oromo organizations came to the agreement not to make propaganda on each other. But specially the current propaganda going on between some factions of the OLF is disgusting to say the least. That is why I am in principle against any abhorrent propaganda they are doing against each other. Instead of blabbering the negative criticism against their rivals, they need to show us the better way of doing business. Oromo people support them not by looking at their best performance of propaganda against the other faction, but by seeing their best way of leading us in the liberation movement. It is pitty to see an OLF forged against OLF as if we need an opposition against rebel parties. Are we naives not to observe the damage we are doing against the Oromo liberation movement or are we the victim of our smart foes riding us like their horses and made us doing their bidding? First was OLF against OLF, then AWO against OLF, then ODF against OLF and now KWO against OLF! What a shame on us genuine Oromo and what a pride for the fake ones who claim to be Oromo, but working against Oromo cause in a very sublte way! Oromo, please wake up, watch and walk! Let’s stop the destructive propaganda against each other and let’s start the very constructive fighting against our arch enemy – the TPLF. I think, the positive propaganda defined here is to propagate ones own merit in an exagerated form, not necessarily to denigerate the fellow Oromo rival fighting for the same goal against the same enemy!

  What is fighting (war) in essence. Again here is how it is defined in wikipedia: War is a reciprocated, armed conflict, between two or more non-congruous entities, aimed at reorganising a subjectively designed, geo-politically desired result. It is the continuation of political intercourse, carried on with other means. War is an interaction in which two or more opposing forces have a struggle of wills. The term is also used as a metaphor for non-military conflict, such as in the example of Class war.

  So what is the “geo-politically desired result” of the Oromo and who is our main enemy, who is trying to hinder us from achieving this result? When we look at war as the “struggle of wills”, can we identify what Oromo’s will and what the will of our enemy is? Do all our political organizations persue to realize the same will of Oromo or do they have different wills in mind? When we look at the different OLF factions doing their abhorrent propaganda against each other, we just start to think: do they really have different wills of the Oromo in mind? What makes them so aggrressiv against each other, rather than focusing on the main Oromo enemy? Do they think to benefit the Oromo by such propagnada on each other instead of fighting against the enemy?

  I personally assure them that Oromo community is fade up of their bickering. What Oromo want to see from them now is far sightedness and wisdom. Even if they can not be united, they can respect each other and continue their contribution to the liberation movement in their chosen way. The more propaganda they do against their fellow Oromo organization, the more respect they lose from the Oromo public. We have started to register that one faction is now consciously doing very little propaganda and we commend this. The media of the other faction is still full of propaganda on its rival instead of concentrating on fighting against TPLF. If it continues like this, I am sure it simply loses support of the Oromo slowly. So I would like to adivice all factions to stop their nonsense propaganda on each other and be smart freedom fighters strong in attacking mainly our arch enemy – TPLF.

  I hope this idea is noble and should be respected by all factions fighting for Oromo liberation! Unfortunately both factions of the OLF still active in propaganda have still a lot to learn. Let me give them certain further suggestions:

  – to KWO group: stop crying about the “booddessaa group” and show us that you are dureessaa; stop crying about “reactionary oldies” and show us that you are young progressive; stop about the “divisive Shane” and show us that you are the integrating forces…..etc. In general before crying about the negative side of your rival Shane, show us your positivie side regarding that negative aspect you do criticize on your rival.

  – to Shane group: stop singing about “gosummaa of Miciirama” and show us your Oromummaa; stop talking about “hand of the enemy behind Miciirama” and show us your own purity; stop talking about the “wickedness of Miciirama” and show us your side of goodness….etc. In general do your best to be the most accepted and respected OLF rather than crying about the “fake OLF”, which you tell us not to accept.

  I think this is an idea, which we all Oromo need to accept and practice. Let’s Stop propaghanda on our fellow Oromo and start now to intensifry our war against TPLF. Otherwise, to be successfull in propaganda against our enemy, we need to empower Oromo liberation block, that meanse we have to strive to give confidence and power, so that Oromo people can do itself the job of liberation. We have to approach celebrating Irreechaa (Irreessaa, Irreensa) always thinking at the two meanings of the word. Irreessaa can be defined as both thanksgiving and empowering. Let’s daily celebrate in both senses: give thanks to our Waaqa and empower our nation – Oromo. We can do the second one in two ways: come together before Waaqa and commit our selves to unity for freedom and avoid all possible things which contribute to our division and our weakening like the propaganda we do against each other. I hope, Irreessaa of this year will be the time of empowering Oromo to do efficient war to achieve our goal.

  Last, but not least, the Oromo are very aware that TPLF cadres are doing their major role in cyber world being camouflaged as either faction of the OLF to insult, curse and vilify the other faction in forums, in paltalks and in different websites. They usually change their tactic and method. Now recently they statrted a new devide of Oromo they do use: Qubee (new) generation Vs “Oldies” or old generation. They tell us to be from the new generation having the right and the new idea to fight against the “oldies (the reactionaries, ineffectives, non-visionaries”…etc). Fortunately, we can discern their hidden motive and we are ready to deal with such mad dogs, but the propaganda we do hear from medias of the OLF factions can not be attributed to TPLF cadres, rather only to the mistake of our liberation promoters. So, again my appeal to the OLF factions and other Oromo organizations is: please stop propaganda on fellow Oromo and intensify the fighting against our archenemy – TPLF!

  Galatooma!

  https://unionoromia.wordpress.com/

   

  Read more
 • KWO and Galaasaa Dilbo have rejected GGO

  Joint Statement of the Oromo political organizations in regard to GGO conference


  April 10, 2017

  Organizing Committee of GGO


  Dear Sirs:

  Thank you so much for inviting us to your Global Gumii Oromia founding Conference. Our organizations always attend and take part in any genuine, valuable, important and worthwhile Oromo conferences that advance the Oromo struggle, Oromo interests, and the Oromo unity. We always value the coming together of the Oromo nationals to discuss the Oromo issues. However, we decline to attend your conference based on four important factors that you have been advancing that violate the interest of the Oromo people and incompatible and in contradiction to Oromo nationalists’ unity, and the Oromo wishes and aspiration. Here are four factors for our decline to attend your conference.


  1. The GGO as an organization has no specific objective to achieve. It is unclear to us whether GGO is a political organization or non-profit organization.


  2. GGO has no specific program except duplicating the OLC’s program. We believe this action divides the Oromo nationals. Neither our organizations nor the Oromo people want divisions; and

  3. The statement made by the Chairman of GGO, Dr. Asseffa Jaalata on Radio Finfinnee falsely accusing and labelling the Oromo nationalists and patriots as enemies, ”gantuu,” meaning betrayers, traitors and turncoats; galtuu meaning uncultured and “gurgurtuu,” meaning sellouts; ergantuu meaning messenger of enemy is not statement of calling for unity. It is a statement of generating doubt, hostility, antagonism and divisiveness within Oromo nationals. We are disappointed and indeed offended at such uncalled for negative and polarizing campaign targeting the Oromo people, the Oromo nationalists and patriots.

  Furthermore, Dr. Asseffa Jaalata told Radio Finfinnee that according to his research the Oromo’s problem in this national liberation struggle is based on “political ignorance.” This statement of “political ignorance” means that the Oromo people do not known or do not understand why they have been in this struggle sacrificing their lives and the lives of their sons and daughters. Such statement undermines the wisdom of the Oromo people. Hence, we found this statement of “Oromo’s political ignorance” as an insult to and a condemnation of the Oromo people and to those Oromo nationalists and patriots who had sacrificed and still scarifying their precious lives in this national liberation struggle. We believe this is not a right approach to bring people together.


  For the above reasons, we decline to attend your conference to be held in April 14-16, 2017 in Minneapolis, MN.


  Above all, it is our organizations’ and the Oromo people’s interests that GGO and OLC merge. It is only in this way the Oromo people and their struggle will be served well. This to be materialized, our organizations are ready to be a vehicle to help to bring the GGO and OLC to merge. We believe both of you- GGO and OLC will take this seriously.
  Sincerely,

  OLF
  KWO
  FIDO
  UOPLF

  Read more
 • Leenco and Isaias should wise-up - Biiftu G

  Both Isaias Afewerki and Leencoo Lataa gave interview to OMN in April , within a week or so span of time. I listened to both interviews respectively. What I found very interesting is why tell us details now and why did both wait for 25 years for some details. Let's forget about the details, and just concentrate on the main theme. For one, both gentlemen are losers to TPLF: Isaias was so ambitious that he thought he will lead the Horn of Africa, if not all of Africa after Eritrean independence. He liberated Eritrea, but failed to lead the Horn, let Alone Africa. In fact, he couldn't even lead Eritrea in a civilized manner; he became a tyrant dictator, and one of the worst human rights abusers of Africa. Notwithstanding, he is also a leader, he was a leader of great guerrilla fighters and a liberator of Eritrea. After independence, he was decisively defeated by TPLF and lost both economic and diplomatic advantage over TPLF. 

  How about Leenco Lataa? He lost everything: lost leadership in his beloved Ethiopia; lost leadership within OLF; and he surrendered Oromia proper to his once trusted mythological heroes--the TPLF. As he told us proudly on OMN, he has been a refugee for the past 25 years. 


  In other words, both Isaias Afewerki and Leencoo Lataa are licking their wounds. They are both blaming each other for their current misfortune for both could have changed the situation had they both wisely managed the transition in 1992. Isaias's ego was so inflated that he thought he could control TPLF and OLF and the Horn in such a way that Eritrrea would be the SOLE beneficiary. He was wrong as time has proved. Leencoo trusted Isaias and Meles more than he trusted the people he purport fighting to liberate. He was the only knew-it-all, and didn't have to talk to any person, particularly an educated Oromo, let alone take advise. As would be expected, his dream and superficial power vanished and evaporated like morning dew before he woke up from his delusion. 

  The whole blame game now was unnecessary to say the least. The past should be left to the past, for those who really care about what happened already know just about everything and do not want to learn from these two men. The verdict by scholars about those painful years will indict both Isaias and Leencoo as two leaders who failed their respective peoples. 

  What Isaias and Leencoo should and can do now is to wise-up and use their experience of the past misdeeds and design a strategy and tactic to defeat TPLF and free the peoples of Eritrea economically and Oromia politically in particular. As Oromo qeerroo demonstrated 2015/16, TPLF is now hanging by a tread. These two men can cooperate to finish up the TPLF rule if they only wise up. Oromia and Eritrea can be the stabilizing force in the Horn and Eritrea can live in prosperity with free and prosper Oromia. Eritrea may even be able to import "milk and Honey from Oromia free of duty charge. Thinking forwards is the solution, thinking backwards and blaming each other is defeatism and contributes nothing to the future of both nations. It should also be evident for the gentlemen that , with or without these two men, Oromia shall be free, and Eritreans will chose to have a democrat leader in the future.

  Read more
 • ከኢሳያስ አፈወርቂ ቃለ-ምልልስ በስተጀርባ – ክንፉ አሰፋ

  ጠንቋይና አፖለቲከኛ የሚያመሳስላቸው አንድ ነገር አለ። ሁለቱም ተገልጋያቸውን ለማምታታት የትኩረት አቅጣጫ ማስቀየርን ተክነውበታል።  ኢሳያስ አፈወርቂ በዚህኛው – የኦሮሚያ መዲያ ኔትወርክ – ገለጸቸው ራሳቸውን ሳይቀይሩ ሌላውን ለመቀየር የተነሱ ግብዝ ነው የሆኑት።

  ይህ “ቃለ-ምልልስም” አንድ አላማ አለው። አላማውን ለማወቅ ቃላቶችን መሰንጠቅም አያስፈልግም። ግልጽ ነው።   ‘ብዙ ስላልተሰራበት’ መልዕክቱ የተጠበቀውን አላማ የመታ አይመስልም።  ቃለ-ምልልሱ የተደረገበት ወቅት፣ የተመረጠበት ሰዓት የሚሰጠን ግልጽ የሆነ ግን የተለየ ትርጉም  አለ።

  ጠያቂዎቹ በሻዕቢያ ላይ የነበራቸው የፖለቲካ አቋም ከመቅጽበት መቀየሩ በራሱ የሂደቱን ግራጫ ምስል ያሳየናል።”ሁሉን ቢናገሩ ሆድ ባዶ ይቀራል።” ይላሉ አበው።  እነዚህ ጉዳዮች ውስጥ ገብቶ መላ-ምቶችን መዘርዘሩ አስፈላጊ ባይሆንም (አንዱ መላ ምት ግንቦት ሰባት ከሻእቢያ እየተፋታ ነው የሚለው ነው)፣ ይህንን የፖለቲካ ሂሳብ ለመቀመር ግን ሮኬት ሳይንቲስት መሆን የሚጠበቅ አይደለም።

  ነቢያት በቀየሱ ሐዋርያት ገሰገሱ ነውና ነገሩ፣ ዞሮ-ዞሮ ያለፈ ታሪክ ሲደገም ነው የምናየው። ከሻዕቢያ ጋር በፍቅር መውድቁ እጅግ ቀላል እንደሆነ ከበርካቶች አይተነዋል። ከባዱ ነገር አብሮ መቆየቱ እንደሆነም ተገንዝበናል። የሰው ልጅ አንዴ ይሸወዳል። ሁለቴ ለመሸወድ ራስን ማሳመን ግን ብልህነት አይደለም። “ወደ ፊት የምንራመድ ከሆነ ታሪክን መድገም ሳይሆን አዲስ ታሪክ መፍጠር አለብን።” ይሉናል ማሀተመ ጋንዲ።

  ይህች ጎንበስ-ጎንበስ ታዲያ የቁቤው ትውልድ የአስመራን “ወዳጅነት” ፍለጋ ለመሆንዋ የፖለቲካ አቡጊዳን ለቆጠረ አዲስ አይሆንም። ጋዜጠኛ አርጋው አሽኔ በዋዜማ ራዲዮ የኦሮሞ ወጣቶች ትግል በአስመራ ስለሟሟቅ የተናገርውን ተከትሎ – ከቁቤው ትውልድ ውግዘት ደርሶበታል። ውግዘቱ ባይኖር ነበር ሚደንቀው። ውግዘቱ ወደ ተለመደው የአበቱታ ፊርማ ላለማደጉም ዋስትና የለም።

  ፖለቲካ ተለዋዋጭ ነው በሚል ብሂል ብቻ ተነሳስተን ፖለቲካውን ባልተገራ ፈረስ መጋለብ መሞከር የከፋ አደጋም እንዳለው ሳይረዱት ቀርተው ሊሆን አይችልም። በዲፕሎማሲ ሀ-ሁ “ቋሚ ወዳጅ እና ቋሚ ጠላት የለም” ተብሎ ብቻ የቅርቡን ትዝታ ወዲያ ብለው፣ በብርሃን ፍጥነት የሚጓዙበት ጉዳይም አይደለም።  ከነዚህ ሁሉ ቀደም ብለው የሚወራረዱ ሂሳቦች ይኖራሉ። ለመቀበል በመጀመርያ መስጠት ግዴታ ነውና። ኢሳያስ አፈወርቂ ይህንን ሁሉ ለጽድቅ እየሰሩት እንዳልሆነ ሕጻን ልጅም አያጣውም።

  ግና የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት የቀረው “ብቸኛው አማራጭ የትጥቅ ትግል ነው።” እየተባለ በሚነገርበት በዚህ ወሳኝ ወቅት በጦር ተደራጅተው ለአመታት አስመራ የመሸጉት ኦቦ ዳውድ ኢብሳን እብብታቸው ስር ሸጉጠው፤  ይልቁንም እነ ጃዋር መሃመድ እንደ ሸቀጥ የሚያዞሩትን የ”ኦሮሚያ አብዮት” ወደ አስመራ ለማስገባት መጣራቸው የሚደነቅ ነው።  ይህንን ለማድረግ  ቃል መግባታቸው “የፖለቲካ ዝሙት”  ብቻ ብለን የምናልፈው ጉዳይ አይደለም። በኢትዮጵያ የምትካሄደዋ እያንዳንድዋ እንቅስቃሴ የአስመራ ይሁንታ እንዲኖራት የሚደረግ ሸፍጥም አለበት።

  በኦሮሚያ ሜድያ ኔትወርክ የቀረበው ጉዳይ “ቃለ ምልልስ” ነው? ውይይት ነው?ወይንስ የኢሳያስ አፈወርቂ የአቋም መግለጫ?… የሚሉትን ጥያቄዎች ማንሳቱም ተገቢ ይመስላል። ጥያቄው ከመልሱ ሲረዝም፣ ጥያቄዎች ተጽፈው ቀርበው ሲነበቡ እና ጠያቂዎች ፈራ-ተባ እያሉ፤  አንዳንዴም በፈገግታ ሲናገሩ ከተጠያቂው ተሰጡትን የቤት ስራዎች መስራታቸውን ያሳብቃሉ።  በጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥ ቃለ-ምልልስ ራሱን የቻለ ጥበብ እና አካሄድ አለው። ጠያቂው ከተጠያቂው በልጦ ካልተገኘና፣  ባላመነበት ጉዳይ ተጠያቂውን መሞገት ካልቻለ …ነገሩን ቃለ-ምልልስ ነው ልንለው ይከብደናል። ከጠያቂዎቹ (ገረሱ ቱፋ እና ደረጀ ሃዋዝ) የሚሰነዘሩት ጉዳዮች በሙሉ ስለ ኦሮሞ እና በኦሮሚያ የተቃኙ ናቸው። ኢሳያስ አፈወርቂ የሚሰጡት ምላሽ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ነው። ሁለቱ አልተጣጣሙም። ፕሬዝዳንቱ የሚጠየቁትን ሳይሆን ማስተላለፍ የፈለጉትን ነገር ነበር የሚናገሩት።

  ህዝባዊ አመጹ የሃገሪቱን ፖለቲካ ለወራት እያናወጠው በነበረበት ግዜ፣ ኦቦ ዳውድ ኢብሳ አስመራ ላይ ተኝተዋል። ሃገር ሲደበላለቅ፣ እሳቸው ልክ እንደ ሕጻን ልጅ ተጋድመው ከባድ እንቅልፍ ወስዷቸው ነበር። የሱናሚው ማዕበል ነበር ከዚያ ለ20 ዓመታት ክተኙበት ከባድ እንቅልፍ ቀስቅሶ ያነቃቸው። ከእንቅልፋቸውም ሲነቁ እንዲህ አሉ።

  “ሕዝባዊ አመጹን እየመራሁ ያለሁት እኔ ነኝ!”

  ይህ አነጋገራቸው ከፌስ ቡኩ አርበኛ ከጃዋር መሃመድ ጋር ገመድ ያጓትታቸው እንጂ ለወያኔ ግን ጃክፖት ነበር የሆነለት። ይህንን ማለታቸው፣ የኦሮሞን ወገን እንዲመታ ለወያኔ ቦንብ አቀበሉት። ያንን ግዙፍ የህዝብ ንቅናቄ የኦነግን ኩታ አልብሰውና በስልቻ ልክ አጥብበው ድባቅ እንዲመታ አደረጉት።

  ኢሳያስ አፈወርቂን ገረሱ ቱፋ ስለ አመጹ ጠይቋቸው ሲመልሱ፤ “በዚያ የሱናሚ ማእበል ውስጥ የአንድም ፖለቲካ ድርጀት እጅ የለበትም። የሕዝብ በደል ለሁለት አስርተ አመታት ተጠራቀሞ በመጨረሻ ፈነዳ” ነበር ያሉት።

  ይህንን በተናገሩ ግዜ በጉያቸው አንቀላፍቶ ለታሪክ ሽሚያ የነቃው ዳውድ ኢብሳ እጅግ አሳዘነኝ። እጉድጓድዋ ተደብቃ እንደምትቁለጨለጭ ትንሽ አይጥ መሰለኝ። ኢሳያስ አፈወርቂ ስለ ኦሮሞ ነጻ አውጭ ግንባር የተናገሩት በዚህ አላበቃም። ሰለ ድርጅቱ በተደጋጋሚ የሚናገሩት “የታሪክ ስህተት” ጉዳይም ያስደምማል። አንደኛው 20 ሺ የሚያህል የኦነግ ሰራዊት እሳቸው መርገምት ብለው ለሚጠሩት ወያኔ አስረክበው መፈርጠጣቸው። ይህ ታሪካዊ ስህተት አሁን ውጤቱ እየታየ ሰለሆነው ጉዳይ ሲሆን፤  ሁለተኛው ደግሞ የአማራ ሕዝብ ጨቁኗል እየተባለ የሚነገረው ፍጹም ሃሰት እንደሆነ በዚህ ገለጻቸው ማስረገጣቸው ነው። ልብ እንበል። ጠያቂዎቹ ጃዋር መሃመድ ከሚመራው የኦሮሚያ ሜዲያ ኔትወርክ ናቸው።

  ኢሳያስ አፈወርቂ “የገዥ ቡድን እንጂ የአማራ ጨቋኝ አልነበረም። ይህ የወያኔ ፈጠራ ነው። ይህ ዘራፊ ቡድን እንዲህ ካላደረገ መቆየት አይችልም።” ባይ ናቸው። አማራ የኦሮሞ ጠላት ሆኖ አያውቅም ከሚለው ተነስተእ፣   የአማራው ሕዝብ ሲጨቁን ነበር እየተባለ የሚነገረው ብሂል ስህተት እንደሆነ ሲናገሩ ለመጀመርያ ግዜ መሆኑ ነው። ለዚያውም በኦሮሚያ ሜዲያ ኔትወርክ።

  ወያኔ ያጎረሳቸውን ሁሉ ሳያላምጡ ጥሬውን ውጠው፣  በትላንት ላይ ለተጠመዱት ሁሉ ይህ ትልቅ መልእክት ይመስላል።

  ፕሬዚዳንቱ ይህንን የተናገሩበት ምክንያት ከጀርባ ቢጠናም፣  ምክንያቶች ቢደረደርም – ባይደረደርም፤  መራራው ሃቅ ከአንደበታቸው ወጥቷል። ለማመን እንጂ ላለማመን ምክንያት የሚፈልጉ የሜዲያው መልእክተኞችም በዚህ ጉዳይ ላይ ዝምታን ከመምረጥ ውጭ አማራጭ የነበራቸው አይመስልም። ከጀግናው ጃገማ ኬሎ ይልቅ ጃዋርን ለሚያደንቅ ትውልድ፣  ከአቡነ ጴትሮስ ይልቅ ለሊበን ዋቆ የሚያጨበጭብ ትውልድ አልሰማ ብሎ እንጂ የታሪክ ምሁራንም የሚነግሩን ይህንን ሃቅ ነው።

  በ1991 (እ.ኤ.አ) የሽግግር መንግስቱ ሲመሰረት ኢሳያስ አፈወርቂ ስለ አኢዮጵያ ታሪክ ሲናገሩ፣ ይህንን ተረት-ተረት እዚያው ዩኒቨርሲቲያችሁ ጣሉት ነበር ያሉት።  በዚሁ ቃለ-ምልልሳቸውም የምንኮራባቸው ኢትዮጵያ እሴቶች፤ በተለይ ደግሞ ያሃገሪቱ የሶስት ሺ ዘመን ታሪክ ተረት-ተረት (ሚት) ነው ይሉናል። ኢትዮጵያ ታሪክ እንደሌላት የሚያሳየውን ማስረጃ ግን አሁንም አላሳዩንም።

  ከኢትዮጵያ ተነጥሎ መኖር በሕዝባቸው ላይ ያደረሰው መከራ አሁንም ትምህርት የሰጣቸው አይመስልም። ላለፉት 25 አመታት በባርነት የተያዘውና ለስደት የተዳረገውን የኤርትራ ሕዝብ ችግር ችላ ብለው አሁንም ስለ ኢትዮጵያ ቅኝ ገዥነት ነው የሚናገሩት።

  በመላው ኢትዮጵያ የተነሳው ሕዝባዊ አመጽ ውስጥ የኤርትራ እጅ አለበት መባሉ ኢሳያስ አፈወርቂን አስቋቸዋል። ምላሻቸው ባሳቅ ብቻ አላበቃም፤  “ይህንን ባደረግነውና ደስ ባለን ነበር። ግን ሁኔታዎች እና የአቅም ጉዳይ ሆኖ አላደረግነውም።” ይላሉ። ካሁን በኋላ ግን እጃችንን አጣጥፈን አንቀመጥም በሚል ቅላጼ በኢትዮጵያ የሚደረገውን የመብት ትግል የመደገፍ ግደታ እንዳለባቸው ተናግረዋል። ይህንንም የሚያደርጉት ለውጡ አስፈላጊ ሆኖ ስላገኙት እንደሆነ ገልጸዋል።

  በኢትዮጵያ የሚደረገውን የለውጥ ትግል አስመራ በምን መንገድ ለመደገፍ ማቀድዋ ግልጽ ባይሆንም “የትጥቅ ትግሉ” ከትብብሩ ፓኬት ውስጥ ለመውጣቱ ግን ጨረፍ አርገውታል።

  የኤርትራ ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ ለትጥቅ ትግሉ ድጋፍ አስቸጋሪ እንደነበርም ኢሳያስ ሳይናገሩ አለለፉም።  የሁኔታዎች አለመምቻቸት እና የአቅም ጉዳይም ድጋፍ እንዳይደረግ አስተዋጻኦ አድርገዋል ይላሉ አይቴ ኢሳያስ አፈወርቂ።

  ስርዓቱን በጦር ለመፋለም የወሰኑ ሃይሎች ወደ አስመራ ያመሩት ኤርትራ በኮሪደርነት እንድታገለግላቸው ነበር። ጦርነት ፋይዳ የሌለው መሆኑን ኢሳያስ የሚነግሩን ከሆነ ታዲያ “ካሁን በኋላ ለመርዳት” ያሰቡት ምንድነው? ለጦርነት ካልሆነ ኤርትራ መግባቱ ለምን አስፈለገ?  ሰላማዊው ትግሉም የነሱን ቡራኬ ይሻል ማለት ነው?

  ከዚህ ሁሉ የትጥቅ ትግል እና የጦርነት ወሬ በኋላ “ሁኔታዎች አላመቹምና፤ “የሽግግር መንግስት” እንደገና እንዲቋቋም ሃሳብ ሰጥተዋል።  “በ1991 ድል ተቀዳጅተናል። ያለምነው ነገር ግን ግቡን አልመታም። 25 ዓመት እንዲሁ ባክኗል፣ አሁን የምመክረው ሁሉም የሚሳተፍበት የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ነው።” ብለዋል። አዲዮስ!  ግራም ነፈሰ ቀኝ፣ ተከካም ተቦካ ትልቁ ዳቦ ግን እዚህ ላይ ሊጥ ሆነ!

  Read more
 • Gaaffii deebii 'jaarsa keenya' sanaa - Kutaa 2ffaa-Yaya Beshir


  Kutaa 2ffaa gaaffii deebii 'jaarsa keenya' sanaa caqaseetin jira. Haasawa isaa kutaa kanaa keessaa wanni akkaan jala muramuu qabu waanuma dheengadda gama maayyii irratti jenne sani. Obbo Isaayaas as keessatti dubbii kijibaa takka kan namni irraa eegaa ture osoo hin taane dhugaadhuma jirtu lafa kaaye. Qabsoon ummanni Oromoo yeroo as kaluu kana keessa godhe bifa sunaamiitiin kan ibsamu tahuu ragaa bahe. Dhugaan inni ragaa bahe guddichi kana caalu garuu waan armaan gadii kana.

   
  Akkuma beekamu waggoottan 20tti dhihaataniif qabsoon Oromoo akka biyya sana irraa gargaarsa mootummichaatiin hogganamaa yoona gahetti himatamaa bahe. Pirezidaantichis kana irratti yeroo baay'ee gaaffii ala irraa dhihaatuuf yeroo deebisu gargaarsa kana godhaa jiraachuu yeroo itti haale hin qabu. Akka ABOn waajjirri isaa haadhoon Asmaraa jiruu fi ABO waliin hariiroo bara dheeraa qabamu mootummaan isaas ABOnis dhoksanii hin beekanu. Kun baroota dheeraaf dhugaa hin haalamne tahu illee, waggoota as kaluu kana eega dhaabichi bakka meeqatti caccabee wal dadhabsiisee booda dhugaan jiru jijjiirameera.

  Qabsoon Oromoo guddichi yeroo dhihoo sun dhaaba Oromoo Asmaraa jiruun hogganame moo humna biraatiin gaaffiin jedhu irra deddeebi'ee ka'ee namoota wal falamsiisaa yoona gahe. Kana irratti gurmuun siyaasaa Oromoo Asmaraa jiru wayta deebii kennu ''Eeeyyee qabsicha kan hogganaa jiru anuma, fincila ummata Oromoo yeroo as dhihoo san natu hogganaa bahe'' jechuudhaan gad jabeessee irra deddeebi'ee himachuu isaa gurra keessaa qabna. Kana irratti hawaasa Oromoo gidduutti hubannootn lama uumamanii turan. Hubannoon inni tokko, qabsoon ummanni keenya bal'inaan godhee sirna sana raase dhaaba siyaasaa kamiinuu kan hogganame miti, ummatichumatu ofumaan of kaasee sadarkaa kanatti diina raase kan jedhuu dha. Warri kana jedhu osoo Oromoon dhaaba siyaasaa hanga maqaa isaa gahu qabaatee kana caalaa ummanni keenya seenaa hojjetee ifatti baha ture jechuun falma. Hubannoon lammaffaa ammoo ABO isa Asmaraatu hoggansa kana kenne kan jedhu ture.

  Har'a garuu mataan mootummaa kan gurmuu siyaasaa Oromoo sana biyya ofii keessa qubsiisee argamu (Obbo Isaayaas) dubbii dhugaan isa kam akka tahe ragaa bahe. Qabsichi kan ummanni Oromoo mataan isaa ofiin geggeeffate malee kan dhaabni siyaasaa kamuu maqaa itti fudhatu akka hin tahin jala muree dubbate. Inumaa, akka mootummaa Eertiraatti, kan dhaabicha Oromoo ''qabsicha anatu hoggane'' jedhu san of keessa qubsiisee jirutti, ofiifuu maqaa itti fudhachuu mala jedhamee tilmaamama ture. Eeega gurmuun siyaasaa Oromoo biyya san jiru ''anatu hoggane'' kan jedhu tahee Isaayaas illee 'nutis qooda keessa qabna, dhaaba qabsicha hoggane san waan dandeenyuun gargaaraa baane' jedhee maqaa itti fudhachuuf yaaluu danda'a ture. Inni garuu 'Osoon sochii ummataa sunaamii sana keessaa qooda qabaadhee hawwii koo ture, garuu qooda keessaa hin qabu, kan qooda qabu ummaticha mataa isaa qofa' jedhee dhugaa walitti nu araarsuu qabu dubbate.

  Wanni an haasaa Isaayaas kana irraa hubadhe waan tokko. Madaalli qabsoo Oromoo gara kam akka jirtu hubatee jira. Gurmuu siyaasaa Oromoo biyya ofii keessa qubsiisee qabu caalaa humna Oromoo seenaa hojjetaa jirutti amanee jira. Humna sanaaf beekkamtii kennuun dirqama akka tahe hubatee jira. OMN irratti dhihaachuuf murteessuun isaas kanumaan wal qabata. Waanuma warri Dhihaa godhu godhe Isaayaas. Warri dhihaa hanga ummanni jaaramee hin ka'initti abbootii irree maqaa ummata saniitiin nagadanii waliin shubbisu. Eega ummanni jabaatee ka'ee humna ittiin jijjiirama fidu kan mataa ofii itti agarsiisee booda garuu abbootii irree dhiisanii ummata san waliin dhaabatu. Kanaaf jecha kijiba fagoo nama hin deemsifne saniif tumsa gochuu dhiisee dhugaa jirtu ragaa bahe jedheen amana.

  Read more